1943 – Politiet i Vejle siger stop

Henstillingerne og advarslernes tid er forbi

Der var i aftes påny optøjer i Vejle. Der skete overfald på gaden, og der var opløb her og der, selv om det heller ikke denne gang var af alvorlig karakter. Således hedder det i en redegørelse, som politimester Schmidt i dag har fremsat overfor bladene i Vejle.

I aftes blev der udsendt en højtalervogn, der manede vejlensere til ikke at deltage i opløb, men gå roligt hjem. Trods en efter vor mening hensynsguld optræden, hedder det videre i redegørelsen, blev der i aftes to gange slynget sten mod politiet, medens højtalervognen med den rolige og fornuftige formaning blev modtaget med hujen og piften i fingrene. Naturligvis kan vi ikke finde os i en sådan holdning. Nu er det gadedrengestreger, der foregår i byen, og det vil vi ikke finde os i. Henstillingernes og advarslernes tid er forbi. Urostifterne og alle nysgerrige må være klar over, at politiet er nødsaget til at sætte ind med alle sine magtmidler for at skaffe ro i byen. Vil man ikke rette sig efter vore advarsler, må de pågældende tage skade for hjemgæld. Nu må det være slut. Jeg er forvisset om, at alle gode borgere er enige med mig heri. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 26. august 1943.

1943 – Politifuldmægtig Schlichtkrull forlader Kolding

Politifuldmægtig U. Schlichtkrull, der i små fire år har haft ansættelse som 2. politifuldmægtig hos politimesteren i Kolding, er fra 1. september udnævnt til fuldmægtig i Prisdirektoratet. Politifuldmægtig Schlichtkrull er bleven tilbudt stillingen, og da det , også rent økonomisk er en forbedring, har han ikke ment at kunne sige nej til at modtage den.

Ved politifuldmægtig Schlichtkrulls bortrejse mister politimester Thalbitzer atter en af sine unge, begavede jurister, der i disse unormale tider har trukket et meget stort læs af det arbejde, politiet må tage sig af. Således har den bortdragende bl.a. haft Mejeri-sagen, Hotel Nørrejylland-sagen og Busch-sagen. Hans mange venner i byen vil beklage hans bortrejse […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 10. august 1943.

1943 – Koldings nye politivagt indviet i formiddags

300 års forbindelse med rådhuset brudt

Ved en lille højtidelighed hvortil foruden ordenspolitistaben kun var indbudt chefen for kriminalpolitiet og byrådssekretær Jacobsen som repræsentant for byen, blev den nye politivagt i K.F.U.K.’s bygning på Rendebanen i formiddags indviet. Ca. 35 politifolk skal her have deres daglige gang.

Politimester Thalbitzer bød velkommen, særlig til byens repræsentant, byrådssekretær Jacobsen, og udtalte bl.a., at det var en historisk dag, idet politietaten i over 300 år uafbrudt har haft tilknytning til byens rådhus, men med overflytningen til de nye lokaler forsvinder enhver sådan tilknytning.

Da politimesteren i 1919 kom til Kolding, var alt politi samlet på Rådhuset, men i 1921 flyttede kriminalpolitiet op på Domhuset og senere, også politistationen med politiassistent Ree. Efterhånden var man blevet mere og mere ked af, at politivagten skulle have til huse i så dårlige lokaler – også ledelsen var utilfreds hermed, og da den nye politigård blev bevilget, herskede der stor glæde. Men den blev sat overstyr igen, da det viste sig, at der ikke i København var tilstrækkelig stor interesse for at få byggeriget af den ført igennem. Som en slags surrogat havde man nu fået gennemført flytningen hertil. Det er en meget stor forbedring, men det skal kun være en midlertidig foranstaltning. For politikommissæren, der skal lede politiet, må stadig blive boende på Domhuset med sin stab, og det svækker stadig politiet en del. For politiet skal være dér, hvor der sker noget, i gadelivet – og ikke, som nu 1½ km. ude i periferien.

Politimesteren sluttede med at udtale håbet om, at der snart måtte komme en bygning på den erhvervede grund. Her kan imidlertid udføres et godt stykke politiarbejde. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 1. juli 1943.

1943 – Gode danske ord fra Skamling på mindedagen igår

3-400 mennesker deltog i Skamlingsbankeselskabets jubilæumsfestligheder

Festlighederne på Skamlingsbanken igår eftermiddags i anledning af mindedagen for Bankens indvielse til dansk folkelig og national mødeplads fik et smukt og værdigt forløb. Mellem 300 og 400 mennesker deltog i mindehøjtidelighederne. De fleste tog med ekstratoget fra Kolding, der ankom kl. 16.25, men også med andre befordringsmidler var der kommet mange til Skamling. Festen var kun for Skamlingsbankeselskabets aktionærer med damer og de særligt indbudte. Havde forholdene ikke hindret afholdelse af en stor folkefest, ville deltagernes tal sikkert have kunnet tælles i titusinder. Det er dog meningen at søge et stor folkemøde gennemført søndag d. 20. juni.

Der var en repræsentativ forsamling, der havde givet møde på Skamling. Der var folk fra næsten hele landet. Fra København (eller Bornholm) var ankommet Folketingets formand, Hans Rasmussen, direktør Ussing og prof. Friis Johansen fra Ny Carlsbergfonden, Grænseforeningens formand, fhv. præsident Holger Andersen, billedhuggeren H. Starcke med frue, fra Sønderjylland den gamle sønderjyske fører Peter Grau fra Pøl, stiftamtmand Lundbye, Haderslev, borgmestrene Thulstrup, Haderslev og Fink, Aabenraa, Skoleforeningens formd. landstingsmand Jefsen-Christensen, Høbsbro, Sprogforeningens formand, bibliotekar Jacob Petersen, Aabenraa, biskop C. W. Noack, Haderslev, gårdejer Nis Skrumsager, Visby Hedegaard, Den Slesvigske Vælgerforenings tidligere sekretær Martin Simonsen fra Flovt, provst Biering, Sønderborg, folketingsmand Simon From, Fjelstrup, fhv. folketingsmand Schultz-Petersen, Tyrstrupgaard og mange andre.

Fra Kolding havde mange af byens borgere givet møde med borgmester Knud Hansen og politimester Thalbitzer i spidsen. Borgmesteren overrakte de 1.000 kr., som Byrådet havde bevilliget til Skamlingsbankefonden, vis formand, stiftamtmand Herschend naturligvis også var til stede. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 19. maj 1943.

1943 – Siden krigens begyndelse mere end 5.000 bomber inden for Sydjysk distrikt

Ca. 100 tjenestegrenschefer fra Syd- og Sønderjylland til Kolding i går

Ca. 100 tjenestegrenschefer inden for luftværnet i sydjysk distrikt holdt i går formiddag møde i Kolding Teatersal. Blandt forsamlingen sås repræsentanter fra politimyndighederne i samtlige syd- og sønderjyske byer, ligesom der var deltagere helt fra Skjern, Ribe og Esbjerg. Mødet lededes af chefen for Vestre Luftværnskommando, kaptajn S. A. Andersen, Aarhus, der gav en udførlig redegørelse for arbejdet i distriktet samt for de erfaringer, der var gjort. Efter en omtale af de nyoprettede meldestationer, hvorfra befolkningen i påkommende tilfælde telefonisk kan tilkalde hjælp, kom han ind på at berøre emnet: afskærmning af lygter. I alt for mange tilfælde ser man, at der sløse på dette område. Det gælder for cyklernes vedkommende, men i ikke mindre grad for bilerne. Førere af motorkøretøjer med dårligt afskærmede lygter udsætter både sig selv og andre for betydelig fare, idet man har eksempler på, at flyvere om aftenen eller natten er dykket ned og har beskudt rutebiler eller politibiler, der er kommet kørende med ret stærkt lys og således har været et tydeligt mål fra luften. Også Hvidtningen af fremspringende punkter på husfacader og lignende er det galt med, ikke mindst på landet. […]

25 dræbt ved bombesprænger

Siden krigens begyndelse er der i området Jylland-Fyn faldet ca. 2.000 sprængbomber af kalibre mellem 125 og 1.800 kg. og henved 9.000 brandbomber mellem 2 og 125 kg. Af disse mængder var mere end 50 pct. faldet i Sydjysk distrikt- Til begyndelsen af indeværende år havde 25 mennesker mistet livet, og 100 var såret ved bombesprængninger; desuden var 100 ejendomme ødelagt, mens ca. 3.000 var beskadigede.

Politimester Thalbitzer, Kolding, gav en række oplysninger om arbejdet i distriktet, og til slut vistes nogle lysbilleder fra flyverangrebene på Als, Tønder, Aahus og København. Om eftermiddagen holdtes gruppemøder inden for tjenestegrenene, hvor man drøftede interne anliggender.

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 14. april 1943.

1942 – 36 engelske flyvere begravet i Aabenraa

Aabenraa, privat

Igen i morges ringede kirkeklokkerne i Aabenraa for en englænder-begravelse. Endnu et offer fra den 20. august ved Gangsager Mose nedskudte engelske bombemaskiner blev stedet til hvile ved siden af sine 35 kammerater under militære æresbevisninger fra den tyske værnemagts side. Den tyske sognepræst Beuch talte, og der nedlagde kranse fra værnemagten og byen og politimester Schacht […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 8. oktober 1942.

1942 – Fornøjelig afslutningsfest på C.B.-grundskolen

Efter opvisningen blev der holdt en række taler, og delingsførerne fik overrakt gaver.

Afslutningen på C.B.-grundskolen i går fik et yderst vellykket og festligt forløb. Kl. 9 samledes hele styrken på pladsen foran Vandrehjemmet, og i den følgende halve time gav den en opvisning i eksercits i “at falde op og falde ned”, com C.B.erne selv kalder det, og i øvrigt de mange andre færdigheder, mandskabet har tilegnet sig i de forløbne fjorten dage. Tilsyneladende spillede det ingen større rolle, at regnen silede ned; man klarede sig lige godt for det.

Bagefter rykkede alle deltagere og den indbudte kreds, hvori bl.a. sås borgmester Knud Hansen, politimester Thalbitzer, stadsingeniør Lassen, brandinspektør Bach, politikommissær Kleberg og skolens lærere, ind i vandrehjemmets lokaler, hvor der var dækket kaffeborde både ovenpå og i kælderen, og for at de C.B.ere, der måtte nøjes med kælderplads, kunne følge med i festligheden, var der installeret højtaleranlæg med mikrofonen i havestuen.

Borgmesteren bød velkommen med et par smukke ord til mandskabet om øvelsens gode forløb, og politimester Thalbitzer takkede som chef Byrådet for invitationen til denne sammenkomst og takkede skolens lærere for det store arbejde, de har lagt i uddannelsen. Jeg har indtryk af, sagde politimesteren, at mandskabet er gået op i deres arbejde med interesse, og jeg tror, det vil vide at udnytte de kundskaber og de evner, det nu har.

En af skolelederne, overbetjent Glassow, takkede C.B.erne for den lyst og interesse, de havde vist under uddannelsen, og en af flokken, sagførerfuldmægtig Pille, talte på sine kammeraters vegne og bragte en tak til lærerne. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 28. juni 1942.

1942 – Syv store luftværnsøvelser landet over

Deraf to i Sønderjylland – og med opbud af alle tjenestegrene.

Vestre Luftværnskommando har søndag holdt store luftværnsøvelser i syv byer i Jylland og Fyn, nemlig Faaborg, Graasten, Hobro, Skanderborg, Sæby, Thisted og Toftlund. Øvelserne, i hvilke der deltog fra 175 til 300 personer i hver by, lededes af nogle af Luftværnskommandoens særligt uddannede øvelsesledere og har overalt haft et godt forløb og givet deltagerne mange erfaringer og impulser.

I Toftlund lededes øvelsen af kaptajn Rose, Kolding, og der indledtes med markering af bomber flere steder, bl.a. i tilflugtsrummet under Haderslev Banks filial. Lidt senere, meldtes, at en benzintank var ramt, og midt under sluknings- og redningsarbejdet gik en blindgænger ned i et vigtigt vejkryds. Forinden blindgængeren eksploderede, var der foretaget evakuering af de omliggende huse og afspærring af stedet. Eksplosionen forårsagede, da den indtraf, brud på hovedvandledningen og elektricitetsnettet. Dagens største øvelse samlede sig om tømmerhandler Lassen Schmidts lagerbygning, hvor en bombe var gået ned og havde forårsaget stor ødelæggelse og ildebrand. Ofrene for ødelæggelserne blev samlet i en skadestue på Toftlund Borger- og Realskole, og D.K.B. havde sørget for børnene under katastrofen.

Sanitetsvæsnet ikke tidsvarende i Toftlund

Efter afblæsningen var der fællesspisning på Centralhotellet, efter hvilken kaptajn Rose gav en kort kritik, der fastslog, at øvelsen i det store og hele var forløbet vel. Luftværnschefen, politimester Schack, takkede de forskellige medvirkende instanser, således ingeniør Tolstrup, læge Mayling og kolonnefører Rasmussen. Om sanitetsvæsnet udtalte politimesteren, at det ikke er så tidssvarende i Toftlund, som det burde være, men der savnes midler, og Toftlund Sogneråd forstår, at det nødvendige må ofres. Kaptajn Rose udtalte en anerkendelse til Toftlund Luftværn, der står mål med alle andre steders værn og opgaven voksen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 10. marts 1942.