1943 – To Koldingensere i 12 timers forhør i Toftlund Ret

De er tiltalt for i alt 23 forhold, deriblandt for salg af erstatningsstoffer under betegnelsen ‘engelsk kamgarn’.

Retten i Toftlund har haft en meget langvarig sag for – den varede i tolv timer, kun afbrudt af en kort middagspause. Der var rejst tiltale mod handelsmændene Karl Valdemar Petersen og Carl-Frederik Christian Andersen, begge Kolding, for bedrageri og en lang række andre forhold. For det første sigtes de for at have solgt stof til herrehabitter til store priser, idet de har fristet køberne med, at det var ren engelsk vare i kamgarn. I virkeligheden bestod stoffet af celluld, kradsuld og dansk uld. Indkøbsprisen har i flere tilfælde ligget på 49 kr. og udsalgsprisen på 108 kr. pr. meter. Endvidere lød tiltalen på ulovlig omløben med varer, og begge skal have søgt erhverv i sikkerhedszonen uden tilladelse, den ene endda uden legitimationskort. En sigtelse lyder på forhandling af manufakturvarer uden anmeldelse til toldvæsenet.

Petersen tiltales særskilt for a t have tilbudt to tyske soldater at købe varer til dem og havde fået udbetalt 550 kr. til formålet. De 100 kr. betalte han tilbage, og for 100 kr. købte han varer, men retsbeløbet skal han have forbrugt selv. Dette nægter han og gør gældende, at han ikke har modtaget flere penge end han har gjort regnskab for. I forbindelsen med denne transaktion går en sigtelse ud på løb af pølser, ost, strømper, undertøj og videresalg af disse ting til urimelig avance. Tiltalen går ud på 23 forhold i alt for begge.

I det første retsmøde fik Petersen for øvrigt en bøde på 40 kr. for krænkelse af rettens værdighed. Han havde brugt kraftige skældsord mod sin medtiltalte Andersen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 23. juni 1943.

1943 – Solar-sagen afgjort med store bøder

En regning på 136.000 kroner

For hovedtiltalte, direktør Jacob Laurids Jørgensen, kom dommen til at lyde på en bøde op 70.000 kr., subs. 60 dages hæfte og i konfiskation til statskassen 48.267 kr. For de øvrige tiltalte blev bødestraffen følgende:

Prokurist E. Præstø (som anklagemyndigheden havde krævet idømt en bøde på 2.500 kr.) 4.000 kr., direktør Jørgensens sovger, repræsentant Søren Kristian Pedersen, Aarhus, 4.000 kr., afdelingsleder Georg Petersen, Aarhus, 5.000 kr., afdelingsleder Erik Meyer, Esbjerg, 3.000 kr. og afdelingsleder Niels Nielsen, Nykøbing F., 2.000 kr. For den sidstes vedkommende blev forvandlingsstraffen sat til 15 dages hæfte – for de øvrige til 20 dages hæfte. For Langaa Jensen fra Aalborg, der for lignende forseelser ved retten i Aalborg var idømt 30 dages hæfte, bortfaldt straffen.

Under proceduren havde anklagemyndigheden frafaldet 3 af forholdene, og under dommen har retten yderligere frafaldet 3 forhold. Der er konstateret overpriser i en række forhold, og der har været forskelligt at indvende mod opgørelserne. I et enkelt forhold finder dommen leverancen lovlig, idet der foreligger tilstrækkelig dokumentation for retten for, at handelen var sket, inden maksimalprisordningen trådte i kraft, så retten ikke kan anerkende de synspunkter, prisdirektoratet har gjort gældende vedrørende mundtlige aftaler. Ligeledes har retten godkendt forsvarets fremførelser vedrørende forholdet til svogeren i Aarhus, og man kan ikke forkaste, at understøttelsesformålet har været hensigten – i hvert fald med en del af overprisen, skønt dog også virkelig overpris sikkert har præget leverancerne, der fandt sted samtidig med de andre filialbestyrelses opkøb til overpris, så der foreligger utvivlsomt også her en overtrædelse af prisbestemmelserne vedrørende kobberhandel, men tilsvaret må sættes noget ned. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 16. juni 1943.

1943 – Sort gummi-marked på Kolding-egnen

22 personer tiltales

Da en københavnsk chauffør Carl Andersen, en dag i januar i fjor gjorde ophold i Haderslev med en eksportbil, kom han i drikkelag med vulkanisør Nielsen, Haderslev, og solgte tre af lastbilens næsten nye dæk til Nielsen for 1.500 kr. og3 brugte dæk, der straks blev udskiftet med de nye. Sievretsen var mellemmand ved handlen. Der vil nu ved retten i Haderslev blive rejst tiltale mod de tre personer for underslæb og ulovlig handel med bilgummi.

Undersøgelserne medførte, at der afsløredes en lang række ulovlige gummihandler, og der vil nu blive rejst tiltale med 19 andre personer i Vamdrup, Vejstrup, Hejls, Haderslev m.fl. steder. Nielsen og Sievertsen har nemlig i stor udstrækning solgt dæk på det sorte marked, navnlig på Kolding-egnen.

Kilde: Kolding Folkeblad, 6. marts 1943.

1942 – Store krisesag om handel med bildæk pådømt i Vejle

Hovedmanden i fængsel, 11 andre implicerede slap med bøde

En større krisesag vedrørende ulovlig handel med bildæk, der i længere tid har verseret ved retten i Vejle, har i dag fået sin afslutning. Hovedmanden, vulkanisør Aug. Johannes Hansen, Haderslev, idømtes 30 dages fængsel og fik sin ulovlige fortjeneste på 3.750 kr. konfiskeret. 11 andre implicerede, hovedsagelig vognmænd, de 8 fra Vejle, 1 fra Vamdrup, 1 fra Bevtoft og 1 fra Ribe, idømtes bøder til et samlet beløb af 6.300 kr. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 17. september 1942.

1942 – Kriminaliteten stærkt stigende

Sagernes antal vokset med ca. en tredjedel. 10 gange så mange mænd som kvinder under tiltale.

Kriminalpolitiet i Kolding har nu arbejdet sin statistik over de sager, det har beskæftiget sig med gennem det forløbne år. Det viser sig, at kriminaliteten har været stærkt sigende. Sidste år udviste en stigning på ca. 25 pct. – da havde man ca. 2.000 sager.

I år har man haft hele 3.000 sager, af hvilke de 1.796 er blevet opklaret, og fra sidste år har man yderligere opklaret 107 sager, der ved den forrige statistiks udarbejdelse henstod som uopklarede. I år ligger opklaringsprocenten på 65, hvad kriminalpolitiet selv betegner som tilfredsstilende.

Det fremgår i øvrigt af enkelthederne i statistikken, at der har været sigtet 995 mænd og 119 kvinder. Kolding-kriminalpolitiet har anholdt i alt 300, deraf blev de 23 løsladt uden fremstilling i retten, og de 192 blev løsladt i grundlovsforhøret. 61 er blevet fængslet efter forudgående anholdelsesbegæring, og 3 er blevet fængslet i retten.

Tiltale er frafaldet mod 29 mænd og 4 kvinder efter forsorgsloven (mindreårige etc.), mens 19 mænd og 3 kvinder har undgået tiltale ved at vedtage bøder. Tiltale er i øvrigt frafaldet over for 88 mænd og 26 kvinder.

Ved kriminalretten (underretten) har der i årets løb været rejst tiltale mod 35 kvinder og 10 gange så mange mænd – 350, og det samme antal er blevet dømt. 2 sager har været behandlet ved Nævningetinget (forbrydelser mod kønsfriheden). Endelig er 19 personer blevet anholdt til fremmede jurisdiktioner.

Af statsadvokatsager har der været behandlet ved underretten 257 fra Kolding by og 58 fra landdistrikterne. Antallet af tiltalte har været; fra Kolding 314 og fra landet 71. Efter Paragraf 925 (dom i retten med det samme ved tilståelse uden udfærdigelse af anklageskrift) er 63 fra Kolding og 47 fra landet blevet dømt. Der har været 54 domsmandssager mod folk fra Kolding og 21 mod folk fra landet. Af de øvrige sager har der været 197 fra Kolding og 3 fra landet.

Af sager, der har været påtalt af politimesteren, har der været 1.848 fra Kolding og 862 fra landet med henholdsvis 372 og 304 sigtede. Af berusere har man haft 280 fra Kolding og 24 fra landet. Af sekundære undersøgelser har man haft 955 i år mod ca. 800 sidste år. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 19. juni 1942.

1942 – Lempeligere kurs mod berusere

Bødestraffene vender tilbage.

Vi omtalte for kort tid siden, at der nu atter ville blive skabt mulighed for at idømme folk, der for første gang står tiltalt for beruselse, bøder i stedet for, som det i lang tid har været praksis, så at sige udelukkende at anvende frihedsstraf med 7 dages hæfte som mindste dom.

Vi oplyste i denne forbindelse, at der i alt siden de nye, skærpede bestemmelser for beruselse kom, var idømt 30.000 personer over hele landet frihedsstraf for beruselse. Retten har sikkert ikke selv altid været så glad for at skulle idømme en mand frihedsstraf for beruselse, og de nye bestemmelser, der gør anvendelse af bøder til “første gangs-berusere” mulig, vil sikkert blive hilst med tilfredshed. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 14. maj 1942

1941 – 7 kommunister for Landsretten

Søfyrbødernes tidligere formand idømt 16 års fængsel.

Landsretten afsagde i dag dom over de 7 kommunister, der i juli ved Københavns Buret idømtes hårde fængselsstraffe for grove sabotagehandlinger. Tilhørspladserne i retten var overfyldte, og der var stort opbud af politi; men oplæsningen af dommene påhørtes i ro. Ved Landsrettens dom idømtes sømand Kaj Geil 16 års fængsel med fradrag af 6 måneder for udstået varetægtsarrest. Sømand Albert Hansen en tillægsstraf på 11 år minus 4 måneder, sømand Gustav Ludvig Vilhelm Langfors 12 års fængsel minus 6 måneder, havnearbejder Kjeld Lykke Jensen Vanmann 6 års fængsel minus 6 måneder, søfyrbøder Harald Emanuel Rasmussen 1½ års fængsel minus 6 måneder og fhv. formand for Søfyrbøderens Forbund Erik Aage Rikard Jensen 16 års fængsel minus 6 måneder. Kontoristinde Elsebeth Mollerup frikendtes. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 2. december 1941.

1941 – Sukkersagen indbragte over 11.000 kr. i bøder og erstatninger

11 implicerede måtte bøde i alt 5.850 kr.

Den tidligere omtalte sukkersag fandt i formiddag sin afslutning hos dommer Strøbech i Kriminalretten. Her mødte anklagemyndigheden politifuldmægtig Schlichtkrull og som forsvarere for de 11 tiltalte landsretssagfører Juhl og landsretssagfører Lynæs. Det var den første sag af sin art, der behandledes ved retten i Kolding, idet den omfattede såvel overtrædelse af rationeringen som pris- og kædehandelsbestemmelserne. I bøder og erstatninger skal der i alt udredes 11.145 kr., så det må siges, at den ulovlige omgang med de ca. 9.000 kg. sukker har været dyr.

1.800 kr. i bøde til hovedmanden.

Hovedmanden, den 25-årige grosserer Egon Knudsen, forklarede, at han sammen med en fynsk ingeniør Rasmussen, havde ansøgt Erhvervsrådet om tildeling af sukkerkort til fremstilling af kunsthonning. De havde fået tildelt kort til 15.000 kg., men fabrikationen kom aldrig i stand. Rasmussen havde ikke noget med den ulovlige sukkerhandel at gøre. Gennem en mellemmand, repræsentant L., solgte Knudsen 10.000 kg. til uddeler B. i en oplandsbrugsforening, men der blev kun leveret 6.500 kg. før handelen standsedes. Til uddeler P. i en anden brugsforening var solgt 2.000 kg. Knudsen havde først haft betænkeligheder, men en dag læste han i Jyllands-Posten, at handel med sukker var meget almindeligt, og så røde de sidste betænkeligheder. […]

Knudsen indvilgede i at betale en bøde på 1.800 kr. (subsidiært 50 dages hæfte) samt solidarisk med repræsentant L. og uddeler B. værdien af 6.500 kg sukker, 2.795 kr. og sammen med uddeler P. og brugsforeningen værdien af 2.000 kg. sukker, 860 kr. Endelig skal han betale sin fortjeneste, 829 kr. og sagens omkostninger, bl.a. 100 kr. til landsretssagfører Juhl. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 7. oktober 1941.