1943 – Østfronten: Situationen har stort set ikke ændret sig

Russerne forsøger stadig forgæves at få den tyske front til at vakle ved at sætte alle reserver ind

Berlin, RB.

Internationale Information meddeler torsdag om kampene på Østfronten bl.a.:

På Nordfronten afviste tyske alpejægere i Kantalaks- og Murmansk-afsnittet lokale fremstød. under kampene nord for jernbanen Smolensk-Moskva førte russerne store antitankskyts-formationer frem til støtte for deres angreb, der var sat i gang med store infanteri- og tankstyrker. Det russiske antitank-skyts skulle sætte det er russerne frygtede tyske antitankskyts ud af funktion. Medens det russiske infanteri foreløbig afventede duellen mellem antitankskytsenhederne, angreb tankformationerne fra begge sider. Slagets udfald viste tydeligt det svære tyske antitankskyts’ og de store tyske tanks’ overlegenhed. Navnlig de “Tiger”-tanks, der var sat ind her, ødelagde 28 russiske tanks.

Under kampene ved Jelnja, der blev udkæmpet med varierende voldsomhed i de enkelte afsnit, har de tyske troppers bevægelser ført til en besparelse af styrker, og disse er organiseret som en selvstændig kampgruppe, der under et modangreb har afspærret to fjendtlige indbrud og ødelagt 24 fjendtlige tanks.

Uddrag, Kolding Folkeblad, 3. september 1943.

1943 – Tyskerne i hårde afværgekampe på hele Østfronten

Ny russisk offensiv på det sydlige afsnit

Førerhovedkvarteret, torsdag, R.B.

Værnemagtens overkommando meddeler:

I det 5. afværgeslag ved Kuban-brohovedet, der begyndte d. 16. juli, har de tyske og rumænske tropper under generalfeltmarksal von Kleists og pioner-general Jänickes ledelse indtil den 12. august afslået stadige gennembrudsforsøg af 17 sovjetrussiske infanteri-fivsionern, 2 panserbrigader og 3 panserregimenter samt tilføjet fjenden meget store blodige tab. I dette afværgeresultat deltog også tyske luftvåbenafdelinger under generalløjtnant Ungerstelens ledelse og rumænske flyverstyrker under kommando af general Gheorghlu.

På Mius-fronten trådte fjenden an til angreb i Kuibycev-området efter stærkt artilleriforberedelse. Ved Isjum fortsatte fjenden gennembrudsforsøgene med store styrker. I begge afsnit afviste vore tropper i samvirke med luftvåbnet og rumænske slagflyvemaskiner fjendens angrebsbølger i seje kampe og tilføjede ham blodige tab. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 20. august 1943.

1943 – Kæmpe-slaget på Østfronten

Russerne kaster uafbrudt nye tropper og materiel i ilden ved Orel

De sidste resultater i Bjelgorodafsnittet er opnået med en overordentlig sej russisk modstand og under ugunstige vejrforhold, betoner man i dag fra tysk side. Angrebet førtes frem langs jernbanestrækningen Bjelgorod-Kursk og vest for denne. Fra russisk side var der indsat pansertog til støtte for de faste forsvarsanlæg på begge sider af jernbanen, og russerne havde ligeledes anbragt sibiriske skarpskytter i forreste linje. Som murbrækkere opererede på tysk side Stuka-maskiner i samarbejde med pansergrenadererne på jorden, og efter timelange kampe brød modstanden sammen,

På det nordlige brændpunkt af Østfronten ved Orel, hvor russerne angriber, kæmpes der hårdest syd og øst for Orel samt i området syd for Sukhinitsji. Den Røde Hærledelse fører uden pause nye tropper og nyt materiel i ilden til erstatning for tabene, og presset mod de tyske linjer er uhørt hårdt. Russerne angriber kraftigst syd for Orel, hvor de foruden motoriserede stridskræfter også har koncentreret meget artilleri, som trommer løs mod de tyske stillinger. Efter artilleriforberedelsen stormer infanteri- og panserafdelingerne frem, og mellem dem og de tyske forsvarere i dette afsnit bølger slaget frem og tilbage. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 17. juli 1943

1943 – Østfronten: Timoshenko angriber over en bred front

Angreb i afsnittet vest for Orel

Tyngdepunktet i dobbeltslaget Orel-Bjelgorod har nu forskudt sig nordover, idet marskal Timoshenko ved afsnittet vest for Orel over en strækning på ca. 150 km. Helt op til Sukhinitsji har kastet sig helt frem i en aflastningsoffensiv for general Rokosovskis hårdt medtagne armégruppe. På de steder, hvor det er lykkedes russerne at bryde ind i forsvarslinjerne, veksler deres angreb med heftige modangreb fra forsvarernes side, men efter de tyske rapporter at dømme, synes der ikke hidtil at være indtrådt nogen væsentlig ændring i situationen. Vel er det, udtaler man, lykkedes Timoshenko at trække de tyske reserver til dette afsnit, men han står dog nu lige så langt fra sit operative mål som tidligere: et gennembrud ved Sukunitsji mod vest. På det sydlige kampafsnit yder general Rokosovskis armégruppe fortsat heftig modstand, men hans frontale angreb har dog tabt mærkbart i kraft. En tysk talsmand anslår russernes indsats af tropper og materiel i dette slag til over 70 procent af deres potentiel. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 16. juli 1943.

1943 – Det store panserslag på Østfronten

stiller alle tidligere kampe i skyggen

Internationale Information meddeler om kampene på Østfronten:

Til trods for at bolshevikekrne vedblivende yder heftig modstand, fortsættes den tyske modaktion i hovedkampområdet. Nord og syd for Kursk ligeså planmæssigt som vedholdende. Antallet af de unde de hårde kampe ødelagte sovjetrussiske panservogne er ifølge de seneste meldinger steget til 473. Flertallet af de bolchevikiske stålkolosser blev nedlagt under tilintetgørelsen af kraftige fjendtlige flankestød nordøst for Bjegorod.

Under disse panserslag, som i antal og heftighed stiller alle tidligere panservognskampe i skygge, har de tyske kampvogne i enhver henseende vist deres overlegenhed. De tyske flyverafdelingens fremragende andel i nedkæmpelsen af den sovjetrussiske modstand beror hovedsagelig på, at panserødelæggelses-flyvemaskinerne har forstået at udnytte det af jagerafdelingerne sikrede overherredømme i luften til i største omfang at opspore og tilintetgøre de sovjetrussiske beredskabsstillinger. Således lykkedes det et sted at splitte ikke mindre end 4 angrebsbølger af bolchevikiske panserbrigader, således at hele den sovjetrussiske flankeoperation brød sammen.

Hvad angår de tyske pionerers usædvanlige præstationer ved minerydning, kan det nævnes, at en særkommando, der banede vej for panservognene, i løbet af 4 dage har uskadeliggjort 6.000 landminer. De tyske troppers overlegne kampmoral skyldes ikke mindst sådanne prøvede tekniske og taktiske kampmidler.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 14. juli 1943.

1943 – Tyskerne angriber nu på Østfronten

Forsøg på at omringe 400.000 russere

Kursk-slaget er nu gået ind i den anden fase, idet de tyske styrker befinder sig i angreb meddeles det til morgen fra tysk side. Angrebet karakteriseres især ved den store indsats af tanks. Panservogne angriber i stort tal, og dette våben spiller i det hele en langt større rolle nu end i slagets to første dage. Luftvåbnet er også særdeles aktivt, idet bombe- og jagermaskiner ustandseligt sættes ind til støtte for de angribende styrker. Med de nu stedfindende operationer er den russiske front, som rummer 400.000 russiske elitetropper med stærke panser- og artilleristridskræfter, presset helt sammen til en halvcirkel, samtidig med, at åbningen bagtil indsnævres mere og mere. På det nordlige brændpunkt fandt indbruddet sted syd for Orel, og i syd er det Bjelgorod-stillingen, som angribes. Russerne har forsøgt at sprænge denne flanketrussel med massive angreb i buens vestlige del, men har ikke kunnet trænge ind i den stærkt udbyggede tyske forsvarslinje. Det tyske gennembrud har radikalt ændret billedet. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 8. juli 1943

1943 – Bombeangrebene på tyske byer genoptaget

Et kraftigt angreb på Düsseldorf, hvor der opstod store skader. 61 engelske og amerikanske maskiner blev skudt ned.

Førerhovedkvarteret, lørdag (RB).

Værnemagtens overkommando meddeler: På Østfronten blussede kampvirksomheden atter op i går. Foruden stødtropsvirksomhed ved Kubanbrohovedet og Misus-fronten kom det i Orel-afsnittet til kampe, under hvilke Sovjetrusserne, der angreb efter stærkt artilleriforberedelse blev blodigt slået tilbage.

Kampen mod de russiske partisaner

Under kampen mod bander i området bag det mellemste frontafsnit har SS- og politistyrker i flere dages hårde kampe, der blev særligt vanskeliggjort ved næsten uigennemtrængeligt skov- og sumpterræn, ryddet store terrænområder. 118 befæstede landsbyer og skovlejre blev erobret mod sej modstand, og 162 blokhuse blev sprængt. Foruden mange døde mistede banderne store mængder våben og materiel.

Den italienske besætning på Pantellaria har på grund af vandmangel måttet indstille modstanden mod de rullende angreb fra luften og søen.

I går eftermiddag stødte en amerikansk flyverstyrke i stor højde frem mod det nordtyske kystområde og nedkastede bomber over byerne Wilhelmshaven og Cuxhaven. Befolkningen led tab. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 13. juni 1943

1943 – Kampene ved Kuban-brohovedet

Russerne angriber med store styrker

Den nye taktik, tyskerne udfolder under forsvaret mod de russiske angreb på Kuban-brohovedet, udlægges som et lovende eksempel for kvalitetens kamp mod masserne, der er ledetråden i den tyske afværgekamp på Østfrontens udsatte steder. Skønt det russiske artilleri før angrebene overdænger kampzonen med tågebomber og således muliggør det for panserbølgerne uset at komme tæt ind på de tyske stillinger, sætter den tyske forsvarsteknik stadig ind med stor præcision. Stukamaskinerne styrter sig ned mod infanteriet, som følger med panservognene, samtidig med, at det tyske artilleri lægger en zone af uigennemtrængelig spærreild mellem. Panservognene og infanteriet på denne møde hindrer man fodfolket i at følge efter panserkolonnerne, og hvor disse formår at slå en breche i det tyske linjer, er gennembruddet værdiløst, da det jo altid er infanteriet, der skal sikre de egentligt resultater ved at bemægtige sig terrænet. I de tilfælde, hvor et gennembrud er lykkedes, er de pågældende panserafdelinger hurtigt blevet omringet og tilintetgjort. Hovedcenteret for kampen Kubanafsnittet er vejen mellem Krimskaja og Moldavanskoja, men også i laguneområdet og på landgangsbrohovedet ved Novorosisk er russerne begyndt at røre på sig. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 4. juni 1943.

Den voldsomme aktivitet i luften fortsættes over store dele af østfronten. Både det tyske og det russiske luftvåben øger indsatsen, og det kommer til talrige store luftkampe. Banegårde og troppelejre bag den