1944 – Vandindvindingsretten ved Kolding Hørfabrik

Fabrikken skal bruge 540.000 kubikmeter årligt

I går formiddags holdtes der besigtigelsesforretning ved Seest Mølleå i anledning af Kolding Hørfabriks ønske om opnåelse af vandindvindingsretten. Som bekendt har hørfabrikken påvist vand her, og kommunen foretager for tiden prøveborringer for det tilfælde, at der er mere vand, end hørfabrikken behøver.

Ved et møde om eftermiddagen, hvortil et halvt hundrede interesserede havde givet møde, redegjorde landvæsenskommissionens formand, civildommer Borum, Kolding, for forholdene. En del af beboerne ved hørfabrikken tog forbehold med hensyn til en eventuel udtørring af deres brønde. Fra Kolding Kommunes side gjorde man ingen indvendinger, og det er meningen, at kommunen skal overtage hele vandindvindingsretten ved en senere kommissionskendelse, såfremt der viser sig at være så meget vand, at det kan betale sig at anlægge en pumpestation. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 14. marts 1944.

1942 – Afvandingsplanen for Svanemosen op igen

Et møde i går, hvor 29 lodsejere gik ind for at søge planen gennemført.

Planen om Svanemosens afvanding er nu dukket op igen. I fjor efterår blev det jo ikke til noget. Det er denne gang entreprenør Hjelmen, der har sat sig i bevægelse, og i går havde lodsejerne et møde om sagen i Vonsild. Der var mødt 29, og de skrev alle under på det ønskelige i at få Svanemosen afvandet.

Det er den gamle plan om en kanal rundt om mosen med mindre stikkanaler man arbejder med. Svanemosens areal er på henved 400 tdr. land, men omkring 700 tdr. land vil blive berørt af afvandingen. Staten ejer som bekendt hovedparten af mosen. Udgifterne var før krigen anslået til henimod 300.000 kr., men vil naturligvis løbe noget højere op nu. Der skal ligge en pumpestation i mosens sydlige kant, hvorfra vandet skal pumpes ud i Seest Mølleå til Kolding Å.

Hjarup, Ødis og Vonsild Kommuner støder jo til Svanemosen, og det er meningen, at man vil sætte disse kommuneres sogneråd i bevægelse for at støtte sagen, hvad de ikke skal være utilbøjelige til, da afvandingen vil give meget arbejde til vinterens arbejdsløse, og man ville have begyndt på arbejdet nu i efteråret. Det værste ved planen er at få udgifterne fordelt. Man vil søge om 80 pct. fra beskæftigelsesmillionerne og desuden om de fordele, der kan opnås til grundforbedringsloven. Staten vil således både med tilskud og som hovedejer komme til at bære den allervæsentligste del af udgifterne, men da den vil kunne opnår den dobbelte betaling for dyndet, såfremt mosen afvandes, vil man fra statens side rimeligvis også være interesseret i sagen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 14. august 1942.