1943 – ‘Soldaternes Venner’ på Skamlingsbanken

Det kristelige og det nationale kan udmærket forenes

‘Soldaternes Venners’ kristeligt-nationale stævne på Skamlingsbanken i søndags var ikke begunstiget af strålende solskin, men da stævnet begyndte, var der dog samlet 7-800 mennesker omkring talerstolen under de fem nordiske flag. Stævnet blev en kristeligt og nationalt betonet folkefest, og de to taler, forstander K. Møller, Hammerum, og formand for Landssammenslutningen ‘Soldaternes Venner’, prokurist A. E. Gillesberg, København, forstod at fængsle tilhørerne.

Mødet indlededes med korsang. Derefter bød formanden for ‘Soldaternes Venner’ Kolding-kreds, lærer Th. Madsen, Gjelballe, velkommen, og idet forsamlingen stående sang ‘Kristi Stridsmænd’ mindedes man nylig afdøde soldatermissionær Kühle, som har talt ved alle de tidligere soldatervennestævner på Skamling.

Efter sangen ‘Jeg elsker de grønne lunde’ talte forstander Møller. Han gik i sin tale ud fra 2. Kongernes Bog, 4. kap., vers 13, hvor der står: ‘Jeg bor midt iblandt mit folk’. – “Vi skal bo midt iblandt vort folk og på den rette måde”, udtalte han. “I et folks tilværelse er der bølger. Gennem alle bølger skal gå en kristen bølge, som skal være det andet. Man tror undertiden, at det nationale og kristendommen ikke har noget med hinanden at gøre; det er galt. I år er de 100 år siden, det første møde blev holdt her på Skamling, og herfra udgik der dengang en kristen national bølge, Disse første møder blev født gennem lidelse, og de betød for vort folk, at det ovenpå en lidelsesperiode blev sig selv bevidst. Vi er danske, og vi vil vedblive at være det og bære de ofre, som følger med”.

“Vi skal bo midt iblandt vort folk på mange områder. Vi skal bl.a. bo der, sådan at vi er med i det arbejder, der gøres for soldaterne. Vi skal bo der som dem, der tror på en Gud og er afhængige af ham. Vor tid opleve en national bølge; men jeg er bange for, at den ikke er båret af kristendom. Gud er den eneste, som kan hjælpe os igennem denne tid”. Møller sluttede: “Hvis vi kan efterleve Guds bud eller blot kæmpe derfor, er grundlaget for vor livslykke lagt”. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 6. juli 1943.

1943 – 5.000 mennesker på Skamling

Folkestævne i strålende sommervejr

Fra hele landsdelen stævnede henved 5.000 mennesker i går til nationalt møde på Skamlingsbanken. Var vejret med de lavthængende tunge skyer aldrig så truede om formiddagen, brød solen alligevel lidt over middag igennem og tog magten og sendte sine stråler ned over mødepladsen, hvor de fem nordiske flag traditionen tro vajede side om side for en let sommerbrise. Mens de mange mennesker indtog deres pladser i “gryden”, omkring den talerstol, hvorfra gode ord år efter år har lydt, under vekslende ydre forhold, spillede K.F.U.M.-spejderens orkester en række nationale melodier.

På de arrangererene foreningers vegne bød grosserer P. Michaelsen, Lunderskov, velkommen, efter at de sidste 2-300 mennesker, var ankommet med Sydbanens ekstratog. Han motiverede et leve for Kongen og udtalte et ære være deres minde over de mænd, der for 100 år siden var med til at skifte Skamlingsbankeselskabet. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 21. juni 1943.

1943 – Skamlingmødet på søndag

På søndag holdes det årlige store folkestævne på Højskamling. Talere er i år fhv. præsident for den græsk-tyrkiske folkeudvekslingskommission, tidl., landstingsmand Holger Andersen, København, som nu er formand for Grænseforeningen efter rektor H. P. Hansens død. Holger Andersen er en af den nordiske sags ivrigste fortalere og en mand, som er i besiddelse af megen indsigt i mellemfolkelige spørgsmål.

Desuden taler provst Beyer, Rinkenæs ved Flensborg Fjord. Han er kendt for sit folkelige arbejde inden for de danske ungdomsforeninger, der står som indbydere til mødet sammen med de sønderjyske foreninger i Vejle og Ribe Amter og Skamlingsbankeselskabet.

Om aftenen bliver der friluftsforestilling med opførelse af ‘Sigurd Jorsalfar’ af lærere fra Askov Højskole. Dagens musik sørger K.F.U.M.-spejderne for. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 18. juni 1943.

1943 – Gå ud i alverden og gør alle folkeslag til mine disciple

D. M. S. Grundlovsfest på Skamling i øsende regn

Dansk Missionsselskab var ikke heldig med vejret til sin store fest på Grundlovsdag på Skamlingsbanke. Hele dagen øsede regnen ned, og der var ikke andet at gøre end at flytte mødet ind i den nye store sal. I alt havde ca. 300 mennesker trodset vejret og var mødt op til mødet. Efter at K.F.U.M-orkestret havde spillet nogle numre, sang man salmen ‘Til himlene rækker din miskundhed Gud’ og pastor Ørberg bød velkommen. Kinamissionær Alfred Hansen fortalte en række personlige træk om missionsarbejdet og den glæde, det er at se arbejde bære frugt eller, som han udtrykte det, at se himmel og jord mødes. Gud giver menneske kraft til at leve i himlen her på jorden. Alfred Hansen kom ind på skildring af forskellene mellem Danmark og Kina og erklærede, at det er, som om at nye menigheder har mere åndelig kraft end de gamle. Han sluttede med en indtrængende appel til menighederne herhjemme om at forstå deres ansvar og vågne op af dvaletilstanden.

Derpå talte toldkontrollør Hansen, Vejle. Han mindede om, at det netop af 100 år, siden folkemøderne på Skamling tog deres begyndelse. “Sidan da”, udtalte taleren, “har vi herhjemme i gamle Danmark gennemlevet strenge tider, tider med sorg og smerte, men Gud har også ladet os opleve lykkelige og velsignelsesrige tider. Vi er nu samlet på Skamling igen, og vi véd, at Gud vil noget med denne tid, men vi véd ikke, hvad han vil.” […]

Efter en spisepause spillede orkesteret atter et par numre, hvorpå pastor Pontoppidan Thyssen, Vejstrup, talte. Han gik i sin tale ud fra Danmarks Riges Grundlov, som vi har som en selvfølgelighed i vort samfund, men som er en lov, der skal holdes. “Også det himmelske rige har en grundlov, udtalte pastoren. Det er den lov, Jesus gav sine disciple, før han forlod denne jord, og den omfattes i de få ord; Gå ud i alverden og gør alle folkeslag til mine disciple”. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 6. juni 1943.

1943 – Gode danske ord fra Skamling på mindedagen igår

3-400 mennesker deltog i Skamlingsbankeselskabets jubilæumsfestligheder

Festlighederne på Skamlingsbanken igår eftermiddags i anledning af mindedagen for Bankens indvielse til dansk folkelig og national mødeplads fik et smukt og værdigt forløb. Mellem 300 og 400 mennesker deltog i mindehøjtidelighederne. De fleste tog med ekstratoget fra Kolding, der ankom kl. 16.25, men også med andre befordringsmidler var der kommet mange til Skamling. Festen var kun for Skamlingsbankeselskabets aktionærer med damer og de særligt indbudte. Havde forholdene ikke hindret afholdelse af en stor folkefest, ville deltagernes tal sikkert have kunnet tælles i titusinder. Det er dog meningen at søge et stor folkemøde gennemført søndag d. 20. juni.

Der var en repræsentativ forsamling, der havde givet møde på Skamling. Der var folk fra næsten hele landet. Fra København (eller Bornholm) var ankommet Folketingets formand, Hans Rasmussen, direktør Ussing og prof. Friis Johansen fra Ny Carlsbergfonden, Grænseforeningens formand, fhv. præsident Holger Andersen, billedhuggeren H. Starcke med frue, fra Sønderjylland den gamle sønderjyske fører Peter Grau fra Pøl, stiftamtmand Lundbye, Haderslev, borgmestrene Thulstrup, Haderslev og Fink, Aabenraa, Skoleforeningens formd. landstingsmand Jefsen-Christensen, Høbsbro, Sprogforeningens formand, bibliotekar Jacob Petersen, Aabenraa, biskop C. W. Noack, Haderslev, gårdejer Nis Skrumsager, Visby Hedegaard, Den Slesvigske Vælgerforenings tidligere sekretær Martin Simonsen fra Flovt, provst Biering, Sønderborg, folketingsmand Simon From, Fjelstrup, fhv. folketingsmand Schultz-Petersen, Tyrstrupgaard og mange andre.

Fra Kolding havde mange af byens borgere givet møde med borgmester Knud Hansen og politimester Thalbitzer i spidsen. Borgmesteren overrakte de 1.000 kr., som Byrådet havde bevilliget til Skamlingsbankefonden, vis formand, stiftamtmand Herschend naturligvis også var til stede. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 19. maj 1943.

1943 – Skamlingsbanken har alle flag oppe i dag

I morges gled alle flag til tops på Skamlingsbanken, både det på den store flagmast ved støtten og de fem nordiske flag omkring talerstolen i bunden af den historiske mødeplads på banken. Anledningen er jo, at det i dag er 100 år siden, Skamlingsbanken blev indviet og taget i brug som dansk folkelig og national mødeplads, idet den første sprogfest på Skamling holdtes den 18. maj 1843. Den højtidelige indvielse fandt sted kl. 11 om formiddagen. I eftermiddag kl. 4 holdes i Skamlingsbankens festsal en sammenkomst, hvor man vil mindes den historiske dag. Der bliver holdt officielle taler af Skamlingbankeselskabets formand, proprietør O. Juhl, Lykkesgaard, stiftsamtsmand Herschend, Vejle, og Sprogforeningens formand, bibliotekar Jacob Petersen, Aabenraa.

Kilde: Kolding Folkeblad, 18. maj 1943.

1943 – Ulykke under Majfesten

Vogn med 20-25 unge vælter. Ung pige brækker benet

I formiddags, efter at Almenskolens ungdom var ankommet til Skamlingen for at fejre Majfesten, skete der et beklageligt uheld. Godt en snes ugen havde besteget en mælkevogn på vejen ned til Binderup Strand, pludselig vendte kusken ret brat rundt med vognen med det resultat, at den væltede. Den faldt oven over en del af de unge, men heldigvis var der så mange voksne i nærheden, at de kunne få vognen løftet og de unge befriet. Et par af dem var kommet til skade. Således havde en ung pige, Helle Friis-Mathiesen, datter af lærer Mathiesen, Carl Plougsvej 21, brækket det venstre ben. En samarit var til stede og foretog det første fornødne, hvorefter Falcks ambulance blev tilkaldt for at køre den tilskadekomne til sygehuset. Med ambulancen fulgte også en dreng, der havde fået forskellige rifter og skrammer i ansigtet […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 15. maj 1943.

1943 – Skamlingsbanke-Selskabet vil oprette en fond

Generalforsamling i går på 100-årsdagen for selskabets første møde

Skamlingsbankeselskabets forårsgeneralforsamling holdtes i går på Skamlingsbanken på 100-årsdagen for selskabets første møde. Det var ikke noget stort antal af aktionærer, der kom, kun et halvt hundrede, men dog betydeligt flere end sædvanligt. Mødet forløb uden anden ydre festivitas end den, forårssolen gød ud over det blånede Lillebælt, og det vide udsyn over egnen, hvor en ny høst netop i disse dage bliver sået. Efter et kaffebord åbnede formanden, proprietær Juhl, Lykkesgaard, Sdr. Stenderup, mødet med en hyldest til Kongen, til hvem der sendtes et telegram med tak for trofast kongegerning og ønsket om en snarlig helbredelse og lysere tider for land og folk.

Formanden omtalte den nylig afholdte fest i Sommersted Kro, hvor man mindedes 100-årsdagen for det stiftende møde. Så læste han protokollen fra den første generalforsamling og navnene på de mænd, der påtog sig det første arbejde.

Fanen er holdt højt

“Vi kender vanskelighederne fra dengang”, sagde han, “og den frygt, man nærede for dem, der havde magten”. Videre berørte formanden Skamlingsbankefesterne i 100 års løb. “Man har lov til at sige, at rammerne stadig er i orden”, sagde han. “Her er kun holdt kristelige og nationale møder, og vi skylder de stiftende bestyrelser en stor tak, fordi de har holdt stien så ren”. Om møderne i 1840’erne sagde proprietær Juhl, at der gik et sus fra dem ud over landet, som stadig har sin betydning. “Lad os håbe”, sluttede han, “at stedet – selv om det ikke mere har samme betydning, som da man herfra kunne se tværs over grænsen, ingen ønsker igen- stadig blive ledet, så det kan være af værdi for vort folk”. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 7. marts 1943.