1944 – Et af Østfrontens største panserslag

Forbitrede kampe efter russernes indbrud i de tyske forsvarslinjer ved Krivoj Rog.

Berlin, STB.

Den russiske offensiv-bølge i det sydlige frontafsnit har i de sidste 24 timer rejst sig med endnu større heftighed end i de foregående dage og har nu også bredt sig til området vest for Kirovograd. Situationen karakteriseres navnlig ved, at panserslaget ved Jampol har udviklet sig til et af de heftigste, som har fundet sted under Østfelttoget i det hele taget. Et lille indtryk af, hvilket omfang dette slag har, får man af den tyske meddelelse om, at russerne i det sidste døgn har mistet 357 tanks alene i dette afsnit.

På det midterste frontafsnit angriber russerne fortsat på de tidligere brændpunkter mellem Beresina og Dnjepr og langs med Smolensk-Orsja-autostradaen, åbenbart i den hensigt at binde de herstående tysk operative reserver. Derimod har kampaktiviteten på Norfronten aftaget i betydning, og stillingen ved Narva kendetegnes nu af tyske modangreb.

På det sydlige frontafsnits østlige kampområde raser for øjeblikket sydvest og vest for Krivoj Rog forbitrede kampe, efter at russerne med talmæssigt langt overlegne styrker er trængt ind i de tyske forsvarslinjer. Fra tysk side er der først indledet en række modforholdsregler for at dæmme op mod det russiske stormløb. I det nye operationsområde vest for Kirovograd er ligeledes stærke russiske styrker sat ind i angrebet. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 9. marts 1944.

1943 – Russerne angriber med 40 divisioner

Navnlig ved Smolensk forstærkes angrebene

Berlin, onsdag. I.N.T.

Situationen på Østfronten er i dag stort set uforandret, efter hvad der oplyse fra kompetent militær side. I kampområdet vest for Smolensk og i den store Dnejpr-bue har russerne fortsat deres forsøg på at gennembryde den tyske front og snarere forøget deres tryk i løbet af det sidste døgn. Navnlig på begge sider af autostradaen Smolensk-Orsja er den russiske aktivitet i tiltagende. Efter kraftig artilleriforberedelse er her 25 sovjetrussiske divisioner, understøttet af stærke panserafdelinger, trådt an til angreb. Det forsikres imidlertid, at den tyske front, for hvilken dette angreb ikke kom uventet, ligesom de foregående dage har stået urokkeligt fast. Den ene russiske bølge efter den anden opgives at være skudt sønder og sammen foran de tyske afværgelinjer. Kun i nogle enkelte tilfælde lykkedes det russerne at bryde ind i de tyske stillinger, men overalt er det lykkedes at kaste dem tilbage igen ved tyske modstød. I denne forbindelse understreges, at de russiske tab af menneskeliv og materiel har været særlige store – alene i et enkelt tysk panserkorps’ område er der i løbet af den 14. og 15. november, fremhæver man, tilintetgjort 103 russiske tanks. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 17. november 1943.

1943 – Østfronten: forbitrede kampe i byen Shitomir

Førerhovedkvarteret, RB.

Værnemagtens overkommando meddeler søndag:
På Krim foretog Sovjet flere forgæves fremstød fra deres brohoved nordøst for Kertsch og mod vore stillinger ved Perekop. På Dnjepr-fronten blev fjendtlige angreb afvist sydøst for Kherson, nordvest for Krementschung og på begge sider af Tscherkassy og små lokale indbrud indsnævrede ved modstød.

I kampområdet vest for Kiev fortsættes de forbitrede kampe. Sydvest for byen stødte vore styrker ind i flanken på den mod Shitomir fremtrængende fjende og tilføjede ham følelige tab. I Shitomir og nord for byen kæmpes der forbitret. Medens nye heftige fjendtlige gennembrudsangreb sydvest for Gomel og nordvest for Smolensk blev afvist eller opfanget i hårde kampe, der stødvis varede endnu efter mærkets frembrud, kastede vore tropper ved modangreb nord for Gomel fjenden tilbage til hans udgangsstillinger, efter at han forbigående var trængt ind i vore stillinger.

Fra kampområdet ved Nevel meldes om livlig kampvirksomhed og fra de øvrige frontafsnit om ringe lokal virksomhed. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 15. november 1943.

1943 – Fredagens tyske hærberetning

Førerhovedkvarteret (RB).

Værnemagtens Overkommando meddeler:

Nord for Det Azovske Hav og ved mellemste Dnjepr foretog fjenden i flere afsnit heftige angreb, men uden resultat. Brohovedet Saporoshe blev efter ordre rømmet af vore tropper, efter at vigtige anlæg var blevet ødelagt.

Ved Dnjepr, ved Pripjet-mundingen og ved Ssosh opnåede vi yderligere resultater ved angrebsaktioner, som vi iværksatte. Nogle fjendtlige landgangsbrohoveder på flodernes vestlige bred blev fjernet og andre indsnævret. Vest for Kritschew og særlig vest for Smolensk strandede også i går stærke sovjetrussiske gennembrudsforsøg. Alene i kampområdet sydvest for Smolensk tilintetgjordes herunder 46 sovjetrussiske tanks. I de sidste tre dage har fjenden ved sine forgæves angrebsforsøg mistet i alt 354 tanks og 233 flyvemaskiner.

Kaptajn Novotny, der er afdelingschef i et luftjagerregiment, opnåede i går på Østfronten sin 250. luftsejr. Under de svære afværgekampe i det mellemste frontafsnit har særlige udmærket sig 1. SS-frivillige Grenader-Brigade (Mot). […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 16. oktober 1943.

1943 – Østfronten: Situationen har stort set ikke ændret sig

Russerne forsøger stadig forgæves at få den tyske front til at vakle ved at sætte alle reserver ind

Berlin, RB.

Internationale Information meddeler torsdag om kampene på Østfronten bl.a.:

På Nordfronten afviste tyske alpejægere i Kantalaks- og Murmansk-afsnittet lokale fremstød. under kampene nord for jernbanen Smolensk-Moskva førte russerne store antitankskyts-formationer frem til støtte for deres angreb, der var sat i gang med store infanteri- og tankstyrker. Det russiske antitank-skyts skulle sætte det er russerne frygtede tyske antitankskyts ud af funktion. Medens det russiske infanteri foreløbig afventede duellen mellem antitankskytsenhederne, angreb tankformationerne fra begge sider. Slagets udfald viste tydeligt det svære tyske antitankskyts’ og de store tyske tanks’ overlegenhed. Navnlig de “Tiger”-tanks, der var sat ind her, ødelagde 28 russiske tanks.

Under kampene ved Jelnja, der blev udkæmpet med varierende voldsomhed i de enkelte afsnit, har de tyske troppers bevægelser ført til en besparelse af styrker, og disse er organiseret som en selvstændig kampgruppe, der under et modangreb har afspærret to fjendtlige indbrud og ødelagt 24 fjendtlige tanks.

Uddrag, Kolding Folkeblad, 3. september 1943.

1941 – Opslidningsslaget på vejen til Moskva vedvarer

Kampene ved Smolensk har raset i to uger, men er – meddeler Berlin – kommet deres heldige afslutning nærmere.
Værnemagtens overkommando meddeler lørdag:
I Ukraine er tyske hurtigafdelinger stødt frem dybt i ryggen på fjendens tilbagetogsbevægelser. I egnen 250 km. syd for Kiev er et andet stort ødelæggelseslag i gang. De øst for Smolensk indesluttede sovjetdivisioner er blevet trængt endnu mere sammen. Kampflyvemaskiner bombarderede i nat med godt resultat forsyningsvirksomheder og militæranlæg i Moskva samt vigtige jernbaneknudepunkter ved den øvre Volga og i det sydlige Ukraine.

Situationen efter den forløbne kampuge
Som supplement til Værnemagtsberetningen lørdag erfarer D.N.B. fra militær side: Den nu afsluttede kampuge mod øst viser omtrent det samme billede som den foregående, kun med den forskel, at kampafsnittene også i den sidste uge er blevet skudt længere mod øst. I Sydafsnittet er de tyske og allierede troppet i løbet af denne uge gået over til at forfølge den vigende fjende, en aktion, der begunstiges af den indtrådte bedring i vejret. Slaget ved Smolensk, der nu allerede har raset i 2 uger, er kommet sin heldige afslutning nærmere. Også i den forløbne uge har Sovjet forgæves forsøgt at undsætte sine indesluttede hære. […]

Kilde: Uddrag; Demokraten, 3. august 1941.

1941 – Den tyske værnemagts beretning for torsdag

Førerhovedkvarteret, 31. juli. Værnemagtens overkommando meddeler:
Under forfølgelsen af de i Ukraine slagne russiske hære foretog tyske styrker fremstød dybt ind i de fjendtlige tilbagetogsbevægelser. Indeslutningen af fjenden øst for Smolensk er blevet yderligere indsnævret. De i Estland kæmpende styrker har kastet fjenden tilbage mod nord. Kampflyvemaskiner bombarderede i nat militære mål i Moskva og jernbaneknudepunktet Orel og opnåede god virkning. Undervandsbåde forfulgte de sprængte rester af den i Atlanterhavet angrebne konvoj og sænkede endnu fem bevæbnede handelsskibe på i alt 24.000 BRT. Fjendens samlede tab ved disse operationer er derved steget til 140.500 BRT.

I kampen mod England beskadigede luftvåben et stort handelsskib øst for Lowestoft alvorligt med bomber. Andre bombeangreb fandt sted i nat på flyvepladser i den sydøstlige og sydvestlige del af øen […] Over den tyske bugt nedskød jagermaskiner 5 flyvemaskiner af en afdeling på 8 engelske bombemaskiner. Marineartilleri bragte 2 kampflyvemaskiner til at styrte ned […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 1. august 1941.