1943 – Rigsdagens protest mod jødeforfølgelserne

Den underjordiske presse har bragt ordlyden af Rigsdagens protest mod jødeforfølgelserne. Den lyder: Den befuldmægtigede for det tyske rige, hans excellence dr. Best. Undertegnede repræsentanter for Socialdemokratiet, Venstre og Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Danmarks Retsforbund ønsker i anledning af den aktion, som natten til den 2. oktober blev indledet mod jøderne i Danmark overfor Deres excellence at give udtryk for den dybe sorg, disse handlinger har fremkaldt i det dansk folk. De danske jøder er en levende del af folket, og hele folket er derfor på det dybeste ramt af de omtalte foranstaltninger, der føles som en krænkelse af dansk retsbevidsthed. […]

Uddrag af det illegale blade; Frit Danmark, 26. november 1943.

1943 – Byrådsvalget i Kolding

Socialdemokraterne mistede flertallet og måtte afgive et mandat til de radikale

Hovedresultatet af valget i Kolding i går var, at socialdemokraterne mistede et mandat og dermed flertallet i Kolding Byråd. Der var drevet en meget pågående agitation indenfor partiet; men det hjalp altså ikke. Det gik her som i adskillige andre af landets byer. Vælgerne satte en stopper for det magtprægede socialistiske bystyre. Det socialdemokratiske mandat gik til de radikale, hvis kandidat, folketingsmand Clausager, i 1937 kun manglede 9 stemmer for at blive valgt. Det var let at mærke, at hr. Clausager denne gang virkede tiltrækkende til flere sider, og han fik da også et antal stemmer, der ligger betydeligt over, hvad de radikale politisk mønstrer i byen. Ved sidste folketingsvalg var det 644 stemmer. De blev ved byrådsvalget til 966. […]

De konservative gik frem med godt fem hundrede stemmer fra sidste byrådsvalg og holdt tallet fra folketingsvalget endda med et lille overskud på 26. Dette var dog ikke mere end tilstrækkeligt til at bevare de 8 mandater ved hjælp af listeforbundet med Venstre. Venstre kunne notere en fremgang fra Byrådsvalget i 1937, men en del af de 1.863 Venstre-vælgere fra Folketingsvalget svigtede, således at det ikke lykkedes at nå det tredje mandat. […]

Derved bliver stillingen i det nye Kolding Byråds 10 socialdemokratiske mod 10 borgerlige og 1 radikal, der altså derfor vil få et ganske særligt ansvar. Det første spørgsmål, der melder sig, er jo borgmestervalget. Det var i forvejen usikkert, hvorledes dette kunne forløbe. Ved den nye konstellation i byrådet kan man vel sige, at dette usikkerhedsmoment ikke er blevet mindre. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 6. maj 1943.

1943 – Stor valgdeltagelse i formiddagstimerne

Trængsel ved stemmebordene, da valget åbnedes

Kommunal-valgdagen oprandt, ligesom Rigsdags-valgdagen, med stråledne sol og fint vejr, hvilket øjensynlig vil få en del ekstra stemmer frem. Da valget tog sin begyndelse kl. 10 i Kolding på Almenskolen og Riis Toft Skole, var tilstrømningen meget stor, og der dannede sig straks lange køer foran hvert stemmebord. Stærkest var deltagelsen på Almenskolen. For at undgå den store trængsel med timers ventetid, som man oplevede ved Rigsdagsvalget, var vælgerne mødt tidligt op. Køerne blev dog hurtigt afviklet, og hen imod middag foregik afstemningen jævnt – ikke så kraftigt som den 23. marts, men dog stærkere end ved de tidligere kommunevalg.

Valget præget af gadebilledet

Valgbiler, hestekøretøjer og mange mennesker på gaden prægede valgformiddagen. Ved valgstederne drøftedes Byrådsvalgets udvalg livligt. Der er jo ikke mange steder, hvor udfaldet er imødeset med så stor spænding, som i Kolding, hvor det siddende flertal er på vippen. Ingen tør afgørende udtale sig om, til hvilken side udfaldet vil svinge, men mange socialdemokrater indrømmer, at der er al mulig sandsynlighed for, at de borgerlige tager flertallet, og at de radikale ikke – selv om det skulle lykkes dem at få et mandat – bliver tungen på vægtskålen.

Imidlertid har socialdemokraterne sat meget ind på at få alle deres folk ud, og de valgkyndige udtalte i formiddags, at det socialdemokratiske fremmøde øjensynlig var stort, således at de borgerlige vælgere må møde frem alle, kvinder og mænd, hvis det skal lykkes at vippe flertallet. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 5. maj 1943.

1943 – INGEN må blive hjemme på valgdagen!

I Kolding gør socialdemokraterne sig alle mulige anstrengelser for at beholde flertallet. Én eneste manglende Venstrestemme kan bevirke, at de kan blive siddende ved magten. Derfor må alle, der stemte på Venstre ved Folketingsvalget, ud også denne gang, og De bør sørge for, at de Venstrestemmer, som endnu ikke er kommen frem, ikke får lov til at blive hjemme ved dette valg. Sæt X ved liste D.

I sognene må også Venstre folk til valgurnerne. Der er opstillet Venstremænd i alle kommuner, enten på egne lister eller på fælles- og borgerlister. Find dem frem og sæt X ved dem. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 4. maj 1943.

1943 – D.S.U. advarer mod sabotagehandlinger

D.S.U. har holdt generalforsamling. Efter formandens velkomst, valgtes Knud Jespersen til dirigent. Formanden Peter G. Jensens beretning indlededes med en omtale af det for Socialdemokratiet så strålende valg den 23. marts. Ungdommen viste klart sin stilling ved at slutte sig til partiet. Formanden omtalte derefter arbejdet i det forløbne kvartal. Dette havde grundet på lokalerne ikke været godt som tidligere. “Men nu går vi mod sommerarbejdet, og vi håber så, at tilslutningen igen vil nå den størrelse, vi i D.S.U. plejer at mønstre til vort sunde friluftsliv”. Beretningen fra denne påske afholdte kongres blev udskudt til onsdag den 5. maj, altså valgaftenen, på hvilken der også vil blive arrangeret lidt underholdning.

Formanden sluttede med at omtale de meningsløse sabotagehandlinger, som begået af ubetænksomme unge mennesker, var til skade for hele landet. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 30. april 1943.

1943 – Borgmesteren trækker sig tilbage

Den socialdemokratiske Byrådsliste opstillet

Socialdemokratiet i Kolding holdt onsdag aften opstillingsmøde, der indlededes med, at Knud Hansen fik overrakt 37 røde roser, en for hvert år i Byrådet. Knud Hansen takkede rørt og udtalte, at han trak sig glad tilbage, men det var ikke fordi han følte kræfterne svigte. Derefter opstilledes følgende liste til Byrådsvalget:

 1. Folketingsmand M. Larsen
 2. Redaktør Søren M. Jensen
 3. Fællesorg. Fmd., N. C. Andersen
 4. Overlærer H. A. Hansen
 5. Sagfører Hans Pedersen
 6. Tømrer Hans Petersen
 7. Kasserer Peter Ravn
 8. Pedel Aage Elling
 9. Fru Anine Lind
 10. Markforvalter Ejn. Christensen
 11. Bogbinder Eskild Jørgensen
 12. Lektor frk. Carstens
 13. Bogtrykker Carl Fromn
 14. Postbudfmd. Arthuer Jensen
 15. Forvalter Knudsen-Hansen
 16. Overpakmester Jepsen
 17. Arbejdsmand Anders Jensen
 18. Snedkerm. Jens Andersen
 19. Murer Harald Nielsen
 20. Maskinarbejder Gossmann

[…]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 24. april 1943.

1943 – Sogneråds-valgene på Koldingegnen

Stillingen i det nuværende sogneråd

Det stunder jo nu mod kommunalvalgene og rundt om i sognene holdes der i disse aftener prøvevalg, og valgsituationen drøftes, hvor folk træffer sammen. En del steder har man allerede foretaget opstilling af lister. Fristen er jo heller ikke lang. Listerne skal være indleveret senest tirsdag efter påske, kl. 19.

Medens valg efter partilinjer er det almindeligste, foretages opstillingen i adskillige kommuner dog efter lidt andre retningslinjer end de sædvanlige. Således opstilles der ikke så få steder borgerlige fælleslister, hvorimod socialdemokraterne overalt opstiller deres egne partilister. Vi har undersøg, hvordan forholdene ligger i en række kommuner.

Eltang-Vilstrup:

Der er valgt 6 på borgerlig fællesliste og 3 socialdemokrater. De borgliere medlemmer i det nu siddende sogneråd er: sognerådsformand Kr. Berthelsen, Lilballe, næstformand propr. Karstoft Beck, Nr. Bjert, kasserer, gdr. Eli Corydon Pedersen, Sdr. Vilstrup, gdr. Martin Jensen, Nr. Stenderup, gdr. August Thaysen, Drejens, og murermester E. V. Hansen, Strandhuse. De tre socialdemokrater er pens. baneformand Hansen, Eltang, murer Kr. Larsen, Strandhuse, og murer Th. Fevre, Sdr. Vilstrup. Af de borgerlige er 4 Venstremænd.

Harte-Bramdrup:

7 valgte på borgerliste og 2 af socialdemokraterne. Borgerlistens sognerådsmedlemmer er: sognerådsformand Jacob Jacobsen, Dybvadbro, gdr. J. Buhl, Harte, gdr. K. Nielsen, Stubdrup, ekspedient V. Friborg, Ejstrup, gårdejer Hans Bygvraa, Bramdrup, kommunekasserer K. Rønning, Bramdrup og hovedkasserer A, Andersen, Bramdrupdam. Af disse er de 5 Venstremænd og 2 radikale. De to socialdemokrater er: murer K. Antonsen, Bramdrupdam, og banearbejder Chr. Bloch. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 20. april 1943.

1943 – Partiformændene om valget

Det har også betydning, hvorledes mandaterne fordeles

Fhv. indenrigsminister Knud Kristensen udtalte i morges om valgets resultat:

“Det, som det i første række gjaldt om ved dette valg, var at få folk ud for at stemme, og dette har vi i hvert fald opnået. Det danske folk har vist, at det vil være med til at værne om vort folkestyre, og at det har været sig sit ansvar bevidst. For så vidt er det gået godt. Og det var hovedsagen. Men det har naturligvis også betydning, hvorledes mandaterne fordeles. Venstre har haft en betydelig stemme-fremgang, som vi må være glad for, og vi må tage det nederlag, der ligger i mandattabet for os. Vi taber dog slet ikke modet af den grund, men vi vil søge at vinde frem på ny.”

Sammenholdet om nation og folkestyre har stået sin prøve

Formanden for Socialdemokratiet, folketingsmand Alsing Andersen, udtaler:

“Det helt afgørende træk ved dette valg er den enestående valgdeltagelse. Herved har det danske folk skrevet et mindeværdigt kapitel i sin historie. Sammenholdet om nation og folkestyre har stået sin prøve. For det socialdemokratiske partis vedkommende er valgdagen præget af en storslået stemmefremgang, den største i vort partis historie, og som også har givet sig udtryk i en forøgelse af vore mandater. Der er hermed skabt et fortræffeligt grundlag for vort fremtidige arbejde. Vi kan være tilfreds med valget.”

Samlingen og samarbejdet kan fortsættes

Formanden for det konservative Folkeparti, fhv. kirkeminister Fibiger, udtaler bl.a.:

“Det er glædeligt, at det over hele landet er konstateret, at det det dansk folk står samlet i sin politik i besættelsestiden. At småpartierne ikke har jordbund i folket, bærer deres små stemmetal viden om. Det dansk folk tænker selvstændigt og læber ikke efter lygtemænd. Valget viste stor fremgang for Socialdemokrater, Konservative og Venstre, og vi hilser med stor tilfredshed, at samlingen og samarbejdet kan fortsættes på samme gode måde som hidtil i ro og orden og i folkets idé. Arbejdet i den nye regering vil gå videre i den kurs, der begyndte den 9. april 1940.” […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 24. marts 1943.