1942 – Lidt tilbagegang i Kolding, støt fremgang på landet for Sønderjysk Forening

Sønderjysk Forening i Kolding holdt i aftes sin årlige generalforsamling i Industriforeningen. Fabrikant Jes Beirholm bød velkommen, undskyldte for dens forsinkede afholdelse, valgtes selv til dirigent og mindedes foreningens i årets løb afdøde medlemmer, bl.a. frøhandler H. Knudsen, der var foreningens revisor, og rentier Chr. Steffensen, der havde været medlem i over 50 år og i mange år havde siddet i bestyrelsen og som navnlig havde været uvurderlig ved indsamlinger og når det gjaldt at yde hjælp til danske syd for grænsen. Æret være deres minde!

Formanden aflagde derefter beretningen, af hvilken det fremgik, at medlemstallet var gået frem med 1 – fra 1.604 til 1.604. Foreningen mangler repræsentanter i Viuf og Ødis-Bramdrup. På indsamlingsdagen i april i fjor var der indkommen over 20 pct. mere end året i forvejen. Bestyrelsen havde besluttet at udnævne Nis Hjort, der var fyldt 90 år og i mange år havde været medlem og medlem af bestyrelsen, til æresmedlem. Grænseforeningen havde nu et medlemstal på 92.700, det var en fremgang på 2.200, men året i forvejen havde fremgangen været 7.000.

“For anden gang i en menneskealder”, sagde formanden, “har vi oplevet at se, at vore landsmænd i syd for grænsen har måttet sende deres unge til fronten. Men denne gang er der en forskel fra tidligere, at de nu er en anderkendt gruppe.” […]

Under eventuelt slog man til lyd for at søge at skaffe plads til de 100 sydslesvigske børn, der kommer herop i år udover det sædvanlige antal. Man drøftede desuden den kommende sæsons foredragsholder, og herunder nævntes Troels Fink.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 1. april 1942.

1939 – Brygger Møller Nielsen død

Den kendte Koldingborger Jens Møller Hansen, kendt som brygger, er i går aftes, den 29. oktober, afgået ved døden efter et flere uger langt sygeleje på sygehuset i forbindelse med to operationer, med nogle ugers mellemrum.

Møller Nielsen blev 76 år, som var kendt som en virksom mand, der nåede at udrette meget i hans liv.

Som ung flere gange på højskole, 17 måneder garder i København. Efter soldatertjeneste forvalter på Næsbyholm i syv år. Forpagter i Balle i ti år fra omkring 1894. En periode formand for Bredballe Håndværkerforening.

Han kom i 1904 til Kolding, hvor han overtog Juhlsminde. Blev omkring 1908 repræsentant for Tuborg og de forenende bryggerier. En periode fra 1915-1917 byrådsmedlem efter Ludvig Petersens død, han har været et aktivt medlem af Kolding Venstreforening, for hvem han ved sin død var kasserer.

Af tillidserhverv kan nævnes Formand for foreningen at hvidtølsbryggere i Jylland, bestyrelsesmedlem i Garderforeningen (æresmedlem), medlem af Kristkirkens menighedsråd, medlem af Sønderjysk Forenings bestyrelse. Formand for Motionsholdet af 17. september 1912.

Jens Møller Nielsen efterlod sig ved hans begravelse en hustru og fem børn, hvoraf to boede i udlandet.

Kilde: Kirkebogen og Kolding Folkeblad, 30. oktober 1939
Se også Koldingwiki