1943 – Kamp i Stalingrad om hver fodsbred jod

Dagens oversigt over stillingen på de forskellige afsnit på Østfronten

Berlin, STB, fredag form.

I Stalingrad kæmpes der fremdeles om hver fodsbred jord. Skønt den indesluttede tyske garnision er hårdt trængt, er den ifølge de til morgen i Berlin foreliggende rapporter endnu i besiddelse af så megen kampkraft, at den binder betydelige russiske styrker. I det vestlige Kaukasus, det vil sige på strækningen Tuapse-Novorossisk, har russerne rettet et større angreb mod de tyske stillinger, men angriberne standsedes ved hovedkamplinjen.

De oplysninger, som foreligger om russernes beredskabsstillinger, tyder på, at de forbereder en ny større offensiv en af de nærmeste dage. Mod syd lykkedes det russerne nogle steder af bryde ind i den tyske front, men indbrudsstederne blev aflastet og de pågældende sovjetafdelinger tilintetgjort. I Nordkaukasus følger russerne de vigende tyske tropper over steppen; men i området mellem Don og Manytsch har tyskerne nu etableret en bred og dyb spærrestilling. Ved den nedre Don har der i de sidste døgn hovedsagelig været flyvervirksomhed. 200 russiske biler og tanks er her blevet ødelagt. Russerne har forsøgt at nå over på den venstre Donetzbred, men er blevet standset af det tyske artilleri.

Det fremhæves fra tysk side; at disse afværgekampe er et vidnesbyrd om, hvorledes den tyske position som helhed har fæstnet sig. Også vest for Voronesj har russerne angrebet påny, men angriberne blev standset foran de tyske stillinger. I hele det midterste frontafsnit har der kun været stødtropvirksomhed. Syd for Ladogasøen angreb russerne igen i går med stærke panserkræfter, men opnåede ikke et eneste lokalt resultat, idet de overalt blev slået tilbage […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad 29. januar 1943.

1942 – Tirsdagens tyske hærberetning

Førerhovedkvarteret, RB.

Værnemagtens overkommando meddeler:

I Terek-området strandede lokale sovjetrussiske angreb. Tyske og rumænske tropper, der straks trådte an til modaktion, kastede fjenden ud af hans stillinger og tilintetgjorde herunder flere panserkampvogne. Mellem Volga og Don og i den store Don-bue strandede på ny fjendtlige angreb i hårde afværgekampe. En kampgruppe, som i flere dage havde været omringet, blev tilintetgjort. Siden den 24. december blev der her med støtte fra luftvåbnet tilintetgjort eller taget som bytte 65 panserkampvogne, 30 kanoner, talrige svære og lette infanterivåben og yderligere krigsmateriel, ligesom der blev taget et stort antal fanger. Fjendens blodige tab var mange gange større end dette tal. Ved afværgekampene i den store Don-bue har særlig udmærket sig den italienske division ‘Julia’.

Sydøst for Ilmen-søen fortsatte fjenden sine angreb, der støttedes af stærk artilleriild og talrige panserkampvogne. Angrebene blev afværget med store tab for fjenden. 34 sovjetrussiske panserkampvogne blev sønderskudt. I det høre nord bombaderede luftvåbnet vigtige udladningsbanegårde på Murmansk-strækningen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 30. december 1942

1942 – Russerne angriber over en bred front ved Don

Sætter alt ind på at gennemtrumle en afgørelse på den midterste Don-front

Berlin, STB, mandag formiddag:

Den midterste del af Don-fronten tiltrækker sig i dag til morgen stor opmærksomhed i militære kredse i Berlin. Man indrømmer, at de tyske tropper her er ude for et stort tryk, og at dette afsnit er blevet et af de vigtigste tyngdepunkter i kampsituationen på Østfronten. Russerne angriber over en bred front med infanteri og panserafdelinger og sætter alt ind på at gennemtrumle en afgørelse på dette strategisk vigtigste sted. Til trods for det stærke tysk-italienske forsvar er det, udtaler man, lykkedes russerne at opnår mindre lokale terrængevister. Men de russiske tabsmeldinger betegnes dog som stærkt overdrevne, og situationen må, hævder man, ses på baggrund af, at de tyske tropper, da de så, hvilket tryk, de var ude for, fandt det hensigtsmæssigt at styrke fronten ved at forkorte den. Don-floden slår her en masse små bugtninger, og ved at følge dem fik frontlinjen et meget uregelmæssigt forløb. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 21. december 1942.

1942 – Russerne kaster uden ophør panser, rytteri og fodfolk frem mod de tyske forsvarslinjer

Tyske krigskorrespondenters skildring af kampene på Østfronten

Berlin, STB, onsdag form.

Kamphandlingerne på Kalinin-Toropez frontafsnittet skildres i dag i nogle krigskorrespondentberetninger. Det fremhæves, at fronten her kun består af støttepunkter, og nu, da sumpe og moser er frosset til, er den front, som skal forsvares, betydeligt længere end om sommeren, hvor disse strækninger danner en naturlig spærrezone. Tyskerne har imidlertid været forberedt på de nuværende russiske angreb, og de enkelte støttepunkter ligner små fæstninger. Det kan ikke undgås, at fjenden er i stand til at bryde ind hist og her, men de fleste af disse fjendtlige stødkiler er blevet omringet og tilintetgjort. Forholdene stiller enorme krav til soldaterne. Sigtbarheden er om dagen kun 20 meter. Snestorme af uhørt voldsomhed raser. En mur af snetykning rejser sig foran soldaterne, og de kan kun med anspændte øren gennem uvejrets hylen kun svagt høre larmen af motorer, artilleri og maskingevær.

Kampen er hård og forbitret. Uden pauser kaster fjenden nye panserbrigader, kavaleri og infanteri frem mod de tyske linjer. Russerne er talmæssigt langt overlegne; men deres angreb afvises i en hvirvel af sne og stål, mens det tyske luftvåben lader bomberne hagle over forsyningsvejene, der er tæt fyldt med kolonner og lastbiler. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 2. december 1942.

1942 – Torsdagens tyske hærberetning

Førerhovedkvarteret, R. B.

Værnemagtens overkommando meddeler:

I kampafsnittet ved Tuapse blev dele af de fjendtlige styrker omringet og tilintetgjort. Nye stærke angreb, som Sovjetrusserne iværksatte øst for Alagir, blev slået blodigt tilbage, og troppekoncentrationer blev sønderslået bed artilleriild og luftangreb. Bombe- og slagflyvere bekæmpede desuden til trods for dårligt vejr sovjetrussiske batterier og jernbanemål med effektiv virkning. I Stalingrad har der funden stødtropkampe sted. På Don-fronten tilbageslog rumænske tropper flere angreb, og rumænske luftstridskræfter tilføjede fjenden betydelige tab. Nye kampe er her i gang. Gentagne angreb, som fjenden om natten foretog mod fisker-halvøen, blev slået tilbage.

I de sidste dages hårde afværgekampe ved Volchov-floden udmærkede sig særligt en bjergjærgerbataillon fra Berchtesgaden […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 20. november 1942.

1942 – Göbbels om situationen i dag på alle fronter

En tale i det bomberamte Duisburg

Rigsminister Dr. Göbbels ankom i går morges til Duisburg, hvor han beså den skade, der var anrettet ved de engelske terrorangreb. Om eftermiddagen holdt han en tale for en talrig forsamling, hvori han erklærede, at han endnu en gang havde kunnet overbevise sig om befolkningens eksemplariske holdning i de vesttyske provinser. Her var i sandhed blevet rejst en moralsk vestvold af tysk kampmod over for de britisk-plutokratiske krigsophidseres terror.

Den almindelige situation havde også i den forløbne sommer fået et væsentligt andet udseende ved den tyske værnemagts enestående, historiske sejre. Modstanderens forudsigelser sidste vinter var ved de tyske våbenbedrifter blevet gendrevet på en sådan måde, at modstanderen havde mistet vejret. indeværende års offensiver havde for den allerstørste del allerede nået de fra tysk side nøje afgrænsede mål. Krigen mod Sovjetunionen, der med næsten en verdensdels potentielle midler havde rustet sig til angreb mod de tyske rige og derved mod Europa, var også i de forløbne måneder blevet ført videre med afgørende sejre. Det rum, som Tyskland havde brug for havde brug for til at komme ud af sin national- og råstofpolitiske snæverhed, var nu for størstedelen allerede i tysk besiddelse. Når man betænkte, at Sovjetunionens reserver allerede ved sommer- og efterårsoffensiverne og ved sidste års vinterkrig var blevet stærkt svækkede, kunne man i dag med rette hævde, at den i betænkelig grad nærmede sig det stadium, da de var udtømt. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 18. november 1942.

1942 – Mandagens tyske hærberetning

I svære, men resultatrige kampe om betonstillinger nord for banen til Tuapse kæmpede infanteriet sig videre frem i et vanskeligt bjergterræn. Dele af fjenden blev omringet og tilintetgjort, og flere modangreb blev slået tilbage. Vest for Terek kastedes ved vore egne kraftige angreb den hårdnakket kæmpende fjende tilbage over talrige bæk-afsnit. Byen Alagir blev erobret og den vigtige ossetiske hærvej derved spærret. Luftvåbnet støttede hærens kampe og angreb troppekvarterer og baneanlæg i byen Ordshonikidse.

Syd for Stalingrad mislykkedes nye fjendtlige angreb, der støttedes af tanks. Nord for byen forsøgte sovjetrusserne på ny uden resultat at foretage landgang. To kanonbåde og flere store landgangsbåde sænkedes, og en kanonbåd beskadigedes, og der blev taget hundrede fanger. Rumænske bombemaskiner bekæmpede virksomt banestrækningerne i Don-afsnittet med bomber. Nordvest for Liwny mislykkedes lokale fjendtlige angreb. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 3. november 1942

1942 – Kraftigt tysk luftangreb på Canterbury

Den tyske værnemagts beretning for søndag

Førerhovedkvarteret (RB.)

Den tyske værnemagts overkommando meddeler:

Ved Tuapse lykkedes det at bryde ind i flere fjendtlige stillinger. Fjendtlige modangreb afvistes. Ud for Tuapse blev et russisk handelsskib på 3.000 tons sænket ved bombetræffere. Vest for Terek stormede vore angrebstropper på fremragende måde, støttet af luftvåbnet, fjendens stillinger og kastede ham langt tilbage over flere flodløb. I det Kaspiske hav blev atter 9 større transport- og fragtskibe, deriblandt 3 tankskibe skudt i brand eller sænket.

Syd for Stalingrad genoptog fjenden fuldstændig forgæves sine modangreb. Et forsøg på at sætte over Volga nord for byen med flere batiloner strandede fuldstændigt. En antal store både sænkedes. Størstedelen af de fjendtlige styrker tilintetgjordes eller toges til fange. Fjendens artilleristillinger øst for Volga bekæmpedes med bomber og maskingeværer. Nord for Astrakhan blev 13 transporttog ramt af bomber. Et olietog gik op i luer. […]

I kampen om Storbritannien foretog luftvåbnet i går og i nat i flere bølger gengældelsesangreb mod byen Canterbury. Bomberne, der til dels blev nedkastet fra ringe højde, forvoldte ret store ødelæggelser ved spræng- og brandvirkning. Jagere fra eskorten nedskød 3 britiske jagermaskiner. Andre bombemaskiner bombarderede militære mål forskellige steder i Sydøstengland, deriblandt i Dover.

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 2. november 1942.