1943 – Badminton i Viuf Boldklub

Viuf Boldklub, der de sidste par år har ligget stille, på grund af foreningen ingen sportsplads har kunnet få, havde onsdag aften indkaldt til generalforsamling i Viuf Forsamlinghus med klubbens optagelse ad badminton som hovedpunkt på dagsordenen.

30-35 mennesker var mødt, da boldklubbens formand, musiker Kn. Nielsen, bød velkommen. Formanden redegjorde for situationen og udtalte, at foreningen på opfordring ville prøve at arrangere badminton i Viuf. Som første punkt på dagsordenen stod valg af bestyrelse. Af klubbens gamle bestyrelse var der kun to tilbage, nemlig Rs. Ingversen og formanden, og disse bad sig begge fritaget for at fortsætte, men indvilgede dog, da de blev valgt med akklamation. Til de resterende tre bestyrelsesposter valgtes læge Jensen, kommis Christensen og Dora Thomsen. Til revisorer genvalgtes savværksejer A. Nielsen og nyvalgtes i st. f. Arne Hansen, uddeler C. Rødtnes.

Under punkt 2, beretning om badmintonspil, havde læge Jensen ordet og forklarede, hvorledes badmintonspillet påtænktes arrangeret, og man regnede med at kunne komme til at spille to aftener om ugen og hele søndagen. Foreningen ville lægge ketcher til, men spillerne skulle selv betale bolde. Som medlemsbidrag anslog læge Jensen ca. 5. kr.

Under eventuelt havde savværksejer Nielsen ordet og udtalte bl.a. en tak til de forskellige, fordi de ville medvirke til atter at sætte gang i Viuf Boldklub. Han henstillede dog, at man ikke omdannede den til en badmintonklub, men huskede på, at der er og skal være en boldklub, og han sluttede med at udtale håbet om, at det ikke måtte vare så længe, inden Viuf havde sin moderne sportsplads, ja, han håbede, ungdommen ville kræve den. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 25. november 1943.

1943 – Sogne-sportsplads i Eltang Dyndmose?

Dyndmosen skal foreløbig afvandes. Sogneråd og Beskæftigelsesudvalg interesseret.

Eltang Dyndmose, der ejes af ca. 25 lodsejere i Nr. Bjert og Eltang, trænger hårdt til en afvanding, og Beskæftigelsesudvalget har i dag været ude i mosen for nærmere at besigtige mulighederne for denne afvanding. Efter hvad der oplyses, har både Beskæftigelsesudvalget og Sognerådet gennem nogen tid arbejdet med planer om at få en del af den ni tdr. land store mose, der jo ligger meget centralt for både Eltang og Nr. Bjert, omdannet til sognestadion. Man har spekuleret på at lade de tre tdr. land lave til moderne sportsplads, og føres idéen ud i livet, er det meningen, at der skal plantes både læhegn, bygges omklædningshus med toiletter osv. Kommunen har savnet en ordentlig sportsplads i mange år, og kan planen føres ud i livet, vil den sikkert vække glæde i alle kredse. Man kan vanskeligt finde en mere velegnet beliggenhed til sportspladsen end i dyndmosen. Den ligger tilpas langt fra både Eltang og Nr. Bjert, og der fører god vej til den både fra Nr. Bjert, Eltang og Nr. Bjert Skov. Endvidere anses det for givet, at de tre tønder land kan erhverves på gode betingelser. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 24. november 1943.

1943 – Nogle korte udtalelser om kampen mellem KIF og KB

Husk at aflevere deres tipskupon inden i dag kl. 12.

Der er ingen tvivl om, at det bliver en storkamp i dag. Både inden for KIF og KB er spillerne overbevist om, at det bliver en god dyst, og hvert hold holder selvfølgelig sig selv som vinder. Vi har i går spurgt et par af kapaciteterne om deres mening og hat fået højst forskellige udtalelser. Man venter selvfølgelig, at klubtilhængerne overvejende holder på deres egen klub som vinder, og det er tilfældet for størstedelen, men der er dog én, der ikke ser for lyst på situationen, pantefogedassistent Orla Sørensen, der er medlem af KB’s spilleudvalg. Han udtaler: “Vi har altid haft besvær med at klare KIF, og uanset dette holds halvdårlige indsats mod Vejle, stiller jeg mig skeptisk overfor en KB-sejr”.

Knud Jensen, KB’s højre wing, siger: “Det er selvfølgelig ikke let at udpege nogen vinder, men får vi rigtig begyndt, så vinder vi, sk al vi sige 3-1”.

KIF’s solide stopper gennem nage år, Henry Pedersen, der bortset fra kampen sidste søndag mod Vejle i år har været bedre end i mange år, vil naturligvis også gerne sige et par ord, da vi beder ham om en kort udtalelse om chancerne:

“Vi har en fin chance for at løbe af med sejren”.

Også hvis banen er våd? Skumlere siger ude i buen, at KB står langt over KIF i teknisk henseende. Er det rigtigt?

“Nej, det vil jeg ikke skrive under på. Vi kan sikkert måle os med dem”.

Hvilke tips giver De?

“Skal vi sige 3-1 til os, men det bliver en lige kamp”. […]

Kilde. Uddrag, Kolding Avis, 14. november 1943.

1943 – Ny fabriksvirksomhed i Kolding

begynder i disse dage i Mazantigade

I al stilhed er en nu fabriksvirksomhed vundet for Kolding. I dag er der blevet undertegnet en kontrakt mellem de interesserede parter for driften af fabrikken ‘Bjørn’ ved Bjarne Riishede & Co. Fabrikant Riishede, der tidligere har drevet en lignende virksomhed i Skanderborg, har fundet forholdene bedre egnet i Kolding for fabrikken, og ved erhvervschef Høys medvirken lykkedes det at finde lokaler i ejendommen Mazantigade 10, hvor man foreløbig har lejet førstesalen.

Fabrikken blandt hvis interessenter også befinder sig en lokal mand, fremstiller forskellige sportsartikler af læder, ligesom den også omfatter fabrikation af skafter til fodtøj. Således produceres nu i Mazantigade skistave (hvilket måske ikke er så aktuelt lige i disse dage) og sportssko. Endnu mangler man at installere forskellige maskiner, som dog kommer i den nærmeste fremtid […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 8. maj 1943.

1942 – K.I.F. blev slået ud af Pokalturneringen

Det hårdtspillende Esbjerghold vandt med 1-0 og en dårlig kamp

Det gik ikke som ventet. K.I.F. nåede slet ikke at komme i gang i denne kamp, og den ellers skrappe angrebsrække blev holdt helt nede af det solide Esbjerg-forsvar. Men Esbjerg-holdet spillede ikke så smukt fodbold, som holdet før har vist at kunne det, og kampen blev således heller ikke spillemæssig så god som ventet.

Når K.I.F.erne slet ikke kom i gang, så skyldtes det, at Esbjerg-spillerne fra starten hængte på som burrer og ikke levnede modstanderne nogen chance. Det var rigtigt cup-spul, dette Esbjerg-hold viste, et kraftigt mandfolkespil, som ganske vist kostede mange frispark, men alligevel var effektivt. Da først Esbjerg havde fået det ene mål, der viste sig at være sejrsmålet, blev der lukket af. Der blev losset væk fra målet, og der blev sparket ud af banen for et godt ord. […]

Den eller så farlige K.I.F.-angrebsrække kom næsten slet ikke ind i de sædvanlig folder, og det skulle jo ikke blive bedre, da Svend Christensen i går førte en så omflakkende tilværelse, at hans medspillere slet ikke anede, hvor de skulle finde ham. Det var denne angrebsrække, man havde sat sin tillid til, men her løb den på en mur, som ikke var let at passere, og det gode sammenspil, man har set rækken præstere i de andre kampe, var borte med blæsten […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 10. august 1942.

1941 – Indkvarterings og andre ydelser til tyskerne

Brev af 29. august 1941 til Indenrigsministeriet.

Under henvisning til det høje Ministeriums Skrivelse af 4. juni d.a. (2 kt. j.nr.9024/1941) angaaende indkvartings og andre ydelser, der er stillet til raadighed for den tyske værnemagt i tiden indtil 1. Juni 1941, fremseendes hoslagt det med Ministeriets Skrivelse fulgte Skema i udfyldt Stand, og idet man iøvrigt tillader sig at meddele:

ad.A. Den kommunale Pigeskole. Hele bygningen med gymnastiksal, gaardsplads, læskure, toilettet samt inventar er overlagt det tyske militær, og foruden de udgifter, der er opført paa skemaet – der betragtes som en ren lejeafgift – vil kommunen til sin tid faa betydelige udgifter til istandsættelse som følge af indkvarteringerne. Man bemærker saaledes, at gymnastiksalen anvendes til postkontor, og der uden tvivl vil være nødvendiget helt at forny gulvet. Gaardspladsen benyttes – foruden til almindelig færdsel – til parkering og eksersits og maa efter aflevering lægges helt om. I de almindelige udgifter har man medtaget pedellen, fordi pedellen ved skolen er fast ansat og ikke kan overføres til andre skoler, hvor der i forvejen er ansat pedeller, og desuden besørger fyringen, udvendig renholdelse af skolekomplekset og forestaa tilsynet med bygningerne m.v.

ad.B. Kolding højere Almenskole. Den paagældende bygning var projekteret ombygget, dog med bibeholdelse af gymnastiksalen. Angaaende Udgift til Istandsættelse af denne Sal efter indkvarteringen er der truffet overenskomst med militæret om betaling af kr. 2.717, hvilket beløb ikke her er medtaget.

ad.E. Arealer ved Domshuet. Det paagældende Areal er delt i to Dele, hvoraf det ene og største anvendtes til Sportsplads med to Fodboldsbaner af normal Størrelse, og det andet til græsning. … (Sportspladsen) er af militæret bebygget med barakker til Heste og Krigsmateriel, det mindre anvendes til ridebane. Efter aflevering tilsin tid vil kommunen faa betydelige udgifter ved igen at gøre arealerne i en stand, saa de kan tjene deres tidligere formaal.

ad.F. Arealer paa Hanven. Disse arealer er delvig bebygget ved militærets foranstaltning. …

Foruden de i fortegnelsen anførte ydelser har værnemagten siden 1. november 1941 til raadighed et areal paa ca. 11.000 2m af den Kolding Kommune tilhørende ejendom Dyrehavegaard, …, hvilket Areal er bebygget med Mandskabsbarakker og Kontorbarakker. … Arealet … egner sig til udparcellering til byggegrunde …

Det bemærkes, at arealet ved sket bebyggelse med opførelse af fundamenter til bygninger, samt anlæg af veje og kloak, er saaledes omformet, at det næppe nogensinde mere kan anvendes som landbrugsareal, hvorfor man maa forbeholde sig at kræve erstatning for Forringelse ved Arealets Aflevering.

Kilde: Brev til til Indenrigsministeriet, 29. august 1941, Beslaglagte Ejendomme i Kolding 1940-1945, Kolding Borgmesterkontor, opbevares på Kolding Stadsarkiv

1941 – Muntre og spændende konkurrencer mellem arbejdspladsens idrætsmænd

Omkring ved 4.000 tilskuere til Fagenes Fest. Fagstævnet og firmaturnering giver ca. 3.000 kroner til Børnebespisning.

Fællesorganisationen og Kolding Social-Demokrat’s Fag- og Bedriftsstævne havde i går samlet omkring 4.000 tilskuere på Kolding Stadion. Sidste år samlede stævnet det samme antal, men tiderne har jo forandret sig noget, og det må betragtes som noget af en præstation at samle lige så mange til stævnet i år, men samtidig et bevis for, at publikum ikke alene har forståelsen af, at man samtidig med at få en morsom eftermiddag ud af det, er med til at støtte en god sag. Fagstævnet blev den helt store succes, og de mange tilskuere fik en eftermiddag ud af det med god og morsom underholdning, samtidigt med, at de var med til at støtte en god sag.

Firmaturneringen har gjort sit til, at stævnet blev så vellykket, som tilfældet blev. De mange tusinde tilskuere, der mødte op ved disse kampe, ville også se Fagstævnets sidste akt, og de blev sikkert ikke skuffet. Vel var der ting, der kunne være anderledes, men et så stort stævne kan ikke afvikles uden kritik, og det er hurtigt med afviklingen af de mange øvelser, og på ca. 2½ time var hele det omfattende program tilendebragt […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 8. september 1941.

1941 – Mange anmeldelser til Fagstævnet på søndag

I dag tilrettelægges hele det omfattende program.

Det er på søndag, Fagenes Fest arrangeres på Kolding Stadion, og efter den optakt, firmakampene har været for stævnet, både sportslig og økonomisk, tyder det på, at stævnet i år, ligesom fodboldkampene, vil blive en folkefest, som ingen vil lade gå fra sig. Det har strømmet ind med anmeldelser til stævnet, og udvalget arbejdet nu under højtryk med tilrettelæggelsen af det store fagstævne, hvor hele det arbejdende Kolding vil yde en indsats og således være med til at skaffe mange penge i Børnebespisningens kasse. Sidste år overværedes Fagstævnet af omkring 3.500 tilskuere, og vi skulle jo gerne slå denne rekord i år. Der bliver hårdt brug for pengene i vinter, og da programmet ved stævnet i år byder på mange nye idéer, hvoriblandt mange morsomme øvelser, nærer vi ikke tvivl om, at det lykkes at få fuldt hus på stadion på søndag.

Vi skal i de kommende dage fortælle alt, hvad der foregår derude på søndag, og selv om fristen for anmeldelse jo er udløbet, er der intet i vejen for, at en virkelige god idé endnu kan modtages […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 3. september 1941.