1943 – Store krigsbegivenheder efter mødet i Canada

Der gisnes på aktioner i en række lande fra Nord-Skandinavien til Balkan og For-Asien

Den engelske presse bringer i dag indgående kombinationer i forbindelse med de engelsk-amerikanske forhandlinger i Quebec, spændende over militære gisninger om oprettelse af en tredje front til allierede politiske aktioner fra det nordligste Skandinavien til den iberiske halvø (Spanien-Portugal) over Balkan til For-Asien, alt set på baggrund af forholdet til Sovjetunionen med beklagelse over, at Stalin ikke er nærværende i Quebec, og håb om et tremagtsmøde Roosevelt-Churchill-Stalin. Noget sikkert holdepunkt for de forskellige kombinationer foreligger imidlertid ikke, og de officiøse kommentarer indskrænker sig da også til at fastslå, at konferencen betegner et vendepunkt i krigen […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 12. august 1943.

1943 – Stalingrad-arméen afslår kapitulation

Forsvarerne af den sydvestlige front trukket tilbage fra ruiner og granathuller til højtbeliggende marker.

Berlin, STB, onsdag form.

Russerne har tilbudt Stalingrad-arméen under generaloberst Paulus’ kommando kapitulation, men denne har afslået noget sådant og fortsat kampen i den urokkelige overbevisning, at den ved at holde de russiske styrker så længe her muliggør, at den russiske vinteroffensiv ikke når det mål, som Stalin har sat sig.

I Stalingrad har de ugelange savn, den uafbrudte kamp mod friske fjendtlige tropper, Bolshevikkernes overvægt med hensyn til flyvemaskiner, svære våben, opholdet i åbent terræn uden dækning i snestorm og isnede kulde, heller ikke den 25. januar kunne knække de tyske soldaters og deres rumænske og slovakiske kammeraters modstandsvilje, meddeler DNB. Den jernhårde vilje til modstand har givet de udmattede officerer og menige kraft til at spænde sig selv for kanonerne og slæbe dem kilometer efter kilometer gennem steppen, hvor der ligger dyb sne.

Om situationen ved Stalingrad meddeler det internationale Informationsbureau, at de tyske forsvarere nu også har forkortet den tyndt besatte sydvestlige frontbue, idet de pågældende styrker er blevet trukket tilbage fra ruiner og granathuller til højtbeliggende marker. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 27. januar 1943.

1943 – Churchill og Roosevelt har holdt krigsråd i Marokko

De allierede generalstabe forhandlede i 10 dage om samtlige krigsskuepladser i verden. Første krigsmål: Støtte til Rusland.

Amsterdam, RB.

Om forhandlingerne mellem præsident Roosevelt og premierminister Churchill er der, efter hvad Reuters Bureau meddeler fra Casablanca udsendt følgende meddelelse: Siden den 14. januar har der i nærheden af Casablanca fundet forhandlinger sted mellem de Forenede Staters præsident og Storbritanniens premierminister.

Hver der deltog i forhandlingerne

Ved disse forhandlinger var de britiske og amerikanske generalstabchefer til stede, nemlig for de Forenede Stater: chefen for den amerikanske generalstab, general Marchall, chefen for den amerikanske flåde, admiral King, og chefen for den amerikanske hærs luftvåben, generalløjtnant Arnold, og for Storbritannien: Første sølord, admiral sir Dudley Pound, chefen for rigsgeneralstaben, general Brooke og luftmarskal Portal. Churchill og Roosevelt modtog de Forenede Staters diplomatiske repræsentant i det allierede hovedkvarter i Fransk-Nordafrika, Robert Murphy, og desuden modtog de chefen for den allierede ekspeditionshær i Nordafrika, general Eisenhower, chefen for de allierede marinestridskræfter, admiral Cunningham, chefen for de allierede luftstridskræfter i Nordafrika, generalmajor Spaatz, og den øverstkommanderende for de nordafrikanske stridskræfter, generalløjtnant Clark. […]

Stalin kunne ikke forlade Rusland

Stalin havde modtaget en hjertelig indbydelse til mødet mellem præsident Roosevelt og premierminister Churchill. I så tilfælde ville forhandlingerne have fundet sted langt længere mod øst. Stalin var imidlertid ikke i stand til at forlade Rusland i dette øjeblik, da han selv leder den store offensiv som øverstbefalende. Churchill og Roosevelt var fuldtud klar over denne krigs alvor og strenghed og var enige om, at deres første mål måtte være en sejrbringende støtte til Rusland over hele dets landfront og en mildnelse af det tryk, der hvilede på hele den russiske hær. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 27. januar 1943

1942 – Kraftigt russisk modangreb i Stalingrad

Der er hentet forstærkninger bl.a. fra Sibirien

Skandinavisk Telegram-Bureau meddeler fra London via Basel:

Timoschenkos tropper har efter hvad der telegraferes fra det russiske hovedkvarter rettet nye kraftige modangreb mod de tyske stillinger i Stalingrad. Særlig hårdt blev der i går kæmpet i byens nordlige udkant, hvor russerne kastede forstærkninger, der er hentet fra andre frontafsnit og Sibirien ind i slaget. I de sydlige bydele trængte en tysk pionerafdeling ind og besatte efter forbitrede nærkampe flere husblokke. Stalin har rettet en opfordring til hæren og befolkningen at holde byen for enhver pris. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 23. september 1942.

1942 – Churchills samtaler med Stalin i Moskva

“De to regeringer er besluttet på at føre krigen videre til Tysklands fuldstændige tilintetgørelse”

New York, R.B.

Et Reuter-telegram fra Moskva meddeler officielt, at Churchill og Stalin har haft en sammenkomst i Moskva. I forhandlingerne deltog bl.a. sir Alan Brooke og general Wawel, og fra russiske side Molotov og marskal Voroshilov. Associated Press erfarer, at Churchill og Stalin efter den sensationelle konference har truffet visse beslutninger om krigsførelsen.

I det communiqué, som er blevet offentliggjort i Moskva efter Churchills afrejse, gøres der ikke nærmere rede for de beslutninger, som er blevet truffet, men man understreger den “hjertelighed og oprigtighed”, som har præget forhandlingerne. Det hedder i communiquéet bl.a.: “De to regeringer er besluttet på at føre krigen videre til Tysklands fuldstændige tilintetgørelse”. Endvidere betones det i communiquéet, at der består et snævert venskab mellem bolsjevikkerne og De forenede Stater og en fuldkommen enighed. Efter hvad den engelske efterretningstjeneste meddeler, forlod premiereminister Churchill og præsident Roosevelts repræsentant Harriman, mandag morgen Moskva. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 18. august 1942.

1942 – Situationen

De vigtigste krigshandlinger foregår i øjeblikket på Østfronten. Den af russerne for 6 uger siden påbegyndte offensiv, foregår stadig med held. Russerne erobrer den ene by efter den anden, og medens de driver tyskerne foran sig, hober krigsbyttet sig op.

De sidste rapporter melder om ca. 300.000 døde og sårede tyskere under 40 dages kamp, samt om erobring eller ødelæggelse af ca. 3.000 tanks, 3.000 kanoner, over 33.000 transportkøretøjer, 19.000 automatiske geværer, 35.000 rifler og uhyre kvanta af ammunition og andet krigsudrystning, desuden melder russerne om 1.100 nedskudte og ødelagde tyske aeroplaner. På Centralfronten har russerne generobret Moshaisk, Kholm og Toropez.

Tyskerne, der for få uger siden pralende meddelte, at general vinter var på deres side, har nu pludselig fundet ud af, at det var en fejltagelse og at denne strenge general i virkeligheden er Stalins bedste forbundsfælde. […]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: De Frie Danske, januar 1942, nr. 3, 1. årgang.

1941 – Den tyske værnemagts beretning for onsdag

Førerhovedkvarteret, RB.

Værnemagtens overkommando meddeler onsdag:

Den britiske krigsmarine har de sidste dage igen lidt svære tab. Foruden den i værnemagtsberetningen i går omtalte beskadigelse af et større britisk krigsskib ved en lufttorpedo har en tysk undervandsbåd under kommando af kaptajnløjtnant friherre von Tiesenhausen ud for Sollum angrebet et britisk slagskib og tilføjet det en svær torpedotræffer. Endvidere sænkede en undervandsbåd under kommando af kaptajnløjtnant Mohr i Atlanterhavet en britisk krydser af Dragon-klassen.

I det mellemste afsnit af Østfronten indbragte vore angreb i går betydelige terrængevinst.

2 sovjetrussiske krigsskibe løb på en tysk-finsk minespærring og gik under efter heftige detonationer. I kampen mod England bombarderede luftvåbenet ved dag og ved nat havneanlæg og flyvepladser i den sydvestlige og sydøstlige del af øen med bomber af svær kaliber. Ved det sejrrige forsvar af en konvoj mod et angreb af hurtigbåde er en tysk forpostbåd sunket efter at være ramt af en torpedo. Fra kampene i Moskva meldes i stigende omfang om bolsjevikisk soldaters overløben. For at modarbejde denne krise har Stalins regering set sig foranlediget til i en note at berette om grusomheder af tyske soldater mod sovjetrussiske fanger. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 27. november 1941.

1941 – Neutralitetspagt Japan-Sovjetrusland

Stalin og Molotov fulgte Matsuoka til toget
Moskva (RB- DNB)
Påskedag undertegnedes i Kreml af den japanske udenrigsminister Matsuoka og den sovjetrussiske regeringschef, udenrigsminister Molotov en neutralitetspagt mellem Japan og Sovjetunionen.
Stefani meddeler, at pagten forpligter de to lande til gensidig at respektere hinandens territoriale integritet og at bevare neutraliteten i tilfælde af, at et af de to lande bliver angrebet af en tredje magt.
Pagten gælder for et tidsrum af fem år og løbet stiltiende videre, hvis den ikke opsiges. Ratifikationen skal finde sted i Tokyo. Til pagten er knyttet en erklæring, ifølge hvilken Japan forpligter sig til at respektere Mongoliets integritet, medens Sovjetunionen forpligter sig til at respektere Manshukuos integritet.

Kilde: Uddrag, Folket, 15. april 1941.