1943 – De skal blive husket!

Medlemstallet i “De kolde fødders liga” vokser fra uge til uge, men opgørets dag venter hele flokken med usvigelige sikkerhed. Ingen skal blive glemt!

DE FRIE DANSKE og de sidseløbende “illegale” fraktioner, grupper og blade har i år og dag samlet materiale til det forræder-kartotek, hvortil vi i vort juni-nummer bad om alle danskes gode medvirken.
Spørgsmålet er stort. Det gælder om at overveje det i tide, samle alle nødvendige oplysninger og gøre sig klart, hvorledes domsgrundlaget er, inden den dag da der kan handles. Man har hørt enkelte mene, at når vi først får fred, så glider det hele stille i lave, præget af “dansk blødsødenhed”, men dertil er der syndet for groft, for utilgiveligt. Der MÅ nødvendigvis komme en dommens dag.

Kan nogen for alvor tro, at man i dag fra tysk og nazistisk side med magtbud kan krænke landets grundlov og adskillige andre love og udsætte danske frihedsvenner for grove, retskrænkende afstraffelser og indespærringer, og at man derefter, når vi atter får vor fulde handlefrihed, vil lade hele den ækle, brogede flok af tyskere, hjemmetyskere, nazister, stikkere, medløbere og spekulanter nyde den fuldeste beskyttelse i kraft af de love, de selv uafbrudt krænkede og tvang andre til at krænke, da de havde magten?

Kilde: Uddrag af det illegale blad: De Frie Danske, 4. juli 1943, nr. 9, 2. årgang.

1943 – Til kamp mod stikkerne

Som forholdene er i Danmark for øjeblikket, er det umuligt for Gestapo at komme til bunds i alle de underjordiske grupper, der på forskellig vis modarbejder tyskerne. Det dansk politi gør, hvad et kan for at indkredse undergrundsarbejdet, men heller ikke det har særlig succes. Engang imellem lykkedes det dog politiet, at få fat i visse personer, og så viser det sig i 95 pct. af tilfældene, at det er stikkere, som har angivet de pågældende.

Gestapo benytter sig i udstrakt grad af disse parasitter, der for penge er villige til hvad som helst. Det var stikkere, der stod bag mordet på Rottbøll. Det var stikkere, der foranledigede arrestationerne af ‘De Frie Danske’.

Som eneste eksempel på stikkervirksomhed kan nævnes følgende: i sidste uge af januar blev 5 mand anholdt under ganske særlige omstændigheder; to tyske statsborgere, Gilde og Schock Meyer hed de, som i en halv snes år havde haft arbejde her i landet, blev indkaldt til tysk militærtjeneste. En mand, de kendte under navnet Hansen – vist nok den nedenfor nævnte Diehl – opfordrede dem til at flygte til Sverige og tilbød formedelst 2.500 kr. pro persona at skaffe dem en båd. Sammen med dem skulle 3 unge danskere, Ernst Petersen, Svend Valdemar Petersen og Aage Lidegaard, afrejse. De var eftersøgt af politiet for formodet medvirken ved ‘De Frie Danske’. Stikkeren Hansen angav de mennesker, der havde forladt sig på hans bistand, og alle fem blev arresteret i rutebilen på vej til den båd, som aldrig havde eksisteret.

Kilde: Uddrag af det illegale blad: Frit Danmark, 8. marts 1943, nr. 11, 1. årgang.

1942 – Tyskernes forgæves forsøg på at standse ‘De Frie Danske’

Vi har hidtil fundet det klogest ikke at omtale denne sag, men da vore udmærkede kolleger i kampen for Danmarks frihed, ‘Frit Danmark’ og ‘Land og Folk’ på udmærket måde har berettiget om Gestapos fortvivlede anstrengelser, finder vi det rigtigt nu at fremkomme med nogle supplerende oplysninger, da det ville føre for vidt at gennemgå sagen i alle enkeltheder.

Tyskerne ved bedst, at vore oplysninger er sandfærdige, og da sandheden er nazismens værste fjende, satte man med fuld kraft ind på at få vort blad standset. Igennem mange måneder fandt man ikke ét eneste spor, men så lykkedes det nogle stikkere at komme i forbindelse med mennesker, der på den ene eller den anden måde havde med vort blad at gøre. Følgen var fængsling af 20-30 mennesker, der på sædvanlig grundlovsstridig måde ikke blev fremstillet for en dommer inden 24 timer.

Hovedmanden for stikkerne kaldte sig flot “direktør Larsen”, men vi opdagede snart, at han i virkeligheden var identisk med en ildeset og upålidelig fyr ved navn Arvid Wallenstrøm, boede Østre Pennehavevej 1, Rungsted, tlf. Rungsted 462. Han var ansat i Statens Ligningsdirektorat på Christiansborg. Belønningen for hans “bedrift” var 10.000 kr., som han har fået udbetalt til fordeling mellem sine håndlangere. Disse er: en person, der kalder sig Victor Hansen og som har sin gang i Organisation Todt i Vesterport, stud. jur. Poul Erik Madsen og stud. med. Køppe, sidstnævnte har været straffet for fosterfordrivelse. Adskillige af de mennesker, Gestapo ønskede at tale med, gjorde sig usynlige, vel vidende, at selvom de kunne bevise deres uskyld, ville dette være uden værdi, når først deres navne kom frem. Således er tysk “rettergang” jo. […]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: De Frie Danske, 4. december 1942, nr. 2, 2. årgang.

1942 – Fra de danske studenter

Danske og tyske nazister arbejder for øjeblikket på:

  1. Gennemførelse af jødelov i Danmark.
  2. Militær støtte til den “tyske forsvarsoffensiv”.
  3. Anerkendelse af Quisling.

ad 1. Rygterne om dansk jødelov har det reelle grundlag, at Popp-Madsen for øjeblikket sidder i justitsministeriet for i samarbejde med tyske jødeeksperter fra Gestapo at lave udkast til jødelov efter tysk mønster. Popp-Madsen er som bekendt lektor ved Københavns Universitet og tidligere leder af ‘National Studenteraktion’.

ad 2. Kort efter undertegnelse af Anti-komiternpagten stillede Tyskland krav, om dansk militær støtte til “Forsvaret af Finland”. Visse dele af regeringen erklærede sig villig til forhandling om frigørelse af de tyske tropper i Jylland ved hjælp af en dansk hær under tysk kommando og gennemsyret af tysk Gestapo og danske stikkere. Forhandlingen vedvarer. […]

ad 3. En dansk anerkendelse af Quisling vil simpelthen betyde, at vi falder Norges heltemodige og Sveriges dristige og værdige nordiske politik i ryggen.

Endelig arbejder nazisterne i det skjulte på gennemførelse af den såkaldte reform af socialloven. De vil derigennem bl.a. opnå 3 ting:

  1. at skabe splittelse mellem samlingspartierne.
  2. at skabe utilfredshed blandt arbejderne for derved at give Fritz Clausen en hårdt tiltrængt chance for medlemsforøgelse.
  3. at tvinge danske arbejdere til at tage arbejde i Tyskland.

[…]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: De Frie Danske, marts 1942, nr. 5, 1. årgang.