1943 – To henrettelser

For gentagne sabotagehandlinger og for angreb på et medlem af værnemagten

Fra tysk side meddels mandag:

En tysk krigsret har dømt løsarbejder Svend Eduard Rasmussen, født 30. december 1903, til døden for i løbet af det sidste år at have forøvet gentagne sprængstofattentater over for fabriksvirksomheder, transportmidler og jernbaneanlæg og derved i betydelig udtrækning at have udsat menneskeliv og ejendom for fare.

Endvidere af bager Marius Jeppesen, født den 21. april 1922, dømt til døden som voldsforbryder, for den 9. november 1943 i Randers under udnyttelse af mørklægningen, der var etableret for at afværge fare for luftangreb, at have overfaldet en tysk soldat, og slået ham ned med et brækjern med det formål at bemægtige sig hans skydevåben.

Begge de to gerningsmænd var blevet pågrebet af tysk politi. De to dødsdomme er blevet fuldbyrdet i dag. I begge tilfælde bortfaldt spørgsmålet om benådning, fordi de forbryderiske anslag ikke blot over for medlemmer af værnemagtens og værnemagtens ejendom, men også over for danske menneskelig og dansk ejendom i den sidste tid er taget således til, at mildhed ikke mere er på sin plads, men forbrydelser af denne art nu straffes med de hårdeste straffe.

Kilde: Kolding Folkeblad, 22. november 1943.

1943 – Høj belønning for angivelse af sabotører

Jernbane-sabotage i Nordjylland

Den øverstbefalende for de tyske tropper i Danmark bekendtgør følgende:

I den sidste tid har uansvarlige, oftest udenlandske elementer foretaget eller forsøgt at foretage sporsprængninger og andre sabotagehandlinger på de nordjyske jernbanelinjer. Der er derved opstået vanskeligheder og farer, ikke alene for militære transporter, men også for den civile jernbanetrafik. For fremtiden vil forstyrrelser af denne art blive modvirket med alle midler.

Før der gribes til midler, som i deres følger beklageligvis også vil ramme de velsindede, ordenselskende dele af den danske befolkning, fremkommer der opfordring til dem om virksomt at yde medvirkning til forhindring af jernbanesabotage. Fornøden er ikke alene anmeldelse om pålideligt kendskab til foretagende om at begå en jernbaneforbrydelse, hvortil enhver er forpligtet under strengt strafansvar, men også anmeldelse af alle mistænkelige personer og påfaldende omstændigheder, der kan føre til opdagelse og forhindring af sabotage. Til den, der giver de tyske myndigheder hensigtssvarende meddelelse af en sådan art og derved bidrager til forhindring af en planlagt sabotage eller muliggør pågribelse af gerningsmændene eller beslaglæggelse af sprængstoflagre, ydes der en høj belønning. […]

Kilde: uddrag, Kolding Folkeblad, 8. september 1943.

1943 – Svære straffe for hjælp til spioner og sabotører

Vejledning og advarsel til befolkningen fra den øverstkommanderende for de tyske tropper i Danmark

Til vejledning og advarsel for den danske befolkning bekendtgør den øverstkommanderende for de tyske tropper i Danmark følgende:

Dødsstraf eller hård frihedsstraf

  1. Med dødsstraf eller hård frihedsstraf straffes i medhør af de derom fastsatte bestemmelser den, der ved at huse eller ved anden understøttelse yder hjælp til spioner, til sabotører, til personer, der har forrådt eller forsøger at forråde tyske statshemmeligheder, til personer, der har begået eller forsøger at begå handlinger til skade for det tyske rige eller dets forbundsfæller, samt til personer, som yder en i forholdet til det tyske rige og dets forbundsfæller fjendtlig magt støtte (begunstigelse af fjenden).
  2. Med dødsstraf eller hård frihedsstraf straffes den, der får pålideligt kendskab til forehavende om spionage, sabotage, forråden af hemmeligheder eller anden begunstigelse af fjenden i medfør af 1), og som undlader ufortøvet at give de tyske myndigheder underretning derom. Dem, der hidtil har forsømt denne meldepligt, undgår straf, hvis han opretter det forsømte så rettidigt – dog senest den 8. september 1943 – at den planlagte handling endnu kan forhindres.

Hvad der regnes for sabotage

Fra kompetent side føjer hertil følgende supplerende meddelelse:

Det har i den seneste tid vist sig, at vildledte danske statsborgere af almindelige menneskelighedsgrunde eller ud fra misopfattet nationalfølelse har ment at burde hjælp sabotører eller andre personer, der eftersøgtes for begunstigelse af fjenden. Bekendtgørelsen fra den øverstkommanderende for de tyske tropper i Danmark tilsigter at gøre alle danske statsborgere opmærksom på, at sådanne handlinger nu straffes med de hårdeste straffe – efter omstændighederne også med døden. Opmærksomheden henledes herved udtrykkelig på, at til sabotørerne henregnes også personer, der ved sabotagehandlinger søger at ødelægge offentlige og private indretninger, virksomheder osv., som ikke umiddelbart står i den tyske værnemagts tjeneste.

Opmærksomheden henledes endvidere udtrykkelig på, at til begunstigelse af fjenden henregnes også enhver understøttelse af en fjendtlig magts soldater, for så vidt der ikke er tale om en første, til livets opretholdelse ubetinget nødvendig hjælp over for sårede fjendtlige soldater. Enhver dansk statsborger, der kommer i forbindelse med fjendtlige soldater, og som ikke vil løbe risikoen for en streng straf, gør vel i straks at give underretning til de kompetente tyske myndigheder. […]

Kilde: uddrag, Kolding Folkeblad, 6. september 1943.

1943 – Politiet vil nu undersøge maksimalprisernes overholdelse

10 slagtere tiltalt for overtrædelse af prisloven

Som det sikkert vil være de fleste bekendt, har der for nogen tid siden været foretaget en politimæssig kontrol af maksimalprisernes overholdelse inden for kødbranchen, og det blev under denne kontrol konstateret, at der i flere tilfælde forelå overtrædelse af de lovligt fastsatte priser på kødvarerne.

Vi har talt med politifuldmægtig Arenbrandt, der netop er vendt hjem fra København, hvor han har gennenmået et kursus i kriselovgivningen, et kursus, der nærmest var tænkt som en slags orientering for de udøvede myndigheder i de motiver og bevæggrunde, der ligge bag hele denne kriselovgivning, ikke mindst vedrørende maksimalpriserne. Vi spurgte politifuldmægtigen, hvordan det gik med de lokale sager for overtrædelse af maksimalpriserne inden for kødbranchen.

De vil komme til behandling i retten i en meget nær fremtid. Det drejer sig om i alt en halv snes slagtere og viktualiehandlere, og jeg kan sige, at myndighederne ser meget strengt på overtrædelserne af de gældende maksimalprisbestemmelser. Og jeg vil gerne have lov til at indskærpe, at når der er fastsat maksimalpriser, maksimalavancer og prisstop, så må disse meget nøje overholdes. Der er ingen mulighed for fejltagelser.

Der er nu fastsat ca. 4.000 maksimalpriser på daglige livsfornødenheder. Og netop det, at det er livsfornødenheder, vi søger at holde nede i priserne, gennem lovgivningen, gør at der vil blive slået meget hårdt ned på den, der forsøger at overtræde dem. Prislovens paragraf 19 fastsætter altid hæfte eller fængsel for dem, der overtræder bestemmelserne, og kun under meget formildende omstændigheder kan der idømmes en bødestraf, men den vil altid være 10 gange så stor som den ulovligt indvundne fortjeneste. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 3. april 1943.

1942 – 7 skoleelever i fængsel for sabotage

Fra 1½ til 3 år – Tre ældre deltagere fik 4½ og 5 års fængsel.

Københavns Byret har pådømt en straffesag mod 10 mennesker, hvoraf 7 skoleelever fra Aalborg i alderen fra 15-17 år, en 20-årig kontorassistent, en 20-årig lagerekspedient og en 26-årig ingeniør, der var tiltalt for overtrædelse af paragraf 3 i lov nr. 18 af 114. Januar 1941 om midlertidig tillæg til borgerlig straffelov.

Sabotage i Aalborg, Brønderslev og Odense

De pågældende har i tiden fra 20. februar 1942 til 7. maj 1942 i Aalborg og Brønderslev, for enkelte tidligere bågåede forholds vedkommende i Odense, i indbyrdes forståelse gjort sig skyldig i en række alvorlige sabotagehandlinger rettet mod den tyske værnemagt, omfattende tyveri af våben og ammunition, hærværk og ildspåsættelse.

Der idømtes dem følgende straffe:

Skoleelev Knud Pedersen fængslet i 3 år, skoleelev Helge Milo fængsel i 1 år 6 måneder, skoleelever Jens Bue Pedersen fængsel i 3 år, skoleelev Eigil Astrup Frederiksen fængsel i 2 år, skoleelev Mogens Fjellerup fængsel i 2 år, skoleelev Mogens Mikael Thomsen fængsel i 1 år 6 måneder, skoleelev Uffe Darkett fængsel i 2 år og 6 måneder, lagerekspedient Alf Houlberg fængsel i 4 år 6 måneder, kontorassistent Kaj Houlberg fængsel i 5 år, ingeniør Knud Andersen Hornbo fængsel i 5 år.

Af domspræmisserne fremgår, at retten ved strafudmålingen særlig har taget hensyn, dels for flertallet af de tiltages vedkommende til deres unge alder, umodenhed og åbenbare ungdommelige uforstand, dels til forbrydelsernes overordentlige grovhed og farlighed […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 15. juni 1942.

1941 – Politiet tager formynderskab over Kolding-beværtning

Søgelyset rettes nu mod dem, der skaber berusere!

Forleden bragte vi en notits hvori gengaves en dommers synspunkter vedrørende beværternes skyldsspørgsmål i de mange berusersager. Dommeren krævede det gjort almindeligt, at beværtere, der havde tolereret, at gæster drak sig berusede i deres lokaler, skulle idømmes samme hæftestraffe som de berusede. For et halvt års tid siden blev et par Esbjerg-beværtninger på grund af det levned, der førtes dér, undergivet politiets bestemmelser, som det hedder, det ville i Esbjerg sige, at politiet i perioder kunne bestemme, at forretningerne skulle lukkes f.eks. kl. 4 om eftermiddagen. Det ville igen sige, at sådanne forretninger i meget høj grad fik deres omsætning beskåret, men at der var brug for en sådan foranstaltning i Esbjerg, var der ingen tvivl om efter de skildringer, der gennem retsmøder kom frem.

Efter hvad vi erfarer, har politiet i Kolding nu også måttet gribe til en sådan foranstaltning over for en mindre beværtning i Kolding, der i øvrigt for få måneder siden fik en ny indehaver. Inden ret længe kunne politiet mærke, at det ikke var en helt “fin” forretning; både direkte og indirekte gav den politiet en masse at bestille, og en stor del af dens kunder gik lige fra det pågældende værtshus direkte i detentionen. I alt har politiet måttet tage sig af 9 berusere i den korte tid, forretningen ikke har været drevet under den pågældende indehaver – og de har for deres besøg i beværtningen måttet idømmes hæftestraffe. Desuden har der fundet forskellige andre misligheder sted, så den gode orden og tone har været tilsidesat i høj grad, og da politiet den 22. oktober så sig nødsaget til at give beværteren en meget skarp advarsel, var det alvorligt ment. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 13. november 1941.

1941 – Horsens Statsfængsel vil aftage pileproduktion i Kolding

Piledyrkernes konsulent har set på havneterrænet, der er udmærket til piledyrkning.

‘Kolding Social-Demokrat’ har tidligere omtalt, at der var planer fremme om at dyrke pil på havneterrænet. Inden for L. A. B. har man foretaget en undersøgelse af, om havneterrænet egnede sig til piledyrkning, og piledyrkernes konsulent var forleden i Kolding for at bese forholdene. Han mente, at terrænet var velegnet til piledyrkning, hvorefter man har undersøgt muligheden for at afsætte pilene. Heller ikke det skulle volde større vanskeligheder, idet man kan afsætte pilene til Horsens Statsfængsel. Man har forhandlet med statsfængslets økonomidir., der ligeledes har været i Kolding, og han gav tilsagn om, at statsfængslet ville aftage hele produktionen. Statsfængslet bruger i øjeblikket 400.000 kg. pil årligt, og man regner med, at dette forbrug kan opretholdes, således at piledyrkning også økonomisk skulle kunne svare sig. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 27. september 1941.