1943 – Tysk militærtransport gennem Sverige ophæves

I går eftermiddags offentliggjordes i Stockholm et fælles svensk-tysk communique, hvori det oplystes, at den gennem tre år tilladte transiteringstrafik gennem Sverige af orlovssoldater og materiel skal ophøre i løbet af august måned. Det svenske udenrigsministerium oplyser i tilslutning hertil, at transporten af krigsmateriel til og fra henholdsvis Norge og Finland skal ophøre den 15. august, medens orlovstrafikken fra og til Norge ligesom den såkaldte “hesteskotrafik” mellem Trondheim og Narvik vil ophøre fuldstændig den 20. august. Lazarettog med sårede og syge vil dog stadig i fremtiden kunne passere gennem Sverige.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 6. august 1943.

1943 – Russiske krigsfanger flygtet fra Norge i tyske uniformer

Pågrebet på svensk territorium

For nogle dage siden fik den svenske grænsebevogtning i Charlottenborg meddelelse om, at en tysk patrulje var gået over grænsen og formodedes at opholde sig på svensk territorium. Patruljen bestod af 5 mand og blev pågrebet onsdag aften i Værmland. Det viste sig at være russiske krigsfanger, der var klædt i gamle, tyske uniformer. De var flygtet fra en togtransport og fortalte, at de havde været ved at sulte ihjel i de norske og svenske skove, og at de havde måttet gøre indbrud i flere forretninger for at opretholde livet.

Kilde: Kolding Folkeblad, 26. juni 1943.

1943 – Tre luftalarmer i København og Esbjerg i går

Den sidste alarm i hovedstaden sluttede først over midnat. Svensk beskydning af engelske flyvere.

Det gik livligt med luftalarmerne i går. Som meddelt fik København alarm allerede kl. 13.14. Den afblæstes kl. 14.10. samtidig var der alarm i Esbjerg, Helsingør, Kalundborg, Aarhus, Korsør, Vordingborg og Gedser. Esbjerg fik igen alarm fra kl. 14.16-14.42.

I aftes lød sirenerne igen mange steder. Radioen blev afbrudt allerede kl. 19.18, men kom igen 19.30. Kl. 20.16 forsvandt radioen atter og kom ikke igen. Den egentlige luftalarm begyndte dog i København først kl. 21.34, og den varede til kl. 23.01. Samtidig var der luftalarm i Rønne, Korsør og Kalundborg.

Kl. 23.29 blæstes der for tredje gang luftalarm i København. Under alarmen, der varede til kl. 00.20, er der ikke, så lidt som under de tidligere alarmer, rapporteret skader, men som sædvanlig måtte nogle personer bringes til hospitalerne efter mindre ulykker. Ved luftalarmerne om dagen var skolernes beskyttelsesrum for første gang i anvendelse. Såvel sporvognene som S-tog fortsatte kørslen efter den sidste alarms afblæsning og sluttede først ved 2-tiden. […]

Svensk beskydning af de engelske maskiner

Om overflyvningerne meddelte den svenske forsvarsstabs luftforsvarsafdeling i et kommunique umiddelbart før kl. 1: Fremmede flyvemaskiner fløj på forskellige tidspunkter i aftes ind over det sydlige Sverige; bl.a. på Gøteborg-egnen, ved Trelleborg og Malmø, hvor luftværnet trådte i funktion. Flyvemaskinerne havde østlig kurs og passerede forskellige steder i Blekinge og det østlige Skåne. Senere på aftenen overfløj fremmede flyvemaskiner igen svensk område på forskellige steder i det sydvestlige Skåne, hvor de blev afvist af luftværnets ild.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 9. februar 1943.

1942 – Luft-alarm og skydning i en række byer i nat

Engelsk bombeflyver styrtet brændende i Storebælt efter beskydning fra Korsør. Ingen bomber på dansk område

Natten mellem fredag og lørdag har et større antal engelske flyvemaskiner overfløjet dansk territorium. I en række byer blev der givet luftalarm, og antiluftskytset trådte i virksomhed. I nærheden af Korsør har tysk antiluftskyts beskudt en engelsk bombemaskine. Maskinen styrtede brændende i vandet. 5 mand af besætningen druknede, en engelsk officer blev reddet og taget i forvaring. Så vidt vides er der ikke faldet nogen bombe på dansk område.

Mange maskiner over Skåne og Øresund. Det svenske luftskyts i virksomhed flere steder

Natten til i dag og tidligt i morges har store engelske luftstyrker overfløjet svensk territorium, meddeles det officielt. Det svenske antiluftskyts trådte flere steder i aktivitet. Der blev ikke blæst luftalarm, men i Helsingborg var skydningen så voldsom, at store dele af befolkningen af sig selv søgte beskyttelsesrummene. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 19. september 1942.

1942 – Atter bomber over Sverige

Spræng- og brandbomber nedkastede på Øland i nat.

Stockholm (R.B.)

To fremmede flyvemaskiner overfløj natten til fredag, kommende østfra, Øland, meddeler Forsvarsstabens luftforsvarsafdeling. En af maskinerne nedkastede straks efter midnat et antal faldskærmslys over byen Borgholm, hvorefter den forsvandt i nordvestlig retning. Mindst 4 sprængbomber samt et mindre antal brandbomber og en lysbombe er nedkastet af den ukendte flyvemaskine. Sprængbomberne havnede i Slotsskoven omkring 500 meter sydvest for byen. De lavede to huller i marken, ca. 2½ meter i diameter og med en dybde af 1½ meter. Alle telefonledninger ødelagdes. En mængde splinter af bomberne er fundet. Militæret er for tiden i færd med at undersøge stedet, der er afspærret. Ved eksplosionen rystede husene i byen.

To bomber faldt ved kongens sommerslot

I Borgholm opholder sig for tiden ca. 1.000 badegæster, og dansen gik endnu på Stadshotellet, da den første eksplosion indtraf. Et øjeblik efter var gaderne fyldt med mennesker til dels i nattøj, som forvirrede spurgte hinanden, hvad der var sket. Da det gik op for dem, søgte mange beskyttelsesrum. De tre brandbomber fremkaldte mindre ildebrande, som dog hurtigt slukkedes. De to af sprængbomberne faldt umiddelbart i nærheden af kongens sommerresidens ‘Solliden’, den ene ca. 100 meter, den anden ca. 200 meter fra selve slottet. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 24. juli 1942.

1942 – Skipper Schmidt, Drejens fik straffen fordoblet ved Højesteret

Til 6 års fængsel. Bedstemandens straf tredoblet til 3 år.

Højesteret har fredag afsagt dom i straffesagen mod skipper Peter Vald. Schmidt, Drejens, og letmatros Egon Gefion Vejle-Petersen, Kolding, der var tiltalt for overtrædelse af Lov af 18. januar 1941 §3 nr. 3 ved den 1. maj i år at have bistået fhv. handelsminister Christmas Møller til udenom pasmyndighederne at undslippe herfra landet i Schmidts motorgalease ARGO.

Ved byretsdommen, der afsagdes 8. juni, blev skipper Peter Schmidt idømt til 3 års fængsel, og Vejle-Petersen et års fængsel. Sagen blev af det offentlige straks appelleret, og Højesteret har i den nu afsagte dom skærpet straffen […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 18. juli 1942.

1942 – Dansk damper torpederet i Østersøen

Fyrbøder dræbt og to mand sårede – vraget er bjærget ind til svensk havn.

Ifølge indberetning til Udenrigsministeriet er den danske damper ORION, tilhørende A/S Dampskibsselskabet ORIEN, København, fredag aften den 19. juni blevet torpederet i Østersøen. Af den 22 mand store besætning er fyrbøder Carl Emil WIngum, født i Ordrup den 12. oktober 1900, omkommet, og 3. maskinmester Birger Jensen samt kullemper Helge Arvid Larsen, lettere sårede. Besætningen er bjærget i land. Skibet, der er stærkt beskadiget, er indbragt i svensk havn. Besætningens pårørende er underretter om det passerede. S/S ORIEN, der er bygget i 1919 i Newcastle, er på 2.405 bruttoregistertons og laster ca. 4.000 tons.

Bjærget af svensk motorskib

Besætningen på ORIEN blev bjærget af motorskibet VIRGO af Visby. VIRGO havde på rejse fra Norrkøping mødt en redningsbåd med 22 mand fra den danske damper. De to sårede blev straks efter at VIRGO havde nået havn bragt på sygehuset, hvor det viste sig, at kullemper Helge Larsen var temmelig svært forbrændt.

Set striben på torpedoen

Mandskabet på ORIEN havde ikke iagttaget det angribende fartøj, men havde derimod set striben efter torpedoen. Mandskabet havde fra redningsbåden set, at ORIEN hurtigt blev fyldt med vand, men skibet flød endnu, da mørket umuliggjorde videre iagttagelser fra redningsbåden. Det lykkedes senere at få ORIEN slæbt i havn, og i tirsdags ankom en svensk redningsdamper for at foretage tætning og pumpe den torpederende damper læns. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 25. juni 1942

1942 – Sverige indkalder landstormsmænd

For få frivillige til luftværnet.

Sveriges indkaldelser af landstormsmænd forestår i Sverige, meddeles det. Det er første gang i 2 år, at man har måtte skride til indkaldelser af landsstormsfolkene, der i første række gør tjeneste i luftværnet. Grunden til, at landstormen må indkaldes, er først og fremmest den i den sidste tid forholdsvis ringe tilgang af frivilligt mandskab til luftværnsorganisationerne. Imidlertid synes indkaldelserne at volde visse vanskeligheder. Landstormen rekrutteres først og fremmest fra landbruget og fiskeriet, og en indkaldelse af mandskab fra de to vigtige erhvervsgrene vil sandsynligvis bringe alvorlig forstyrrelser i levnesmiddelforsyningen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 26. maj 1942