1943 – Dysenteri-dødsfald i Kolding

Lille Christiansfeld-pige død på sygehuset

For nogle dage siden blev en lille pige, den 13-årige Ingeborg Selch, datter af arbejdsmand Selch, Christiansfeld, overført fra Sct. Hedvigs Klinik i Kolding til Kolding Sygehus’ medicinske afdeling, og her konstaterede man, at hun var angreben af dysenteri. Hendes tilstand forværredes, og efter nogle dages ophold på Kolding Sygehus indtrådte døden.

Overlæge Nielsen oplyser på vor forespørgsel, at han kun har kendskab til dette ene tilfælde, så der kan ikke på nogen måde tales om en epidemi. Det er ikke fastslået, om sygdommen har været af samme specielle art som tilfældene i Aarhus. Overlægen indskærper i anledning af dødsfaldet betydningen af gennemført renlighed […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 31. august 1943.

1943 – Lederen af sikkerhedspolitiet i Kolding død

Et dødsfald, der vil vække oprigtig sorg i vide kredse, fandt i aftes sted inden for Domhusets stab. Efter små to måneders håbløst sygeleje døde lederen af sikkerhedspolitiets afdeling i Kolding, kriminalassistent Lorentz Hansen Rasch.

Kriminalassistent Rasch var født den 18. juni 1888 i Sæd ved Tønder, og han blev således kun godt 55 år gammel. Efter tysk skolegang blev han uddannet som nitter, og da verdenskrigen kom, blev han indkaldt. En del af krigstiden var han ved skibsværfterne i Triest, Kiel og Flensborg, men han gjorde også så god en indsats som soldat, at han blev dekoreret med Jernkorset af 1. klasse. Inden Genforeningen – i overgangsperioden – havde han ansættelse i Commision Internationale de Slesvig, og i denne periode fik han så megen smag for politimæssig arbejde, at han den 15. juni 1920 blev ansat i det sønderjyske ordenspoliti i Tønder og var således de første år efter Genforeningen i Sønderjylland. Små tre år senere, den 1. april 1926, forflyttedes han til Ringkøbing, og her virkede han i 10 år, til han i marts 1936 kom til Kolding. Den 1. novbr. 1939 udnævntes han til ordensbetjent i kriminalpolitiet og til leder af sikkerhedspolitiets herværende afdeling, og i november måned 1942 udnævntes han til kriminalassistent.

Den 22. juni måtte Rasch melde sig syg og lade sig indlægge på Kolding Sygehus’ medicinske afdeling. I virkeligheden havde han da allerede de sidste par måneder været alvorlig syg og hans arbejdsevne betydeligt nedsat. Han burde allerede tidligere have undt sig at holde op, selv om dette vel på ingen måde ville have betydet helbredelse. For et par uger siden blev han bragt på operationsstuen, men kirugernes kunne indse, at de stod overfor et håbløst tilfælde, og derfor undlod de at skride til en operation, da de havde orienteret sig om sygdommens virkelige alvorlige karakter.

Kriminalassistent Rasch, der som tyskuddannet sønderjyde beherskede det tyske sprog ligeså godt som det dansk, fik udmærket brug for også disse sproglige evner efter besættelsen af Danmark, hvor han som leder af sikkerhedspolitiets afdeling blev et fra alle sider højst påskønnet mellemled mellem besættelsesmagten og de danske myndigheder. De første forstod at værdsætte ham som gammel frontsoldat og for hans indsigt i tyske forhold – og de sidste satte pris på ham for hans store forhandlingsevner. Og fra begge sider anderkendte man hans store faglige indsigt og dygtighed, der gjorde ham respekteret i alle fagkredse. De senere tider stillede overordentlig store krav til hans arbejdsevne, så at der kun blev lidt tid til at dyrke familielivet. […]

Rasch efterlader sig foruden sin hustru flere voksne børn, bl.a. en datter, Meta, gift med indehaveren af Ismejeriet Tøndervej 82, Jens Peter Petersen; flere voksne sønner er i gode stillinger udenbys. Desuden er der i hjemmet et par drenge, 14-årige tvillinger, der blev konfirmeret i foråret. Ikke mindst vil de føle tabet af en god familiefader.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 14. august 1943.

1943 – Difteritilfældene i Vejle Amt 14-doblet på et år

Planer om vaccination af alle børn og unge i amtet under 18 år

Antallet af difteritilfælde i Vejle Amt er 14-doblet i året fra 1941 til 1942, oplyser amtslæge dr. med. Jakob Jakobsen, Vejle, i dag, og det ser ud til, at stigningen vil fortsætte også i indeværende år omend i langsommere tempo. Ag de 172 difteritilfælde i 1942 medførte ca. 10 pct. døden, hvilket tyder på, at det drejer sig om den nye meget alvorlige form for difterismitte. Også de alvorlige komplikationer har været i stærk tiltagende med svære hjertesygdomme og livsvarige lammelser. Der er nu taget skridt til at foretage typebestemmelser på Seruminstitututet, så man med sikkerhed kan få fastslået hvilke bakterier, det det drejer sig om.

I Vejle Kommune har man vedtaget at iværksætte offentlig vaccination af alle børn og unge under 18 år fra 1. juni. Udgiften hertil er anslået til ca. kr. 25.000, hvoraf staten i henhold til lov af 19. april 1943 betaler halvdelen. Der findes ganske vist ca. 7.000 børn under 18 år, men mellem en tredjedel og en fjerdedel af børnene er allerede vaccineret på privat initiativ, så der skulle kun blive tale om ca. 5.000 i denne omgang. Også i amtets landdistrikter er vaccinationen på dagsordenen. Der er ca. 28.000 børn og unge under 18 år, som omfattes loven. […]

Kilde: uddrag, Kolding Folkeblad, 26. maj 1943

1943 – Kongens tale

Kongen opfordrer alle danske til at betænke deres ansvar. Måske har vi den vanskeligste tid tilbage.

Hans Majestæt Kongen talte lørdag aften kl. 19 i statsradiofonien:

Efter at jeg atter har overtaget regeringens førelse, føler jeg trang til at sige Dem alle min varmeste tak for de utallige beviser på hengivenhed og trofasthed, som jeg har modtaget under min lange sygdomsperiode. Tak for al forbøn og for alle gode ønsker for min helbredelse.

Dernæst har jeg i dag ønsket at tale til alle danske under hensyn til den senere tids alvorlige begivenheder rundt om i landet. Fra den første dag, da den tyske besættelse af Danmark fandt sted har jeg opfordret alle i by og på land til at vise en fuldt ud korrekt og værdig optræden. De forløbne tre år har da også vist, at det danske folk som helhed har forstået, at det under de alvorlige forhold, vi gennemlever, er af afgørende betydning, at ro og orden hersker i landet. Visse begivenheder i den senere tid viser imidlertid, at der findes personer, som ved udøvelsen af forkastelige handlinger tilsidesætter de hensyn, som ansvarsbevidste danske skylder deres fædreland, om vi skal komme gennem disse alvorlige tider efter den linje, som regering og rigsdag i fuld enighed har fastlagt. Disse handlinger af ansvarsløse personer kan have de alvorligste følger for såvel enkeltpersoner som for samfundet som helhed.

Vanskelige og alvorlige tider har vi oplevet, siden den store krigs virkninger brød ind over vort fædreland, vanskelige for vort lands ledende mænd såvel for den enkelte borger. Måske har vi dog den vanskeligsted tid tilbage. Jeg opfordrer alle, gamle som unge, hver på sin plads, til at betænke det ansvar, enhver dansk har […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 17. maj 1943.

1943 – Det 17. difteri-offer i Nørresundby

Difteritisepidemien ulmer stadig i Aalborg-Nørresundby. I går blev der konstateret to nye tilfælde, og i aftes krævede epidemien sit 17. offer, en 17-årige ung pige, Karen Sørensen, der siden moderens død for et år siden alene har passet hjemmet for sin fader, og fire små søskende. Der er i dag i Aalborg Amtstidende offentliggjort et åbent brev til dr. med. Juel Henningsen, hvori konsulent Børge Henningsen tager den skarpeste afstand fra doktorens mening om at smittekilden skulle være et mejeri. Konsulenten opfordrer doktoren til for en kompetent forsamling at stå til ansvar og redegøre for sine udtalelser.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 15. april 1943.

1943 – Madsen-Mygdal døde i morges

Sov stille hen, omgivet af sine nærmeste

Fhv. statsminister Thomas Madsen-Mygdal er tirsdag morgen ved 3-tiden død på Kommunehospitalet i København. Hans tilstand havde den sidste halve snes dage været meget alvorlig, men der var dog på et vist tidspunkt i begyndelsen af sidste uge indtrådt en svag bedring, som gav et lille håb om, at hans kraftige konstitution trods alt måske ville stå krisen igennem. Madsen-Mygdal led som tidligere omtalt af en infektionssygdom i blodet, en sygdom, der især angreb hjerteklapperne og gav anledning til blodpropper. I de sidste dage indtrådte en ny forværring, og det sidste døgn havde han kun en enkelt gang været ved bevidsthed. Tidlig i morges sov han stille hen, omgivet af sine nærmeste. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 23. februar 1943.

1943 – Centralmejeriet må atter sælge rå mælk

Kredslægen forfærdet over den tilstand, hvori mange mælkeflasker anvendes

Efter at Centralmejeriet i Kolding nu i 8 dage har været underkastet de restriktioner, som blev truffet i anledning af difteritistilfældet hos en ekspeditrice i mejeriets eget udsalg, meddeler kredslæge Axel Hansen, at særbestemmelserne i dag er ophævede, da der i den forløbne uge ikke er indtruffet et eneste difteritistilfælde i Kolding by, og da tre prøver af alle mejeriets folk har vist negativt resultat. Mejeriet har derefter igen fået tilladelse til at sælge rå mælk, fløde og flødeskum.

Samtidig fremhæver kredslægen, at hans eftersyn på mejeriet har vist den dårlige stand, som mange mælkeflasker har, når de kommer tilbage til mejeriet. De har øjensynlig været brugt til alt muligt, og det er ikke blot ganske uforsvarligt fra kundernes side, men også ulovligt. Mejeriet gør sig umage for at frasortere sådanne flasker, men det er ikke altid let, og derfor bør det indskærpes, at mælkeflasken ikke må benyttes til noget som helst andet […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 16. januar 1943.

1943 – Pastor Robert Hansen, Sdr. Bjert, syg af difteritis

Har haft sygdommen før som barn

Som omtalt forfaldt der forleden et difteritistilfælde i Sdr. Bjert Præstegaard, idet en ung husassistent blev angrebet. Desværre har det nu vist sig, at smitten har bredt sig, således at også pastor Robert Hansen er blevet ramt af sygdommen. I går morges følte Pastor Hansen sig utilpas, og da tilstanden forværredes, blev læge Henningsen tilkaldt. Sygdomsangrebet var så alvorligt, at pastor Hansen allerede i aftes måtte indlægges på Kolding Sygehus’ Epidemiafdeling.

Det oplystes, at pastor Robert Hansen allerede som barn har været angrebet af difteritis, og tilfældet var den gang så alvorligt, at der opstod en mindre hjertesvaghed. Heldigvis synes efter lægeundersøgelsen ikke andre af beboerne i præstegården at være smittede. Gudstjenesten på søndag varetages i øvrigt af pastor Lund, Sdr. Stenderup. I øvrigt er den prædiken, Folkebladet i dag bringer, skrevet af pastor Robert Hansen, umiddelbart før han blev ramt af sygdommen.

Det er heldigvis sjældent, at samme person angribes mere end én gang af difteritis, men man har dog været ude for det før, oplyser overlæge Niels A. Nielsen […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 15. januar 1943.