1944 – Et af Østfrontens største panserslag

Forbitrede kampe efter russernes indbrud i de tyske forsvarslinjer ved Krivoj Rog.

Berlin, STB.

Den russiske offensiv-bølge i det sydlige frontafsnit har i de sidste 24 timer rejst sig med endnu større heftighed end i de foregående dage og har nu også bredt sig til området vest for Kirovograd. Situationen karakteriseres navnlig ved, at panserslaget ved Jampol har udviklet sig til et af de heftigste, som har fundet sted under Østfelttoget i det hele taget. Et lille indtryk af, hvilket omfang dette slag har, får man af den tyske meddelelse om, at russerne i det sidste døgn har mistet 357 tanks alene i dette afsnit.

På det midterste frontafsnit angriber russerne fortsat på de tidligere brændpunkter mellem Beresina og Dnjepr og langs med Smolensk-Orsja-autostradaen, åbenbart i den hensigt at binde de herstående tysk operative reserver. Derimod har kampaktiviteten på Norfronten aftaget i betydning, og stillingen ved Narva kendetegnes nu af tyske modangreb.

På det sydlige frontafsnits østlige kampområde raser for øjeblikket sydvest og vest for Krivoj Rog forbitrede kampe, efter at russerne med talmæssigt langt overlegne styrker er trængt ind i de tyske forsvarslinjer. Fra tysk side er der først indledet en række modforholdsregler for at dæmme op mod det russiske stormløb. I det nye operationsområde vest for Kirovograd er ligeledes stærke russiske styrker sat ind i angrebet. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 9. marts 1944.

1943 – Storslaget i fuld gang langs hele Østfronten

Frostvejret har givet de tung våben nye muligheder

Berlin, tirsdag, STB.

Storslaget er i fuld gang igen langs hele den langstrakte Østfront, efter at det indtrådte frostvejr atter har gjort jorden hård, og vejforholdene på ny tillader de umådelige tilførsler som kæmpeslaget ikke kan være foruden.

Med disse ord karakteriserede Wilhelmstraßes militære talsmand mandag eftermiddag overfor den udenlandske presse den øjeblikkelige situation på Østfronten, idet han særlig understregede, at vejrforandringen især havde givet panservåbnet nye chancer, efter at disse igen kunne køre frem ad de frosne veje. I hvor høj grad panservåbenet atter var kommet til indsats, fremgik, tilføjede talsmanden, af det store antal ødelagte panservogne og tanks, således som det fremgik af dagens værnemagtsberetning.

Ifølge den situationsskildring, som talsmanden derefter fremsatte, er nye sovjetrussiske angreb i gang i Nikopol-området og øst for Vitbsk, mens de hårdnakkede russiske gennembrudsforsøg i Nevel-området fortsættes. Som bemærkelsesværdigt fremhæves, at det store tyske modangreb, der hidtil har været iværksat i Shitomir- og Korosten-områderne, nu er blevet flyttet til Kirovograd-egnen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 21. december 1943.

1943 – Russerne angriber med 40 divisioner

Navnlig ved Smolensk forstærkes angrebene

Berlin, onsdag. I.N.T.

Situationen på Østfronten er i dag stort set uforandret, efter hvad der oplyse fra kompetent militær side. I kampområdet vest for Smolensk og i den store Dnejpr-bue har russerne fortsat deres forsøg på at gennembryde den tyske front og snarere forøget deres tryk i løbet af det sidste døgn. Navnlig på begge sider af autostradaen Smolensk-Orsja er den russiske aktivitet i tiltagende. Efter kraftig artilleriforberedelse er her 25 sovjetrussiske divisioner, understøttet af stærke panserafdelinger, trådt an til angreb. Det forsikres imidlertid, at den tyske front, for hvilken dette angreb ikke kom uventet, ligesom de foregående dage har stået urokkeligt fast. Den ene russiske bølge efter den anden opgives at være skudt sønder og sammen foran de tyske afværgelinjer. Kun i nogle enkelte tilfælde lykkedes det russerne at bryde ind i de tyske stillinger, men overalt er det lykkedes at kaste dem tilbage igen ved tyske modstød. I denne forbindelse understreges, at de russiske tab af menneskeliv og materiel har været særlige store – alene i et enkelt tysk panserkorps’ område er der i løbet af den 14. og 15. november, fremhæver man, tilintetgjort 103 russiske tanks. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 17. november 1943.

1943 – Østfronten: Situationen har stort set ikke ændret sig

Russerne forsøger stadig forgæves at få den tyske front til at vakle ved at sætte alle reserver ind

Berlin, RB.

Internationale Information meddeler torsdag om kampene på Østfronten bl.a.:

På Nordfronten afviste tyske alpejægere i Kantalaks- og Murmansk-afsnittet lokale fremstød. under kampene nord for jernbanen Smolensk-Moskva førte russerne store antitankskyts-formationer frem til støtte for deres angreb, der var sat i gang med store infanteri- og tankstyrker. Det russiske antitank-skyts skulle sætte det er russerne frygtede tyske antitankskyts ud af funktion. Medens det russiske infanteri foreløbig afventede duellen mellem antitankskytsenhederne, angreb tankformationerne fra begge sider. Slagets udfald viste tydeligt det svære tyske antitankskyts’ og de store tyske tanks’ overlegenhed. Navnlig de “Tiger”-tanks, der var sat ind her, ødelagde 28 russiske tanks.

Under kampene ved Jelnja, der blev udkæmpet med varierende voldsomhed i de enkelte afsnit, har de tyske troppers bevægelser ført til en besparelse af styrker, og disse er organiseret som en selvstændig kampgruppe, der under et modangreb har afspærret to fjendtlige indbrud og ødelagt 24 fjendtlige tanks.

Uddrag, Kolding Folkeblad, 3. september 1943.

1943 – Det store panserslag på Østfronten

stiller alle tidligere kampe i skyggen

Internationale Information meddeler om kampene på Østfronten:

Til trods for at bolshevikekrne vedblivende yder heftig modstand, fortsættes den tyske modaktion i hovedkampområdet. Nord og syd for Kursk ligeså planmæssigt som vedholdende. Antallet af de unde de hårde kampe ødelagte sovjetrussiske panservogne er ifølge de seneste meldinger steget til 473. Flertallet af de bolchevikiske stålkolosser blev nedlagt under tilintetgørelsen af kraftige fjendtlige flankestød nordøst for Bjegorod.

Under disse panserslag, som i antal og heftighed stiller alle tidligere panservognskampe i skygge, har de tyske kampvogne i enhver henseende vist deres overlegenhed. De tyske flyverafdelingens fremragende andel i nedkæmpelsen af den sovjetrussiske modstand beror hovedsagelig på, at panserødelæggelses-flyvemaskinerne har forstået at udnytte det af jagerafdelingerne sikrede overherredømme i luften til i største omfang at opspore og tilintetgøre de sovjetrussiske beredskabsstillinger. Således lykkedes det et sted at splitte ikke mindre end 4 angrebsbølger af bolchevikiske panserbrigader, således at hele den sovjetrussiske flankeoperation brød sammen.

Hvad angår de tyske pionerers usædvanlige præstationer ved minerydning, kan det nævnes, at en særkommando, der banede vej for panservognene, i løbet af 4 dage har uskadeliggjort 6.000 landminer. De tyske troppers overlegne kampmoral skyldes ikke mindst sådanne prøvede tekniske og taktiske kampmidler.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 14. juli 1943.

1943 – Tyskerne angriber nu på Østfronten

Forsøg på at omringe 400.000 russere

Kursk-slaget er nu gået ind i den anden fase, idet de tyske styrker befinder sig i angreb meddeles det til morgen fra tysk side. Angrebet karakteriseres især ved den store indsats af tanks. Panservogne angriber i stort tal, og dette våben spiller i det hele en langt større rolle nu end i slagets to første dage. Luftvåbnet er også særdeles aktivt, idet bombe- og jagermaskiner ustandseligt sættes ind til støtte for de angribende styrker. Med de nu stedfindende operationer er den russiske front, som rummer 400.000 russiske elitetropper med stærke panser- og artilleristridskræfter, presset helt sammen til en halvcirkel, samtidig med, at åbningen bagtil indsnævres mere og mere. På det nordlige brændpunkt fandt indbruddet sted syd for Orel, og i syd er det Bjelgorod-stillingen, som angribes. Russerne har forsøgt at sprænge denne flanketrussel med massive angreb i buens vestlige del, men har ikke kunnet trænge ind i den stærkt udbyggede tyske forsvarslinje. Det tyske gennembrud har radikalt ændret billedet. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 8. juli 1943

1943 – Østfronten: Tyske reserver tvang russerne til tilbagetog

Dagens tyske melding om situationen på Østfronten.

Berlin, R.B.

Det internationale Informationsbureau meddeler om situationen på Østfronten:

I området mellem den nordlige Donez-bue og området ved mellemste Don er nye tilførte tyske reserver med motoriserede enheder og tanks stødte dybt ind i flanken på en russisk angrebskolonne. Ved dette uventede, tyske modangreb blev der skabt forvirring i den russiske aktion. Det kom til en række hårde lokale træfninger og kampe mellem tanks, hvorunder den bevægelige tyske krigsførelse påny viste sig at være langt overlegen. Efter få timer havde de tyske reserver renset slagmarken og tvunget russerne til et uordnet tilbagetog, hvorunder de russiske afdelinger led store tab. På slagmarken blev 16 tanks, 9 stk. 15 cm. kanoner og talrige maskingeværer liggende.

Vest for Voronesh vedvarede de hårde kampe med uformindsket voldsomhed og omskiftende forløb hele dagen i går. Forskellige landsbyer hvor Bolschevikkerne havde sat sig fast i ryggen på de tyske tropper, måtte gentagne gange ryddes. Om voldsomheden og omfanget af kampene i dette område vidner en melding fra en tysk infanteridivision, der under to angreb tilintetgjorde 41 russiske tanks. Heraf tilintetgjordes en snes af grenaderer, der udslettede besætningerne med håndgranater og sprængladninger, efter at de ved kunstig tåge have berøvet besætningerne orienteringen. De russiske bestræbelser for at holde deres masseangreb i gang ved at føre sluttede march- og forsyningskolonner frem ad smalle indbrudssteder, hindredes ret effektivt af luftvåbnet. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 30. januar 1943.

1942 – Kampe vest og øst for El-Alamein stillingen

Englænderne angriber ad kystvejen mellem Puka og Marsa Matruk – Tyske afdelinger trængt gennem Quattara-sumpene mod øst.

Berlin, STB, lørdag formiddag:

De sidste efterretninger fra den ægyptiske front viser, at kampene nu har antaget den for ørkenkrigen karakteristiske form med voldsomme sammenstød om befæstede punkter, mens motoriserede afdelinger sideløbende hermed gennemfører operationer, hvis tyngdepunkt ofte ligger langt hinsides fjendens forreste linjer. Det meddeles således, at der stadig kæmpes forbitret i området mellem Puka og Marsa Matruk, hvor den ottende armé angriber af kystvejen.

Længere mod syd inde i selve ørkenen er de tyske styrker imidlertid skudt betydeligt længere frem mod øst. Visse afdelinger er oven i løbet kommet gennem Quattara sumpene og er derefter blevet indviklet i kamp med britiske tankafdelinger, hvis opgave det er at beskytte general Montgomerys forbindelseslinjer bagud. Man betoner i denne forbindelse i tyske militære kredse, at det ikke kan blive afgørende, om Rommel vælger at opgive 100 eller 200 km. af det øde terræn i ørkenen. Afgørende nu som før er de tab, de to parter lider under kampene, samt mulighederne for at føre forstærkninger frem. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 7. november 1942