1943 – Luftværnet og de offentlige lokaler

Alle biografer, restauranter og forsamlingslokaler skal på ny undersøges politiet

Indenrigsministeriet har i disse dage udsendt en bekendtgørelse vedrørende luftværnsforanstaltninger i teatre, biografer, restauranter, forsamlingslokaler m.m. Efter bestemmelsen skal igangværende forestillinger, servering, musik, dans, foredrag og lignende fremtidig afbrydes ved flyvervarsling og flyvervarslingen straks på tydelig måde bekendtgøres for alle tilstedeværende i etablissementet. Det skal henstilles til alle de tilstedeværende at begive sig til etablissementets tilflugtsrum eller – hvis tilflugtsrum ikke – hvis tilflugtsrum ikke findes eller er for små – til nærmeste offentlige tilflugtsrum. Den afbrudte forestilling kan imidlertid herefter fortsættes under flyvervarslingsperioden, ligesom servering, musik, optræden, dans, foredrag m.v. i den nævnte periode er tilladt, dog under forudsætning af, at gældende lukkebestemmelser m.v. ikke er til hinder derfor.

To grupper

Bekendtgørelsen forudsætter, at samtlige etablissementer af politiet vil blive gennemgået og inddelt i to gripper, således af en gruppe omfatter de etablissementer, i hvilke tilflugtsrum ikke har kunnet indrettes i fuldt omfang, og som derfor må være forberedt på indgreb fra myndighederne, medens en anden gruppe omfatter sådanne, der kan etablere tilflugtsrum i fuldt omfang, og som derfor kan regne med også under alvorligere forhold at måtte fortsætte driften. Under en skærpet situation vil man kunne foretage indskrænkninger i de af gruppe 1 omfattede etablissementer. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 10. juni 1943

1941 – Anti-jødekursen i Rumænien

For tiden er “anti-jødekursen” stået igennem i Rumænien. Seneste har det rumænske arbejdsminister givet arbejdskamrene instrukser om nøje at revidere alle jødiske håndværkeres mesterbøger.

Generaldirektøren for de rumænske teatre har givet Dronning Maria-Teatret i Bukarest en skarp advarsel, fordi det har ladet en jødinde optræde i en forestilling og derved har overtrådt de bestemmelser og forskrifter, der forbyder jødiske kunstneres optræden på rumænske scener. Til straf er ethvert statstilskud som teateret tidligere modtog, nu blevet fjernet.

Kilde: Anti-jødekursen i Rumænien, 17. januar 1941, Kolding Socialdemokrat, side 3

Kolding Højskolehjem

Om aften den 14. januar 1941 blev der afholdt generalforsamling på Kolding Højskolehjem. Formanden for hjemmet bogtrykker L. Fuglsang og næstformanden, folketingsmand og proprietær J. Thomsen, var begge bortrejste, i stedet for dem blev proprietær Holger Ravn (Sjølundgaard) valgt som dirigent, og kasseren, lærer Karl Munk, samt formanden for foredragsudvalget, lærer Frede Hansen, afgav en fælles årets beretning for hjemmet.

Der er i årets løb blevet afholdt foredrag, ligesom i tidligere år, samt oplæsninger, koncerter, teaterforestillinger og selskabelige sammenkomster. Foreningsregnskabet balancerede med 17,789 kroner.

Ved valg, genvalgtes hele bestyrelsen, ligeledes genvalgtes bogtrykker L. Fuglsang som formand.

Kilde: Kolding Højskolehjem, 15. januar 1941, Kolding Socialdemokrat, side 4