1943 – En luftværnsøvelse i mørke og silende regn

En stor øvelse i Kolding i aftes med deltagelse af 200 CB’ere fra sanitet og Teknisk Tjeneste.

I aftes havde Tekniske Tjeneste og Sanitetstjenesten arrangeret en stor øvelse i Kolding med deltagelse af 200 CB’ere fra de to tjenestegrene. Øvelsen havde været hemmeligholdt, da man ikke ønskede en større publikumstilstrømning. Her kom regnvejret til hjælp, idet der kun var meget få folk på gaderne. Øvelsen begyndte kl. 19, da de første meldinger om indtrådte bombeskader indløb til Kommandocentralen, og i de kommende par timer, fik mandskabet lejlighed til demonstrere, hvad de kunne. Rundt om i byen og på havnen var der markeret bombeskader, ligesom man gik ud fra, at der forskellige steder var giftgasansamlinger. Ikke mindst gassporingen og rensningen var et interessant led i øvelsen. Det tætte mærke og den silende regn vanskeliggjorde arbejdet, og forskellige steder måtte der arrangeres nødbelysning med projektører. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 23. januar 1943.

1942 – Tyvebesøg på Rådhuset

Socialkontoret gennemrodet uden resultat for tyven

Natten til i går er en tyv brudt ind på Rådhuset, hvor han har skaffet sig adgang til Socialkontoret. Udbyttet har været negativt. Indbruddet må være begået efter kl. 4, for indtil dette tidspunkt havde nattevagten ikke bemærket noget mistænkeligt på sine runder. Da han kom næste gang, så han straks, at der var løftet en rude ud i Socialkontorets lokaler mod haven. Kriminalpolitiet blev underrettet, og overbetjent Iversen fra Teknisk Tjeneste og kriminalbetjent Deleuran iværksatte en undersøgelse på stedet. Det var tydeligt, at tyven var kommet ind fra haven, og overalt har han efterladt sig mange skarpe fingeraftryk. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 19. november 1942

1942 – Vi skal have luftværn i omegnskommunerne

Et møde i går i Kolding for repræsentanter for landkommunerne

Kolding Luftværnsforening havde i går indbudt kommunalbestyrelser, brandfogeder, sognefogeder og lærere fra det nærmeste opland til et måde på Rutebilcaféen. Formanden, overlæge Djørup, bød velkommen og udtalte, at hensigten med mødet var få lejlighed til at give lidt oplysning om de forskellige luftværnsforanstaltninger, der fuldstændig mangler på landet. Da det siden 9. april 1940 har vist sig, at mange bomber er faldet på landet, har man ment, at det ville være på sin plads at få oprettet såkaldte hjælpekolonner i landsbyerne.

Disse kolonners størrelse skal være på 10-12 mand i byer med under 500 indbyggere. Luftværnets betingelse for disses oprettelse er, at de:

  1. står under politiet
  2. står under direkte kommando af en luftværnsleder
  3. at de kun træde i funktion efter ordre fra politimesteren

De skal bestå af 4 tjenestegrene, nemlig 1) politi, 2) brandvæsen, 3) sanitet og 4) den tekniske tjeneste. Da Dansk Luftværnsforening henvendte sig til Indenrigsministeriet om at få en sådan tjeneste oprettet, gav ministeriet sin tilladelse hertil, såfremt det blev en frivillig tjeneste og uden udgift for det offentlige. Dog skal de forskellige sogneråd betale de nødvendige rekvisitter.

For hver by skal der udnævnes en luftværnsleder, og denne mand bliver så sendt på et 2 dages kursus, betalt af Dansk Luftværnsforening. De øvrige medlemmer af kolonnen står så under hans kommando og er pligtig til at møde, når han forlanger; dog kan man trække sig tilbage med en måneds varsel.

Endvidere talte politikommissær Kleberg, der kraftigt og manede betonede, at disse foranstaltninger i høj grad var påkrævet i den nuværende situation, og navnlig her på egnen. I Sønderjylland havde man dem ikke ved det sidste bombardement natten mellem 18. og 19. august, og så sent som den 14. september modtog Kolding Politistation anmodning om rydningshjælp til en af de bomberamte ejendomme. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 20. oktober 1942

1942 – En bombe falder

Søndag – Luftværnsøvelse i Kolding

Hans Ludvig lod en bombe springe søndag eftermiddag. Det skete ved 15-tiden i Torvegade. For at ingen skulle være i tvivl om hensigten med dette ondsindede attentat på bygninger og søndagsfreden, var der med store bogstaver malet på Damgaards hårdt medtagne gavl: “Damgaard skal ud – huset skal nedbrydes!”

I et nu var gaden sort af mennesker. Man stod som sild i en tønde og puffedes i al venskabelighed for at komme til at se lidt af, hvad der foregik. Heldigvis var kolonnefører Rasmussen i flot uniform med meget guld mødt på pletten med højtalerbil, så de, der stod bagerst og ingenting kunne se, i hvert fald fik at høre, hvad de andre kunne se!

En sprængbombe af sværere kaliber er slået ned i fortovet. I et værksted er en halv snes svende kommet til skade og ligger indespærret under ruinerne. Ambulancerne tuder og kommer susende til ulykkesstedet. I hælende på dem Teknisk Tjeneste. En faldefærdig gavl stives af med svære bjælker. Forneden slås der hul i muren. En vandledning er sprængt i kælderen. De indespærrede trues af druknedøden. Men Falck tømmer kælderen for vand. Alle reddes.

En nyt brag. En bombe falder på Svietorv. Det er gas, den frygtede sennepsgas. Gassporerne alarmeres. De rykker ud i deres fantastiske dragter. De ligner en mellemting mellem Ku-Klux-Klan og marsbeboere! Udrykningen sker så hurtigt, at lastvognen ryger lige hen over det flere meter dybe krater! Gaden bliver fejet og spulet ren.

Nu er der pludselig gået ild i gamle Sct. Nicolai. Der skal være bryllup klokken sytten, så hurtig udrykning af nødvendig. Heldigvis er alle brandmænd tilfældigvis samlet til et slag kort på brandstationen. Sprøjterne rykker ud. Sct. Nicolai bliver grundig vasket fra øverst til nederst. Godt med sæbe til. I hvad fald driver skummet ned ad de ærværdige mure. Tilskuerne ser ud, som om de har været ude i en blid forårsbyge. Alle deltager i øvelsen! […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 1. juni 1942.