1943 – Over 100 deltagere i flyvekursus’et i aftes

Langt over et hundrede deltagere var mødt op til Kolding Motor Flyverklubs første time i teori på Teknisk Skole i aftes, så alle siddepladserne i skolens festsal var optaget, da direktør S. A. Christensen på bestyrelsens vegne bød den fyldte sal velkommen. En særlig velkomst lød til civilingeniør C. C. Beckmann, der som gammel Koldingenser skulle have fornøjelsen gennem de første fire lektioner at bibringe deltagerne teoretisk viden i aeroplanlære etc. Civilingeniør Beckmann indledede med at udtale sin glæde og stolthed over, at hans egen by allerede efter så kort tid kunne mønstre provinsens største flyveklub. Også hvad deltagelsen i teorikursus’et angik, var deltagelsen ganske udsædvanlig.

Dernæst undskyldte ingeniør Beckmann, at han havde overdraget at undervise i det mindst morsomme af den teori, man skal lære, men han lovede at gøre sig umage for alligevel at gøre det så levende som muligt for tilhørerne.

Og det lykkedes ganske udmærket. Der var ikke en af de ca. 120 tilhørere (i alderen fra 13 til 52 år), og som var kommet både fra Vejen, Askov og Vamdrup, der kedede sig under den 2½ times lange forelæsning (afbrudt af et par små frikvarterer). Ved hjælp af udmærkede, illustrerede lysbilleder blev tilhørerne indviet i de forskellige flyvemaskinetyper, deres fordele og mangler, i flyveskrogets opbygning og konstruktion og i de forskellige flyvemaskine-motorkonstruktioner. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 27. januar 1943.

1942 – Flyvesagen er bleven en bysag for Kolding

Over et halvt hundrede medlemmer tegnet

Den nystartede flyveklub i Kolding har allerede fra starten fået vældigt med luft under vingerne. Som omtalt har et ar klubbens overordentlige medlemmer stillet en flyvemaskine i udsigt for klubben, men også den store tilgang af medlemmer, der på de får dage allerede har været, viser, at Koldingenserne åbenbart agter at betragte flyvningen – og en flyveplads i Kolding – som noget af et bypatriotisk anliggende.

Mens den på samme måde i Vejle startede flyveklub i de første dage kun kunne mønstre en halv snes medlemmer, så har klubben i Kolding i det samme tidsrum allerede passeret det første halve hundrede medlemmer, omfattende alle samfundslag, direktører, skoleelever på 15 og 18 år, en skoleforstander, kontordamer, mekanikere, interesserede fra både by og land har allerede sluttet op om foreningen, overbevist om den store betydning flyvningen vil få efter krigen, og for manges vedkommende sikkert også overbevist om den betydning, det vil være for Kolding at man er med fra begyndelsen i bestræbelserne for at udnytte de muligheder, som en flyve- eller lufthavn – og en stor og stærk flyveklub – vil betyde for byen.

Den store tilgang af medlemmer betyder, at det første undervisningshold allerede er overtegnet, og med de lokalemuligheder, der er til stede i Kolding, vil også sige, at der kun er 6-8 pladser tilbage, før også hold nr. 2 blive fuldtegnet. Der vil dog blive gjort alt for, at der blive åbnet adgang så alle, der ønsker at overstå den teoretiske undervisning i første omgang kan komme til det. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 10. december 1942

1941 – C.B.-grundskolen afsluttet

84 C.B.ere demonstrerede i formiddags deres færdigheder.

I overværelse af byens luftværnsledere og repræsentanter for Byrådet afsluttedes i formiddags C.B.-grundskolen ved en demonstration på pladsen ved Vandrerhjemmet. 84 C.B.ere har gennemgået grundskolen under kaptajn Roses ledelse og med kolonnefører Rasmussen, Stokholm, ingeniør Andersen og politibetjent Knudsen som hjælpere. Skolen har arbejdet i 12 dage, og resultatet – både med hensyn til eksercits og teori – var betydelig bedre end ved den sidste afslutning, og dette må sikkert tilskrives de 12 delingsførere, der i år har været behjælpelig i undervisningen. På pladsen blev der desuden demonstreret slukning af brandbomber. Det var brandassistent Hans Ludvig Hansen, der foretog slukningen, som for øvrigt kostede ham et hul i uniformen. Efter demonstrationen takkede politimesteren for den interesse og villighed, der var lagt for dagen, og han bad mandskabet gøre brug af det, der var lært, når lejligheden bød sig.

Mandskab og luftværnscheferne samlede til kaffebord i Vandrerhjemmet, hvor byrådssekretær Jacobsen på byens vegne udtalte sin anerkendelse for den hurtighed, hvormed C.B.erne havde tilegnet sig færdighederne. En. C.B.’er, Seirup, takkede på hele mandskabets vegne for den dygtige ledelse, der havde været, og takken blev adresseret til kaptajn Rose, der som erindring fik overrakt en gave. […]

I de nærmeste dage vil der blive taget bestemmelse om de enkelte C.B.eres placering inden for de forskellige tjenestegrene.

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 25. oktober 1941.