1943 – Tyskland på sammenbruddets rand

Alvorlig fare for, at tyskerne tager gidsler for at sikre flugten fra Danmark

Står hr. Hitlers stortyske rige på sammenbruddets rand? Der er uendelige meget, der tyder på det. Mundtlige rapporter, der er kommet til Stockholm og København i de sidste par dage, og hvoraf en del stammer fra tyskerne selv, går ud på, at sammenbruddet står for døren – og i alle tilfælde kan ventes indenfor en forholdsvis nær fremtid.

De katastrofale nederlag på Østfronten i forbindelse med Italiens frafald og den kendsgerning, at hele Vesttyskland i dag bogstavelig talt er én stor ruindynge, har forårsaget en række alvorlige revolter i forskellige tyske byer. For 14 dage siden var der undtagelsestilstand i ikke mindre end 23 tyske byer og lige i de sidste dage har der været alvorlige uroligheder i Berlin og Kiel.

En højtstående tysk embedsmand har for nogle dage siden oplyst til en dansk ven, at civiladministrationen i det store og hele var gået i stå, og at det ikke mere var muligt at opretholde den nødvendige krigsproduktion. Fra samme kilde blev det oplyst, at harmen mod de nazistiske ledere i Tyskland var overordentlig stor. Et karakteristisk eksempel er, at ingen mere på offentlige steder vover at række armen i vejret til nazi-hilsen. Sker det, bliver vedkommende straks slået i jorden.

General Kesselrings pludselige forsvinden fra den italienske krigsskueplads for nogle dagen siden har givet ny næring til den sidste uges vedholdende rygter om et definitivt brud mellem Hitler og hans generaler. […]

Kilde: Uddrag af det illegale blade: De Frie Danske, 31. oktober 1943, nr. 1, 3. årgang.

1943 – Tale af Goebbels på Høsttakkedagen

Massemøde i Berlins Sportspalads

Berlin, RB.

I anledning af Høsttakkedagen holdtes der søndag i Sportspaladset et massemøde, ved hvilket rigsminister Dr. Goebbels og statssekretær Backe talte.

Det var, erklærede Goebbels, næsten et under, at Tyskland ved begyndelsen af det femte krigsår havde været i stand til at forhøje brødrationen med 400 g. til 9.600 g., hvormed rationen lå 100 g. højere end ved krigens begyndelse. Dette skyldes næst det gunstige vejr de tyske bønders flid og dygtighed. Ligesom den tyske bonde sørger for brødet, sørger den tyske arbejder for våbnene. Når fjenden har haft til hensigt gennem luftkrigen foruden en terrorisering af civilbefolkningen også på tilintetgørende måde at ramme den tyske rustningsproduktion, er dette på ingen måde lykkedes ham.

Goebbels kom derefter ind på en omtale af stemningen hos det tyske folk, idet han bl.a. erklærede, at Tysklands fjender tog fejl, når de troede at kunne betragte feje enkeltgængere som en krigsopposition i Tyskland, der skulle tages alvorligt.

Luftkrigen vil blive skærpet

Når der i de sidste uger mange gange har set ud til at være indtrådt en let afsvækkelse af den fjendtlige luftterror, må man til trods for denne kendsgerning også i fremtiden endnu regne med angreb. Mangt et udeblevet angreb må sikkert tilskrives vejret, idet denne årstid undertiden ikke tillader indflyvning af større formationer, men også kan hæmme vort eget forsvar. På den anden side er det imidlertid sikkert, at det tyske militære forsvar i den sidste tid i så betydelig grad er blevet forstærket og forbedret, at det tilføjer fjenden overordentlige skader, hvilet han åbent må indrømme i sine livlige pressedebatter. Hans tab er stadig blevet større og større. De vil i fremtiden stige endnu yderligere. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 4. oktober 1943.

1943 – Angrebene på tyske byer genoptaget i nat

Nogle byer i det nordvestlige Tyskland bombaderet – angrebet på Berlin mislykkedes.

Berlin, RB.

Efter at briterne i flere uger næsten kun havde gennemført forstyrrelsesflyvninger mod Rigsområdet, satte de i de første nattetimer den 22. september større styrker ind for at bombardere tyske byer. I flere bølger trængte de fjendtlige bombemaskiner ind over det nordlige Rigsområde. Tilsyneladende var også Berlin udset til angrebsmål. Dette forsøg strandede imidlertid fuldstændigt. Natjagerregimenter splittede bombestyrkerne, der efter hvad D.N.B. erfarer, allerede ude ved havet blev hårdnakket angrebet og voldsomt forfulgt.

De fjendtlige flyverstyrker, der var blevet splittede, stærkt medtaget og i mange tilfælde trængt bort fra angrebsmålene, nedkastede der bomber over beboelseskvarterer i nogle byer i Nordvesttyskland, men til dels også på må og få nødtvunget over åben mark.

Den nyorganiserede tyske afværgetaktik, der allerede i høj grad har stået sin prøve, tilføjede også denne gang fjenden store tab. Ved den fremragende samvirken, de dristigt fremstormende skarer af tyske natjagere med antiluftskyts-divisionerne og projektør-batterier blev, efter hvad der allerede er konstateret, et meget stort antal fjendtlige maskiner nedskudt. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 23. september 1943.

1943 Goebbels om Tyskland krigs-mål

Tyskland opbygger langsomt, men sikkert et nyt angrebsvåben

Fjendens attentat på vor krigsmoral vil strande på vor faste vilje, ligesom hans stormløb strander på vor fronts tapperhed, skriver Rigsminister Dr. Goebbels i dag i Völkischer Beobachter. De allierede forsøger, heddet det videre i denne artikel, der har overskriften ‘Moralen som krigsførende faktor’, gennem et endnu aldrig set stormløb med våben og moralske trusler at berøve det tyske folk de positioner, som Tyskland i første halvdel af denne vældige verdenskamp opnåede som forudsætning for sejren. Kun således kan man forklare sig de vældige materielslag på Østfronten og englændernes stadig fornyede hårde og forbitrede offensiver på Sicilien, samt deres luftterror mod selve Tyskland. Tysklands fjender søger hermed at opnå afgørende gennembrud gennem fronterne og samtidig at undergrave det tyske folks moral. Man tror at kunne tvinge Tyskland i knæ ved et koncentrisk massefremstød fra alle sider og tiltvinge sig den endelige sejr ved sådanne langvarige, besværlige og blodige operationer. Herunder spiller selvfølgelig nervekrigen en afgørende rolle, en nervekrig, som man i dag navnlig oplever på luftkrigens område.

Således som den britiske regering i 1940 – under meget ugunstigere politiske og militære forudsætninger – traf den beslutning at give luftkrogen en afgørende vending ved at opbygge sit eget, nye angrebsvåben, har Tyskland for længe siden truffet den samme beslutning. Den begynder langsomt, men sikkert at blive virkeliggjort, selv om der om forberedelserne og datoen for dens praktiske gennemførelse endnu ikke kan tales offentligt. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 7. august 1943.

1943 – Forbereder Tysklands flyvere et omfattende gengældsesangreb?

Angrebet på Køln signalet til modangreb?

Berlin. INT. Onsdag form.

Tyske kredse, der uden tvivl er meget godt underrettede om den tyske hærledelses planer og hensigter, er i de sidste dage begyndt at tale om en tysk gengældelses-armada, skriver Europa Press’ militære medarbejder. Ganske vist hviler der over alle tyske krigsforanstaltninger den dybeste hemmelighedsfuldhed, men det er alligevel sivet ud, at der er store forberedelser i gang til en omfattende gengældelsesaktion. I kredse, der turde vide mere, end de røber, skal der herske en stærk overbevisning om, at de tyske flyvere, som under operationerne mod den senere tids mange amerikanske dagangreb har vist deres kunnen, vil kunne klare opgaven. De nærmere enkeltheder i luftarmadaens sammensætning ønsker man dog ikke at røbe. Man nøjes, skriver Europa Press’ korrespondent, med et meget signende smil. Trods ødelæggelserne af Kölnerdomen og de andre tyske kulturmindesmærker er man dog ikke tilbøjelig til at tillægge den nuværende fase af krigen nogen væsentlig betydning. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 29. juni 1943.

1943 – Den tyske presse opfordrer folket til at holde ud

“Den, der nu giver efter eller tvivler om vor endelige sejr, er en forræder”

I en kraftig appel opfordrer den tyske presse det tyske folk til at holde ud i disse hårde tider og til at tro på sejren. Et nederlag vil nemlig bringe folket en forfærdende skæbne.

Pressens udgangspunkt er et telegram, som det svenske blad ‘Folkets Dagblad’ har modtaget fra Lissabon, og som indeholder et referat af en artikel af en amerikansk journalist Kensbury Smith i ‘American Mercury’ om Amerikas planer med Tyskland efter krigen. Landet skal besættes totalt. De tyske tropper skal væres arbejdsbataljoner, som skal bruges i de lande, som de for øjeblikket holder besat. Så snart Tyskland er i stand til at ernære sig selv nødtørftigt, skal landbrugets overskud afleveres til andre lande. Desuden skal Tyskland opdeles i små stater. I meget malende vendinger fremhæver pressen overfor det tyske folk, hvilken trælletilværelse dette program betyder.

I sine kommentarer skriver pressen: “at enhver, som endnu måtte tro på håbet om en mere human krigsførelse eller mere humane krigsmål hos Tysklands fjender, begår forræderi mod den klare erkendelse, som nu i fuldt omfang må være det tyske folks. Folket må gøre sig klart, at selv krigens rædsler selv de krav, bombeterroren stiller til os, betyder ildet i forhold til, hvad en “Roosevelt-fred” vil pålægge os. Derfor kan kun den yderste modstandsvilje være det tyske folks svar. Også de nuværende hårde uger med ventetid og fjendtlige luftangreb vil vi stå igennem indtil sejren, vis forudsætninger er givet. Enhver, der leger med tanken om en afslutning på krigen, der ikke er gunstig for os, eller blot med et kompromis, er – i betragtning af vore fjenders holdning – ikke alene en uansvarlig, men en forræder”. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 30. maj 1943.

1943 – Stalin om Polens fremtid

Stalins svar på henvendelse fra amerikansk journalist vedrørende Polens fremtid.

Hr. Parker!

Den 3. Maj modtog jeg deres to spørgsmål angående det polsk-sovjetiske forhold.

Jeg sender dem hermed mine svar:

1. Spørgsmål: Ønsker Sovjetunionens regering at se et stærkt og uafhængigt Polen efter Hitler-Tysklands nederlag?

Svar: Ja, ganske afgjort.

2. Spørgsmål: Hvilke grundlag må forholdet mellem Polen og Sovjetunionen ud fra deres synspunkt bygge på efter krigen?

Svar: På et solidt og godt naboforhold og gensig agtelse eller, hvis det polske folk ønsker det, på et forbund om gensidig hjælp mod tyskerne som Sovjetunionens og Polens hovedfjender.

Med Agtelse
J. Stalin, 4. maj 1943

Kilde: Sovjetunionen i krig, af J. Stalin (1945), forlaget Tiden