1943 – Den tyske værnemagt opstiller master i min have

Kolding den 30.1.43
Borgmesterkontoret, Kolding

Jeg skal herved tillade mig at anmelde, at jeg er indforstaaet med, at der af den tyske Værnemagt opstilles 2 Master i min have Dyrehavevej 129, og at den tyske Værnemagt, faar Adgang til at foretage det nødvendige Tilsyn med, og Eftersyn af disse.

Jeg vil anse et vederlag paa Kr.200 ,- for hvert paabegyndt Aar Masterne er anbragte, for meget rimeligt, og gaar jeg ud fra at Vederlaget for det første Aar udbetales forud..

Ved Masternes endelige borttagning, maa Jorden afleveres i samme Stand som ved Overtagelsen, d.v.s. fri for Betonfundamenter og lignende.

Iøvrigt forbeholder jeg mig Ret til Dyrkning af Jorden, saavidt som Masternes Anbringelse tillader

Diedrichsen (Underskrift red.)

Kilde: Akter Diedrichsens Fyrværkeri, Kolding Kommune, Kolding Stadsarkiv