1944 – Fængselsbetjent fængslet i Kolding

Sigtet for ulovligt forhold til kvindelige fanger

Gennem nogen tid har politiet i Kolding arbejdet med en sag mod en af fængselsbetjentene, en 41-årige gift mand, der gennem 9 år har været ansat som arrestbetjent i Kolding. Sagen er alvorlig, idet fængselsbetjenten er sigtet for at have udvist groft uterligt forhold over for i hvert fald to af de kvindelige fanger.

Til en begyndelse mente man, at der var tale om en hævnakt fra fangernes side mod fængselsbetjenten, som ellers har udført sin gerning upåklageligt, men efterhånden er der kommet så mange oplysninger frem, at man sigter ham for forholdet. Den alvorlige vending, sagen har taget, skyldes en korrespondancen mellem fangerne indbyrdes, som er blevet opsnappet. Allerede da sagen kom frem, blev betjenten suspenderet. Sagen kom i dag til forundersøgelse i kriminalretten, hvor fængselsbetjenten blankt nægtede at have gjort sig skyldig i de nævnte sigtelser, idet han dog indrømmede, at han havde vist fangerne utugtige billeder. I retten afhørtes derefter en af de kvindelige arrestanter, som forklarede, at fængselsbetjentens opførsel havde været yderst upassende. Inden afhøringen af vidnet nedlagde forsvareren, landsretssagfører Juhl, påstand om, at sagen skulle behandles for lukkede døre, hvilket anklagemyndigheden ved politifuldmægtig Arenbrandt modsatte sig med den motivering, at offentligheden havde krav på at få at vide, hvad der skete i en offentlig institution som arresten, og dommeren afsagde derefter kendelse om, at forsvarerens henstilling ikke kunne tage til følge. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 28. marts 1944.

1944 – Genopførelsen af Kolding Teater

Konkurrence mellem byens arkitekter

Nu lysner det for arkitektkonkurrencen om genopførelsen af Kolding Teater og eventuel modernisering af Industriforeningens forbygning. Sekretæren i Akademisk Arkitektforenings Konkurrenceudvalg, arkitekt Ole Wanschler, København, har i disse dage haft en forhandling med de interesserede parter i Kolding. Han går nu i gang med at udarbejde enkelthederne i programmet for konkurrencen. Dette program skal godkendes af dommerkomiteen, hvorefter konkurrencen formentlig vil kunne udskrives om fjorten dage. Arkitekterne får derefter en fem ugers frist til indsendelse af forslag. Kun byens arkitekter kan deltage i konkurrencen, og der udsættes tre præmier på henholdsvis 1.500, 1.250 og 1.000 kr.

Dommerkomitéen, der skal tage stilling til projekterne, består af borgmester V. Juhl og redaktør Søren Jensen som Byrådets repræsentanter, stadsingeniør C. A. Lassen, kgl. bygningsinspektør V. Norn, Horsens, og arkitekt Gunnar Quist, Fredericia, som repræsentanter for henholdsvis Akademisk Arkitektforening og Dansk Arkitektforening, og brandinspektør Johs. Back, installatør H. Overbeck og direktør V. Christiansen som Industriforeningens repræsentanter.

Kilde: Kolding Folkeblad, 27. januar 1944.

1943 – I dag udsendes evakueringskort i Kolding

Borgmesteren anbefaler, at de flest mulige træffer private aftaler.

I Kolding Byråds møde i aftes spurgte Berring om, hvorledes det gik med evakueringsplanerne for Koldings vedkommende.

Borgmesteren svarede, at socialinspektøren var i gang med arbejdet, og der var truffet forskellige arrangementer. Tirsdag ville der blive udsendt spørgekort til alle husstande, om de havde et sted at tage hen, til venner, familie el.l. på landet eller i alt fald uden for bygrænsen. Disse kort skulle snarest indsendes igen, og for dem, der ikke kunne sørge for privat evakuering, måtte der så bedst muligt ordnes evakuering gennem kommunen, men borgmesteren ville anbefale, at flest muligt sørgede for sig selv, selvom om de også i så fald skulle opgive den nye adresse i et fælleskartotek. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 16. november 1943.

1943 – Arkitektkonkurrencen om den nye teater- og mødesal i Kolding

Lørdag aften holdtes et møde om den store sal. Til stede var fra Industriforeningen formanden, brandinspektør Johs. Bach, direktør V. Christiansen og installatør Overbeck og fra Byrådet borgmester V. Juhl og stadsingeniør C. A. Lassen som sagkyndig.

Man drøftede den planlagte arkitektkonkurrence og besluttede at supplere udvalget med to udenbys arkitekter. Udvalget skal fremkomme med en slags program for konkurrence mellem de indenbys arkitekter. Så vidt vi har fået oplyst, kan nabogrunden ikke købes, og en stor udvidelse af Industriforeningen vil derfor sandsynligvis ikke komme i betragtning, men derimod en modernisering og bedre udnyttelse af Industriforeningens egen grund efter de retningslinjer, som formanden angav til Folkebladet for en måneds tid siden. Derved vil man få en stor teater- og mødesal. Muligvis vil forhuset også blive moderniseret noget, men om opførelse af hotel og biograf i denne forbindelse vil der ikke blive tale om, selv om Kolding kun har en biografplads for hver 40 indbyggere med gennemsnitlig 22 i provinsbyerne.

Kilde: Kolding Folkeblad, 8. november 1943.

1943 – Tyskerne kræver Kolding Havn udvidet betydeligt

Trods sommerferien var Byrådet i Kolding indkaldt til et ekstraordinært møde tirsdag den 20. juli. Mødet var lukket og strengt fortroligt, så end ikke pressens repræsentanter fik lov til at overvære det. Mødet drejede sig om nogle tyske krav, der var blevet fremsat, og borgmesteren, landsretssagfører V. Juhl, aflagde beretning.

Borgmesteren oplyste, at der fra tysk side var krævet en betydelige udvidelse af Kolding Havn. Arbejdet skulle udføres af 1.500 mand tyske specialtropper fra Organisation Todt, der skulle bo i en række barakker, som tyskerne agtede at opføre flere steder i byens udkant. På det udvidede havneterræn var det tyskernes hensigt blandt andet at opføre et skibsværft til bygning af hurtigbåde. Fra Byrådets side blev der svaret “NEJ” til udvidelse af havnen, mens man tilbød tre mindre pladser forskellige steder på havnen. Desuden har Byrådet fremført, at Kolding meget vanskeligt kan brødføde yderligere 1.500 mand. Sagen er nu blevet oversendt til ministeriets afgørelse, og i Kolding lever man i håbet om, at der definitivt bliver sagt NEJ til de tyske krav. Det kan i øvrigt oplyses, at tyskerne for øjeblikket i byens periferi udfører forskellige forarbejder, der stærkt tyder på antiluftskytsstillinger.

Kilde: Det illegale blad: De Frie Danske, 5. august 1943, nr. 10, 2. årgang.

1943 – Sanger-stævnet på Koldinghus

Smuk og festlig nationale bekendelse

Vejret begunstigede i høj grad det store sangerstævne i Koldinghus Slotsgård søndag eftermiddag, som afholdtes af Danske Folkekors sydjydske kreds, og mange mennesker var mødt op for at lytte til den smukke sang. Borgmester V. Juhl bød velkommen til sangerne og deres dirigent, lektor Chr. Ottesen, Sønderborg, og til det talrige publikum. Derpå indledtes programmet med ‘Høje Nord’. De friske, klare stemmer kom fuldt til deres ret i de dejlige omgivelser og med den fremragende akustik i slotsgården.

Efter første afdeling af sangene holdt højskoleforstander G. Damgaard Nielsen, Ryslinge Højskole, en nationalt præget tale om folkesangens store betydning for folkets åndelige kraft i en historisk bevæget tid. “Vi må tage en række af vore grundspørgsmål op til prøvelse for den situation, vi befinder os i, indebærer muligheder både for forfald og oprejsning, udtalte højskoleforstanderen. Alle ansvarsbevidste danske er underlagt en pligt til at værne om og bevare vort nationale særpræg. Som en støtte i denne kamp kan man søge tilbage til den danske kulturs oprindelige elementer, og her har vi netop en vigtig kilde, hvoraf vi kan øse styrke og livskraft til den ånd, ud af hvilken Danmarks fremtid skal skabes i arbejde og kamp, nemlig vor folkesang. Den er det klares udtryk for dansk ånd, vi ejer, den er et af de vigtigste midler i folkeopdragelsen og til uvurderlig hjælp for folket i en trængselstid – tænk blot på hvor meget sangen betød for sønderjyderne dengang …

Og i vor øjeblikkelige historiske situation, da vi kan komme til at stå over for det spørgsmål, om vi vil gå ind i en politisk enhed med vore nordiske brødrefolk, er det ikke mindst vigtigt, at vi i den ikke mindst vigtigt, at vi i den nordiske sang møder et klart vidnesbyrd om den nordiske åndsenhed. Skal det ydre Norden kunne skabes politisk, økonomisk og militært, må det bæres af et indre Norden, som hviler på folkenes dybeste overbevisning og helligste vilje, således som den kommer til udtryk i vor sang.” […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 21. juni 1943

1943 – Borgmester Juhl henstiller, at der ikke spises for meget på kommunens regning

Der indføres en skrappere kontrol med byrådets, udvalgenes og kontorenes repræsentationsudgifter.

Det nye byråds første ordinære møde i aftes varede en halv time. Borgmester V. Juhl indlede med en ret sensationel henstilling til byrådets medlemmer, idet han udtalte:

Det er ikke nogen hemmelighed, at den pengerigelighed, der har været til steder under et gamle byråds periode, har fået os alle til at se således på det, at pengene sidder lidt løst, og med hensyn til repræsentationsudgifterne har der måske ikke været set så nøje på det. Der har været i talt, jeg vil ikke sige skumlet, ude i byen over, at der af byrådet eller dem, der har været værter for, spistes for mange penge op. Jeg vil henstille, at man i byrådet og i udvalgene nøje passer, at der ikke bruges flere penge til den slags formål, end ret og rimeligt er. I dag har jeg skullet anvise en del regninger. En hel del af dem var kun attesteret af en underordnet funktionær. Fremtidig må udvalgsformændene attestere alle regninger. Sorterer det ikke under et udvalg, må chefen for det pågældende kontor eller hans næstkommanderende gøre det. Ellers er det ikke betryggende for mig at anvise regningerne til udbetaling.

Byrådet modtog stiltiende påmindelsen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 8. juni 1943.

1943 – Knud Hansens afsked med borgmesterværdigheden

Rådhusets funktionærer sagde i formiddags farvel og tak til den gamle borgmester og velkommen til den nye.

De kommunale embedsmænd og rådhusets personale tog i formiddags afsked med borgmester Knud Hansen, som i dag har sin sidste dag som borgmester i Kolding. Han har som bekendt været borgmester i godt 6 år og byrådsmedlem i godt 37. Man samledes klokken et kvarter over 9 i Byrådssalen, der var smukt pyntet med blomster og tre store dannebrogsflag. Der blev budt på vin og kage til de ca. 90 fremmødte. Efter at de alle havde taget opstilling omkring hesteskobordet, førte byrådssekretær Jacobsen den 77-årige borgmester ind, som sammen med den nyvalgte borgmester, landsretssagfører Juhl, tog opstilling ved borgmesterpladsen.

Funktionærernes tak til borgmesteren

Derpå trådte stadsingeniør Lassen frem og holdt en smuk tale for den afgående borgmester, som man havde ønsket at samles med på hans sidste arbejdsdag i kommunens tjeneste, som hermed slutter, udtalte stadsingeniøren. “De sidste 6 år danner en smuk afslutning på Deres kommunale virksomhed. De har gjort en betydelig indsats, specielt inden for Gade- og Vejudvalget, hvor der i Deres formandstid i de sidste 6 år er brugt 7 mill. kr. Det er mange penge, men de er ikke duftet bort. De ligger der i form af sten og cement og grønne pladser ind imellem. Det har bidrage til at løfte grundværdierne i Kolding. her på Rådhuset har vi haft et ganske udmærket samarbejde med borgmesteren, som vi altid har kunnet gå til uden at møde sure miner. Den venlighed og imødekommenhed, borgmesteren altid har vist, har lettet det daglige arbejde, og vi har meget at sige Dem tak for”. Stadsingeniøren overrakte sluttelig borgmesteren en stor pakke, der viste sig at være en skotøjsæske – vistnok nummer 50 – fyldt med cigarer, to fra hver kommunalfunktionær, i alt 190 cigarer. Han udbragt et leve for borgmesteren med ønske om en rigtig glad, solfyldt og lykkelig tid herefter. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad. 31. maj 1943.