1944 – Februar-vinter på Østfronten

Tyskerne skelner nu mellem fire tyngdepunkter

Berlin, tirsdag, S.T.B.

Overalt i Leningrad til Vinnitsa er temperaturen i dalen. Temperaturen svingede i går mellem 4 og 6 graders kulde, medens den om natten var nede på minus 10 grader, og da der synes at være dårligt vejr i anmarch, anses det ikke for ubegrundet, når det nu frygtes, at februar mod forventing skulle bringe en hård vejrperiode med kulde, sne og is langs størstedelen af Østfronten. I tyske militære kredse skelner man nu mellem fire tyngdepunkter på Østfronten, nemlig Sydfronten, Pripjet-sumpene, Vitebsk-området og Nordfronten.

Sydfronten

Skønt russerne på Sydfronten fra Nikopol til området mellem Kirocograd og Belaja Zerkov angriber i talrige forskellige retninger, står den hårdeste kamp ved Beleja Zerkov, hvor de længst fremskudte russiske positioner i dette afsnit findes. Operationerne i Nikopol-området har derimod størst strategisk betydning. Fra tysk militær side erklærer man, at Nikopol stadig er i tysk besiddelse.

Pripjet-sumpene

Endvidere har et vigtigt tyngdepunkt udkrystalliseret sig i de sydelige Pripjet-sumpe, hvor kampområdet strækker sig fra Polonnoje over Rowno og Lutsk til dybt ind i sumpene. Her er russerne på flere punkter stadig under fremtrængen. Fremstødene foregår fortrinsvis langs hovedtrafikvejene, først og fremmest jernbanelinjen Rowno-Kowel, men også i området syd herfor, langs Odessa-Lemberg-banen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 8. februar 1944.

1944 – Stort salg af ski i Kolding

Stigende interesse for vintersporten

Nu falder sneen tæt, og holder frostvejret, er der store chancer for, at vintersportsfolkene kan komme til at udfolde sig på ski og skøjter. Vi har spurgt i Nyegaards Sportsmagasin, hvordan salget går med ski og skøjter i år.

“Det går strygende”, bliver der svaret. “Vi har næsten aldrig solgt så mange par ski før jul, som i år. Vi solgte nær ved 200 par, og endnu går salget rivende”.

Hvad koster et par gode ski?

“Gennemsnitsprisen for ski må vel siges at ligge på et halvt hundrede kroner, bindinger og stave iberegnet. Men ellers fås de naturligvis både billigere og dyrere, Men de fleste giver ca. 50 kr. for et par ski. Selve skiene koster ca. 30 kr., bindingerne 14 kr. og stavene 15 kr.”

Skøjterne er vel svært at få i år?

“Ja, i øjeblikket er det næsten umuligt. Men sidst i november fik vi en ret stor sending hjem, men den blev revet væk i løbet af få dage. Skøjterne får vi vist ikke flere af i år.”

Mærker De stor interesse for vintersporten?

“Ja, ganske overordentligt stor. Vintersporten har grebet kolossalt om sig herhjemme de senere år, og folk, der ellers ikke har været store sportsfolk, er nu ivrige skiløbere. Jo, vi kan sælge alle de ski, vi kan få hjem.” […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 10. januar 1944.

1943 – Storslaget i fuld gang langs hele Østfronten

Frostvejret har givet de tung våben nye muligheder

Berlin, tirsdag, STB.

Storslaget er i fuld gang igen langs hele den langstrakte Østfront, efter at det indtrådte frostvejr atter har gjort jorden hård, og vejforholdene på ny tillader de umådelige tilførsler som kæmpeslaget ikke kan være foruden.

Med disse ord karakteriserede Wilhelmstraßes militære talsmand mandag eftermiddag overfor den udenlandske presse den øjeblikkelige situation på Østfronten, idet han særlig understregede, at vejrforandringen især havde givet panservåbnet nye chancer, efter at disse igen kunne køre frem ad de frosne veje. I hvor høj grad panservåbenet atter var kommet til indsats, fremgik, tilføjede talsmanden, af det store antal ødelagte panservogne og tanks, således som det fremgik af dagens værnemagtsberetning.

Ifølge den situationsskildring, som talsmanden derefter fremsatte, er nye sovjetrussiske angreb i gang i Nikopol-området og øst for Vitbsk, mens de hårdnakkede russiske gennembrudsforsøg i Nevel-området fortsættes. Som bemærkelsesværdigt fremhæves, at det store tyske modangreb, der hidtil har været iværksat i Shitomir- og Korosten-områderne, nu er blevet flyttet til Kirovograd-egnen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 21. december 1943.

1943 – Russisk offensiv i fem måneder

En række nye angreb i den store Dnjepr-bue trods snestorm og frost

Berlin, tirsdag S.T.B.

På 5-måneders-dagen for den russiske sommer offensiv, der under en række forbitrede slag nu gennem en efterårs-offensiv er gået i vinterens kampvirksomhed, har russerne i den store Dnjepr-bue trods snestorm og frost med stærkt overlegne styrker åbnet en række nye angreb, der er sat ind i de tre afsnit, der nu i et par måneder har været hovedbrændpunktet i dette afsnit: Dnjepropetrovsk – området, egne nor for Krivoj Rog og afsnittet syd og sydvest for Krementschug. Sidstnævnte sted har kampene om det hårdt omstridte jernbaneknudepunkt Znamenkt antaget en yderst forbitret karakter med nærkampe mand mod mand, når russerne løber storm mod de tyske forsvarsstillinger og i snetykningen støder mod de tyske afdelinger, der står rede til at møde dem.

Mens også kampene på Krim nordøst for Kertsch i løbet af det sidste døgn har tiltaget yderligere i voldsomhed, er der på den øvrige del af Østfronten – hvor der øjensynlig er indtrådt en vis kamppause på grænsen mellem efterår og vinter – ikke tiltrådt ændringer af større betydning. Kampene på Østfronten frembyder i det helet aget, erklærede en talsmand for den tyske overkommando i dag, stadig det samme billede som for fem måneder siden. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 7. december 1943-

1943 – Østfronten: Vinterkrigen færdig i løbet af to uger?

Russerne udnytter vinterens sidste muligheder på det nordlige frontafsnit

Berlin, STB, lørdag formiddag

Frostvejret på Østfronten har skabt gunstigere betingelser for det tyske fremstød over Donez, og de brohovedstillinger, man har erobret, er udvidet med nye, stærke positioner. Russerne har ved modangreb forsøgt at gribe forstyrrende ind i den tyske fremrykning, men de angribende afdelinger er blevet splittet og drevet tilbage. På enkelte afsnit af Miusfronten har russerne ligeledes foretaget lokale fremstød, men uden resultater. I Kuban-området har tyskerne iagttaget, hvorledes russerne forstærker deres positioner ved Krasnodar. Et fremstød mod den tyske venstre fløj i Laguneområdet her af afvist. Under de voldsomme kampe, der har fundet sted her, er det lykkedes tyskerne at trænge russerne sammen på en smal landtange. Opmærksomheden samler sig i øjeblikket om den nye russiske offensiv syd for Ilmensøen. Den er, udtaler man i indviede kredse, muligvis indledningen til en større aktivitet i det nordlige frontafsnit, hvor russerne uden tvivl vil udnytte de sidste chancer, vinteren giver dem.

De fra russisk side udspredte rygter om, at tyskerne vil forlade Estland, er, udtaler man, i denne henseende karakteristiske for de russiske ønskedrømme. Den nye frostperiode, der pludselig er indtrådt, frembyder nye muligheder for større operationer, forudsat at russerne kan fremskaffe de nødvendige reserver, hvilket ingenlunde betegnes som usandsynligt. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 6. marts 1943.

1942 – Flæske-forsyningen er atter dækket

Og vi har formentlig nået bunden af ægknapheden

Nedgangen i mælke- og smørproduktionen var også i sidste uge begrænset til omkring et par procent i forhold til den foregående uge, skriver Landbrugsrådets Meddelelser. I oktober androg smørproduktionen i alt 9,1 mil.. kg. mod 9,5 mill. måneden før og 10,6 mill. kg. i oktober i fjor. Det er en formindskelse i sammenligning med tilsvarende måned sidste år på 14 pct. Men forskellen er nu knap så stor, og mælkemængden har i det sidste par uger kun været en ubetydelighed mindre end på denne tid i fjor.

Tilførslerne af friske æg er stadig yderst knappe, og forbruget må hovedsagelig dækkes med præserverede æg. Formentlig er ægproduktionen dog nu ved at være på minimum, og der er da også begyndt af komme en del af de såkaldte kyllingeæg frem, hvilket plejer at være indledningen til en langsom stigning i tilførslerne. Efter de senere dages vintervejr, der ikke er gunstig for æglægningen, kan der dog næppe foreløbig ventes nogen nævneværdig bedring i forsyningen med friske æg.

Hjemmemarkedskvotaen af flæsk er også i indeværende uge praktisk taget helt dækket. Tilførslerne af svin til slagterierne har kun vist en ubetydelig stigning. Der er i den sidste tid indtrådt et ret bemærkelsesværdigt fald i priserne for smågrise.

På slagtekvægmarkederne steg tilførslerne i sidste uge med ca. 3.000 stk. til over 10.000 stk. stort hornkvæg, og der kommer endnu flere kreaturer frem i indeværende uge. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 2. december 1942.

1942 – Russerne kaster uden ophør panser, rytteri og fodfolk frem mod de tyske forsvarslinjer

Tyske krigskorrespondenters skildring af kampene på Østfronten

Berlin, STB, onsdag form.

Kamphandlingerne på Kalinin-Toropez frontafsnittet skildres i dag i nogle krigskorrespondentberetninger. Det fremhæves, at fronten her kun består af støttepunkter, og nu, da sumpe og moser er frosset til, er den front, som skal forsvares, betydeligt længere end om sommeren, hvor disse strækninger danner en naturlig spærrezone. Tyskerne har imidlertid været forberedt på de nuværende russiske angreb, og de enkelte støttepunkter ligner små fæstninger. Det kan ikke undgås, at fjenden er i stand til at bryde ind hist og her, men de fleste af disse fjendtlige stødkiler er blevet omringet og tilintetgjort. Forholdene stiller enorme krav til soldaterne. Sigtbarheden er om dagen kun 20 meter. Snestorme af uhørt voldsomhed raser. En mur af snetykning rejser sig foran soldaterne, og de kan kun med anspændte øren gennem uvejrets hylen kun svagt høre larmen af motorer, artilleri og maskingevær.

Kampen er hård og forbitret. Uden pauser kaster fjenden nye panserbrigader, kavaleri og infanteri frem mod de tyske linjer. Russerne er talmæssigt langt overlegne; men deres angreb afvises i en hvirvel af sne og stål, mens det tyske luftvåben lader bomberne hagle over forsyningsvejene, der er tæt fyldt med kolonner og lastbiler. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 2. december 1942.

1942 – Hitler om krigen

Programmet for i år: Holde det, som må holdes – angribe, hvor det er nødvendigt.

Berlin, RB.

Rigskansler Adolf Hitler talte i aftes i Berlins Sportspalads i anledning af åbningen af den nye Vinterhjælp. Til mødet havde indfundet sig en række fremtrædende personligheder, blandt hvilke særlig generalfeltmarskal Keitel og den øverstbefalende over aksetropperne i Nordafrika, generalfeltmarskal Rommel, hilstes med stormende jubel af forsamlingen, der talte mange tusinde mennesker. Rigskansler Göbbels aflagde til at begynde med en beretning om krigsvinterhjælpen i det forløbne år.

I sin tale erklærede Hitler bl.a.:

Vor tro er, at vi må slå fjenden indtil den endelige sejr, og at dette vil ske. Stalingrad vil blive indtaget. Modstanderne kan stole herpå. Året 1942 ligger bag os. I mine øjne den mest skæbnebetonede prøvelse for det tyske folk, nemlig vinteren 1941-42. Jeg tør vel nok sige, at i den vinter er det tyske folk og særlig dets værnemagt blevet vejet af forsynet. Noget værre kan og vil ikke komme mere. Det var en meget tung og meget hård prøvelse. Til trods herfor er vi ikke alene kommet over denne yderst tunge tid, men det er endog lykkedes os at nyopstille eller formere de angrebsdivisioner, som skulle indlede den fortsatte offensiv. Denne offensiv forløber nu ikke således, som vore modstandere måske havde tænkt sig. Jeg tror, vi kan, når vi ser tilbage, være tilfreds med de tre år, som ligger bag os.

Programmet for i år:

For dette år har vi tilrettelagt os et meget simpelt program:

  1. Under alle omstændigheder at holde det, som må holdes. Det vil sige lade den anden løbe storm, hvor vi ikke slev agter at gå frem, jernhårdt at holde stillingen og afvente, hvem der nu først bliver træt her.
  2. Ubetinget at angribe dér, hvor angreb under alle omstændigheder er nødvendigt. Vort mål er ganske klart: tilintetgørelse af den højre arm af denne internationale sammensværgelse af kapitalisme, plutokrati og bolshevisme” […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 1. oktober 1942.