1941 – Alvorlige straffe for at kolportere rygter fra mand til mand

Meget opsigtsvækkende kommentar fra Justitsministeriet. Streng skærpelse af straffen for spionage

Justitsministeriet udsendte i aftes en række kommentarer til loven om spionage og rygter, som i forgårs blev vedtaget i Rigsdagen. Det er uafviseligt nødvendigt, at enhver statsborger gør sig lovens bestemmelser klar, så han kan nøje ved, hvilken risiko han løber, hvis indlader sig på at gå uden for bestemmelsernes rækkevidde.

Hele den danske befolkning kan beredes vanskeligheder

[…] Under de nuværende forhold kan ingen være i tvivl om, at handlinger af de nævnte art er egnede til at skade danske interesser på det alvorligste. Enkelte uansvarlige personer kan ved at foretage sådanne uoverlagte handlinger komme til at berede hele den danske befolkning vanskeligheder, og der må derfor nu anlægges en langt strengere bedømmelse af disse handlinger, end det er tilfældet under normale fredelige forhold.
Lovens paragraf 4 foreskriver udtrykkeligt, at loven også omfatter handlinger, der begås af danske statsborgere uden for den danske stats område. Endvidere foreskriver paragraf 5, at såfremt der indledes undersøgelse for overtrædelse af lovens bestemmelser mod en person, der opholder sig uden for den danske stats område eller ikke kan findes, kan retten bestemme, at der skal lægges beslag på den formue, som sigtede måtte besidder eller erhverve her i landet. Beslaglæggelsen vedvarer, indtil sagen er endelig afgjort. Ligeledes kan retten såfremt sigtede har en stilling eller driver en virksomhed, hvortil offentlig udnævnelse, beskikkelse, autorisation, bevilling, næringsbrev eller lignende kræves, bestemme, at hans ret til denne stilling eller virksomhed bringes til ophør, så længe beslaglæggelsen varer.

Kilde: Uddrag af den nazistiske avis ‘Fædrelandet’, 19. januar 1941

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar