1941 – Minister Kauffmann afskediget og tiltalt for landsforræderi

Der er indledet strafferetlig undersøgelse
Udenrigsministeriet meddeler onsdag:
Som tidligere meddelt blev den danske gesandt i Washington, minister Henrik Kauffmann, ved kongelig resolution af 12. d.m. tilbagekaldt fra sin post, hvorfor han af Udenrigsministeriet under samme dato telegrafisk blev beordret til straks at begive sig til København og overdrage gesandtskabets ledelse til legationsråd Blechingberg som Chargé d’Affaires.

Som svar på den overnævnte telegrafiske instruktion har minister Kauffmann i telegram af 14. d. m. meddelt Udenrigsministeriet, at han i en note til den amerikanske statssekretær af 13. d. m. har indtaget det standpunkt, at han betragter den ham givne hjemkaldelsesordre som ugyldig, og at han agter at forblive i embedet som Danmarks gesandt i Washington. Herr Kauffmann tilføjer i sit telegram til udenrigsministeren, at den amerikanske statssekretær ved en svarnote af 14 d. m. har erklæret, at den amerikanske regering vedblivende anerkender ham som behørig bemyndiget gesandt for Danmark i Washington. […]

Kilde: Uddrag, Social-Demokraten, 17. april 1941.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar