1944 – Tysk sikkerhedspoliti i Sønderjylland

For at styrke den tyske folkegruppes tryghedsfølelse over for sabotører

Aabenraa, RB.

Nordschleswigsche Zeitung meddeler i aften, at den tyske partifører Jens Møller efter de dertil nødvendige forhandlinger har anordnet oprettelsen af et tysk sikkerhedsbeskyttelseskorps her i landsdelen. Gennemførelsen til således at styrke den tyske folkegruppes tryghedsfølelse er overdraget føreren af SK (Schleswigsche Kameradschaft) forhenværende tyske oberstløjtnant P. Larsen, Skovby. Inden for den nævnte organisation er oprettelsen af en sådan beskyttelsesgruppe allerede i gang, meddeler bladet, og udbygningen af de allerede trufne foranstaltninger svarende til de enhver tid foreliggende omstændigheder er indledet, og organisationen har dermed, erklærer bladet, påtaget sig en opgave, som med henblik på sikringen af folkegruppens liv i den nordslesvigske hjemstavn er af afgørende betydning.

I en kommentar til meddelelsen oplyser bladet, at årsagen til oprettelsen af dette tyske beskyttelseskorps er sabotørernes virksomhed. De har skabt uro i grænselandet og åbnet vej for en udvikling, hvis konsekvenser de højst sandsynligt slet ikke har kunnet overse. Den tyske folkegruppe fredsbestræbelser retter sig mod deres terror. Sabotørerne har begyndt en underjordisk kamp mod folkegruppen, uden at denne hidtil af de danske sikkerhedsorganer har mødt tilstrækkelig beskyttelse. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 17. februar 1944.

1943 – De kommunale valg i Sønderjylland udskydes

Forslag fremsat i Folketinget i dag

København (RB.)

Da den tyske folkegruppe i Sønderjylland med begrundelse i sin særlige stilling under krigsforholdene har meddelt, at gruppen ikke agter at deltage i de forestående kommunale valg, der efter forlydende skal afholdes i den første uge af maj, vil befolkningens repræsentation i de kommunale råd foreslå en forlængelse af de nuværende mandater i de sønderjyske kommunalbestyrelser.

Indenrigsministeren forelagde derfor i Folketingets møde i dag et forslag, hvorefter de kommunale valg i de sønderjyske kommuner imidlertid kan udskydes. Det foreslås, at valgene af marts 1947, altså samtidigt med de almindelige kommunale valg landet over. Skulle det vise sig hensigtsmæssigt på et tidligere tidspunkt at afholde valg i de sønderjyske landsdel kan det ordnes ved kgl. anordning. Det vil i så fald være naturligt, at valgperioden for de nyvalgte kommunalbestyrelser udløber til samme tidspunkt som valgperioden til kommunalbestyrelserne i den øvrige del af landet, hvorfor man foreslår at valgene kun skal have gyldighed til 31. marts 1947. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 9. april 1943.

1941 – Det tyske mindretal

Ved et tysk organisationsmøde i søndags i Tinglev fremsatte folketingsmand, dyrlæge Jens Møller, nogle politiske betragtninger, hvori det bl.a. hedder:

“Opgaven i de kommende måneder angår først vort forhold til det danske folk. Ét må Danmark i dag vide:

  • At det må tage stilling til begivenhederne i Mellemeuropa.
  • At Tyskland vinder krigen, og at Tyskland efter krigen vil overtage ledelsen i Europa.
  • I det nye Europa må alt indordne sig i det nye store folkenes fællesskab.

Vor opgaver må være at sørge for, at de nationale linjer i Nordslesvig ikke udviskes. Vi tjener ene og alene vor fører og det tyske hagekorsflag. Vi vil have rene linjer i Nordslesvig. Som tyskere vil vi marchere videre”.

Kilde: Hejmdal, 21. januar 1941.