1943 – Norske officerer som tyske krigsfanger

Tydelig hensigt at gøre krigstjeneste mod Tyskland eller udført illegale handlinger

Følgende kundgørelse, underskrevet af den tyske øverstbefalende i Norge, generaloberst von Falkenhorst, er i går offentliggjort:

Ved benådning af rigskansler Hitler den 10. maj 1940 sattes de norske officerer i frihed, efter at krige i Norge var afsluttet. Rigskansler Hitlers storsindede beslutning er i øget omfang blevet ringeagtet af de norske officerer. Et stort antal norske officerer. Et stort antal norske officerer har misbrugt den tillid, som rigskansler Hitler viste dem, og har vist deres tydelige hensigt at gøre krigstjeneste mod Tyskland eller har udført illegale handlinger.

Følgerne af denne forræderiske gerning må nu bæres af norske officerer i fællesskab. Rigskansler Hitler har i den anledning ophævet benådningen og givet ordre til at overføre de norske officerer til krigsfangenskab i Tyskland. Undtagen herfra, er reserveofficerer uden særlig krigsskoleuddannelse og alle officerer, som er medlemmer af Nasjonal Samling eller som medvirker i Norges nyordning. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 17. august 1943.

1943 – Stalingrads forsvarere kæmper nu i to grupper

Sydgruppen fører kampen fra G.P.U-bygningen, nordgruppen fra Traktorfabrikken.

Berlin, STB, mandag morgen.

Stalingrads forsvarere er nu spaltet i to kampgrupper, en nordlig og en sydlig, der uden forbindelse til hinanden forbitret modstandskraft. Efter en voldsom artilleriforberedelse kryber de russiske tanks fra alle sider frem over ruinerne og retter det ene koncentriske angrib efter det andet mod de tyske stillinger. Efter dem følger det russiske infanteri, som ustandselig løber storm. En del af den sydlige kampgruppe er taget til fange, efter at de havde opbrugt deres ammunition og derefter modtog de fremstormende russere med kolbeslag og bajonetstik i rasende nærkamp, under hvilken tyskerne måtte bukke under for overmagten.

Resten af sydgruppen, der kæmper under generalfeltmarskal Paulus’ personlige ledelse, er trængt sammen i den berømte GPU-bygning og yder her sin sidste modstand. Nordgruppen har taget stilling i den store traktorfabrik, hvor den angribes af russiske styrker, der kommer fra forstaden Spartakovka. Russerne er i mangedobbelt overmagt.

Paulus udnævnt til generalfeltmarskal

Bladene omtaler stærkt, at generaloberst Paulus er udnævnt til generalfeltmarskal, og meddeler samtidig, at artillerigeneral Heitz, der kommanderer et indesluttet armékorps, er udnævnt til generaloberst. Hitler har fra og med den 1. februar forfremmet følgende øverstbefalende over hærgrupper og arméer til general:

Generaloberst Kleist, der er øverstbefalende over en hærgruppe, generaloberst, friherre von Weichs, der er øverstbefalende over en hærgruppe, og generaloberst Busch, der er øverstbefalende over en armé. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 1. februar 1943.

1942 – Onsdagens tyske hærberetning

Førerhovedkvarteret, R.B.

Værnemagtens overkommando meddeler:

Som meddelt i en særmelding har afdelinger af hæren under kommando af general for pansertropperne Paulus glimrende støttet af luftværnsartilleriet og luftvåbnets flyvende formationer under kommando af generaloberst friherre von Richthofen, i den store Don-bue vest for Kalatch tilintetgjort størstedelen af den 62. russiske armé og store dele af den 1. russiske panserarmé. I dette tilintetgørelsesslag er der hidtil blevet taget 57.000 fanger og der er blevet erobret som bytte eller ødelagt over 1.000 tanks og 750 stk. skyts af alle kalibre. Fjendens blodige tab er meget store. I disse kampe har også kroatiske tropper udmærket sig. Siden begyndelsen af kampene i foråret – slaget på halvøen Kertch – indtil slutningen af slaget i den store Don-bue har tyskerne og deres forbundsfæller på Østfrotnen taget 1.044.741 fanger, tilintetgjort eller taget som bytte 6.271 tanks og 10.131 stk. skyts af alle typer og kalibre. I samme tidsrum blev 4.960 fjendtlige flyvemaskiner skudt ned i luftkampe, 664 af luftværnsartilleriet og 432 ødelagt på jorden. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 13. august 1942.

1942 – Sevastopol faldet

Verdens stærkeste fæstning holdt stand i 25 dage.

Førerhovedkvarteret (R.B.)

Værnemagtens overkommando har udsendt følgende særmelding:

Sevastopol er faldet. Over fæstningen, byen og havnen vajer det tyske og det rumænske krigsflag. Under ledelse af generaloberst von Manstein har tyske og rumænske tropper, der på fremragende måde støttedes af generaloberst von Richthofens prøvede nærkampflyverkorps, efter 25 dages bitter kamp betvunget verdens stærkeste land- og søfæstning.

Stærke forter, fæstningsværker, der var hugget ind i klippet, underjordiske kampanlæg, betonstillinger, skyttegravsanlæg samt utallige klippefæstninger blev taget under eksemplarisk samarbejde mellem alle våben. Antallet af fanger og størrelsen af byttet kan endnu ikke overses. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 2. juli 1942.

1942 – Russernes offensiv til undersætning af Leningrad strandet

Tyske særmelding om sejr på Volchov-fronten

Førerhovedkvarteret, R.B.

Den tyske værnemagtens overkommando meddeler i en særmelding:

I februar i år var det lykkedes 2. sovjetrussiske stød-armé samt dele af den 52. og 59. sovjetrussiske armé ved at støde frem over den frosne Volchov-flod nord for Ilmensøen at opnå en dyb indbugtning i den tyske afværgefront. Under ledelse af kavalerigeneral Lindemann har tropper fra hæren og Våben S.S., deriblandt også spanske, nederlandske og flamske forbund af frivillige, der på fremragende måde støttedes af generaloberst Kellers luftflåde, efter måneders forbitrede kampe under de vanskelige terræn- og vejrforhold først fuldstændig afskåret disse fjendtlige hære fra deres forbindelser bagud, derefter trængt den stadig mere sammen og søndag definitivt tilintetgjort dem.

Derved er fjendens stort anlagte gennembrudsoffensiv over Volchov-floden med det mål at undsætte Leningrad strandet og resulteret i et svært nederlag for fjenden. Hovedbyrden under disse hårde kampe er faldet på infanteriet og ingeniørsoldaterne. Fjenden har, efter hvad der hidtil er konstateret, mistet 32.759 fanger, 649 kanoner, 171 panserkampvogne, 2.904 maskingeværer, granatkastere og maskinpistoler samt en mængde andet krigsmateriel. Fjendens blodige tab overstiger mange gange antallet af fanger. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 29. juni 1942

1942 – Hitler tilbragte fødselsdagen i hovedkvarteret

Førerhovedkvarteret (RB.)

Føreren tilbragte sin 53 års fødselsdag i går i hovedkvarteret. Ved begyndelsen af de militære drøftelser, der fandt sted som på enhver anden arbejdsdag, overbragte chefen for Værnemagtens Overkommando, generalfeltmarskal Keitel, og chefen for hærens generalstab, generaloberst Halder, Føreren deres lykønskninger, også på hærens vegne. Ved middagstid overbragte rigsmarskal Hermann Göring, ledsaget af generalfeltmarskal Milch og storadmiral Raeder Føreren luftvåbenets og krigsflådens lykønskninger. For at overbringe lykønskningerne havde der i hovedkvarteret endvidere indfundet sig rigsudenrigsminister von Ribbentrop. […]

Killde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 21. april 1942.