1943 – Forsvarsbrødrenes hæderstegnfest

Forsvarsbrødrene holdt i aftes den årlige hæderstegnfest i Teatersalen. Salen var fyldt til sidste plads, da fanen blev ført ind. Formanden, danselærer Michael Madsen, bød velkommen, særlig til dem, der skulle have overrakt 50, 40 og 25 års hæderstegnet, til æresmedlemmer, og de nye brødre, der er optaget i selskabet. Formanden sluttede med at udbringe et leve for landets øverste forsvarsbroder, selskabets høje protektor, Hans majestæt Kongen. Derefter trådte de gamle forsvarsbrødre an og fik overrakt deres hæderstegn:

50 år: Fhv. tømrer Chr. J. Bramsen, murermester Jens Jensen, fhv. Former Mar. Nielsen, København.

40 år: Æresmedlem, fhv. stationsforstander M. J. Slange, fhv. slagteriarb. Carl Th. Kjær, banearb. Carl Chr. Hansen, Esbjerg, slagtermester Kr. J. Kristensen, fyrbøder Jens K. Moltrup, sadelmagermester Anders J. W. Andersen, fyrmester Laurits P. Larsen, malermester Hjalmar Hansen, landmand Kresten J. H. Lyth, Egtved, bryggeriarb. Th. Thomsen, Lygum, overbetjent Elias K. Hadedorn, Dbmd., formand Anders Jepsen, skrædder Anders F. Aarøe. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 1. februar 1943.

1943 – Hidtil største medlemsfremgang i de danske skytte-, gymnastik- og idrætsforeninger

7.500 nye passive og 18.000 nye aktive medlemmer, hvoraf godt 9.000 skytter.

De danske skytte-, gymnastik- og idrætsforeninger har holdt ordinært repræsentantskabsmøde i Fredericia med den hidtil største tilslutning i foreningernes historie. Ved årsmødets åbning motiverede formanden, folketingsmand Arnth Jensen, foreningens tak og hyldes til Kongen og foreningernes protektor, Kronprinsen. Der afsendtes telegrafiske hilsner, på hvilke der senere indløb genhilsner. Endvidere overrakte formanden foreningens hæderstegn til overretssagfører Moltke-Leth, København.

Den hidtil største fremgang i medlemstallet

I sin beretning gav formanden en oversigt over baggrunden og vilkårene for arbejdet i det forløbne år. Dette har bragt den hidtil største fremgang i tilslutning af medlemmer, nemlig ca. 18.000 af nye aktive og ca. 7.500 nye passive medlemmer. Det samlede medlemstal pr. 1. april 1942 var 159.633. Fremgangen faldt på alle områder. Antallet af skytter var 20.391 (+9.096), gymnaster 22.409 (+2.132), idrætsfolk 30.304 (+4.371), børn 16194 (+2.549) og passive medlemmer 69.585 (+7.577). Fremgangen er fortsat i den forløbne del af indeværende beretningsår.

Formanden rettede en tak til alle sider, hvorfra man havde mødt støtte og medarbejderskab til Forsvarsministeriet, til Indenrigsministeriet og forøget statstilskud og bevillinger til leder- og instruktionskursus til de offentlige myndigheder, Gymnastikhøjskolerne m.fl. Blandt vort lands ungdom er der lyst og vilje til at tage del i vort arbejde, og med glæde og tak mærker vi den stadig øgede forståelse og hjælp fra de ældres side. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 12. januar 1943.