1943 – ca. 400 julepakker uddelt i går

Juleindsamlingen gav et par tusinde kroner mere end i fjor

Ca. 400 mindrebemidlede Koldingensere modtog i går morges med posten et lille trykt kort, som de de sidste uger har ventet med spænding: kortet, der gav adgang til en af juletræskomitéens pakker med først og fremmest en god, stor julesteg!

Og i går eftermiddags fandt selve uddelingen så sted fra Børnebespisningens lokaler. Sammen med en række indbudte samledes Julekomitéen en halv times tid før uddelingen for at tage resultatet af i første række formandens, tømrermester Hans Ludvig Hansens og hans trofaste medhjælper, landsretssagfører Halvor Petersens anstrengelser gennem mere end én måned i øjesyn.

Ved en æbleskive og et glas vin aflagde formanden en kort beretning over den sidste måneds indsamlings-begivenheder. Der var i alt indkommet ca. 11.000 kr., eller 2.000 kr. mere end i fjor. Festen på Trocadero havde givet 597 kr., på Astoria 512, bøssen på Torvet 1.600, to anonyme givere havde skænket henholdsvis 2.000 og 800 kr. Nisserne havde på gaderne indraslet 2.069 kr., og de fire banker havde givet 275 kr. Af pengene var en stor del brugt til indkøb af oksestegene til kurvene. Der var købt 400 stege, skænket et stort parti nyrer, hjerter og ben fra slagteriet, 300 rugbrød fra Bagermestrenes Rugbrødsfabrik, et større antal franskbrød og 400 pakker kaffesurrogater fra Oscar Christensen, fabrikant Grue og Fællesforeningen. Det beløb, der var blevet tilovers, var blevet fordelt med 2.000 kr. til syge og trængende, 25 til Svendehjemmet, Slumsøstrene og Arbejde adler, 30 kr. til sygehusets jul, 100 kr. til Frelsens Hær og 25 kr. til børnehjemmet. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 23. december 1943.

1943 – Stuvende fuldt hus til juleshowet

“Det skæpper rart i kassen”, sagde LRS. Halvor Petersen i aftes, da han kiggede ud over det tætpakkede Trocadero, hvor der ikke nær var siddepladser til alle. “Men vi har også solgt en del af billetterne to gange”, føjede han til med et lunt lyn i brilleglassene. Denne lille “skurkestreg” skal være komitéen undskyldt. For det gode formåls skyld! I hvert fald var der ingen af de mange mennesker i aftes, der tog det fortrydeligt op.

Det blev nemlig en dejlig aften. En aften, hvor lokale kræfter kappedes om at overgå hinanden i kunstneriske præstationer, hver på sit felt. Halvor Petersen var den rødmede og svedende konferencier, der med sin veltalenhed knyttede de forskellige numre sammen til et hele. Med vanlig elegance indstillede han de “tiltalte” til publikums mildeste dom. Sikker på, at for disse tiltalte var forsvarstaler overflødige!

Det var byrådssekretær Jacobsen, der bød velkommen. I jævne og stilfærdige ord tolkede han byens taknemmelighed mod julekomitéen og dens uegennyttige arbejde i de forløbne år. Derefter blev der blændet op for underholdningen. Det populære par ‘Ove og Ras’ – der havde fået en kompagnon med det musikalsk godt klingende navn Gade – lagde for med et par af deres sange i speciel fortolkning. Lisa Hansens søde små elever trampede derefter med træsko ind i publikums hjerter i en henrivende hollænderdans, der efterfulgtes af et swingnummer, hvis udførelse vilde få enhver ægte swingpjatte til at blegne af misundelse.

Så kom ‘Sigge og Calle’ med et par håndværkersange. Stort bifald! Efter programmet skulle man derefter have haft et stepnummer, men da stepdanserinden havde fået forfald, blev hun erstattet med Flemming Hansen, der på morsom måde parodierede – parodier! Der blev klappet voldsomt, og han måtte da capo, pænt klaret, når man tager i betragtning, at han uden forberedelse af nogen art blev kaldt til mikrofonen af Halvor Petersens befalende stemme!

Et af aftenens morsomste numre var et hold motionsgymnaster, hvor bl.a. Fy og Bi (Schiødt Petersen og Carl Nielsen) viste deres gymnastiske færdigheder). Idet efterfølgende nummer mødte de alene og kaldte et brusende bifald og en regn af juleindsamlingsbidrag ned over deres morsomme skikkelser. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 16. december 1943.

1943 – Med jubilerende julenisser på juleoptog

Småglimt fra indsamlingen i går

Der stod jul at læse i tusinder af små Koldingbørns strålende øjne i går eftermiddags, og der snakkes julemænd i dag og alle dagene til jul af småstørrelser i mangfoldige Koldinghjem! For 20. år i træk rykkede Julekomitéens nisseoptog nemlig gennem byens gader, og for 20. gang var komitéens formand, tømrermester Hans Ludvig Hansen den altbesejrende overnisse, mens næstøverste nisse og orkester, landsretssagfører Halvor Petersen, var med for 10. gang med sin af lige så mange gange efterhånden ret medtagne harmonika! Fru landsretssagfører Halvor Petersen fungerede som nissemor for tre søde nissepiger i den giftefærdige alder, mens tømrer Sig. Schiødt-Petersen og slagtermester Carl Nielsens som Fyrtårnet og Bivognen søgte at mase sig vej gennem menneskehavet i nogenlunde hel stand. Alle sammen – med undtagelse af “orkestret” – havde raslebøsserne med. Fyrtårnet, Bivognen og nissepigerne, hver to, overnissen én. Den var til gengæld på størrelse med en lille mælkejunge! […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 13. december 1943.

1943 – Julekoncerten i Sct. Nicolai Kirke i morgen eftm.

Det er i morgen eftermiddag kl. 14, der er julekoncert i Sct. Nicolai Kirke i Kolding. Den blinde organist Skov vil indlede med et pompøst orgelværk af Johan Sebastian Bach. Kristkirkens organist Hj. Jacobsen, vil dirigere Kolding Mandskor. Fru Karen Holm vil synge en række sange, bl.a. Händels Largo med obligat violin ved Aage Lund og Kaj Petersen spiller henholdsvis violin og cello, akkompagneret af kapelmester Kai Halberg. Kolding Mandskor medvirker og synger bl.a. den kendte smukke morgensang af ‘Elverskud’ af Niels W. Gade. Der bliver andagt ved Pastor Tobiasen.

Der bliver lejlighed til at give en gave til byens trængende, og forhåbentlig bliver der lagt godt i bøsserne.

Kilde: Kolding Folkeblad, 11. december 1943.

1943 – I morgen lægger Julekomitéen ud for alvor

Julenisserne er på gaden i morgen – to festaftener på Trocadero og Astoria

I morgen lægger Julekomitéen ud for alvor med indsamling af penge til sikring af julestemning for de familier i vor by, der foreløbig ser en trist og fattig jul i møde! Kl. 8 starter det kendte nisseoptog med overnisserne landsretssagfører Halvor Petersen og tømrermester Hans Ludvig Hansen i spidsen. Landsretssagfører Halvor Petersen har anskaffet sig en ny harmonika i stedet for den, han ødelagde i fjor, og for en sikkerheds skyld har han en i reserve! Raslebøsserne er der blevet sat ekstra bunde i, så der rigtigt kan rasles med dem!

Det står vist alle klart, at trangen i år er stor. Der skal bruges penge, og der skal bruges mange, om det skal blive rigtig jul i de mange småhjem, hvor nåden mærkes hårdest. Og hvor den ikke mindst ved juletid føles særlig knugende. Det er derfor Julekomitéens håb, at Koldingenserne vil tage særligt godt mod optoget i morgen. Raslebøsserne er ikke med som slet og ret akkompagnement til Halvor Petersens harmonika. Der skulle også gerne noget i dem – og helst så meget, at man flere gange i dagens løb må have dem tømt for at få dem til at rasle igen! Selvfølgelig siger man ikke nej til store bidrag. Langtfra. Men man sætter lige så meget pris på mindre bidrag, der vel og mærke gives af et godt hjerte! Så altså frem med pungen i morgen! […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 11. december 1943

1943 – To afteners juleunderholdning

Festlige aftener i Palmehaven og på Astoria til fordel for de fattige hjems jul

Så er vi i julemåneden! Fra nu af og til juleaften skal der sættes fire kryds i kalenderen:

Den 4. december tændes byens juletræ på Axeltorvet, 12. december går nisserne gennem gaderne, 15. december er der jule-underholdning i Palmehaven og 16. december på Astoria.

Alle disse arrangementer skal bidrage til at skabe juleglæde i byens fattige hjem. Ved juletræet hænger som sædvanlig en bøsse, der gerne skal tømmes adskillige gange, og nissernes bøsser er større end nogensinde. Overnisser er naturligvis som tidligere år tømrermester Hans Ludvig Hansen og landsretssagfører Halvor Petersen. Begge nisser har i år 10 års jubilæum som julemænd – og de skulle gerne mærke, at de ikke er blevet mindre populære med årene! Ryk dem i skægget! Denne sjældne oplevelse koster kun en tier. Forhåbentlig bliver der brug for julemændenes reserveskæg! Harmonikassen vil på lang afstand røbe nissernes vagtparade. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 1. december 1943.

1943 – Slotsmøllen vil have sine flasker og kapsler tilbage

En generalforsamlings-henstilling af hvis efterkommelse ølsalget muligvis kommer til at afhænge

Aktieselskabet Slotsmøllens Fabrikker holdt generalforsamling lørdag eftermiddag i Industriforeningens lokaler. Formanden, konsul Oscar Christensen, bød velkommen og mindedes afdøde købmand Fr. Nielsen, der trofast havde givet møde på selskabets generalforsamlinger, samt revisor H. J. hansen, der gik alt for tidligt bort. Til dirigent valgtes bankdirektør Høwinghoff-Petersen, der gav ordet til direktør Færch, der aflagde nedenanførte beretning:

Der er atter forløbet et driftsår, der som de foregående har været præget af tidens vanskeligheder med hensyn til fremskaffelse af de til driften nødvendige råvarer. For byggens vedkommende fik vi i år lov til at beholde hele det tildelte kvantum i modsætning til forrige år, hvor vi igen måtte aflevere en tolvtedel. På andre områder har vanskelighederne været store med at skaffe det nødvendige, men det er dog gået hidtil. For øjeblikket er det særlig galt med flasker og crown-cork. Nye flasker fremkommer kun i ganske ringe omfang, således, at vi er afskåret fra på sædvanlig måde at dække vort flasketab ved nye køb. Vi må derfor kraftigt henstille til vore kunder, at de sørger for hurtigst muligt at returnere de tomme flasker til vore forhandligere, så flaskerne igen kan gå ud i omsætningen. Mht. crown-cork er forholdet mindst lige så galt, da der kun fremkommer meget lidt materiale til fremstilling af nye kapsler. Det er derfor absolut påkrævet, at alle vore kunder sørger for at aflevere de brugte crown-cork snarest muligt, efter at crown-corkene er taget af flaskerne, så de efter en grundig sortering og sterilisering atter kan benyttes. Hos de handlende er der nu overalt opstillet indsamlingsbøtter til brugte kapsler. Selv om vi ikke er blinde for det udmærkede arbejde, LAB’s spildindsamling udfører, vil vi dog henstille publikum, at crown-cork kapslerne altid afleveres ti lde handlende, da kapslerne ellers går tabt for bryggerierne, hvis de kommer sammen med vådt spild. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 22. november 1943.

1943 – Kvindehjælpens landsindsamling

Den landsindsamling, som Kvindehjælpen 6-12. september arbejder på at få bragt i stand for at rejse et nyt mødre- spædbørnehjem og fredehjem er udtryk for at leve videre på fortidens laurbær eller stå som et monument over noget, der engang har været, men ønsker at være med og gøre indsats, når forholdene kræver det. Og det turde være klart for alle, at en indsats nu er påkrævet. I tale og skrift er nøden blandt vore unge – ikke mindst blandt vore unge kvinder – blevet kraftigt fremhævet. De unge, som uden at forstå hvad de gjorde, styrtede sig selv i ulykke, må hjælpes. I tro på, at opgavens nødvendighed står klart for alle, er vi gået i gang med opgaven, skønt der er meget kort tid at forberede den i, men det er nu, opgaven presser på, derfor må den løses nu. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 24. august 1943.