1943 – Rigsdagens protest mod jødeforfølgelserne

Den underjordiske presse har bragt ordlyden af Rigsdagens protest mod jødeforfølgelserne. Den lyder: Den befuldmægtigede for det tyske rige, hans excellence dr. Best. Undertegnede repræsentanter for Socialdemokratiet, Venstre og Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Danmarks Retsforbund ønsker i anledning af den aktion, som natten til den 2. oktober blev indledet mod jøderne i Danmark overfor Deres excellence at give udtryk for den dybe sorg, disse handlinger har fremkaldt i det dansk folk. De danske jøder er en levende del af folket, og hele folket er derfor på det dybeste ramt af de omtalte foranstaltninger, der føles som en krænkelse af dansk retsbevidsthed. […]

Uddrag af det illegale blade; Frit Danmark, 26. november 1943.

1943 – Jøderne

Det er oplyst, at tyskerne under razziaerne de første dage i oktober bortførte over 20 personer, som ifg. Bests eget udsagn ikke skulle rammes af forfølgelserne, halvjøder og jøder gift med “ariere”. Trods gentagne henvendelser fra Udenrigsministeriet er det ikke lykkedes at få så meget som et svar fra tysk side. Også senere er der arresteret og deporteret folk, der efter Bests forsikringer
end ikke i “Rigsområdet” falder inde under jødelovene. Enkelte er atter frigivet, men ingen af dem, der er ført til Tyskland er det lykkedes at få hjemsendt.

Kilde: Det illegale blad, ‘Frit Danmark’, nr. 8, 2. årg. 12. november 1943.

1943 – 1.600 danske jøder og 125 danske kommunister til Tyskland

Bødlerne kom midt om natten og rev hele familier med små børn ud af sengene, og med minutters frist måtte de forlade hjem, levevej og alle ejendele.

[…]

Natten mellem fredag og lørdag har tyskerne begået deres hidtil største og grusomste skændselsdåd her i landet, idet de har anholdt ca. 1.600 jøder over hele landet og slæbt dem ombord på tre tyske troppetransportskibe, som i den anledning lå sejlklare ved Langelinjemolen i København. Samtidig blev de ca. 125 danske kommunister, der i lang tid har været internet i Horserødlejren, bragt ombord. Det for os danske særlig beskæmmende ved denne aktion var, at der ved afhentningen af jøderne var “danske” nazister af alle salgs; SS-mænd, Schalburgfolk og civile folk, som bistod de tyske bødler. De viste vej rundt i den mørke hovedstad, og de optrådte med endnu større brutalitet og råhed end tyskerne.

Blandt de anholdte er spædbørn og oldinge. Den yngste var 10 dage gammel, og de ældste var en 90-årig mand og en 87-årig enkefrue. Ved ankomsten til skibene blev flere af de mandlige jøder lænket sammen med kæder, og de, der ikke hurtigt nok kom ned af lejderne til mellemdækket, blev skubbet over lugekarmen og ned, hvorved adskillige brækkede arme og ben, og deres smertesskrig hørtes langt omkring. De gamle mennesker på jødernes stiftelse var udsat for en brutalitet uden lige fra Schalburg-banditternes side. En gammel kone på 87 år blev således sparket og kastet ned ad trapperne.

Vi har endnu ikke nogen endelig oversigt over, hvilke danske jøder, der er blandt ofrene for denne sidste tyske forbrydelse, men det ser ud til, at heldigvis de fleste har fået bragt sig i sikkerhed ti tide. […]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: De Frie Danske, oktober 1943, nr. 12, 2. årgang.

1943 – De internerede danske soldater løslades

Frigivelsen begynder i de nærmeste dage

Officielt meddeles:

Efter at jøderne, som ved deres tyskfjendtlige ophidselsesvirksomhed og deres moralske og materielle støtte til terror- og sabotagehandlinger, hvilket i væsentlig grad har bidraget til skærpelsen af situationen i Danmark, ved de fra tysk side trufne forholdsregler er bleven udskilt af det offentlige liv og hindret i fortsat af forgifte atmosfæren, vil der som opfyldelse af det ønske, der næres i videre kredse af den danske befolkning, i det nærmeste dage blive påbegyndt løsladelse af internerede danske soldater, og løsladelsen vil finde sted i det tempo, der bestemmes af de tekniske muligheder. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 2. oktober 1943

1943 – Aktionen mod de danske jøder

Til Hr. Rigsudenrigsministeren personligt.
Den danske konge har netop – 1. oktober 1943 kl. 18.30 – ladet tilstille mig en i dag
dateret skrivelse af følgende indhold:
”Deres Excellence, selvom den udøvende magt i henhold til den mig den 29. august d.å.
overbragte meddelelse fra Hr. kommandanten for de tyske tropper i Danmark er overgået
til den tyske værnemagt, er det mig dog, efter at jeg er blevet gjort bekendt med et
forlydende, hvorefter man fra tysk side skulle have til hensigt at foretage skridt mod
jøderne i Danmark, magtpåliggende – ikke alene af menneskelig omsorg for mit lands
borgere, men også af frygt for de videre konsekvenser i det fremtidige forhold mellem
Tyskland og Danmark at fremhæve over for Dem, at særforanstaltninger med henblik på
en gruppe mennesker, der i mere end 100 år har nydt de fulde borgerlige rettigheder i
Danmark, ville kunne få de alvorligste følger.
Christian X”

Dette skridt fra Kongens side er forårsaget af de rygter om en forestående jødeaktion, der
er opstået her umiddelbart efter indførelsen af undtagelsestilstanden, og som er steget
indtil panikstemning, efter at kommandanten for de tyske tropper i Danmark den 28.
september 1943 har meddelt den midlertidige leder af det danske udenrigsministerium, at
undtagelsestilstanden ville vare ved indtil videre, og at man forbeholdt sig videregående
forholdsregler. Fra vor side er der gjort alt, hvad der blot var muligt, for navnlig over for
officielle og uofficielle forespørgsler at hemmeligholde den forestående aktion (f.eks. ved
mit i telegram nr. 11621) af 29. september 1943 meddelte svar til direktør Svenningsen,
hvorefter jeg i anledning af det af ham ønskede dementi af jøderygterne ville indhente
forholdsordrer fra mine overordnede). Alligevel vil den af rygterne fremkaldte panik vanskeliggøre aktionen ved, at talrige jøder ikke vil opholde sig i deres egne lejligheder. Aktionen begynder i dag kl. 21.00.
Dr. Best.

Kilde: dr. Werner Best’ telegram til den tyske udenrigsminister Ribbentrop, kl. 19.30, 1. oktober 1943. Folkedrab.dk

1943 – De danske biskoppers hyrdebrev

Landets biskopper har under 29. sept. d. a. gennem departementscheferne tilstillet de ledende tyske myndigheder en skrivelse af følgende indhold:

                                            DEN DANSKE KIRKES STILLING TIL JØDESPØRGSMÅLET

Overalt, hvor der rejses forfølgelse af jøder som sådanne af racemæssige eller religiøse grunde, er det den kristne kirkes pligt at protestere derimod.

  1. Fordi vi aldrig vil kunne glemme, at kirkens herre, Jesus Kristus fødtes i Bethlehem af jomfru Maria i følge Guds forjættelse til hans ejendomsfolk, Israel. Jødefolkets historie indtil Kristi fødsel rummer forberedelsen til den frelse, Gud har beredt alle mennesker i Kristus. Dette kendetegnes ved, at det gamle testamente er en del af vor bibel.
  2. Fordi forfølgelse af Jøder strider imod den menneskeopfattelse og næstekærlighed, som er en følge af det budskab, Jesu Kristi kirke er sat til at forkynde. Kristus kender ikke personanseelse, og han har lært os at se, at ethvert menneskeliv er dyrebart i Guds øjne. ”Her er ikke jøde eller græker; her er ikke træl eller fri; her er ikke mand og kvinde; thi alle er i én i Kristus Jesus.”(Gal, 3, 28).
  3. Fordi det strider imod den retsbevidsthed, som råder i det danske folk, nedfældet i vor dansk-kristne kultur gennem århundreder. I henhold hertil har alle danske statsborgere efter grundlovens ord lige ret og ansvar for loven og religionsfrihed samt ret til at udøve vor gudsdyrkelse efter kaldelse og samvittighed og således, at race og religion aldrig i sig selv kan blive anledning til, at et menneske berøves rettigheder, frihed eller ejendom. Uanset afvigende religiøse anskuelser vil vi kæmpe for, at vore jødiske brødre og søstre bevarer den samme frihed, som vi selv sætter højere end Livet.

Der findes hos den danske kirkes ledere en klar forståelse af vor forpligtigelse til at være lovlydige borgere, som ikke utidigt sætter sig op mod dem, der øver myndighed over os, men samtidig er vi i vor samvittighed bundne til at hævde retten og protestere imod enhver krænkelse; derfor vil vi i givet Fald utvetydigt vedkende os ordet om, at vi skal adlyde Gud mere end mennesker.

                                                                                                             På biskoppernes vegne

Den. 29/9 1943.                                                                                 H. Fuglsang Damgaard

Kilde: De danske biskoppers hyrdebrev af 29. september 1943. www.danmarkshistorien.dk