1944 – Overportør i Lunderskov som stortyv

Hvad han ikke selv kunne bruge, brændte han i komfuret

Man var fornylig kommet under vejr med, at en overportør i Lunderskov vist ikke havde helt rent mel i posen, og klokken 22.30 i aftes slog man ned på ham. I første omgang søgte han at klare sig ud af sagen, men det varede dog ikke længe, inden han gik til bekendelse, og i formiddags blev han fremstillet i grundlovsforhør i Kolding Kriminalret.

Overportøren, der er 45 år, har været ansat i DSB i 24½ år og siden 1925 med tjeneste i Lunderskov, hvor han i 1938 forfremmedes til overportør. Han har ikke noget med forsendelserne at gøre, men en morgen for ca. 1½ år siden, da han gik fra tjeneste, faldt han for fristelsen. Han tog en pakke, der stod på perronen, med sig hjem, og det viste sig, at den indeholdt tobak. Da dette tyveri gik godt, fortsatte han med større eller mindre mellemrum at tilegne sig forsendelser. Han hævdede i retten, at det ikke var bestemte varer, han var ude efter, da han ikke kunne se på pakkerne, hvad disse indeholdt, og han tilstod i alt at have stjålet 8 forsendelser. Heraf indeholdt de to rene tobaksvarer, én cigaretter, en tredeje 8 cykeldæk og slanger, og de øvrige forskellige manufakturvarer og galanterivarer. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 29. marts 1944.

1943 – 60 danskere til tysk koncentrationslejr

På grund af vedvarende rigsfjendtlig kommunistisk virksomhed. Af de 60 er frem kvinder. 17 er fra Randers, 16 fra Kolding og 23 fra Odense

Fra officiel tysk side meddeles:

På grund af vedvarende rigsfjendtlig kommunistisk virksomhed er den 19. december følgende danske overført til en koncentrationslejr i Tyskland:

[…]

De dømte fra Kolding

Christensen, Vagn Aage, født 10-4-1920 i Aalborg. Bopæl: Kolding, Blæsbjerggade 24.

Kaiser, Karl Henry, født 28-7-1923 i Skjern. Bopæl: Kolding, Toldbodgade 10.

Felsted, Karinus, Johannes, født 4-11-1891 i Tved. Bopæl: Kolding, Agtrupvej 1.

Jensen, Henry Kristoffer, født 26-10-1913 i Svendborg. Bopæl: Kolding, Blæsbjerggade 36.

Poulsen, Bruno, født 26-12-1903 i Hamborg. Bopæl: Kolding, Clemensgade 10.

Stokfeld, Eyvind, født 30-10-1897 i Aarhus. Bopæl: Kolding, Gl. Kongevej 13.

Dalsgaard, Ejner, født 22-2-1904 i Vamdrup. Bopæl: Kolding, Parkevej 2.

Jørgensen, Frovin, født 29-10-1902 i Vejlby. Bopæl: Kolding, Poul Møllers Vej 19.

Frederiksen, Niels Erik, født 28-11-1914 i Tølløse. Bopæl: Kolding, Østergade 4.

Bech, Halvor, født 8-3-1905 i Simsted. Bopæl: Kolding, Katrinegade 9.

Christensen, Bondo Edvard, født 6-11-1903 i København. Bopæl: Kolding, Konsul Graus Gade 5.

Overgaard, Harry Helmuth, født 4-9-1918 i Randbøl. Bopæl: Kolding, Kralundsgade 1.

Christensen, Axel, født 4-10-1888 i Aalborg. Bopæl: Kolding, Blæsbjerggade 24.

Laugesen, Karl, født 17-2-1921 i Kolding. Bopæl: Kolding, Gøhlmannsvej 25.

Holm, Aksel, født 25-4-1925 i Kongsted. Bopæl: Agtrup.

Jørgensen, Karl Frederik, født 23-12-1912 i Lunderskov. Bopæl: Lunderskov.

[…]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 20. december 1943.

1943 – Politiundersøgelse mod sognerådsformanden i Skanderup Kommune

Han er trådt tilbage, efter at der er konstateret uregelmæssigheder for 4-5.000 kroner

Der har i nogle dage i Lunderskov gået rygter om visse regnskabsmæssige uregelmæssigheder i forbindelse med sognerådsformand, gdr. K. Knudsens pludselige tilbagetræden. Efter hvad kriminalpolitiet i Kolding oplyser, er der indgået anmeldelse mod sognerådsformanden, og kriminalpolitiet er i dag taget ud for at undersøge sagen nærmere.

De 4-5.000 kr. bliver dækket

Efter hvad vi har fået oplyst i Lunderskov, drejer sagen sig om nogle, som man udtrykker det “forkerte bilag”, sognerådsformanden har indleveret til kommunekassereren, Chr. Olsen. På denne måde har sognerådsformanden fået udbetalt 4-5.000 kr. for meget. Uretmæssighederne blev opdaget af de kommunale revisorer og kassereren i fællesskab. Sognerådsformanden trådte derpå tilbage, og i de sidste dage er der ført en række forhandlinger mellem sognerådet og ham, hvilket resulterede i, at Knudsen indvilgede i et betale det nævnte beløb tilbage, hvorefter sognerådet enedes om ikke at foretage videre i sagen ud over at indberette den til amtet. Efter hvad man fra flere sider indenfor sognerådet udtaler overfor os, er politianmeldelsen ikke er sket fra noget sognerådsmedlems side.

Gdr. Johs. Nissen er indtrådt som medlem af sognerådet i stedet for K. Knudsen. Der skal vælges nu sognerådsformand i næste sognerådsmøde. Indtil videre fungerer næstformanden, cykelhandler J. Erlandsen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 2. november 1943.

1943 – Sabotage på statsbanernes pumpestation

Lunderskov 13. august 1943 sabotage på statsbanernes (DSB) pumpestation.
Pumpestationen i Lunderskov i dag. Billede: Kolding Stadsarkiv, link

I Lunderskov har der været sabotage på statsbanernes pumpestation i byen. To små bygninger står tilbage som ruiner efter de brændte, det meste af tagene mangler og glasvinduerne er smadret.

Mon det er den eller de samme gerningsmænd, som i går forsøgte på at lave en ildspåsættelse, hos en mekaniker i Lunderskov?

Kilder:
Billedetekst, Kolding Stadsarkivs billedsamling (Se: https://arkiv.dk/vis/2210119 og https://arkiv.dk/vis/2210214)

1943 – Kolding havde i nat den hidtil længste luftalarm

Alarm nr. 33 varede i 3 timer og 2 minutter

Kl. 23.20 i aftes hylede sirenerne for 33. gang i Koldings hidtil længste luftalarm; 3 timer og 2 minutter. Den hidtidige rekord var: 2 timer, 20 minutter. Sidste alarm var tirsdag d. 20. april, altså for kun en uge siden.

Grindsted havde luftalarm samtidig med Kolding, men Lunderskov havde ikke luftalarm. I Esbjerg blev der blæst luftalarm ved 23-tiden – altså lige ved restaurationernes lukketid. Som følge deraf måtte en mængde mennesker tilbringe det meste af natten i restaurationslokaler eller beskyttelsesrum, idet luftalarmen først ophørte lidt før kl. 8. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 29. april 1943.

1943 – Mørklægningen lempes nu

For Kolding og Lunderskov luftbeskyttelsesområde

De lempelser i mærklægningsreglerne, der hidtil har gældende i områderne øst for Jylland, er nu udvidet, således at de nu også omfatter sygehuse, fødeklinikker og lignende, samt pakhuse, og de for disse områder gældende regler er endvidere udvidet til at omfatte følgende luftbeskyttelsesområde i Jylland: Hadsund, Mariager, Hobro, Viborg, Randers, Langaa, Grenaa, Hammel, Silkeborg, Aarhus, Ebeltoft, Ry og Gl. Ry, Skanderborg, Odder, Vejle, Fredericia, Kolding, Lunderskov og Horsens.

Nødtørftig indendørs belysning uden mørklægning

I de pågældende områder er det herefter i tiden fra kl. 6 til 10 tilladt butikker, visse erhvervsvirksomheder, sygehuse, fødeklinikker og lignende samt pakhuse at anvende en nødtørftig indendørs belysning i samtlige lokaler både til gård og gade og uanset etagebeliggenhed uden afskærmning af vinduer og andre lysåbninger. Dog må de tilladte belysninger ikke virke blændende på trafikanterne, og det er desuden en forudsætning, at ovenlysvinduer skal blændes. […]

Sirenehyl betyder mørklægning

De af de her nævnte bestemmelser omfattede virksomheder og institutioner skal straks mørklægge, når der med sirenerne gives signal herom. Det signal, som man her skal rette sig efter, er det sædvanlige afvarslingssignal (en høj, konstant sirenetone af et minuts varighed). Dette vil altså sige, at når sirenerne i tiden fra kl. 6 til 19 uden forudgående varsling giver afvarslingssignal, har dette signal kun betydning for de nævnte virksomheder og ikke for andre. Det nye bestemmelser, som træder i kraft straks, ændrer ikke Handelsministeriets bestemmelser om begrænsning af lysforbruget.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 26. februar 1943

1943 – Dræsine knust af eksprestog ved Lunderskov

To Kolding-telegrafarbejdere i livsfare

I går formiddags kl. et kvarter over ti skete der på jernbaneskinnerne på strækningen mellem Vamdrup og Lunderskov en dramatisk ulykke, som nemt kunne have kostet et par telegraffolk fra Kolding livet. Fire af telegrafvæsenets folk var i to dræsiner på vej fra Lunderskov til Vamdrup. Det var meget tåget og usigtbart vejr, så derfor havde man forinden man begav sig på vej, aftalt, hvorledes man skulle forholde sig, hvis et modgående tog skulle dukke op. I den forreste dræsine befandt sig næstformand Jensen, Castenskjoldvej, og telegrafarbejder Hans Fevre, Graacksvej 20, i den bagerste kørte telegrafarbejder Christiansen, Ejlersvej 28, samt en ekstraarbejer.

Man var ikke klar over, om et ventet eksprestog havde forladt Farris, men pludselig så de to mænd på den bagerste vogn, der kun lå 30 meter bag den forreste, at denne knustes mod et modgående ekspreslokomotiv for derefter at blive slynget op i luften. Heldigvis havde Jensen og Fevre nået at redde livet ved i sidste øjeblik at springe af. De to passagerer på den anden dræsine var ikke længe om at hoppe af og få deres dræsine væltet af sporet.

Kilde: uddrag, Kolding Folkeblad, 23. januar 1943.

1942 – Smuk julefest i Husmoderforeningen

Husmoderforeningen for Lunderskov og Omegn har holdt sin årlige julefest, hvor sognets gamle over 65 år var indbudt. Det var en meget stor forsamling, der var mødt til festen, over 100 mennesker, og det blev en smuk og stemningsfuld fest. De to store lokaler, spisestuen og kabinettet på hotellet, var festligt udsmykket, ligesom kaffebordene var usædvanlig smukke med lys og grønt. Til festen var der skænket en hel del gaver, der blev bortloddet til fordel for kassen.

Formanden, fru Minna Hansen, Hvidkilde, bød forsamlingen og særlig de indbudte, og pastor Eskesen velkommen og udtalte sin glæde over, at man trods de onde tider kan holde julefest.

Efter tre af vore gamle julesalmer talte pastor Eskesen om den rette forberedelse til julen, blandt andet derved, at vi synger vore gamle, festlige julesalmer. Sådan begyndte den første rette jul med englenes lovsang, efter at englen havde bragt julebudskabet; Æret være Gud i det højeste, fred på jorden og i mennesker velbehag, eller, som der står i den nye udgave af Nye Testamentes oversættelse: Fred på jorden i de mennesker, som har Guds velbehag.

Dernæst læste præsten en gammel legende om juletræet, skrevet af pastor Freiberg, der i sin tid var præst i Askov. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 18. december 1942.