1943 – Regeringens afskedsbudskab

En henstilling til tjenestemændene

Officielt meddeles:

Ministeriet Scavenius har den 29. august til Kongen indgivet sin demissionsbegæring og er straks ophørt at fungere. Administrationen i ministerierne og generaldirektoraterne ledes indtil videre af vedkommende departementschef, generaldirektør eller direktør. Foruden ministeriet trådte tilbage, har det afgivet følgende udtalelse:

I denne for vort land så alvorlige time ønsker vi på ny at opfordre befolkningen til at udvise ro og besindighed. Særlig er det os magtpåliggende at udtale, at vi forventer, at alle statens tjenestemænd i den forhåbentlig korte tid, undtagelsestilstanden vil vare, forbliver på deres post og under deres ansvar som tjenestemænd fortsætter deres gerning til bedste for land og folk, således at det søges undgået, at der opstår gnidninger mellem statens organer og de tyske autoriteter, der i kraft af krigens love og den erklærede undtagelsestilstand midlertidig har en særlig myndighed at udføre.

En henvendelse til aktive danske militærpersoner

Vedkommende tyske myndighed har anmodet Ritzaus Bureau om at offentliggøre følgende:

Alle aktive danske militærpersoner, der den 29. august ikke befandt sig ved deres afdeling eller på deres tjenestested, skal omgående melde sig til den nærmeste tyske kommandant. Undladelse af senest den 3. september at efterkomme denne anvisning straffes i henhold til reglerne om undtagelsestilstanden.

Al civil jernbanetrafik forbudt

Fra kompetent tysk side meddeles, at al civil trafik på banerne indtil videre er forbudt. Undtagelser kan gøres, hvor det drejer sig om rejser, der er af betydning for krigs- eller livsvigtige virksomheder, eller som er af livsvigtig betydning (f.eks. læger eller jordmødre). Sådanne rejser kan kun foretages, når man er i besiddelse af en særlig legitimation. Henvendelse derom sker til vedkommende politimyndighed. Denne undersøger sagen og afgiver legitimation til afstempling hos den lokale tyske kommandant. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 31. august 1943.

1943 – Opråb

Med Hans Majestæt Kongens billigelse har regeringen og rigsdagens samarbejdsudvalg med tilslutning af de samarbejdende partiers rigsdagsgrupper udsendt følgende opråb:

Under den tyske besættelse, der nu varer på fjerde år, har det været uundgåeligt, at der af og til er opstået visse gnidninger. Selve besættelsens langvarighed fremkalder en større modtagelighed overfor formodede fornærmelser og stigende utålmodighed og irritation i befolkningen. I den sidste tid er der indtrådt begivenheder af faretruende karakter. Sabotage er øvet i stigende omfang, demonstrationer er forekommet forskellige steder, og der er gjort forsøg på at bringe jernbaner og offentlige værker til standsning. En fortsættelse af sådanne tilstande vil være af ødelæggende virkninger for danske samfundsforhold. Tilførsler af levnedsmidler og brændsel vil blive hæmmet, og der vil opstå alvorlige forstyrrelser af den ordnede produktion til skade for hele befolkningen.

Skal det lykkedes at føre dansk folkestyre og samfundsliv frelst gennem krigens ulykker og farer, er befolkningens medvirken hertil nødvendig. Med denne dybt alvorlige situation for øje retter regeringen og samarbejdsudvalget med tilslutning af de samarbejdende partiers rigsdagsgrupper en indtrængende opfordring til den danske befolkning om ikke på nogen måde at udæske til eller lade sig udæske til uoverlagte handlinger, men bevare ro, besindighed og sammenhold. Enhver, der ønsker, at dansk styre i landet skal bevars, må føle det som sin pligt i alle forhold at bidrage til, at lovordnede tilstande fortsat kan opretholdes. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 27. august 1943.

1943 – Politiet i Vejle siger stop

Henstillingerne og advarslernes tid er forbi

Der var i aftes påny optøjer i Vejle. Der skete overfald på gaden, og der var opløb her og der, selv om det heller ikke denne gang var af alvorlig karakter. Således hedder det i en redegørelse, som politimester Schmidt i dag har fremsat overfor bladene i Vejle.

I aftes blev der udsendt en højtalervogn, der manede vejlensere til ikke at deltage i opløb, men gå roligt hjem. Trods en efter vor mening hensynsguld optræden, hedder det videre i redegørelsen, blev der i aftes to gange slynget sten mod politiet, medens højtalervognen med den rolige og fornuftige formaning blev modtaget med hujen og piften i fingrene. Naturligvis kan vi ikke finde os i en sådan holdning. Nu er det gadedrengestreger, der foregår i byen, og det vil vi ikke finde os i. Henstillingernes og advarslernes tid er forbi. Urostifterne og alle nysgerrige må være klar over, at politiet er nødsaget til at sætte ind med alle sine magtmidler for at skaffe ro i byen. Vil man ikke rette sig efter vore advarsler, må de pågældende tage skade for hjemgæld. Nu må det være slut. Jeg er forvisset om, at alle gode borgere er enige med mig heri. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 26. august 1943.

1943 – Opråb fra erhvervslivet

I anledning af den senere tids alvorlige begivenheder

I anledning af de alvorlige begivenheder, der i den senere tid er indtruffet forskellige steder i landet, og i tilslutning til det af regering og rigsdag udsendte opråb til befolkningen om ikke på nogen måde at udæske til eller lade sig udæske til uoverlagte handlinger, opfordrer dansk erhvervslivs hovedorganisationer alle, der har tilknytning til dansk erhvervsliv, til af yderste evne at medvirke til, at man overalt følger Kongens bud af 9. april 1940 om, at ro og orden skal bevares.

København, den 25. august 1943.

Dansk Arbejdsgiverforening, De Danske Handelsforeningers Fællesorganisation, Grosserersocietetets Komite, Industrirådet, De samv. danske husmandsforeninger, Dansk Dampskibsrederiforening, Fællesrepræsentationen for dansk håndværk og industri, Håndværksrådet, Landbrugsrådet, Fællesrepræsentationen for De samvirkende danske landboforeninger og De samvirkende danske andelsselskaber, Provins-Handelskammeret, De samv. købmandsforeninger i Danmark.

Kilde: Kolding Folkeblad, 26. august 1943

1943 – Byrådet tager afstand fra rudeknusningerne

Alvorlig henstilling til alle ansvarsbevidste borgere

Kolding Byråd har i middags holdt ekstraordinært møde. På dette møde blev det enstemmigt vedtaget at udtale, at Byrådet beklager de rudeknusninger og lignende handlinger, der i den senere tid har fundet sted. Det er tomme demonstrationer, som intet formål tjener.

Byrådet er klar over, at de pågældende handlinger udføres af mere eller mindre ansvarsløse elementer, men så meget større er ansvaret for forældre og andre pårørende, og Rådet henstiller derfor til alle byens ansvarsbevidste borgere efter bedste evne at bidrage til, at der opretholdes ro og orden i byen, bl.a. ved at undlade sammenstimlen på gader og pladser.

Kilde: Kolding Folkeblad, 23. august 1943.

1943 – Jeg troede ikke, Koldingenserne ville opføre sig således

Alvorlig henstilling fra politikommissær Kleberg i anledning af de urolige aftener

I anledning af de sidste afteners episoder i Kolding udtaler politikommissær Kleberg i formiddags:

“Vi havde i aftes sørgelige erfaringer for, hvorledes det går, når man ikke retter sig efter politiets advarsler. Jeg vil meget indtrængende henstille til den lovlydige og ordentlige del af befolkningen at holde deres børn og unge mennesker fra gaden om aftenen og selv holde sig borte fra de opløb og optøjer, der finder sted. Nu har politiet jo gennem store bekendtgørelser indskærpet det gamle forbud mod sammenstimelen og opløb, netop for at give den lovlyde og ansvarsbevidste del af befolkningen lejlighed til at undgå at deltage i noget ulovligt. Samtidig vil jeg genre understrege det ganske formålsløse i det, der finder sted, men alligevel rummer disse fornuftsstride handlinger jo en alvorlig fare for at skabe en situation, som ingen i byen kan være tjent med.

Der blev i aftes under urolighederne såret 4-5 personer med stiksår, og sårene var så alvorlige, at de pågældende måtte forbindes på sygehuset. Med hensyn til det stedfundne rudeknuseri vil jeg gerne fremhæve, at det må betragtes som helt formålsløst på denne måde at ødelægge danske værdier, og jeg må sige, at jeg, der dog nu gennem en årrække har haft lejlighed til at lære Koldingenserne at kende, ikke havde troet, at sådanne optøjer som de to sidste aftener havde kunnet finde sted her.

Den eneste trøst i denne beskæmmende situation er at det ikke er byens borgerskab, men kun ganske ungdommelige elementer, politiet har haft med at gøre i de sidste aftener. Der er derfor al mulig anledning til for forældre at holde deres børn hjemme, for at ungdommen ikke er sin ubesindighed skal anstifte værre ulykker for byen, end der allerede er sket.” […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 21. august 1943.