1944 – Endnu ikke nogen januar-cigaretter til Kolding

Bruno Jacobsens kunder får tobak om par dage

Forskellige steder i Jylland har man i disse dage hos en cigarhandler ved køb af cigaretter fået udleveret en pakke indeholdende cigaretter med blandingstobak: oversøisk og dansk. Cigaretterne kan ryges, men de fleste rygere er ret enige om, at de ikke smager særlig godt. Men nå, der er så meget andet det det, man i dag får udleveret til rygning hos cigarhandleren, der helle ikke smagte godt første gang, vi fik det, men som vi alligevel. når vi havde den fornødne tobakshunger, vænnede os til alligevel. Så det går jo sikkert også nok med de blandede cigaretter.

Men er der i det hele taget kommet nogle af dem til Kolding? spurgte vi i formiddags cigarhandler Wald. Knudsen.

“Endnu har vi ikke set noget til dem. Af den simple årsag at vi overhovedet ikke har fået vor januar-tildelinger af cigaretter i Kolding endnu. I hvert fald ikke her i forretningen, og jeg har talt med en række af mine kolleger, der heller ikke har fået noget endnu. Vi er så småt begyndt at spekulere på, om ikke forsendelserne til Kolding er stjålet i denne omgang!”

De danske cigaretter kommer?

Det ser selvfølgelig mærkeligt ud, at januarrationen ikke er kommet nu, vi er i den sidste halvdel af måneden. Men De har vel fået besked om de danske cigaretter?

“Ja, fra et enkelt af de store firmaer, har vi fået besked om, at vi denne gang ville få en del af de danske cigaretter. Jeg ved blot ikke, hvor stor en del af tildelingen, der ikke er rene varer.”

Bruno Jacobsens kunder skal deles

Bruno Jacobsens kunder har været utilfredse med, at de endnu ikke har modtaget nogen besked om, hvor de i fremtiden skal hente rationerne. Har tobakshandlerne fået nogen besked?

“Jeg vil regne med, at alle Bruno Jacobsens kunder en af de første dage vil modtage besked om, hvor de i fremtiden skal hente deres tobaksrationer. Der er nemlig en chance for, at vi i dag modtager kundelisterne fra Jacobsen, og så skal tobakshandlerne kigge nærmere på listen og dele kunderne.”

Hvor mange skal dele?

“Efter Rationeringsudvalgets bestemmelse oprindelig tre. Men efterhånden som tiden er gået, er vi blevet flere om at dele. Hvor meget hver enkelt af os får, ved jeg endnu ikke. Det bestemmes til en vis grad af tobaksfabrikanterne, der stykker Bruno Jacobsens tildelinger ud.” […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 20. januar 1944.

1943 – Købt 5-10.000 stykker sæbe uden mærker

Kantinebestyrer i Oksbøl sigtet for ulovlig handel med rationerede varer og svin, der er købt i Kolding

En alvorlig krisesag rulles i disse dage op for retten i Varde, hvor en kantinebestyrer fra Oksbøl, Svend Aage Edelsteen, er sigtet for en række ulovlige handeler med rationerede varer. Edelsteen har dog indtil nu ikke villet erkende sig skyldig i nogen ulovlig handling, og hans opførsel i retten må nærmest karakteriseres som udfordrende.

Over for politifuldmægtig Sclanbusch bekræftede Edelsteen rigtigheden af, at han for ca. et halvt år siden havde købt 25 kilo og 50 kilo smør af Esbjerg Andelsmejeri til brug i kantinen, men han havde afleveret mærker, som han skulle. I en kantine i Kastrup havde han ligeledes købt 4-500 kilo smør fordelt i 4-6 leverancer, men også her hævdede han at have afleveret mærker på behørig vis.

Én tilståelse er Edelsteen dog kommet med, idet han ikke nægter at have købt ca. 10.000 stykker håndsæbe uden mærker i Holstebro. Men det har ikke været muligt for politifuldmægtigen at få Edelsteen til at fortælle, hvor meget han har givet for dem. Endvidere skal den anholdte iflg. Vestkysten efter sin forklaring have købt 20 svin, men overtaget dem i slagtet og parteret tilstand fra en eksportopkøber fra Kolding, Jørgen Hansen, der selv slagtede svinene uden for kantinen. Heller ikke her ville Edelsteen opgive nogen pris. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 23. oktober 1943.

1943 – Hvem kan klare middagsmaden uden gas?

Kolding Kommunes udvalg for en eventuel Folkebespisning i Kolding vedtog den 14. september 1943 at udsende “en forespørgsel til samtlige husstande i byen, om de ønsker kommunal bespisning i tilfælde af, at gastilførslen pludselig skulde svigte“.

Det er meningen med forespørgselen, der er udarbejdet som et skema, at finde ud af hvem der selv kan klare madlavningen på “komfur, spareovn eller lignende“, uden gas, og hvem der kunne ønske et varmt måltid, “een gang om dagen, tilberedt på kommunens foranledning og til en pris, som fastsættes af Udvalget for Folkebespisning“.

Til de husstande, som i rette tid svare på forespørgselsen, “vil der senest sammen med rationeringskortene for oktober kvartal i år, blive udleveret et legitimationskort til afhentning af mad, på et nærmere angivet sted“.

Kilde: Avisudklip af 15/8 1943; Folkeregisterets arkiv, kan ses på Kolding Stadsarkiv.

1943 – Endnu er der asfalt nok til vedligeholdelser

Asfalten fra vejen i Viuf blev smeltet om og anvendt igen

Den kraftige rationering også af vejmaterialerne har bevirket, at man flere steder nu er gået over til at hugge den gamle asfalt op fra veje, som alligevel er kommet i en sådan forfatning at de skal have en helt ny overfladebehandling for at blive til vej igen, og sende asfalten til fabrikkerne for at blive omsmeltet og derefter på ny taget i brug. Denne måde af skaffe sig de nødvendige vejmaterialer på er således meget udbredt på Sjælland, og den har også begyndt at finde anvendelse i Sønderjylland.

Vi har talt med amtsvejassistent Buch-Larsen, Kolding, for at høre, om man har interesse for noget sådant, men det synes ikke at være tilfældet, og foreløbig mener hr. Buch-Larsen at være i stand til at klare sig med de tildelinger af tjæreemulsion og tjærede skærver, der bliver ham tildelt. Kun i et enkelt tilfælde har vi benyttet det. Det var ved vejarbejdet i Viuf, hvor vi sendte det ophuggede vejmateriale til Fabrikken Phønix i Vejen – ikke for at få noget i gen, men fordi det kunne anvendes, siger vejassistenten. Vi klarer os med de tildelinger, vi får til vedligeholdelserne, og meget andet arbejde er der ikke. Jeg må sige, at de erstatninger, vi får for asfalten, er ganske udmærket og i øvrigt også fuldt ud anvendelig ved nye veje, det så vi ved overføringen i Børup, der blev færdig for et års tid siden. Den ligger lige så godt i dag, som da den blev lagt an. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 28. jul 1943.

1943 – Koldingenserne i varmen!

Det er småt med øl, is og sodavand. Måske ikke mere is om en måned

Mens termometret fra dag til dag kravler højere op, og strømmen til fjord og strand bliver større og større, stiger efterspøgslen efter øl, sodavand og is i tilsvarende grad, og forhandlerne af disse ædle produkter får næsten samme værdi mand og mand imellem som en cigarhandler under de nuværende forhold. For varerne er jo, som det er enhver bekendt, rationeret, og de handlende må gøre sig de hæderligste anstrengelser for at få tingene til at række længst muligt.

Vi havde i går en lille varmesamtale med direktør Færch, Slotsmøllen, for at høre, hvordan man på Slotsmøllen og Dana-Is klare sagerne:

Vore forhandlere af øl får stadigvæk de 70-72 pct. af den normale tildeling af pilsner- og lagerøl, 70-80 pct. af hvidtøllet og 60 pct. af sodavandet, altså en rationering, der såmænd slet ikke er allerværst endda, men alligevel kan forhandlerne langt fra få det til at slå til. Men vi kan ikke, hvor gerne vi end ville, hjælpe med ekstratildelinger. Det er der ikke byg til for ølles vedkommende og ikke sukker til for sodavandets vedkommende.

Hvordan med urationerede mineralvande?

Ja, dem har folk sandelig lært at drikke. Det er jo også en dejlig drik, der slukker tørsten udmærket, og vi kan mærke, at salget er blevet flere gange fordoblet.

Kunne behovet for sodavand ikke dækkes, hvis der kom lidt mindre sukker i produktet?

Muligvis, men det ville kun betyde en forringelse af kvaliteterne. Og jeg ser sådan på det, at det er blevet bedre at sælge lidt mindre og bevare det gode renommé, end sælge mere af en dårligere kvalitet. Det vil i så fald komme til at svide til virksomheden selv, når disse unormale ting er ovre. OG det mener jeg med hensyn til øl. Stadigvæk førkrigskvalitet. […]

Hvordan med ispindene. De er vel også kraftigt rationerede?

Også her har vi måtte begrænse salget betydeligt. Vore forhandlere får dagligt en bestemt portion is, som de så må holde hus med. Men det, vi kan fremstille fra dag til dag, dækker jo ikke så nær behovet. Det er der slet ikke sukker til.

Og fløden?

Indtil nu har vi fået den fløde, vi skal bruge, men også denne tildeling har i øvrigt været stærkt truet i den sidste tid, og jeg tror, Koldingenserne må belave sig på, at produktionen af ispinde må indstilles i løbet af en månedstid takket være forbud mod anvendelse af fløde til sådan produktion. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 24. juli 1943.

1943 – Stor benzin- og olieaffære i Kolding

Der er foretaget 7 anholdelser

For godt et måneds tid siden kom kriminalpolitiet i Kolding under vejr med en større benzin-svindelhistorie, idet man fandt det mistænkeligt, at en af Koldings vognmænd, der forgæves havde søgt om generatortilladelse til sin personvogn, var i stand til med sin bil at foretage mange og lange ture ud i landet med sin bil på benzin. Vognmanden, der tidligere har været indblandet i to benzinrationeringsmærkesager, indrømmede, at han havde kørt 27.000 kilometer på benzin, erhvervet for mærker, han havde købt hos en anden vognmand. Man fængslede derefter vognmanden – det var omkring den 1. juni – og anholdt også vognmand nr. 2, der til at begynde med nægtede alt. Også han fængsledes, og man anholdte derefter hans bogholder – og først da gik der hul på bylden. Det viste sig da, at der i stor stil gennem sidstnævnte vognmand var foregået en udveksling af råoliemærker mod benzinmærker. Da han alligevel havde fået en del benzinmærker til rådighed, havde han afhændet dem til to Kolding-vognmænd, der til deres drosker havde stort brug for benzinen. I alt drejer det som adskillige tusinde liter benzin, der på den måde er tilfyldt de to droskeejere.

Til vognmanden er der også kommet forskellige sælgere af råoliemærker, f.eks. fiskere, stenfiskere og vognmænd, der har haft råolie tilovers af deres tildelinger, og andre sælgere har opkøbt råoliemærker på den sorte børs og solgt dem videre til ham. Vognmanden, der har to store transportbiler og en personbil, hvortil han også får udleveret benzin, har især specialiseret sig i kørsel på det sydlige udland. Han har til hver tur fået tildelt benzin, men hans vogne blev også drevet ved andre brændselsmidler, og de gik bedst ved råolie. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 8. juli 1943.

1943 – Handlet med 5-6.000 rationeringsmærker

Handelsmanden fik 3 måneders fængsel og en både på 2.000 kroner

I formiddags blev der i Kolding Kriminalret afsagt dom i en sag mod en af den “sorte børs'” mest kendte personligheder, handelsmand Hans Petersen Holm, Kolding. Holm var tiltalt for i sommeren og efteråret 1940 at have opkøbt 1.500 smørmærker på markederne i Kolding og Vejle og deraf solgt 500 på markederne i Haderslev og Rødekro til en handelsmand og 1.000 stk. til en grisehandler i Tinglev til 70 øre stk., i alt for 1.050 kr. På markederne i Kolding og Vejle havde han opkøbt 500 sæbemærker og solgt dem til en grisehandler på markederne i Haderslev og Rødekro for 20 øre pr. stk., i alt 100 kr.

I september 1941 og til maj 1942 havde han opkøbt 1.000 smørmærker, 500 sukkermærker, mærker til 200 liter benzin og 180 liter brændselsolie på markederne i Kolding, Vejle, Haderslev og Rødekro og solgt dem til en grisehandler. Smørmærkerne for 50-60-75 øre, sukkermærkerne til 50-60 øre stykket, benzinmærkerne til 1,60 kr. pr. liter og brændselsoliemærkerne til 1 kr. pr. liter, så at han i alt havde fået 1.400 kr. Endvidere var han tiltalt for at have opkøbt 120 smørmærker på Kolding og Vejle markeder og solgt dem på Sønderbros Café til en chauffør for 90 kr. og for at have opkøbt 1.600 stk. smørmærker på Kolding og Vejle markeder i juli 1942 og solgt dem til mejerist Agner Halfdan Jensen for 2.000 kr. […]

Dommen kom til at lyde på fængsel i 3 måneder med fradrag af 15 dage, en bøde på 2.000 kr. (subsidiært 30 dages hæfte) og i sagsomkostninger til forsvareren, landsretssagfører Bjerre, 90 kr.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 8. juni 1943.

1943 – Koldings skolebørn skal instrueres om faren fra luften

Husk Luftværnsdagen på tirsdag!

I lighed med, hvad der er sket i andre byer i landet – som tidligere omtalt – i nær fremtid tage fat på at undervise skolebørnene i Kolding om, hvilke farer der truer fra luften. Det vil naturligvis først og fremmest sige, at man forklarer børnene, hvilke farlige ting, de kan finde på deres vej: ueksploderede bomber, granater og andre eksplosive ting, der kan betyde død og lemlæstelse, når ukyndige kommer til dem. Ikke mindst nu, hvor børnene snart skal ud på sommerferie, er det af betydning, at de advares. Og hvis de lader deres viden gå videre til forældrene og andre voksne, vil det kun være et yderligere plus. Det har jo vist sig adskillige gange, at det kan være stærkt påkrævet!

På tirsdag er det Luftværnsdag. På grund af benzinknapheden bliver der ikke råd til opvisninger eller demonstrationer af nogen art i Kolding, som man tidligere har haft. Der bliver derimod foretaget en indsamling, og man beder os gøre opmærksom på, at raslebøsserne udleveres i Røde Kors’ lokale (i Sparekassens bygning, indgang fra Markdannersgade) på mandag kl. 16-18 og tirsdag fra kl. 8 morgen. Alle, der vil hjælpe med at samle penge ind til det gode formål, kan henvendes sig dér. At der skal bruges mange penge til luftværnets forskellige grene behøver næppe at understreges. […]

Kilde: uddrag, Kolding Folkeblad, 29. maj 1943