1944 – Udtalelse af dr. Best om situationen i dag

19 dødsdømme fuldbyrdes, medens 17 dødsdømte er benådet

Sønderborg, RB.

Det tyske riges befuldmægtigede, dr. Werner Best, er blevet interviewet af Nordschleswigsche Zeitung. Dr. Best redegør for den udvikling, som førte til den 29. august, og erklærer, at det er en fjendtlig propaganda, når det påstås, at tyskerne anvender gidsel-systemet i Danmark. “Vi tyskere vil ikke ubetinget se blodet flyde, men ser hellere, at nåde går for ret. Udlægges denne nåde som svaghed, og sker der yderligere sabotagehandlinger, må vi imidlertid lade den foreskrevne hårde krigsret råde”. Hidtil er der fuldbyrdet 19 dødsdomme i Danmark, og 17 dødsdømme er benådet.

På bladets spørgsmål om hvilke politiske følger den nuværende situation vil trække efter sig, svarer dr. Best, at organerne for det politiske og statslige liv i Danmark har et stort ansvar, men på den anden side er det aldrig for sent at afbryde en betænkelig udvikling. Så længe landets interesser samt ro og orden ikke blive varetaget med danske midler, må man fra tysk side træffe forholdsregler til at beskytte såvel tyske interesser som den danske befolkning mod resultaterne af de engelske agenters ødelæggelsesvilje.

Kilde: Kolding Folkeblad, 1. juni 1944.

1944 – Forholdsregler fra det tyske sikkerhedspolitis side

Fra officiel tysk side meddeles torsdag:

Det tyske sikkerhedspoliti havde under hensyn til, at der var indtrådt en vis ro i den almindelige politiske tilstand, til i dag, den 20. april, forberedt løsladelsen af talrige arrestanter. Da der imidlertid i de sidste dage, åbenbart på udenlandsk foranledning, atter er sket en række betydelige sabotagehandlinger og gemene mord, har disse løsladelser indtil videre måttet udskydes.

Yderligere har det tyske sikkerhedspoliti i dag foretaget en række arrestationer af grupper af personer som havde organiseret sig illegalt med det formål, at stifte uro og ophidse befolkningen. Disse hårde forholdsregler har været nødvendige for at vise de politiske gangstere, at de ikke ustraffet kan terrorisere befolkningen.

Kilde: Kolding Folkeblad, 20. april 1944

1943 – Færdselsforbuddet skærpet i København

På grund af nye sabotagehandlinger

I henhold til bekendtgørelse af 29. august 1943 angående proklamering af den militære undtagelsestilstand i Danmark har den øverstkommanderende for de tyske tropper i Danmark forordnet følgende:

Da der natten mellem den 2. og 3. september 1943 er forefaldet flere sabotagehandlinger i København, bestemmes det, at alle offentlige lokaler, biografer, teatre og øvrige forlystelsessteder i Storkøbenhavn med virkning fra den 3. september 1943 indtil videre skal lukke kl. 20. Det er forbudt at færdes på gaden fra kl. 21. til kl. 5. Undtagen herfra er den samme kreds af personer, som ved indførelse af undtagelsestilstand ligeledes var undtagen fra den dengang indførte færdselsindskrænkning.

Gennemførelsen af denne forordning påhviler det danske politi. Overtrædelse straffes af de danske domstole. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 4. september 1943.

1943 – Sabotageødelæggelser for halvanden million

på dansk installationsfabrik – en dansk arbejder dræbt ved eksplosion i Helsingør

Der udsendtes i går officiel meddelelse om endnu et par alvorlige sabotagehandlinger. Således oplystes det, at revolverbevæbnede sabotører natten mellem tirsdag og onsdag trængte ind i Lauritz Knudsens mekaniske etablissement i Haraldsgade, hvor de overmandede fabriksvagterne og enkelte tilstedeværende arbejdere. Derefter anbragtes 3 bomber på forskellige steder i det store anlæg. Eksplosionerne forårsagede store ødelæggelser, og der anrettedes skade på bygningen og maskinanlæg for ca. 1½ mill. kr. […]

Skibsbygger dræbt ved eksplosion i Helsingør

I et skib, der ligger til reparation på Helsingør Skibsværft, skete der onsdag formiddag en voldsom eksplosion, hvorved den 60-årige skibsbygger Carl Reib blev lemlæstet og dræbt. Det er endnu ikke opklaret, hvorledes sprængstoffet er blevet anbragt. Der skete ingen nævneværdig skade på skibet. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 27. august 1943.

1943 – Sabotør fra Hejls dømt til døden af tysk krigsret

Benådet med livsvarigt tugthus i Tyskland efter henstilling fra statsministeren

Ritzaus Bureau erfarer:

Hans Petersen, født 26. april 1910 i Hejls, er ved tysk krigsret blevet dømt til døden for i månederne august-oktober 1942 i flere tilfælde at have forøvet sabotage ved hjælp af sprængbomber og ved brandstiftelse og ødelagt eller beskadiget motorkøretøjer, tilhørende den tyske værnemagt. Petersen har navnlig forårsaget en større brand hos firmaet Canning i Griffenfeldtsgade i København og forøvet sabotage ved hjælp af spræng- og brandbomber i automobilværkstedet Adlers Service, Lyngbyvej 182 og Alberts Skrædderværksted i Frederiksborggade 12.

2 medskyldige idømt livsvarigt tugthus

Petersen, der er kommunist, blev ved disse sabotagehandlinger bistået af Harald Nielsen, født 7. feburar 1906 i København og Johnny Nielsen, født 16. december 1914 samme sted, der ligeledes begge er kommunister. Da disse sabotagehandlinger var rettet direkte mod den tyske værnemagt og begået i den hensigt at tilføje den skade, er dommen over de tre gerningsmænd blev afsagt ved tysk krigsret. I overensstemmelse med krigens love blev hans Petersen dømt til døden, medens Harald Nielsen og Johnny Nielsen blev idømt livsvarigt tugthus. I anledning af dødsdommen over Hans Petersen har statsministeren henvendt sig til det tyske riges befuldmægtigede med indtrængende henstilling om, at dødsdommen ikke blev fuldbyrdet. Den tyske myndighed, der sidder inde med benådningsretten, har derefter benådet Hans Petersen for den ham idømte dødsstraf og ændret den til livsvarigt tugthus. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 8. maj 1943.

1943 – D.S.U. advarer mod sabotagehandlinger

D.S.U. har holdt generalforsamling. Efter formandens velkomst, valgtes Knud Jespersen til dirigent. Formanden Peter G. Jensens beretning indlededes med en omtale af det for Socialdemokratiet så strålende valg den 23. marts. Ungdommen viste klart sin stilling ved at slutte sig til partiet. Formanden omtalte derefter arbejdet i det forløbne kvartal. Dette havde grundet på lokalerne ikke været godt som tidligere. “Men nu går vi mod sommerarbejdet, og vi håber så, at tilslutningen igen vil nå den størrelse, vi i D.S.U. plejer at mønstre til vort sunde friluftsliv”. Beretningen fra denne påske afholdte kongres blev udskudt til onsdag den 5. maj, altså valgaftenen, på hvilken der også vil blive arrangeret lidt underholdning.

Formanden sluttede med at omtale de meningsløse sabotagehandlinger, som begået af ubetænksomme unge mennesker, var til skade for hele landet. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 30. april 1943.

1943 – Sabotage kan få de alvorligste følger

En udtalelse fra Rigsdagens Samarbejdsudvalg

Rigsdagens Samarbejdsudvalg har udsendt følgende:

Offentligheden har i disse dage fået meddelelse om en lang række alvorlige sabotagehandlinger, der i alle egne af landet har været rettet dels mod dansk, dels imod den tyske værnemagts ejendom. Disse handlinger, der forstyrrer ro og orden i strid med Kongens budskab af 9. april, og som strider mod dansk lov betegner en meget farlig udvikling, der kan drage de alvorligste følger efter sig. Danske menneskeliv sættes derved i fare. Dansk produktion tilføjes en skade, som både nu og i fremtiden vil sætte sine spor i arbejdsløshed. Fortsættes disse sabotagehandlinger, og lykkes det ikke for de danske myndigheder at bringe de lovstridige handlinger til standsning, kan alt, hvad vi i disse år har fastholdt og bevaret, komme i den alvorligste fare.

Den danske retshåndhævelse må bevares

Det har været et uvurderligt gode, at det i det store og hele er lykkedes at bevare retshåndhævelsen som et dansk anliggende. En fortsættelse heraf er af den mest fundamentale betydning for os alle. Det må derfor være en pligt for alle at bidrage til, at dette kan ske. Rigsdagens Samarbejdsudvalg retter en indtrængende appel til den danske befolkning om at forstå situationens dybe alvor og at yde danske rets- og politimyndigheder al fornøden støtte i arbejdet med den krævende opgave, der påhviler dem som en embedspligt, og af hvis løsning så meget afhænger. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 5. april 1943.

1943 – Mange attentater mod de danske jernbaner

De har medført materielle skader, men hidtil ikke kostet menneskeliv

Der har i de sidste par måneder rundt omkring i landet været foretaget en række jernbaneattentater, der har medført en vis materiel skade, men som hidtil ikke har kostet noget menneskeliv. Ved en nærmere betragtning, fremtræder disse sabotagehandlinger som ganske meningsløse, idet det, fra attentatmændenes side formentlig har været tilsigtet at ramme den tyske værnemagts transporter, hvilket mål dog ikke er opnået, hvorimod det kun skyldtes et lykkeligt tilfælde at attentaterne ikke indtil dato har medført en katastrofe ved afsporing af danske persontog.

Sprængning af banelegemet ved Glostrup

Den 28. januar 1943 hørte en togbetjent nord for banelinjen København-Roskilde en voldsom eksplosion ude for banelinjen vestpå. Noget før eksplosionen var et tog kørt forbi i vestlig retning, Togbetjenten alarmerede straks politiet og Glostrup jernbanestation for at togtrafikken kunne blive standset i begge retninger. Inden dette kunne ske, passerede imidlertid et tog, det såkaldte Mælketog, der kun medfører mælk, i retning mod vest. Det næste tog, et lokalt persontog til Roskilde, standsede derimod i Vigerslev. Ved undersøgelse på banelinjen konstateredes det, at en sprængning havde fundet sted på det nordlige skinnepars sydlige skinne på strækningen mellem Hvidovre Station og Glostrup. […]

Farlig sprængbombe

Den 16. februar skete der på strækningen mellem Holmstrup og Odense et attentat mod et ordinært godstog. Toget var på vej fra Fredericia mod Odense, da lokomotivføreren kl. ca. 01.00, da toget omtrent 2 km. fra Holmstrup, hørte et mindre knald fra togets venstre side. Han tænkte dog ikke nærmere over det og fortsatte kørslen til Odense. Ved en undersøgelse her viste det sig, at 3 ruder i en personvogn var sprængt, og gulvet trykket op i den ene ende af vognen. Det viste sig ved undersøgelsen, at der havde været anbragt en sprængbombe, der har været kraftig og af ret farlig kaliber. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 5. april 1943.