1942 – Middelfart bliver centrum for dansk tobaks-tørring

Fabrikant Erik Tholstrup, Middelfart, har ifl. ‘Middelfart Venstreblad’ solgt Sneskærmefabrikken på Gl. Banegaard til et ejendomsselskab, repræsenteret ved overretssagfører Hvid Møller og grosserer Møllgaard Christensen, og det er hensigten her at indrette et moderne fermenteringsanstalt for dansk tobak.

Fermenteringsanstalten skal indrettes efter de mest moderne principper. Der skal bl.a. installeres en stor dampkedel og anlægges store dampkanaler, hvor tobakken føres igennem under behandlingen, hvorefter den i særligt indrettede lokaler tørres til tobaksindustrien. Man regner med, at hele fabrikken med køb af bygning og indretning med maskiner osv. vil komme til at stå i ca. 100.000 kr. 40 mand skal i arbejde, og 5-10.000 kg. tobak behandles pr. dag.

Sagkundskaben på tobaksindustriens område repræsenteres af grosseer Møllgaard Christensen, der er medindehaver af International Planters Corporation i U.S.A., et stort firma, som opkøber og fermenterer tobak i Amerika, hvor grossereren i flere år har ledet en af afdelingerne.

Før krigen havde grosseer Møllgaard Christensen en import af tobak for flere millioner kroner om året, og under afspærringsforholdene er det ham, der modtager al indført tobak fra Frankrig og Balkanlandene og fordeler denne til industrien og tobaksgrossisterne. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 22. juni 1942.

1941 – Cigaretmanglen bliver følelig

Leverancerne af italiensk og persisk tobak forsinket – tobaksindustrien gennemfører en centralisering af tobaksdetailhandlen

Tobaksindustrien har fremdeles store vanskeligheder med at fremskaffe den fornødne råtobak til opretholdelse af den nuværende frivillige rationering, der blev påbegyndt sidste forår. Og da nogle påregnede leveringer nu er blevet forsinket og manglen på cigaretter derfor i den kommende tid vil blive meget følelig, har tobaksindustrien besluttet at gennemføre en centralisering af tobaksdetailhandlen, hvorved visse virksomheder helt eller delvis udelukkes fra handlen med tobak til fordel for de forretninger, der hovedsageligt er baseret på tobakssalg.

Følelig cigaretmangel i vente
Om de svigtende leverancer af råtobak, tobaksrationeringen og den forestående centralisering af tobaksdetailhandlen udsendt tobaksindustrien i går følgende meddelelse:
“Da leveringen af de tobakker, der er stillet os i udsigt til fabrikation af cigaretter, er blevet forsinket, vil der i den nærmeste fremtid opstå en følelig mangel på cigaretter i detailhandlen. Den nuværende rationering svarer i gennemsnit for samtlige fabrikker til salget i 1939 med fradrag af 15 pct., men forårsmånederne bringer erfaringsmæssigt betydeligt forsøget efterspørgsel, og detailhandlens lagre er nu betydeligt mindre end normalt”.

Kilde: Uddrag, Nationaltidende, 30. januar 1941