1943 – En ny udvidelse af Kolding Sygehus?

Plads til 16 senge mere ved tilbygning af den medicinske afdeling

Kolding Sygehus’ bestyrelse har i nogen tid syslet med planer om en ny udvidelse af sygehuset, idet der stadig er lange ventelister af patienter. Formanden for sygehusbestyrelsen, amtsrådsmedlem Hans Bygvraa, Bramdrup, oplyser, at det drejer sig om en tilbygning til den medicinske afdeling, således at der skabes plads til 16 senge mere. Tilbygningen skal foretages ved den ende af afdelingen, som støder ud mod indkørselsporten, i den krog, som findes mellem røntgenafdelingen og den gamle operationsstue.. En del af den gamle bygning skal brydes ned. Udgiften er beregnet til 100.000 kr. Udvidelsen skulle ikke nødvendiggøre større lægestab, hvorimod der antagelig skal ansættes et par sygeplejersker mere. Udvidelsesplanen går nu til behandling i amtsråd og byråd, som skal træffe afgørelsen. Hvorvidt planen overhovedet kan bringes udførelse nu, er dog tvivlsomt, men forarbejderne bliver altså gjort, så udvidelsen kan blive til virkelighed, om ikke før så efter krigen.

Kilde: Kolding Folkeblad, 24. november 1943.

1943 – Bramdrup Skov restaurant har udvidet

Koldingenserne har for længst lært Bramdrup Skov restauration at som et udmærket madsted med krebsene som særligt speciale. Da sæsonen sluttede i år, var 6-7.000 af de lækre skaldyr spist af restaurantens gæster. I ti år har J. P. Pedersen været en storartet kromand i Bramdrup. I de unge år var han en tur i Amerika, senere arbejdede han på Wivex og – indtil han blev selvstændig – i Palmehaven-Trocadero. Utrættelig har J. P. Pedersen bestræbt sig for at hygge om sine gæster, når de satte sig til hans veldækkende borde. Den ene ombygning og forandring har afløst den anden.

I dag averterer restauranten i skoven, at endnu en udvidelse har fundet sted, efter at håndværkere i adskillige måneder har huseret på kroen. Den store spisestue, der er restaurantens “vinterhi”, er udvidet, så den nu kan rumme 100 gæster. Desuden er der indrettet en tag-veranda, hvor 60 gæster kan slikke solskin forår og efterår, når der er køligt under træerne. Også toiletterne er blevet moderniseret. I køkkenregionerne har den dygtige fru Pedersen fået bedre og mere tidsvarende arbejdsforhold, og bagved har værten sit store cementbassin, hvor han pusler om sine kæledyr: krebsene og laksforellerne […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 12. november 1943.

1943 – Hørfabrikkens udvidelse

Der bliver beskæftigelse for indtil 120 mandag

Som omtalt i referatet fra Hørfabrikkens generalforsamling i går har man vedtaget en større udvidelse af virksomheden, og man har allerede sikret sig de nødvendige maskiner til virksomheden, men hvordan med selve byggematerialerne? Det er jo efterhånden noget af det vanskeligste at få fat i disse tider.

Direktør E. Petersen mener dog nok, det skal lykkes, og oplyser over for os, at ledelsen af fabrikken i den allernærmeste fremtid skal have et møde med håndværkerne om sagen. I øvrigt er alle forarbejderne tilendebragt, og der er indhentet faste tilbud fra håndværkerne, så der vil ikke blive tale om offentlig licitation, og byggearbejdet påbegyndes så snart som muligt. Om nybygningen oplyser direktøren videre, at den kommer til at bestå af én lang bygning, der kommer til at ligge ved siden af de øvrige anlæg, men at bygningen vil blive inddelt i flere afdelinger, og han regner med, at der i hvert fald vil blive beskæftiget 60 mand i hvert hold, men om der bliver 2 eller 3 holds drift kan ikke siges på nuværende tidspunkt. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 17. juli 1943.

1943 – Mere fabriksbyggeri i Kolding

Kaalunds Sæbefabrikker udvider og Mejeriernes Fællesindkøb opfører forretningsejendom

Vi har tidligere omtalt forskellige store byggeprojekter, der forestår i Kolding i den kommende tid, både en anseelige fabriksbygning på Volkerts Fabrikker og Arbejdernes Andelsboligforenings tre forskellige boligprojekter. Dermed er de kommende byggeprojekter i Kolding dog ikke udtømt, idet der yderligere forestår et par fabriks- og forretningsudvidelser, der vil give kærkommen beskæftigelse for bygningshåndværkerne.

Således har De Danske Mejeriers Fællesindkøb efter nogle forhandlinger med Sydbanerne erhvervet banernes eneste tilbageværende grund i Sydbanegade på hjørnet af Sydbanegade og Riberdyb. Efter at ministeriet har godkendt handlen og skødet nu er underskrevet, venter man kun på, at arkitekten, Hans Chr. Rasmussen, skal lægge en sidste hånd på tegningerne, som derefter skal godkendes af de forskellige instanser. Det er Mejeriernes Fællesindkøbs hensigt på denne udmærket beliggende hjørneejendom at opføre en ejendom med kontor- butiks- og lagerlokaler samt med en enkelt lejlighed for fællesindkøbets direktør, S. T. Gregersen, alt sammen under forudsætning af, at man opnår byggetilladelse, men en sådan har der hidtil aldrig været nægtet den slags byggeri. […]

Også en anden landskendt Kolding-virksomhed vil inden for meget kort tid gå i gang med et byggeri for at udvide og skabe bedre forhold for produktionen. Det er A/S Kaalunds Sæbefabrikker, der på fabrikkens grund på hjørnet ud mod Dyrehavevej agter at bygge en etage ovenpå den ene fløj for derigennem at indvinde plads til et nyt anlæg, bl.a. et højt forstøverkammer. Hele dette byggeri er løseligt kalkuleret anslået til 125.000 kr., men heri er også beregnet de ret kostbare nyanskaffelser af maskiner og andre installationer. Efter hvad direktør Rolver oplyser, foreligger der til dette byggeri indkøbstilladelser til både cement og jern. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 5. juli 1943.

1943 – Fabriksudvidelse til 300.000 kroner i Kolding

Brødrene Volkert påbegynder i næste uge opførelse af en moderne nybygning

Først i næste uge påbegynder A/S Brødrene Volkerts at grave grunden ud til en større fabriksbygning på virksomhedens areal mellem Dalbygade og Agtrupvej. Den nye bygning kommer til at ligge med en 22 meter bred gavl ud til Agtrupvej og placeres i retningen syd-nord. For at kunne etablere denne nye udvidelse må der først flyttes ikke mindre end 3.000 kubikmeter jord fra grunden, ligesom et ældre hus er ved at blive revet ned for at gøre plads. Denne bygning rummede fire lejere, og ifølge den midlertidige lov er det faktisk ikke tilladt at foretage nedrivning af en beboelsesejendom, men i dette specielle tilfælde blev der givet tilladelse efter ansøgning og med Kolding Kommunes anbefaling.

Dermed var sagen dog ikke afgjort. Volkerts Fabrikker måtte skaffe de fire lejere tag over hovedet – og det var ikke så lige til. Der ligger en lille ejendom ved siden af den dødsdømte, men dens ejer ville ikke sælge den. Der blev dog med ham truffet en ordning, så at tre af lejerne kunne flytte over i denne ejendom, medens den fjerde lejer blev anbragt andet steds. De tre første lejere bor og spiser nu i pensionat, og Volkerts Fabrikker betaler tilskud til dette ophold, alt imens man på en grund tilhørende fabrikken og beliggende højere oppe på Agtrupvej opfører en villa til ejeren af den ejendom, der skal rumme de husvilde. Støberiarbejdet er allerede påbegyndt. Så omstændigt er det i vore dage at komme i gang med et byggeri.

Alle materialer – inklusive 900 tdr. cement – til stede

Selve fabriksudvidelsen bliver en bygning på 22×39 meter i tre etager. Byggenævnets tilladelse foreligger, og alle de fornødne materialer er tildelt bygherren, herunder ikke mindre end 900 tdr. cement. Hele byggeriet er anslået at ville koste ca. 300.000 kroner. Vi har haft en samtale med fabrikan Erik Volkert, der fortæller om udvidelsen og hvad der har begrundet den.

“Vi har været nødt til at foretage denne udvidelse, da pladsmanglen efterhånden er blevet ret følelig. Udvidelsen var planlagt og forberedt allerede af min far, konsul H. Volkert, men den er senere yderligere udbygget og udvidet – tilrettelæggelsen skyldes dog i det store og hele ham. Byggeriet skulle ellers være påbegyndt lige efter Påske.

Ingen søjler – og egeparket

I den nye bygning vil væveriet få plads på 1. sal. Dette anselige lokale bliver ejendommeligt derved, at der ingen søjler bliver i det store rum, og derved, at gulvet bliver belagt med egeparket. Det lyder ualmindeligt flot og dyrt, og naturligvis koster det penge, men det er ikke meget dyrere end klinker, men udskilligt behageligere for vore arbejdere at gå på. I stuen skal der være appretur, vaskeri og valkeri, og endelig i kælderen færdigvarer. Det bliver de største og de bedste lokaler på fabrikken, vi med denne nybygning får. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 19. juni 1943.

1942 – Missionshotellet Ansgars ombygning færdig

Gennem flere år har foreningen Blå Kors arbejdet på at skabe et smukt og tidsvarende hotel af Hotel Ansgar i Klostergade. Nu er arbejdet færdigt, og i går var en lille kreds indbudt for at besigtige resultatet. Ved forevisningen forklarede hotellets vært, at man har saneret nogle gamle lejligheder bag hotellet, og ved at inddrage disse samt en gammel vognport, har man fået plads til de nødvendige udvidelser. Hotellet har udvidet sit værelsesantal fra 30 til 42, de bestående møde- og festlokaler er gjort større, og en ny sal med en smuk lille balkon er bygget til – og man har indrettet sig således, at alle salene kan forbindes til én stor sal, hvor der kan være 150 mennesker til spisning.

Samtidig med udvidelsen har man foretaget en modernisering og oppudsning. Salene er gjort smukke og appetitlige holdt i lyse, klare farver, der er indrettet mere moderene garderobe- og toiletforhold. På værelserne er der kommet rindende vand og smukkere møbler. Det er en udvidelse og en modernisering, som hotellet sikkert vil få glæde af i fremtiden.

Ved en lille sammenkomst efter forevisningen udtalte direktør Aug. Andersen, som har været formand for foreningens byggeudvalg, at da man i 1936 overtog hotellet, så det ikke særlig godt ud. Der manglede bl.a. centralvarme på de fleste af værelserne samt rindende vand. Disse mangler havde man nu afhjulpet, samtidig med, at man havde søgt at hæve hotellets rygte, og direktørens håbede, at det nu var lykkedes at skabe et værdigt hjem for foreningens arbejde. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 11. august 1942.

1942 – Sdr. Vang Skole får kun lille udvidelse

Enighed mellem de to byrådsgrupper om tilbygning

Der er imellem den borgerlige gruppe og socialdemokraterne i Kolding byråd opnået enighed om at udvide Sdr. Vang Skole for ca. 105.000 kr. Det vil sige, at skolen får en tilbygning, der svarer til den udvidelse, der er vedtaget på finansplanen, nemlig en trappeopgang med to klasseværelser. Dertil kommer modernisering af skolens sanitetsforhold.

Arkitekt Sigurd Madsen er i færd med at foretage det endelige overslag, og sagen kommer til afgørelse i byrådet på mandag. Spørgsmålet er så, om der kan skaffes materialer til veje, men formanden for Skolekommissionen, Ejnar Christensen, mener, at tilbygningen er så nødvendig, at Byrådet vil beslutte at ansøge ministeriet om tilladelse til at skaffe de nødvendige materialer.

Det er muligt, at socialdemokraterne mener, at denne udvidelse kun skal være foreløbig, men malermester Winding, der er medlem af Skoleudvalget, understreger over for os, at den borgerlige gruppe absolut tager forbehold med hensyn til yderligere udvidelse. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 14. juli 1942.

1942 – Muslingefabrikken står allerede for udvidelse

4 tons muslinger om dagen – Skal de spises herhjemme, skal det være med skarp sovs og en dram til.

Muslingefabrikken i Skærbæk under købmand Thure Schackners ledelse, som for nogle dage siden begyndte kogningen af Lillebælts og Koldingfjordens muslinger, står allerede over for en udvidelse. Som læserne vil huske, købte fabrikken for nylig en stor kogemaskine i Aarhus. Imidlertid har fabrikken fået så travlt, at man nu allerede må anskaffe en kogemaskine til. Så længe fabrikken har været i gang, har man dagligt kogt 3-4 tons muslinger. Vi talte i går med Thure Schackner om udvidelsen.

Ja, sagde han, nu skal vi have et nyt hold koner og en ny maskine. Vi beskæftiger 12 Skærbæk-koner for tiden, og skal have dobbelt så mange. Vi skal jo skynde os, inden det bliver varmere i vejret. Måske kan vi blive ved til maj, men så skal april også blive kold.

Hvordan med muslingerne?

De er skam fine. Bedst er Lillebælts-muslinger, de som fanges i Kolding Fjord, er noget små, men der synes at være mange. Når isen kommer væk, tænker jeg, fiskerne kan sejle med både og “trække” muslingerne op. Til efteråret skal vi så rigtig have fart på konserveringen. Vi pakker dem i fustager på 45 kg. i eddike og salt. Men, siger Thure Schackner, nu skal vi også have folk herhjemme til at spise dem. […]

Hvordan er de tilberedt?

Første dag kommer de ind i en skål. De ligger med skaller, og vi piller dem selv ud og spiser dem til en sovs med eddike og andre krydderier, og anden dag får vi dem pillede i en stuvning, der består af sovs – og særlig godt smager det, om man får en dram til.

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 4. marts 1942.