1944 – Forholdsregler til afvæbning af underverdenen

Forordning om besiddelse af skydevåben og krigsmateriel

Fra officiel tysk side meddeles:

Da underverdenen, som forsøger at forstyrre den offentlige orden i Danmark og at terrorisere befolkningen, på enhver måde søger at skaffe sig våben til gennemførelse af sine forbrydelser, er det blevet nødvendigt at træffe skarpe forholdsregler mod besiddelse af våben.

Det ligger i den samlede danske befolknings interesse, at alle våben bliver afleveret til de kompetente danske eller tyske myndigheder for at undgå at de kommer i gangsternes besiddelse. For aflevering af våbnene ansættes en frist til den 29. april 1944. Enhver, der efter dette tidspunkt endnu findes i besiddelse af våben, stiller sig på lige fod med gangsterne og vil blive straffet efter krigslovens fulde strenghed. Det er pålagt at de tyske retter efter den 29. april 1944 at dømme enhver uberettiget indehaver af våben efter følgende bestemmelser, ifølge hvilke dødsstraf er foreskrevet som den normale straf:

Besiddelse af skydevåben af enhver art, indbefattet jagtvåben, ammunition, håndgranater, sprængmidler og andet krigsmateriel, såvel som dele af sådanne genstande er forbudt. Disse bestemmelser gælder ikke for

  1. Skydevåben og ammunition for hvilke indehaver er i besiddelse af en af tysk myndighed eller en kompetent dansk politimyndighed udfærdiget tilladelse til at besidde våben, for jagtvåbens vedkommende glatløbet våben.
  2. Skydevåben og ammunition, som i tjenesteøjemed bæres med en tysk myndigheds tilladelse.
  3. Våben og andet krigsmateriel, som indehaveren gennem en efter den 29. august 1943 af tysk myndighed udstedt attest har tilladelse til at begolde.
  4. Våben af affektionsværdi, når de ikke har brugsværdi.
  5. Luftbøsser, hvis kaliber ikke overstiger 4,5 m.m.

Den, der i strid med forbuddet besidder genstande af de i første stykke nævnte art, straffes med døden. I lettere tilfælde kan idømmes tugthus eller fængsel. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 26. april 1944.

1943 – Alle skydevåben undtagen jagtgeværer skal afleveres

Bekendtgørelse fra den tyske øverstkommanderende

I henhold til bekendtgørelse af 29. august 1943 angående proklamering af den militære undtagelsestilstand i Danmark har den øverstkommanderende for de tyske tropper i Danmark forordnet følgende:

Alle automatiske våben og håndvåben såsom maskingeværer, maskinpistoler, geværer, pistoler og revolvere samt enhver form for ammunition, der endnu befinder sig i dansk privatbesiddelse, skal afleveres til nærmeste danske politimyndighed inden den 7. september 1943. Fritaget for afleveringspligt er følgende:

  1. Jagtvåben, som benyttes med politiets tilladelse.
  2. Salon- og luftbøsser indtil kaliber 6 m.m. uden riflet løb.
  3. Våben, som benyttes af de af politiet godkendte sabotagevagter i virksomheder, jernbaneanlæg osv.

Alle håndgranater, bomber, sprængmidler og sprængstoffer, der befinder sig i privatbesiddelse, skal ligeledes afleveres til nærmeste politimyndighed inden den 7. september 1943, undgår straf. Enhver som efter den 7. september 1943 er i besiddelse af omtalte våben, ammunition, sprængstoffer osv., må vente at blive straffet med døden. […]

Kilde: uddrag, Kolding Folkeblad, 4. september 1943.