1941 – Arbejdet kalder – tegn beskæftigelseslån

Finansminister Buhls tale i radioen i aftes.

København, lørdag.

Finansminister Buhl talte i aften i radioen om de nye beskæftigelseslån. Indledende udtalte ministeren, at beskæftigelsesproblemet er en stor og krævende opgave, en national sag, hvorom alle gode kræfter må samles. Rigsdagen har gennemført forskellige love og bevillinger til fremme af beskæftigelsen, hvorved et beløb af omkring 600 millioner kroner nu er stillet til rådighed. Da de første rammer i fjor efterår blev lagt for beskæftigelseslovgivningen, skulle en del af pengene anvendes til udlån fra statens side, og for denne dels vedkommende var det kun naturligt, at staten besluttede sig til at fremskaffe midlerne ved optagelsen af lån på sædvanlig måde. Derimod måtte sagen stille sig anderledes for den del af pengene, som skulle anvendes til tilskud for arbejders igangsættelse.

Lån i stedet for skatter.

Under hensyn til de tunge skattebyrder, som i forvejen hvilede på befolkningen, vedtog man, at driftsudgifterne skulle søges dækket gennem skatterne, men foreløbig skulle afdrages ved lån, som skulle affdrages over driftsbudgettet i løbet af en ti-årig periode, så skattebelastningen blev fordelt over dette tidsrum. Ministeren omtalte herefter oprettelsen af beskæftigelsesfonden og bemyndigelsen til at optage statslån til dækning af fondens udlån og tilskud. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 21. september 1941.

1941 – Hærens udgifter halveredes

Derimod er de militære budgetter sunket til det halve – det vil sige Hærens budget er gået ned med mere end 50 pct. Flådens er steget med et par millioner.
Statens løbende gæld er gået ned med 20 millioner kr. På beskæftigelsesfonden er der nu en udgift på 55-56 millioner, mens Statens beredskabslagre har kunnet give en indtægt på 8 millioner kr.
Da finansministeren i går forelagde forslaget til tillægsbevillingslov dvælede ministeren særlig ved de ekstraordinære og de normale udgifter, og konstaterede at de løbende udgifter kun er steget minimalt. […]

Kilde: Uddrag, Nationaltidende, 22. marts 1941