1941 – Kolding ønsker genrejsning af Koldinghus

En deputation hos statsminister Stauning for at opnå statsstøtte til genopbygningen, hvortil byen selv yder 200.000 kr.
København, fredag (RB)
Statsminister Stauning modtog i dag en Kolding-deputation med borgmester Knud Hansen som leder. Der afleveredes en adresse fra Kolding Byråd og en række af de førende organisationer i Kolding med anmodning om statsstøtte til genopførelsen af Koldinghus som led i beskæftigelsesforanstaltningerne. Kolding By vil selv ofre 200.000 kr.
For fire år siden beløb de samlede omkostninger ved en genrejsning af Koldinghus sig til ca. 1 million kr., nu vil det antagelig koste adskilligt mere.

Kilde: Ribe Stiftstidende, 28. februar 1941.

1941 – Tyske pansertropper i kamp i Afrika

Det første sammenstød med general Wavells styrker fandt sted ved Agedabia 150 kilometer syd for Benghazi
Rom, onsdag
Regulære tyske pansertropper kæmper nu på afrikansk jord og har ifølge officielle tyske og italienske meldinger haft deres første sammenstød med general Wavells styrker mandag morgen. Dette sammenstød fandt sted sydøst for Agedabia – 150 km. syd for Benghazi og lige så langt nordøst for El-Ageila, hvortil spidsen af Nil-hæren var trængt frem efter Benghazis erobring

Kilde: Uddrag, Fyns Venstreblad, 27. februar 1941

1941 – Soldater på orlov fra Norge skal straks melde sig

Ordre i alle tyske aviser og radioen
Berlin, tirsdag
I sammenhæng med de forventninger, der knytter sig til alle de formodentlig meget nære forestående store militære begivenheder, har det vakt betydelig interesse i alle tyske kredse, at samtlige tyske radiostationer og alle tyske aviser i dag har offentliggjort en ordre til alle i Norge stationerede tyske soldater, der er hjemme på orlov, hvorefter disse soldater omgående mundtligt, telefonisk eller telegrafisk skal melde sig til den nærmeste militære myndighed.

Kilde: Nationaltidende, 26. februar 1941.

1941 – Koldinghus’ genopbygning

Kolding Social-Demokrat skriver nedenstående om det meget omtalte Koldinghus’ genopbygning:

Spørgsmålet om Koldinghus’ genopbygning synes hos en vis kreds af mennesker at tage en udvikling, som vi ikke kan se har noget med saglighed at gøre, men nærmest minder om hysteri. Vi tænker her på de tanke, Kolding Avis i dag fremsætter om at indsende adresser, og vi tænker på bladets forsøg på at udpege finansminister Buhl som syndebuk for, at sagen ikke allerede er afgjort. Vi advarer mod sådanne tendenser; de fører næppe til noget resultat, og vi vil i hvert fald modsætte os sådanne bestræbelser. Det er nok muligt, at finansministeren ud fra en samlet bedømmelse af landets finansielle muligheder og de ønsker og krav, der er fremsat fra hele landet, mener, at pengene til Koldinghus ikke er den opgave, der absolut først og fremmest trænge sig på. Det er som sagt muligt, at manden med ansvaret for finanserne har den opfattelse, men vi mener nu også at vide, at han i så fald ikke er den eneste, der har den opfattelse. Men hvorfor så udpege netop ham som syndebuk? Er der i det hele taget nogen anledning til at udpege nogen syndebuk? Vi mener det ikke. […]

Kilde: Uddrag, Fredericia Social-Demokrat, 24. februar 1941.

1941 – Sprængning af Frits Clausens parti

Folketingsmand Th. M. Andersen forlader Frits Clausen
København, 21. 2. (Ritz. B.)
I Folketingets møde i dag oplæste formanden en skrivelse fra Th. M. Andersen, der meddelte, at han udtræder af Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderpartis Rigsdagsgruppe, men at han forbliver i Tinget som repræsentant for sine nationalsocialistiske vælgere.
Th. M. Andersen begrunder sin udtræden med, at som forholdene har udviklet sig inden for D.N.S.A.P. ønsker han at stå frit. […]

Kilde: Uddrag, Hejmdal, 22. februar 1941

1941 – Millionarbejder i Kolding

Kolding Byråd har vedtaget at ansøge Beskæftigelsescentralen om tilskud på 1 mill. kr. Planerne omfatter udvidelse af Kolding Havn: 360.000 kr., anlæg af en park øst fore Dyrehavegaard: 66.000 kr., anlæg af fjordsti til Rebæk: 125.000 kroner, to kloakeringsarbejder: 300.000 kr. og 180.000 kr., statstilskuddet anslås til 304.000 kr. Den samlede arbejdsløn er anslået til 403.000 kr. Havnens part i udgifter trukket fra skulle give en udgift for Kolding Kommune på 168.000 kr.

Kilde: Folket, 21. februar 1941.