1942 – Arbejdskræfter til tysk landbrug

Berlin, RB
Rigsmarskal Gørings dekret af 7. marts 1942 om mobilisering af alle arbejdsreserver indenfor det tyske landbrug har, efter hvad der fremgår af en midlertidig opgørelse pr. 25. april, allerede bragt gode resultater. Der foreligger indberetninger fra 18.000 sogne – ca. 21.000 personer har forpligtet sig til varigt landarbejde, andre 264.000 personer til midlertidigt landarbejde. I alt kan man i disse 18.000 sogne regne med næsten 300.000 nye arbejdskræfter til landbrugsarbejdet – til varigt landbrugsarbejde er 7.400 personer blevet udskrevet. […]

Kilde: Uddrag, Folket, 31. maj 1942.

1942 – 1.345 døde af tuberkulose i fjor

Fra Nationalforeningens årsmøde i dag. Sanatoriedriften har givet et underskud på to millioner.

Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse holdt i dag årsmøde i Ingeniørforeningen i København. Formanden, fhv. finansminister H. P. Hansen, bød velkommen og aflagde en udførlig beretning, hvoraf det fremgik, at virksomheden navnlig har været præget af store byggearbejder på de ældre tuberkulosesanatorier. Man har fået et statsmål og håber, at byggearbejderne på Julemærkesanatoriet ved Kolding, på Spangsbjerg og på Nakkebølle vil blive fuldført i løbet af sommeren. En tilsvarende modernisering er ikke påkrævet for kystsanatorierne. På Nationalforeningens nye sanatorier vil der være i alt 1.064 sengeplader. Ansøgningsmængden havde sidste år været dalende, men dette forhold er nu forandret, idet antallet af ansøgninger fra voksne er større end i fjor. I løbet af året er tuberkulosestationen i Holbæk kommet i gang. Endvidere har man i Sorø, Præstø, Randers, Ringkøbing og Vejle Amter vedtaget at oprette ambulante stationer, som inden længe vil være i virksomhed. Tilbage er derefter kun 2-3 amter uden tuberkulosestationer. […]

I hele landet døde 1.345 personer mod 1.357 af tuberkulose i forrige år. Pr. 10.000 indbyggere døde i København 4,70 mod 4,87 i forrige år. I provinsbyerne 3,48 mod 3,59 og i landdistrikterne 3,07 mod 3,05. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 30. maj 1942

1942 – Fru Clay Pedersen blev hyldet fra mange sider

En smuk og mindeværdig borgerfest i aftes.

Festen for Koldings “old lady”, fru Helen Clay Pedersen, i Industriforeningen i aftes blev lidt i retning af en borgerfest. Som den i øvrigt måtte blive det i betragtning af det store arbejde, den firsårige har lagt inden for arbejdet med kvindesagen og de foreninger, der har tilknytning til dette felt. Teatersalen var festligt pyntet med bøgeløv og mange blomsterbuketter, og langsiden, hvor hædersgæsten havde sin plads, var dækket af foreningens fane, flankeret af det danske og det engelske flag, der var hængt op på væggen.

Efter at fru Clay Pedersen under bifaldstilkendegivelser fra den fyldte sal var nået gennem salen hen til sin plads, ført af næstformanden, frk. Thiedemann, tog på festkomitéens vegne fru Gaardhøje ordet for på Dansk Kvindesamfunds vegne at byde frk. Clay Pedersen og hendes mand hjertelig velkommen, et velkommen, der ligeledes gjaldt alle de mange gæster, der var kommen. Navnlig lød der en tak til de udenbys gæster, der var kommet til stede. Det blev dereter overdraget fru Køster at lede aftenens program, og der indlededes med ‘For dig, o Herre’. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 30. maj 1942

1942 – Salget af tobaksfrø fordoblet

De eventyrlige fortjenester er borte, men der er kommen alvor i dyrkningen.

Nu er det tiden, at tobaksplanterne plantes ud, og man vil med interesse følge, hvorledes udviklingen skrider frem inden for tobaksdyrkningen. De gyldne tider var jo forbi med maksimalprisen og afleveringspligten, og vi har derfor spurgt tobaksudvalgets service-kontor, om man her sporer nogen nedgang i tobaksdyrkernes antal.

Ikke pengespekulation, men alvorligt arbejde.

Siden i fjor er priserne jo blevet skåret ned til det halve, svares der – og det vil sikkert får en mængde dyrkere til at falde fra. Men der er vist ingen grund til at beklage dette forhold, for der vil stadig være mange tilbage, og det er ikke de ringeste. Oprindeligt var det jo sådan, at alle styrtede sig over tobaksavl ved udsigten til de meget store fortjenester, der kunne tages hjem – og som for øvrigt også blev taget hjem. Det fristede mange, men det er slet ikke disse folk, der kommer til at betyde noget.

For at tobaksavlen virkelig skal blive en realitet, må vort hovedformål være at opdrage folk til at dyrke og levere ordenlige varer. Det har desværre ikke altid været tilfældet tidligere. Man var ikke klar over, at der skulle være alvor med i spillet, men leverede varerne til fabrikken uden ordentlig forbehandling. Alt skulle jo bruges, og alt blev betalt med svimlende priser. Den mindste del af avlen blev dog brugt til rigtig tobak, idet man i stedet brugte den til at lægge ind i surrogatvarer; men hensigten er dog at fremskaffe en virkelig god tobaksvare. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 29. maj 1942

1942 – Luftværnsdage i Kolding søndag og mandag

Øvelser og udstilling, bl.a. med en arbejdende børnehave.

Der er – som bekendt – afsat en “dag”, søndag den 1. juni, til Luftværnsdag over hele landet. De forskellige byer har fået frie hænder til at træffe arrangementer og dispositioner til at gøre propaganda for dagen, og i Kolding har man valgt at gøre det på den måde, at man om søndagen, den 31. maj, vil lade alle de forskellige grene inden for luftværnets arbejdsfelt vise tikke blot, hvordan der arbejdes, men også gennem en udstilling anskueliggøre, hvordan de forskellige arbejdsredskaber etc. præsenterer sig ved et nærmere eftersyn.

Det er Kolding Luftværnsforening, der forestår de øvelser og de udstillinger, man får at se, og der bliver gratis adgang for alle. Det gøres alt sammen for at skabe oplysning og propaganda om luftværnsforeningens arbejde og opgaver, så publikum kan få et indblik i, hvad der udrettes af foreningen. Og hvis man så påskønner det, kan man yde sit bidrag til mærkesagerne, der træder i funktion om mandagen og på gaderne vil sælge luftværnsmærket.

Luftværnsdagens udstilling bliver søndag den 31. maj kl. 14-21 i Forskolen, og alle fire tjenestegrene har noget, de vil vise publikum. Danske Kvinders Beredskab (frk. Eff, assisteret af frk. Ryge og mange andre) vil ganske vist ikke på denne dag møde op med det store bespisningsarrangement, det har man tidligere forvisset sig om, virkede godt. I stedet for bliver der en pølsevogn, og til pølserne kan der serveres brød uden mærker. Også på anden vis vil man få et indblik i D.K.B.s arbejde, således får man et spædbørnshold at se – det må unægtelig blive det yngste hold deltagere, der nogensinde har medvirket ved en luftværnsudstilling – et lidt større børnehold bliver der også, det bliver småbørn i alderen fra 2-4 år under tilsyn af frøken Dahl fra Børneasylet. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 29. maj 1942

1942 – Tysk rigsprotektor i Böhmen-Mähren såret ved attentat i Prag

10 millioner tjekkiske kroner for pågribelse af attentatmændene.

Efter hvad der officielt meddeles blev der i går forøvet et attentat mod den stedfortrædende rigsprotektor, SS-overgruppefører Reinhard Heydrich. For pågribelsen af attentatmændene er der udsat en belønning på 10 millioner tjekkiske kroner. DNB erfarer yderligere, at SS-overgruppefører Heydrich blev såret, men er uden for livsfare.

Reinhard Heydrich, der nu er sidst i trediverne, var en af pionérerne inden for den nationalsocialistiske bevægelse. Som 17-årige trådte han ind i marinen, som han forlod med officersrang i 1931 for at slutte sig til Adolf Hitlers stormtropper. Hurtigt avancerede han først inden for de brune, senere i de sorte bataljoner. Efter Hitlers magtovertagelse udnævntes Heydrich til chef for det politiske politi i München. Inden for Gestapo avancerede han i lyntempo og blev chefen, Henrich Himmlers næstkommanderende. Den 27. september 1940 overtog SS-overgruppefører Heydrich posten som stedfortrædende rigsprotektor i Böhmen-Mähren, da rigsprotektor von Neurath af helbredshensyn søgte orlov indtil videre. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 28. maj 1942

1942 – Efterforskningen i metalsagen mod Nordisk Solar afsluttet ved retten i Kolding

Afhøringen af konsul Jørgensen, filialbestyrerne fra Aalborg og Esbjerg samt af en Koldingensisk produkthandler.

Ved kriminalretten fortsattes i går efterforskningen i sagen mod Nordisk Solar Co., hvor direktør, konsul Jørgensen er sigtet for ulovligt køb og salg af metaller og for omgåelse af maksimalpriserne på disse. Retsmødet indledtes om formiddagen med afhøring af konsul Jørgensen og firmaets filialbestyrere i Aalborg og Esbjerg, Ejnar Langaa Jensen og Erik Meyer. Dommersædet beklædtes af kriminaldommer Strøbech, og anklagemyndighederne var repræsenteret ved politifuldmægtig Ahrenbrandt. Overretssagfører Johnsen, Viborg, og landsretssagfører Wolf, Kolding, var mødt som privat engagerede forsvarere.

Afhøringen af filialbestyrer Langaa Jensen blev afsluttet ved dette retsmøde, og filialbestyrer Erik Meyer, Esbjerg, forklarede, at han i enkelte tilfælde havde betalt kobber til overpris uden at underrette hovedkontoret. Hos produkthandler Chr. Christensen i Esbjerg havde han købt 1.800 kg. kobber til 2,80 kr. pr. kg. – altså 10 øre pr. kg. mere end maksimalprisen, desuden noget messing og 3.802 kg. bly til 2,58 kr. pr. kg. Han havde endvidere foretaget opkøb hos en produkthandler i Varde, og han fastholdt, at samtlige køb var foretaget på hans eget initiativ.

Kørslen kom med under afregningen

Produkthandler M. Stagis, Toldbodgade, Kolding, som også blev afhørt, forklarede, at han havde leveret firmaet 150 kg. kobber til maksimalpris og 268 kg. bly a 2,88 kr. Blyprisen var ellers 2,50 kr., men overprisen var fremkommet ved, at han også skulle køre for Nordisk Solar Co. Stagis nægtede sig skyldig og sagde, at han ved afregningen tillige fik betaling for forskellige tjenester, han havde ydet firmaet i form af ombytninger af varer og ved kørsel, og at afregningen fandt på denne måde, fordi prokurist Præstø på Nordisk Solar Co. ikke ønskede særskilt regningen udfærdiget for kørsel. […]

Retsmødet varede et par timer, men der kom dog ikke noget egentlig nyt frem. Efterforskningen i sagen er hermed sluttet i Kolding, men det er muligt, den vil komme til fortsat behandling i København.

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 27. maj 1942