1941 – Bibliotekerne ønsker 30.000 kr. straks

Staten giver de 5 pct. af tilskuddet tilbage
På statsbudgettet er tilskuddet til bibliotekerne skårnet ned med 5 pct. eller ca. 80.000 kr. Siden dette skete er udlånet på bibliotekerne, som bekendt, tiltaget meget stærkt, og i erkendelse heraf har undervisningsministeren nu foreslået, at Statens tilskud atter forhøjes med de 5 pct.
Biblioteksdirektør Th. Døssing, udtaler herom, at bibliotekerne meget gerne vil have disse penge udbetalt med det samme, således at de anvises på forventet efterbevilling. Udlånet er gennemsnitlig steget med 30 pct. Det svarer til 30-40.000 bind eller en merudgift på over 300.000 kr. De 80.000 kr. er altså kun en lille del af, hvad bibliotekernes udgifter er steget.

Kilde: Nationaltidende, 31. marts 1941

1941 – Tunnel fra København til Malmø?

Ingeniørfirmaet Manniche og Hartmann offentliggør i dag en storstilet plan om bygning af en 12 km. lang tunnel under Øresund mellem København og Malmø. Projektet er udarbejdet i alle detaljer og er tilstillet trafikminister Gunnar Larsen. Der regnes med en anlægsudgift på ca. 180 mill. kr. Arbejdet vil vare i 6 år efter et års tilrettelæggende forarbejde og der vil give stadig beskæftigelse til 3.000 mand i hele dette tidsrum, hvortil kommer den indirekte beskæftigelse ved byggematerialers fremstilling og transport. Resultatet skulle blive en international trafikåre, der forkorter rejsetiden Stockholm-Hamborg med 7 timer ud over den forkortelse, som Rødby-Femern-ruten giver. Tunnelens format bliver så stort, at den kan passeres af 60 tog i døgnet og tusind biler i timen.

Øresundstunnelen bliver den længste undersøiske tunnel i verden. Længden under vandoverfladen bliver 12 km., nemlig 5 km. mellem Amager og Saltholm og 7 km. mellem Saltholm og Malmø.

Kilde: Uddrag, Demokraten, 29. marts 1941.

1941 – Statskup i Jugoslavien, den unge konge på tronen, en ny regering er udnævnt.

Forlydender om, at prinsregent Paul er flygtet til udlandet og den afsatte statsminister og udenrigsminister fængslet. Reserveofficerskorpsene synes at have ført an i kuppet.
Sofia, torsdag aften (STB)
Den jugoslaviske radio har i løbet af formiddagen gentagne gange bekræftet de rygter, der fra tidlig morgen har villet vide, at den unge kong Peter af Jugoslavien, understøttet af en del af militæret, navnlig af det jugoslaviske reserve-officerskorps, samt af den store Sokol-organsiation, ved et statskup har overtaget regeringen og afsat den hidtidige prinsregent Paul samt ladet arrestere ministerpræsident Szetkovitsch og udenrigsminister Cincar Markovitsch. Landet er i eftermiddags blevet erklæret i undtagelsestilstand, og der træffes vidtgående militære foranstaltninger, som fremskyndes feberagtigt.

Kilde: Uddrag, Nationaltidende, 28. marts 1941.

1941 – Sukkerordningen

Forhandlingerne med roedyrkere tilendebringes i dag
Der har de sidste dage været ført forhandlinger mellem handelsministeren og roedyrkernes repræsentanter om sukkerordningen for det kommende år, og efter hvad vi erfarer, er der i hovedsagen opnået enighed på det grundlag, som Social-Demokraten omtalte i onsdags..
Forhandlingerne ventes tilendebragt i dag, og lovforslaget om sukkerordningen vil derefter blive udarbejdet. Loven skulle gerne vedtages hurtigt, da roesåningen haster, og der ved tilsåning skal disponeres over betydeligt større arealer end i fjor. Det samlede areal, der tilsås med sukkeroer, udvides sandsynligvis som af os nævnt med 10 procent, men om den nærmere fordeling af udvidelserne vil der blive truffet bestemmelse i loven.

Kilde: Social-Demokraten, 27. marts 1941

1941 – Folkeflytningen i randstaterne

Den 10. januar 1941 blev der i Riga underskrevet en traktat mellem Tyskland og Sovjetunionen, der omhandlede omflytning “af tyske statsborgere og personer af tysk nationalitet fra den litauiske, lettiske og estiske Sovjetrepublik til Tyskland“. Samt “omflytning af litauiske statsborgere og personer af litauisk, russisk og hviderussisk nationalitet fra Tyskland (det tidligere Memel- og Suwalkiområde) til Sovjetunionen“.

I marts 1941 var der allerede blevet flyttet mange tusinde mennesker.

Fra Tyskland er der flyttet 21,343 litauere og russere til Sovjetunionen.

Fra Litauen, Letland og Estland, er der blevet flyttet 67,805 personer til Tyskland.

Kilde:
Folkeflytningen i randstaterne, s 5, Vestsjællands Social-Demokrat, 26. marts 1941

1941 – Forhøjelse af brødprisen?

Forestående forhandling derom mellem priskontrol, bagere og møllere
København, tirsdag, KG.
Det meddeles, at bagere og møllere trods den nye kornordnings uforandrede afleveringspriser har ønsket visse forhøjelser af brødpriserne, men da disse ikke kan røres uden priskontrollens tilladelse, skal der inden påske forhandles mellem priskontrolrådet, bagerne og møllerne.

Kilde: Ribe Stifts-Tidende, 25. marts 1941

1941 – Kommunal skandale i Kolding

Socialdemokrat skal gøres til pantefogedassistent, skønt der ikke er brug for en sådan
En opsigtsvækkende kommunal skandaleaffære er under opsejling i Kolding. Jydske Tidende fortæller, at byrådets socialdemokratiske flertal har indstillet, at byrådsmedlem, Ejnar Christensen ansættes som pantefogedassistent, skønt der overhovedet ikke er en sådan stilling ledig. Hensigten hermed skal ifølge bladet være den, at det socialdemokratiske byrådsmedlem skal “puttes ind”, så han kan blive pantefoged, når den nuværende foged til august falder for aldersgrænsen. Og forholdet bliver så meget mere groft, som pantefogeden allerede nu har mangeårige assistenter, der er vel kvalificerede til at overtage stillingen.
De skal altså forbigås for at sikre det socialdemokratiske byrådsmedlem et godt job, hvis det , hvad man vel forudser, skulle gå sådan, at Ejnar Christensen ikke længere er lønnet socialudvalgsformand efter næste byrådsvalg. […]

Kilde: Uddrag, Herning Avis, 24. marts 1941.