1942 – Kunstnerisk udsmykning af Centralbiblioteket

Maleren Sigurd Swane udarbejder forslag til Ny Carlsbergfonden

Kolding Biblioteksforening holdt i aftes generalforsamling på Centralbiblioteket. Formanden, kæmner P. Zoffmann, bød velkommen og udtalte smukke mindeord om afdøde bestyrelsesmedlem, mølleriarbejder Oluf Olsen. I sin beretning omtalte formanden ‘Den danske bogs uge’, der fik et udmærket forløb. Sygehusarbejdet er taget til glæde for patienterne, funktionærerne og de bibliotekarer, der har med arbejdet at gøre. I tilslutning til en omtale af Danmarks Biblioteksforenings årsmøde i Kolding i sommer rettede formanden en tak til overbibliotekar Ebstrup (der var fraværende på grund af sygdom), for tilrettelæggelsen af årsmødet og udarbejdelsen af bogen om Kolding Centralbibliotek. Sidste vinter var der tyve studiekredse på biblioteket, og vi venter, der bliver flere til vinter. […]

Forhallen udsmykkes

Til Ny Carlsbergfonden har vi indsendt en anmodning om, at fonden ville bekoste en kunstnerisk udsmykning af biblioteket. Direktør Thorlacius Ussing har været her og set på forholdene, og for nogen tid siden fik vi besked om, at Ny Carlsbergfonden ville sende maleren Sigurd Swane herover. han kom for en halv snes dage siden og var her et par dage. Nu er han i færd med at udarbejde et forslag til fonden, og vi håber at komme i gang med udsmykningen i løbet af næste år. Det drejer sig først og fremmest om forhallen, der vil blive udsmykket med malerier.

Til slut oplyste formanden, at foreningen nu tæller 265 medlemmer i byen, 17 på landet og 32 fra forskellige foreninger.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 31. oktober 1942.

1942 – Kongen praktisk talt feberfri i dag

Nattesøvnen og appetitten god, og Kongen er nu uden for fare

Kongen var i dag for første gang siden indlæggelsen på Diakonissestiftelsen praktisk talt feberfri. Temperaturen var til morgen 37,2 og bedringen har således holdt sig. Kongen har dog ikke sovet uafbrudt i nat idet en smule hoste med lidt stakåndenhed har forstyrret ham, men afbrydelserne i søvnen var kun kortvarige. Kongens tilstand kan nu betegnes som værende uden for fare, og der vil da heller ikke blive udsendt nogen officiel bulletin i dag, men først i morgen, søndag.

Kongens appetit er fremdeles god, og i aftes fik Kongen et par æggeblommer, østers og en sneppe, og til morgen som sædvanlig en portion øllebrød. En morgencigaret og et par morgenaviser gik Kongen heller ikke af vejen for.

Ved faldet forslog Kongen som bekendt sit venstre knæ en del, men også denne læsion er nu i god bedring, og Kongen vil ikke få nogen blivende gene af beskadigelsen på knæskallen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 31. oktober 1942.

1942 – 30 sigtede og store beslaglæggelser i Gummisagen

Politiet i Kolding har beslaglagt værdier til over 100.000 kroner

Fuldmægtig Schlichkrull har nu endelig tilendebragt gennemgangen af den første store gummisag i Kolding, hvorefter sagen vil blive oversendt til statsadvokaten, som skal træffe afgørelse med hensyn til de straffepåstande, der skal nedlægges under sagen.

Efter hvad vi erfarer, er der i sagen ikke færre end 30 sigtede, dog ikke alle fra Kolding. Det er navnlig chauffører og vognmænd, men endvidere også vulkanisører, et par kørelærere, et par købmænd, en handelsmand, en grisehandler, en korthandler etc. Af disse 30 er de 18 fra Kolding, 3 er fra Odense, og én fra hver af følgende byer: Esbjerg, Aalborg, Aabenraa, Vejle, Aabyhøj, Hirtshals og Bov.

Sagen mod 21 af de sigtede vil blive behandlet ved Kriminalretten i Kolding, mens sagerne for de andres vedkommende henvises til behandling ved de pågældendes hjemting. Sigtelserne lyder på: ulovlig indførsel af automobil – og rågummi samt benzin og ulovlig handel med disse varer, ulovlig udførsel, fortrinsvis af smør, men også af flæsk. Manufakturvarer og af danske penge. Endvidere er der sigtelse for ulovlig køb af smørmærker og af smør til overpris og ulovlig handel med indført benzin (det drejer sig dog kun om ca. 200 liter). Det er ret betydelige mængder smør, der er udført på ulovlig måde, nemlig ca. 1 ton, og det drejer sig om ret store partier ad gangen. Der er også tale om 75 kg. fedt. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 31. oktober 1942.

1942 – Amtet vil støtte kommunale beskæftigelsesarbejder

I stedet for selv at sætte større arbejder i gang

I et møde den 23. oktober har Vejle Amtsråd til støtte af sognekommunernes bestræbelser for afhjælpning af arbejdsløsheden vedtaget til at tilbyde de sognekommuner i amtsrådskredsen, der i 1942-43 sætter arbejder i gang efter loven af 30. marts 1942 (f.eks. mindre vejarbejder, sportspladser og andre jordarbejder) et tilskud på 16½ pct. af den udbetalte arbejdsløn.

I samme måde vedtoges det, under hensyn til den betydning for arbejdsløshedens bekæmpelse. Plantningsarbejder kan have sognekommunerne, at tilbyde de sognekommuner i amtsrådskredsen, som vil erhverve passende arealer til beplantning, et tilskud på 16½ pct. af udgiften til arbejdsløn, der medgår ved sådan beplantning.

Andragender om tilskud indsendes til amtsvejinspektøren. Udover denne støtte vil amtsrådet fremdeles som forhen yde et tilskud på 10 pct. – for broarbejder dog 15 pct. – til udgiften til sognekommunale vejarbejder såsom anlæg af nye biveje og broer, bakkeafgravninger, udretning af vejsving m.v., ligesom amtsvejvæsenet ved almindelige vedligeholdelse gratis vil stille tromler og andre vejmaskiner til rådighed for kommunerne, såfremt brændstof kan fremskaffes, og betale en del af lønnen til formænd og maskinførere, ligesom der vil blive ydet gratis teknisk assistance ved vej- og broanlæg, anlæg af sportspladser og andre jordarbejder. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 30. oktober 1942

1942 – Nu skal vi til at spise Kolding-muslinger

De første er allerede bragt i handelen

Endnu er fiskeeksportør Th. Petersens muslingekogeri ved havnen vel ikke helt færdigt, men alligevel er man, mens håndværkerne endnu kredser om den nye Kolding-virksomhed, gået i gang med at behandle muslingerne. I alt er ikke færre end 130 mennesker i øjeblikket beskæftiget i muslingekogeriet, så en beskæftigelsesmæssig værdifuld tilvækst har Kolding dermed fået. Der fremstilles i øjeblikket 2 tons færdigvarer om dagen af godt 20 tons muslinger.

Virksomheden er vel lagt an på eksport af kogte, tilberedte, saltede muslinger i fustager (og fremstillingen af disse giver atter arbejde til mange hænder), men man vil også give Koldingenserne lejlighed til at smage fjordens egne produkter tilberedt på den rigtige måde. Det er viktualiehandler Axel Blom, Østergade, der har taget initiativet til at lancere Koldingmuslingerne – og i dag averterer han sig som leveringsdygtig i den nye vare. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 29. oktober 1942

1942 – Større svineslagtninger i denne uge i Kolding

Hjemmemarkedet får igen 100 pct. af forbruget i 1939 . Mange husmødre har allerede sikret sig søndags-flæskestegen

Leveringen af svin til slagterierne begynder nu at stige ret væsentligt. Holbæk Andelsslagteri modtog således mandag og tirsdag 460 store svin, svarende til 700 normale slagterisvin, og det var mere, end man var i stand til at slagte og partere med det indskrænkede mandskab. Kolding Andels Svineslagteri har også i indeværende uge modtaget betydelig flere svin, end i de foregående uger, nemlig 755 i løbet af ugens første fire dage mod 452 i hele sidste uge. Man venter dog ikke at komme op på over 800 svin i denne uge.

Det er den nye høst der begynder at virke for alvor, idet svinene nu er fedet op til den størrelse, landmændene ønsker, de skal have ved slagtningen, og som giver flest penge hjem. De 7-800 store svin svarer til omkring 1.200 almindelige baconsvin. De store svineslagtninger har bevirket at hjemmemarkedet for første gang i lange tider i denne uge får 100 pct.’s tildeling af omsætningen i 1939. Det betyder dog ikke at efterspørgslen kan efterkommes, siger man i en af Koldings slagterbutikker. Man skulle jo tro, at når kunderne får det samme kvantum svinekød og flæsk som i 1939, ville de være tilfredse, men hungeren efter flæskesteg og andre svinedelikatesser er efterhånden blevet stærk, og alle mennesker er på jagt efter svinekød for tiden. Derfor kan man trods alt ikke få flæsket til at slå til i udsalgene. Der er også den ting ved det, at mens man i 1939 havde en nogenlunde fast kundekreds, så går folk nu rundt fra udsalg til udsalg og spørger, og derved kommer efterspørgslen til at synes noget større, end den i virkeligheden er, for mange er jo naturligvis så heldige at komme på det rigtige tidspunkt mens der er noget på disken. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 29. oktober 1942.

1942 – Flere danske faldne syd for grænsen

Det kirkelige danske efterårsmøde i Flensborg i søndags havde fået god tilslutning. De to danske talere havde måttet sende afbud og i stedet før talte pastor, Dr. Jordt Jørgensen. ved højmessegudstjenesten prædikede pastor H. F. Petersen. Både i kirken og ved det efterfølgende møde i ‘Flensborghus’ rådede der en egen højtidsstemning, som var stærkt præget af tidens alvor.

I de sidste dage er der indløbet nye meddelelser om danske tab ved krigsfronterne. Smed Carl Boysen og hustru i Langbjerg ved Flensborg har mistet deres næstældste søn under kampene ved Kaukasus, og ved morgensangen på Duborgskolen i onsdags opløste rektor Hansen yderligere navnene på fem af skolens tidligere elever, som er faldet siden august i år.

Kilde: Kolding Folkeblad, 29. august 1942

1942 – Lungebetændelsen ved at være overstået

Konge kan ikke lide havresuppe – men så kom man med lidt champagne! Hjerte- og lungespecialisterne er nu overflødige

Til formiddag oplyses på Diakonissestiftelsen, at bedringen i Kongens tilstand vedvarer. Ganske vist har Kongen ikke sovet uafbrudt hele natten, og var derfor til morgen lidt træt, men hans almenbefindende var dog godt. Temperaturen var 38,2, pulsen 68. Kongen vågnede ved 7.45-tiden i morges, og lægeren konstaterede, at Kongen ikke var nær så kortåndet som dagen i forvejen. Det ser såedes ud til, at lungebetændelsen er ved at være helt overstået. Alle kongefamiliens medlemmer er glade over den store bedring i Kongens tilstand, og Prins Knud udtalte således til morgen, at han fandt, at der var sket en næsten mirakuløs forandring med Kongen. Kongen kunne nu igen tale munteret og synes ret ubesværet.

Endvidere kunne Kongen på ny spise noget – ja, Kongen havde endda bedt om mere mad. Kongen har flere gange om dagen fået en portion havresuppe med champagne i, og endvidere har Kongens kost bestået øllebrød, havregrød og røræg. Forleden spiste Kongen et helt dusin østers. Majestæten bryder sig ikke særlig meget om almindelig havresuppe, og derfor har overkirurg Mogens Fenger fundet på at tilsætte havresuppen lidt champagne. Der har været dage, hvor Kongens appetitten har været meget dårlig, og overkirurgen har ligefrem måttet tvinge Kongen til at spise. Ved en sådan lejlighed, hvor Kongen omsider havde spist, sagde han smilende til lægen: “Mange tak, Deres Majestæt. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 29. oktober 1942.