1943 – Folk køber æblete og ryger det som tobak

Købmændene må ikke udlevere det, hvis de får at vide, det skal stoppes i piben.

Mange mennesker er begyndt at se stort på, hvad de kan få at ryge. Adskillige ser i dag således på det, at blot man kan få noget, der giver røg, så skidt med hvad det er. Prøv blot at spørge en cigarhandler om, hvordan situationen er. Folk, der tidligere vragede dansk tobak og rynkede på næsen, hvis de ikke kunne blive stillet over for udenlandsk shag, bliver strålende glade, blot de i det hele taget kan få noget at stoppe i piben. Men det kan vist ikke være nogen hemmelighed, at der er meget dårligere ting fremme i tiden. Man kan komme ud for “tobak”, der alene af udseende er så langt fjernet fra alt, hvad man forbinder af godt med begrebet rygelse, at det må få selv den mindst kræsne til at holde sig tilbage.

Det er den såkaldte dannske tobak, der efterhånden er blevet så vanskelig at få fat i, at det må antages – med en vis skadesfryd – at den er undgået som en fast vare på den “sorte børs”, hvor alt kan sælges. I alt fald findes den ikke på cigarhandlerens hylder i større partier. Nu er der for resten kommet et godt råd ved rygningen af dansk tobak. Den skal efter sigende blive noget mere rygelig, hvis man vander den ud og bagefter lader den tørre. Der kan jo ikke ske noget ved at prøve!

En billig pibe tobak

Æbleteen er ved at komme til ære og værdighed igen. Der var en overgang i vinteren 1940-41, da det var galt med tobakken, hvor æbleteen fik sin store chance som rygelse. Den gav en modbydelig sødlig lugt, noget i retning af brændte fyrrenåle, men de, der røg den, nød tilsyneladende det velvære, det gav, at kunne udsende store blå røgskyer. En af byens købmænd fortæller os, at der sælges en hel del æblete for tiden. “Vi må sælge alt det, vi vil”, siger han, “men kommer folk og siger, at de skal bruge det som tobak, så får de ikke noget. Vi må nemlig ikke udlevere det under den form, idet vi derved unddrager toldvæsenet en afgift”. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 30. juni 1943.

1943 – Dyrskuet i Kolding sætter rekord

Græsmængden bevirker, at der komme mange flere dyr end i fjor

Dyrskuet i Kolding på lørdag kommer til at sætte rekord. Dyrskuepladsen er de sidste par år blevet mindre og mindre. Samtidig vokser skuet betydeligt, så Landbrugsforeningens største bekymring i øjeblikket er, hvorledes man skal få plads til det alt sammen.

Konsulent Ruby oplyste i går, at der er tilmeldt 99 numre heste. Da der kommer en del med føl med, bliver det samlede tale betydeligt større. Der har aldrig tidligere været så mange heste på et dyrskue i Kolding. Der bliver 27 Jyske heste, 4 Nordbagger og 68 Belgiere foruden føllene. Landskonsulenten i Belgieravl, Holger Hansen, møder som fællesdommer og giver kritik.

I fjord var der på dyrskuet 174 numre i alt, heste, får og geder iberegnet. I år kommer der alene 163 kreaturer, så man ser tydeligt heraf, hvor stort skuet bliver. Af de 163 er 36 tyre. Mens der i fjor kun var 14 grise, møder der i år hele 66. Fåre-eksperten Jens Nielsen, Petersminde, møder med 9 får i én familie. Endvidere udstilles 24 geder på initiativ af Gedeavlsforeningen.

Sidste år var der ét nummer asf høns – i år bliver der fem gange så mange. Endelig arrangerer Kaninavlerforeningen en specialudstilling af kaniner. Den står overbetjent Knudsen for.

Årsagen til, at der er tilmeldt så mange dyr er, at der i år for en gangs skyld har været godt med græs, så kreaturerne er i god foderstand. Og så er der ikke mund- og klovsyge, som i fjor gav slemt afbræk i deltagelsen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 30. juni 1943.

1943 – Forbereder Tysklands flyvere et omfattende gengældsesangreb?

Angrebet på Køln signalet til modangreb?

Berlin. INT. Onsdag form.

Tyske kredse, der uden tvivl er meget godt underrettede om den tyske hærledelses planer og hensigter, er i de sidste dage begyndt at tale om en tysk gengældelses-armada, skriver Europa Press’ militære medarbejder. Ganske vist hviler der over alle tyske krigsforanstaltninger den dybeste hemmelighedsfuldhed, men det er alligevel sivet ud, at der er store forberedelser i gang til en omfattende gengældelsesaktion. I kredse, der turde vide mere, end de røber, skal der herske en stærk overbevisning om, at de tyske flyvere, som under operationerne mod den senere tids mange amerikanske dagangreb har vist deres kunnen, vil kunne klare opgaven. De nærmere enkeltheder i luftarmadaens sammensætning ønsker man dog ikke at røbe. Man nøjes, skriver Europa Press’ korrespondent, med et meget signende smil. Trods ødelæggelserne af Kölnerdomen og de andre tyske kulturmindesmærker er man dog ikke tilbøjelig til at tillægge den nuværende fase af krigen nogen væsentlig betydning. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 29. juni 1943.

1943 – 12 slagtermestre for retten i dag

Bøder fra 100 til 400 kroner for manglende prisangivelse

I Kolding Kriminalret mødte i dag tolv af byens slagtermestre. De lovovertrædelser, de havde gjort sig skyldige i, var forholdsvis små. De drejede sig hovedsageligt om undladelse af ophængning af pristavlerne og mangel på prisangivelse på kødvarer og pølser i vinduerne og på diskene, en enkelt mindre overtrædelse af maskimalprisordningen var der vist også imellem. Bøderne lå alle sammen mellem 100 kr. og 400 kr. Taksten for manglende priser og pristavler er altid 150 kr.

Nu har politikontoret i lange tider ikke været i stand til at udlevere pristavler, så på det punkt skulle man synes, at slagtermestrene var undskyldt. En mester havde således en halv snes gange forsøgt at rekvirere den manglende tavle,, men forgæves. Sidste gang, han forsøgte, var så sent, som i går, da den heller ikke var at få. Ved at forespørge politikontoret opklaredes det, at tavlerne i dag var til disposition.

Hvad de manglende priser angik, skyldtes det, at han netop var i færd med at få varerne bragt indad døren fra slagteriet og anbringe dem i vinduet, da politibetjenten kom og noterede ham, endnu inden han havde nået at anbringe priserne, hvad han ellers altid gjorde. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 29. juni 194.

1943 – Hovedkapsejlads i strålende solskin og sløj vind

En skøn dag på Kolding Fjord

Så oprandt da Kolding Sejlklubs hovedkapsejlads med bange anelser og store forventninger har der været set hen til denne begivenhed af “søens folk”. Det bange anelser nærede således sejlklubbens bestyrelse, da man udsendte indbydelserne – for hvordan mon det ville gå med anmeldelserne af de udenbys sejlere, når den Jyske Sejleruge var lagt kun en uge længere fremme i kalenderen? Men alle bange anelser blev grundig gjort til skamme. Anmeldelserne strømmede ind i et endnu større antal end sædvanligt. Og sådan vil det nok altid gå i Kolding Sejlklub, “for her er godt at være”, som det hedder i en gammel midnatsvise. Sejlsportskammerater udenbys fra ved, at kollegeren i Kolding modtager dem godt. Og bange anelser fik sejlerne naturligvis også med – for hvordan kunne vejret gå hen og blive? Og så blev det i virkeligheden ganske hæderligt – lidt mindre lift, end de fleste sikkert ville have ønsket sig det. Men man kom dog både ud og hjem.

Lørdagskapsejladserne var begunstiget af et særdeles smukt vejr – men også af for lidt luft. Der var mødt ikke så få interesserede op til starterne klokken 14 – og nogle af starterne var ret pæne, men vi er vant til at se dem flottere i Kolding. Årsagen var måske, at der var for småt med vind i havnen. Dommerne beregnede vindstyrken til 0-3, men hen imod afslutningen af sejladsen blæste det dog en smule mere op […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 28. juni 1943.

1943 – Ridestævnet blev en stor succes

2.000 tilskuere til søndagens konkurrencer. Kaptajnløjtnant P. M. Jespersen hjemførte 3 ærespræmier. Kolding rytterne tog deres del af sølvtøjet.

Der har samlet sig mange tilskuere omkring de første og den sidste forhindring ved Military-terrænspringningen lørdag eftermiddag. Det viste sig alligevel, at der var uartige heste imellem, som refuserede forhindringerne, og da der i forvejen var 5, som ikke mødte til start, blev antallet yderligere reduceret i løbet af lørdagen, så at der kun startede en halv snes ryttere til de afsluttende ridebanespringninger søndag eftermiddag.

Allerede den første deltager, den elegante myndeslanke fru Vivian Asger Henriksen fra Odense måtte se sig diskvalificeret, og det så tidligt som ved forhindring 2, hvor hun red udenom flagene. Hun red ellers i flot stil og var ikke længe om at gennemføre på den veloplagte hest. Købmand Axel Andersen, der havde placeret sig så fint om formiddagen, var mere tilbageholdende i terrænet om eftermiddagen og var næsten 9 minutter om at vende hjem til målet, men da var Haderslevhesten “Ariander” også så udpumpet, at den næsten slæbte sig hjem i trav. Efter at være placeret på 3. pladsen om formiddagen med 8 points fik han så meget fradrag om eftermiddagen, at han kom ned på – 91 points og dermed blev den lavest placerede af de gennemførende ryttere.

Da “Maybe” gryntede

Frøken Lillian Wittmack red elegant og fejlfrit på “Kentucky” i tiden 6,04. Da hun var hjemme i mål igen, sagde hun, at det var det hurtigste, strækningen overhovedet kunne gøres på, ingen kunne gøre det stærkere. Nu stod kaptajnløjtnant P. M. Jespersens “Maybe” i nærheden og hørte de faldne udtalelser. Den gav et grynt fra sig ved at høre det – og gik derefter banen rundt i tiden 5 min. 49 sek. I al sindighed. Det eneste, den klagede over, var at forhindringerne var for lave, for det kneb for den at få øje på dem – således sprang den ikke engang over brændestablen opad bakken i skoven, men galopperede over! […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad. 28. juni 1943.

1943 – Fest i Marielund for Realskolens elever

Kolding Realskoles Elevforening havde i aftes arrangeret en fest i Marielund, hvortil skolens dimittender var indbudt. Ca. 100 dimittender, ældre elever og lærere samledes om festligt smykkede kaffeborde.

Lærer Bech bød velkommen og rettede en særlig velkomst til de nye medlemmer i foreningen. Inspektør Munch og lærer Birkeland talte derpå for de to afgangsklasser, som de havde været klasselærere for, og lærer Birkeland læste et par fornøjelige skolehistorier. Så talte skolebestyrer Dalsgaard og redegjorde for foreningens formål. Han understregede, at den skulle hjælpe eleverne til at bevare forbindelsen med hinanden og med skolen.

Efter kaffebordet dansedes der. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 27. juni 1943.

1943 – Afslutning på Døtreskolen

Smuk afslutningsfest på skolen i formiddag

I formiddags holdtes afslutningsfest på Kolding Døtreskole, hvor der var samlet så mange, som overhovedet kunne være i festsalen. Efter at fanen var ført ind af Else Manford, og man havde sunget ‘Nu rinder solen op af Østerlide’, bød forstanderinde frk. Krause velkommen til forældre og tidligere elever, der var kommen til stede. Hun mindedes tre af skolens gode venner, pastor Nordentoft, konsul Volkert og revisor Hansen, som var døde. Derpå takkede hun skolens lærerpersonale for dygtigt arbejde, takkede endvidere alle, voksne og børn, for året, der var gået. Man kunne – trods verdensbranden – sige tak for et roligt arbejdsår. Frk. Krause omtalte den indskrænkning i pladsen, der hidrørte fra, at 3 af de store lokaler blev overladt til den kommunale forskole, der jo efter nytår stod uden husrum. “Vi kunne have sagt nej, men sammenholdet og samfundssindet skal vise sig i, om vi kan hjælpe hinanden. VI kunne ikke være bekendt at have overskud af plads, når de andre savnede”.

Frk. Krause rettede en tak til overlærer frk. Deissner, fordi samarbejdet var gået så godt. Vore børn her på skolen har altid haft lov til at udvise en endog særdels udstrakt livlighed på gange og trapper, men frk. Deissner har fundet sig i det og vist endog glædet sig over tonen her. Frk. Krause oplyste, at der var oprettet skolesparekasse, som hun anbefalede at købe mærker til. Hun omtalte de smukke eksamener, der viser, at pigerne har taget deres opgaver alvorligt. “Det har været nogle ualmindelig flittige og tillige humørfyldte piger. Hidtil har I i jeres hjem og her på skolen haft medbør og god vind. Nu skal I ud i livet, hvor I kan møde modgang og skuffelser. Da gælder det om at få sit centrum flyttet udenfor sig selv, fordi målet her i livet ikke skal være alene fremgang for sig selv og tilfredsstillelse af egne tilbøjeligheder og længsler. Vi har fået vore evner og kræfter ikke bare for at dyrke vor egen lille person, men for at kunne give bort af vort overskud. Vort dyreste eje her i Danmark er vor frihed, som Grundloven har givet os, og denne frihed har vi fået for at kunne øve ret. Vi ejer kun for at give, og jeg vil ønske for jer, at jeres liv altid må være sådan, at I kun må stræbe efter at eje for at kunne give til fællesskabet”.

Efter talen, der hilstes med bifald, sang mellemskolens elever under lærer Karl Munks ledelse nogle smukke flerstemmige sange, ligeledes hilst af bifald. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 26. juni 1943