1944 – Smuk og lødig koncert på Almenskolen

Arrangørerne af Kolding højere Almenskoles koncert, af hvilke den første fandt sted i aftes, havde glæde af den ikke blot rent økonomisk set – der skaffedes gennem koncerten midler til næsten at dække udgifterne til et studieår for en student – men også rent, man kan vel forsvare at sige, kunstnerisk set. Det var adjunkt Haahr, der havde stået for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af programmet, ved hvilket der var taget hensyn til såvel den højere musik som den mere underholdene art.

Man fik indtrykket af, at der var arbejdet hårdt for at nå et smukt resultat, og det var lykkedes. Adjunkt Haahr havde formået at skabe et hele ud af det store kor, som lystrede hans mindste vink, som spillede han på et yderst følsomt instrument, og hvad er smukkere at høre end smukt skolede unge stemmer, som forstår at synge igennem?

Der blev lagt ud med Dietrich Buxtehudes smukke lulle kantate ‘In dulci Jubilo’ og allerede efter at de første toner havde lydt, blev man klar over, at man kunne indstille sig på en virkelig nydelse. Kantaten udførtes af blandet kor af de ældste elever, strygere, der naturligvis også hørtes til skolens elever, og det ledsagende flygel betjentes af fru Lis Hansen. Oluf Rings ‘Kirsten Pil’ for lige stemmer og strygere og en enkelt solo udførtes af lidt yngre kræfter. En serie gamle danske folkeviser fik ligeledes en smuk og harmonisk gengivelse, men det var dog de to sidste numre, der vakte den største begejstring; Ejner Jacobsens fornøjelige og velafbalancerede ‘Med skolen i den grønne skov’, illustrerende en skoleskovstur med alle dens forskelligartede oplevelser, gjorde et dejligt indtryk, og Bernhard Christensens jazzoratorium for soli, kor og klaver med sine pudsige overgange illustrerede et barns drøm om det realistiske liv kunne simpelthen ikke udføres bedre. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 31. marts 1944.

1943 – Den nye undervisningsplan for Kolding Kommune

Der bliver en temmelig kraftig nedskæring i undervisningstiden for alle skolerne

Lederne af det kommunale skolevæsen i Kolding var, som omtalt, i går eftermiddags samlet for at udarbejde en ny plan for undervisningen i de kommunale skole, en plan, der skal gennemføres i den allernærmeste fremtid. Planen vil betyde en meget mærkbar nedsættelse af undervisningstiden. “Det er lykkedes os at nå frem til en plan”, siger skoleinspektør Hølund i dag, “men foreløbig eksisterer den kun på papiret, og vi må så se, om det kan lade sig gøre at gennemføre den i praksis. Det er muligt, at den ikke kan gennemføres helt.”

“Planen går ud på at skaffe plads til endnu 24 klasser: 16 drengeklasser og 8 pigeklasser på skolerne i Riis Toft og Sdr. Vang samt i Almenskolen. Dette vil ganske naturligt medføre, at der sker en reduktion af undervisningstiden for samtlige kommunale skoler. Imidlertid er vore bestræbelser gået ud på at gøre planen ensartet, således at alle eleverne bliver ligestillede med hensyn til undervisningstid.

De små klasseer – 1., 2. og 3. klasse – har hidtil ikke været berørt af ordningerne, men nu kommer vi ikke udenom det. Deres undervisningstid bliver efter den nye plan nedskåret med en tredjedel, og for de øvrige klasser, kommer det til at dreje sig om 20-25 pct. af den normale undervisning, således vil f.eks. 5. og 6. klasserne, der nu har 34-36 timers undervisning, komme ned på 30 timer.

At reduktionerne ikke er blevet større, skyldes, at Almenskolen har vist sig så elskværdig yderligere at stille 6 klasseværelser til vore rådighed. Det betyder faktisk, at vi kommer til a tråde over hele den fløj, hvor Mellemskolen ellers er, og hvor vi i øjeblikket har 6 pigeklasse gående det meste af tiden. Dertil kommer, at vi har fået rådighed over 2 kælderlokaler mere på Købmandsskolen, hvor vi i forvejen råder over 7 klasseværelser, men det er jo ikke let at placere 24 klasser i 8 klasseværelser.” […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 29. september 1943.

1943 – Almenskolens udsmykning

Festsalen er nu færdig

Efter flere måneders arbejde har maleren Anton Schrøder nu lagt sidste hånd på den kunstneriske udsmykning af Almenskolens festsal. Hvad der tidligere var en kold og nøgen sal, er nu forvandlet til en farvestrålende festsal, en virkelig seværdighed. Udsmykningen omfatter – som tidligere beskrevet – hele endevæggens vældige flade, seks felter på den ene sidevæg og endelig balkonens kant. Sidevæggenes felter symboliserer botanikken, zoologien, geografien, historien, sporten og eksamenslæsning. Hovedmotivet på endevæggen er dels kunsternes egen fantasi, dels hentet fra Petersbjerggaards marker med udsigt over fjorden og bakkerne søndenfjords.

Arbejdet er udført for kommunens regning, og det ville være naturligt, om der nu blev givet byens borgere lejlighed til at tage den forskønnede festsal i øjesyn.

Kilde: Kolding Folkeblad, 28. september 1943.

1943 – Translokationen på Almenskolen

Festsalen fyldt til trængsel i formiddags

Almenskolens afslutningsfest i formiddags havde fyldt festsalen til trængsel. Alle rejste sig, da de nye studenter og realister kom ind. Derpå bød rektor Hakon Fogh velkommen og uddelte, efter at man havde sunget ‘Den signede dag’, eksamensbeviserne til de 22 studenter og realskolens A-klasse. Han oplyste, at eksamen var bestået af 22 studenter, 46 realister og 79 ved Mellemskolen. Han holdt derpå den tale til dimittenderne, som vi efter manuskript bringer andet steds i bladet. Forsamlingen sang ‘Der er et yndigt land’ og derpå underholdt 1. Mellems elever med en række sange, som hilstes med stærkt bifald.

En af studenterne, Karl Martin Madsen, bragte på sine kammeraters vegne en tak til skolen:

Vi vil ud i fremtiden mindes tiden her med glæde. Ombygningen satte jo alt præg på vor skoletid, men det er nu en skole, som eleverne kan være tjent med. Fra os skal der lyde en tak til byen derfor. Vi vil tænke tilbage på skolens lærere og på kammeraterne med taknemmelighed og glæde. Det blev sagt af rektor ved 400 års jubilæet, at målet er at udsende en fribåren dansk ungdom, som ikke bliver knægtet, men får værktøj i hånden. Det har vi nu fået. Det er et privilegium, der forpligter. Vi har lært, at vi ikke skal være “store på det”, og tro, at vi er bedre end ikke-akademikere. Vi har takker for tiden her på Kolding højere Almenskole. Den leve!

[…]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 24. juni 1943

1943 – 33 Kolding-studenter sprang ud i dag

En udmærkelse blandt de nysproglige

Dagen i dag er de nye studenters. Det er dem, der har præget hele gadebilledet fra morgenstunden, da de første lykkelige havde erhvervet retten til at bære den hvide hue, til de sidste i eftermiddags havde overstået eksamen. 33 unge mennesker havde indstillet sig til eksamen på Almenskolen, 22 til den matematiske studentereksamen og 11 til den nysproglige, og alle 33 bestod.

De 22 ugen matematikere begyndte den sidste eksamensdag i morges ved 8-tiden. Det var kemi, der var dagens “ret”, og selv om spændingen for samtlige 22 elevers vedkommende var kulmineret med den næstsidste eksamensdag, hvor man kunne danne sig et skøn over, hvorvidt man bestod eller ej, så var det alligevel med en ganske svag rysten i knæene, man to og to gik ind til det grønne bord, trak sit nummer i lotteriet og kørte løs, vis på, at så galt, at man ikke fik huen, kunne det vel ikke gå – men alligevel!

Kl. 8.30 kom den første af årets studenter ned i Almenskolens forhal med sin rød-hvide hue på hovedet. Fra talrige kammeraters side lød det for hvem ved hvilken gang i det sidste måned “hvad fik du? Hvad var du oppe i?”. Og Tyge Bech Jensen, søn af afd. fabrikant Bech Jensen, Kolding, svarede beredvilligt på spørgsmålene, alt imens han modtog håndtryk og lykønskninger i én uendelighed. Når nu festlighederne er overstået, skal den unge matematiker på Arkitektskolen, og så begynder et par nye år med læseri og eksamen.

Den første nysproglige student var den smilende, hvidklædte Tonny Andreasen, datter af propr. Andreasen, Varmark. Hun havde været oppe i engelsk og hentet sig et mg+. Med mg+ i dag regner frk. Andreasen at komme op på 14,00 i gennemsnit. Efter en tiltrængt ferie (for det var hårdt, forsikrer frk. Andreasen), skal hun have plads i huset, og så skal tiden ellers vise hvad eksamen skal bruges til.

Kilde: Kolding Folkeblad, 22. juni 1943.

1943 – Ulykke under Majfesten

Vogn med 20-25 unge vælter. Ung pige brækker benet

I formiddags, efter at Almenskolens ungdom var ankommet til Skamlingen for at fejre Majfesten, skete der et beklageligt uheld. Godt en snes ugen havde besteget en mælkevogn på vejen ned til Binderup Strand, pludselig vendte kusken ret brat rundt med vognen med det resultat, at den væltede. Den faldt oven over en del af de unge, men heldigvis var der så mange voksne i nærheden, at de kunne få vognen løftet og de unge befriet. Et par af dem var kommet til skade. Således havde en ung pige, Helle Friis-Mathiesen, datter af lærer Mathiesen, Carl Plougsvej 21, brækket det venstre ben. En samarit var til stede og foretog det første fornødne, hvorefter Falcks ambulance blev tilkaldt for at køre den tilskadekomne til sygehuset. Med ambulancen fulgte også en dreng, der havde fået forskellige rifter og skrammer i ansigtet […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 15. maj 1943.

1943 – Stor valgdeltagelse i formiddagstimerne

Trængsel ved stemmebordene, da valget åbnedes

Kommunal-valgdagen oprandt, ligesom Rigsdags-valgdagen, med stråledne sol og fint vejr, hvilket øjensynlig vil få en del ekstra stemmer frem. Da valget tog sin begyndelse kl. 10 i Kolding på Almenskolen og Riis Toft Skole, var tilstrømningen meget stor, og der dannede sig straks lange køer foran hvert stemmebord. Stærkest var deltagelsen på Almenskolen. For at undgå den store trængsel med timers ventetid, som man oplevede ved Rigsdagsvalget, var vælgerne mødt tidligt op. Køerne blev dog hurtigt afviklet, og hen imod middag foregik afstemningen jævnt – ikke så kraftigt som den 23. marts, men dog stærkere end ved de tidligere kommunevalg.

Valget præget af gadebilledet

Valgbiler, hestekøretøjer og mange mennesker på gaden prægede valgformiddagen. Ved valgstederne drøftedes Byrådsvalgets udvalg livligt. Der er jo ikke mange steder, hvor udfaldet er imødeset med så stor spænding, som i Kolding, hvor det siddende flertal er på vippen. Ingen tør afgørende udtale sig om, til hvilken side udfaldet vil svinge, men mange socialdemokrater indrømmer, at der er al mulig sandsynlighed for, at de borgerlige tager flertallet, og at de radikale ikke – selv om det skulle lykkes dem at få et mandat – bliver tungen på vægtskålen.

Imidlertid har socialdemokraterne sat meget ind på at få alle deres folk ud, og de valgkyndige udtalte i formiddags, at det socialdemokratiske fremmøde øjensynlig var stort, således at de borgerlige vælgere må møde frem alle, kvinder og mænd, hvis det skal lykkes at vippe flertallet. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 5. maj 1943.

1943 – Anton Schrøders udsmykning af Almenskolen

Et stort kunstnerisk arbejde påbegyndt

Maleren Anton Schrøder har som tidligere omtalt fået overdraget at udsmykke Almenskolens festsal med freskomalerier. For tiden arbejder Anton Schrøder på dekorationen af festsalens endevæg. Der kommer her et stort, lyst sommerlandskab holdt i malerens karakteristiske farver med sommersol over et gyldent høstlandskab. Billedet bliver 7 gange 4 meter stort og vil selvsagt straks fange øjet, når man træder ind i salen, og formentlig også bidrage til, at salen kommer til at synes mindre langstrakt end den er. Forgrunden til det store billede dannes af et motiv fra kæmpehøjen ved Petersbjerggaard; en gammel mand sidder på en af højenes sten med en flok lyttende drenge om sig. Det skal symbolisere Danmarks fortid, der taler til nutidens ungdom. Det er meningen at hele salen og balkon-kanten skal udsmykkes med motiver hentet fra skoleundervisningen. Salen vil blive inddelt i felter hertil. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 25. april 1943.