1944 – Koldings 49. flyvervarsel

Den varede 2½ time og medførte stor gene for mange mennesker

Flyvervarslingen i aftes var en af de lange. Hele 2½ time varede den, så alene af den grund vil den 49. flyvervarsling, Kolding har haft under krigen, blive huset. Alarmen blev givet kl. 19.44 på et tidspunkt, hvor mange Koldingensere var på vej til møder eller private sammenkomster, og de offentlige beskyttelsesrum blev herved hurtigt fyldt. Dansk Kvindesamfund skulle have haft foredragsmøde, men på grund af alarmen måtte det opgives af den gode grund, at aftenens taler, dommer Strøbech, ikke var nået frem, inden alarmen satte ind. Alligevel ser et morgenblad sig i dag i stand til at bringe et længere referat af dommerens foredrag! De få, der var nået frem til mødet inden alarmen kom, hyggede sig med kaffe og havde i øvrigt en fornøjelig aften sammen.

Både Biografen og Kosmorama var i fuld gang med den første aftenforestilling. Lyset blev tændt, og de, der havde pligter, forlod teatret, men derefter fortsatte man forestillingerne. Da alarmen ikke var afblæst efter den ordinære spilletids udløb, fortsatte man underholdningen med andre film, således at biografgængerne fik dobbelt udbytte af deres billet.

Først kl. 22.25 blæstes faren ovre, og nogen tid efter kom lyset igen i gaderne. Under alarmen havde der af og til været stærk overflyvning, men der er ikke meldt skader, i hvert fald ikke eksplosionsskader inden for Koldings Luftværnsdistrikt. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 25. februar 2024

1943 – Tyskvenligt foredrag i Statsradiofonien

Den 26. september 1943 blev der afholdt et tyskvenligt foredrag i Statsradiofonien af overretssagfører Ejnar Krenchel (1891-1965). Krenchel var en af de mest ihærdige kritikere af den danske modstandsbevægelse, og han agiterede under hele besættelsen for samarbejdspolitikken. Fra 1943 intensiverede han sine retoriske angreb på modstandsbevægelsen i radioen, der helt var kontrolleret af værnemagten.

Foredraget d. 26. september omhandlede sabotagen, de unge mennesker, der ønsker sig en revolver og ser sig som helte i amerikanske gangsterfilm, om besøg på saboteret fabrik, der slet ikke arbejdede for tyskerne, om ejendommen overfor, hvor en gammel arbejderkone havde fået ødelagt et øje.

Du kan lytte til foredraget på Dr.dk Bonanza: https://www.dr.dk/bonanza/serie/268/1940erne/57755/tyskvenligt-foredrag-i-statsradiofonien

1943 – Kolding Ungdomssamfund tager navneforandring

I aftes holdt Kolding Ungdomssamfund generalforsamling med stor tilslutning. Efter formandens velkomst valgtes A. Graversen til dirigent. De reviderede regnskaber, der balancerer med 1.353 kr., blev forevist og godkendt.

Derefter aflagde formanden beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, hvoraf det fremgik, at der var afholdt 54 sammenkomster; væsentlig foredrag, oplæsning samt rejseskildringer og diskussionsaftener m.m. Endvidere har der været arrangeret cykel- og traveture samt enkelte weekend-ture. Nogle møder har været afholdt i samarbejde med Kolding Højskoleforening og et enkelt med Dansk Nordisk Ungdomsforbund. Vinterens største arrangement har været ‘En dag på højskole’, der fik stor tilslutning fra byens unge. Sammen med fritidsklubben har der været afholdt ‘Nordisk Aften-højskole’ med et svensk kursus. der behandlede svensk litteratur og nordisk kirkehistorie.

[…] Der forelå forslag til ændring af foreningens navn, og det vedtoges fremtidigt at anvende navnet: ‘Kolding Ungdomsforening’, hvorved man på en naturlig måde angiver samhørigheden med ‘De danske ungdomsforeninger’ som foreningen er tilsluttet.

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 5. maj 1943.

1943 – Harte Ungdomgsforening

havde fredag aften foredragsmøde med højskoleforstander Balslev Nissen, Antvorskov, som taler. Efter sangen ‘Når vinteren rinder’ holdt forstanderen et ypperligt, tankevækkende foredrag om ligheden: den vigtigste grundpille i et demokratisk samfund. Foredraget var refereret her i bladet i torsdags fra Vamdrup.

Ved det efterfølgende kaffebord indøvede forstanderen en del nye sange og melodier. Derefter reciterede han nogle digte og læste et par af H. C. Andersens eventyr. Formanden takkede med forsamlingens tilslutning for den udmærkede aften. Til slut indbød pastor Sarnæs de unge til at deltage i foredragsforeningens møde torsdag den 29. april, hvor fru amtmandinde Refslund Thomsen vil komme til stede og tale. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 19. april 1943.

1943 – Husmødrenes festdag

Smuk sammenkomst, som luftalarmen ikke fik ødelagt

I går var det Nordens Husmoderdag, og den fejredes, så vidt tiderne tillader det, overalt i de nordiske lande, hvor der findes bevidste og stræbende kvinder.

Også Kolding Husmoderforening var med i Ringen, der skal værne den opvoksende ungdom og Nordens fremtid. Sammenkomsten holdtes i Palmehaven, men på grund af den foregående aftens luftalarm var kun et mindretal af foreningens medlemmer mødt op, idet man frygtede en gentagelse. Frygte viste sig jo at være velbegrundet; alarmen kom. Men husmødrene forstod at indordne sig under forholdene. De flyttede ind i et mindre, sikkert lokale, og her fortsattes det interessante foredrag, prokurist Andreasen netop havde indledet. Andreasen fortalte meget fængslende om Rusland og Sibirien, som han kender bedre end de fleste.

Efter foredraget blev der serveret kaffe under improviserede, men hyggelige former, og formanden, fru driftsbestyrer Eriksen, oplæste årets husmoderbudskab af Aarhus biskoppen Hoffmeyer, og fru Ingeborg Richters radiotale. Det var stærke, gribende ord om hjemmenes magt og pligt til at benytte deres indflydelse i kampen om Nordens enhed og fredelige fremtid.

Men det, som gjorde det dybeste indtryk på forsamlingen var de to breve, foreningen havde fået fra en finsk krigsenke og moder, for hvis barn den har tegnet fadderskab. Af dette nødbudskab forstod man, hvor forfærdeligt krigen rammer de uskyldige, og hvor taknemlig de er for en smule hjælp. Der er ingen tvivl om, at disse ord vil virke til, at fadderskabet bliver fornyet i det kommende år. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 11. marts 1943.

1943 – Faneindvielse på Landerupgaard

Grænseforeningen for Sdr. Vilstrup, Herslev m.fl. sogne har af Danmarkssamfundet fået skænket en fane, som blev indviet ved et møde på Landerupgaard lørdag aften. Forstander Boje Rasmussen bød velkommen, særlig til aftenens taler, gdr. Andersen, Kongsbjerg, og fortalte om den smukke gave, Grænseforeningen havde fået. Til tonerne af fanemarchen blev to faner båret ind, Landerupgaards fane båret af en af de store drenge, og den nye fane, båret af en lille Flensborg-dreng. Lærer Haugaard, Højrup, talte for kongen, gdr. Andersen for fædrelandet og Boje Rasmussen for Grænseforeningen, idet de slog hver et søm i fanen.

Boje Rasmussen mindedes Grænseforeningens afdøde formand og to andre af foreningens ledelse, som i årets løb er døde. Også de faldne Sydslesvigere mindedes man. Efter højtideligheden holdt gdr. Andersen et interessant foredrag. Ved kaffebordet blev der talt og sunget. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 22. februar 1943.

1943 – Foredragsmøde i Sdr. Bjert Ungdomsforening

Sdr. Bjert Ungdomsforening, havde en god foredragsaften i Agtrup Forsamlingshus mandag aften. Taler var højskoleforstander Juhl Andersen, Askov Højskole. Aftenen begyndte med sangen “Langt højere bjerge”. Derefter bød formanden Nis Straarup forsamling og taler velkommen. Juhl Andersen skildrede krigens gang i de forskellige lande indtil i dag – hvorledes stillingen er for de forskellige lande også dem, som endnu ikke direkte er med i krig. Det var et meget interessant og oplysende foredrag fra først til sidst. Efter fælles kaffebord fortsatte Juhl Andersen, om hvorledes stillingen er i Danmark i dag og om, hvorledes det skal blive ved med at skaffe levnedsmidler frem, da der jo under normale forhold indføres meget korn.

Efter foredraget sagde formanden med forsamlingens tilslutning Juhl Andersen tak for den gode aften. Derefter sang man “I Danmark er jeg født” og aftenen sluttede med et leve Danmark og “Der er et yndigt land”. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 17. februar 1943.

1943 – Tillidskrisen mellem Danmark og Tyskland overvundet, siger Dr. Best

Det tyske Riges befuldmægtigede i Danmark, Dr. Werner Best, gæstede i går Aarhus og i den anledning holdtes på Hotel Royal en reception. Dansk-Tysk Selskab i Aarhus var vært. Ved receptionen bød direktør Juncker Dr. Best velkommen. Straks efter tog Dr. Best ordet og udtalte ifl. Aarhus Amtstidende:

Meget vigtigere end de foredrag, der holdes i foreninger som Dansk-Tysk Selskab, er de forbindelser, der her bliver tilvejebragt mellem mennesker indbyrdes. Jeg har forståelse for den danske egenart og indstilling, og den politik, jeg har ført gennem tre måneder er et bevis for, at jeg har forstået noget af den danske mentalitet. Dette kendskab har jeg anvendt til fordel for det samarbejde mellem Danmark og Tyskland, ved hvilket den tillidskrise, som bestod mellem de to lande, er blevet såvidt overvundet, at jeg – som De véd – i de sidste dage også har optaget forbindelsen med Hans kongelige Højhed den danske kronprins.

Beder om forståelse for Tysklands situation

Men også jeg må bede danskerne om forståelse for den situation, det tyske folk befinder sig i, og for de uhørt vanskelige opgaver, der er stillet det. Tyskland fører en kamp ikke blot for sit eget land og folk, men også for Europas lande og folkeslag. I disse tunge dage kan man se, hvilken uhyre fare for alle lande, der har hobet sig sammen i øst, og som er blevet standset af den tyske værnemagt. Hvad ville der være blevet af Europa, hvis ikke denne fare rettidigt var blevet erkendt af os?

Vi kan i denne kamp ikke lade os opholde af ond vilje inden for Europa. Forståelse heraf må vi forlange af de øvrige europæiske folk. Jeg forstår at det ikke er lette tider, Danmark må igennem, men Danmark og Tyskland er sammenkædet gennem en geografisk og historisk skæbne. Vi er i den samme båd, og ingen kan stå af. […]

Kilde: uddrag, Kolding Folkeblad, 10. februar 1943.