1942 – Kødlager skal sikre hjemmeforbruget

Aftale med Tyskland om kunstgødning, tobak og syntetisk gummi.

Udenrigsministeriet meddeler tirsdag:

De sædvanlige kvartalsforhandlinger i de dansk-tyske regeringsudvalg har fundet sted i dagende 26. juni til 3. juli. Der foretoges beregninger med hensyn til det forventede omfang af Danmarks udførsel af landbrugsprodukter i juli kvartal. Ligesom ved tidligere lejligheder har grundlaget for disse beregninger været, at de til dækning af hjemmemarkedets normale behov (for smørs vedkommen de de danske rationer) beregnede kvanta skal dækkes først, således at der til eksport kommer, hvad herefter bliver tilovers.

Hvis der fra tid til anden skulle opstår knaphed på svine- eller oksekød, hænger der derfor ikke sammen med eksporten, men har sin forklaring i, at tilførslerne til markederne i visse uger kan være utilstrækkelige til fuldt at dække det normale forbrug. man vil bestræbe sig for, at disse udsving i fremtiden bliver mindst mulig følelig, og yderligere gennem henlæggelser af et vist lager, der kan sættes ind, hvis tilførslerne til markederne midlertidigt skulle svigte, tilstræbe størst mulig regelmæssighed i butikkernes forsyninger.

I samtidig blev forskellige spørgsmål vedrørende Danmarks tilførsler behandlet. I det kommende gødningsår vil Danmark kunne vente at få tilført samme mængder salpeter og kalkkvælkstofgødnning som i fjor og herudover en vis mængde fosdater. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 8. juli 1942.

1941 – Provinsen har kaffe til to kvartaler

Siger de jyske købmandsforeninger, der protesterer mod at stoppe 1. oktober.
På bestyrelsesmødet i Centralorganisationen af Købmandsforeninger i Jylland i Aarhus drøftede man rationeringsspørgsmålet. Man mente, at der var kaffe nok i provinsen til et a to kvartaler udover det indeværende, og man protesterede derfor mod de bestræbelser, der var fremme for at stands kafferationeringen til 1. oktober, da man fandt, at disse kun gik ud på at skaffe København kaffe på provinsens bekostning.

Endvidere drøftedes kunstgødningssituationen. Man mangler nu superfosfat, da de forventede tilførelser fra Rusland er standset. Derimod er forholdene for kali- og kvælstofgødning nogenlunde. Noget særligt samfundssind lyser egentlig ikke ud af bemærkningerne om den københavnske bjergsomhed i kaffespørgsmålet. Fornuftigvis kan myndighederne ikke ventes at tage noget hensyn til denne protest […]

Kilde: Uddrag, Social-Demokraten, 13. august 1941.