1943 – Når skydevåben og biler skal stilles til rådighed

Forslaget indstillet til vedtagelse med forskellige ændringer

Folketingets udvalg vedrørende lovforslaget til midlertidig lov om pligt til at stille skydevåben og motorkøretøjer til rådighed for rets-, politi- og fængselsvæsen har nu afgivet betænkning og indstiller enstemmigt forslaget til godkendelse med en række af justitsministeren stillede ændringer. Udvalget har haft samråd med justitsministeren og indenrigsministeren, og der har været enighed om, at Staten med hensyn til motorkøretøjer til almindelig brug vil kunne erhverve disse ved køb, hvorfor lovforslagets paragraf 1 foreslås ændret således, at den alene kommer til at omfatte skydevåben og ammunition. For yderligere at præcisere, hvilke skydevåben der er tale om, er paragraffen formuleret således, at den indeholder bestemmelse om, at kun skydevåben og ammunition, der i forvejen i henhold til justitsministeriets bekendtgørelse af 10. juni 1940 er taget i forvaring, falder inden for lovens rammer. Udvalget har lagt vægt på, at ejerene selv kan bestemme, om Staten skal erhverve pågældende effekter for bestandig eller kun til midlertidigt brug. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 2. juli 1943.

1942 – Døgnbevogtning til alle samfundsvigtige virksomheder

For at hindre brande eller sabotage – Forslaget fremsat i folketinget i dag

I folketingets tirsdagsmøde fremsatte justitsministeren forslag til lov om sikkerhedsforanstaltninger inden for erhvervsvirksomheder med mere. Efter forslaget er statsvirksomheder, kommunale anlæg og private erhvervsvirksomheder, hvis uforstyrrede produktion eller drift er samfundsvigtige, pligtige til efter politiets pålæg at træffe sikkerhedsforanstaltninger mod ildsvåde eller lignende og til afværgelse af skadevoldende handlinger mod virksomheder, herunder navnlig at etablere bevogtning og lignende beskyttelse inden for virksomheden. Udgifterne skal afholdes af vedkommende virksomhed selv og det antagne bevogtningsmandskab skal godkendes af politiet.

I bemærkningerne understreges det, at Justitsministeriet må anse det for absolut nødvendigt, at der træffes særlige foranstaltninger til afværgelse af ødelæggelse af samfundsvigtige virksomheder og af varebeholdninger af væsentlig forsyningsmæssig betydning for landet. Opgaven er så omfattende, at den ikke udelukkende kan pålægges politiet, og man finder det da også rimeligt, at de pågældende virksomheder selv sørger for den fornødne beskyttelse. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 1. december 1942.

1942 – Regeringserklæring om Christmas Møllers Englandsrejse

Regeringen meddeler fredag:

Onsdag den 13. ds. modtog justitsministeren et fra København afsendt og den 12. ds. her poststemplet brev fra fhv. handelsminister og fhv. folketingsmand Christmas Møller, indeholdende meddelelse om, ar hr. Christmas Møller for nogle dage siden sammen med sin hustru og søn havde forladt landet.

Fælles sag med de ‘Frie Danske’

Torsdag den 14. ds. holdt hr. Christmas Møller i den engelske radio en tale, hvoraf fremgik, at han har begivet sig til England for at gøre fælles sag med de ‘Frie Danske’, der i strid med den danske regerings politik har stillet sig til rådighed for og udfoldet forskellig virksomhed til fordel for den ene af de krigsførende parter.

Kun én dansk politik

Regeringen har tidligere givet udtryk for, at der kun findes én dansk politik, nemlig den, der føres af landets ansvarlige regering i overensstemmelse med landets rigsdag, og at det er enhver borgers pligt, at indordne sig under denne politik, idet anden handlemåde kan volde landet vanskeligheder. Regeringen må derfor beklage, at et tidligere medlem af regeringen og den danske rigsdag uden tilladelse har forladt landet og stillet sig til rådighed for kræfter, der ikke følger de retningslinjer, som af de ansvarlige danske myndigheder på grundlag af disses kendskab til alle i betragtning kommende forhold er fastlagt som den for landets vel rigtige politik. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 16. maj 1942