1944 – Spærretiden ophæves i dag

Officiel tysk meddelelse i går
Fra officiel tysk side meddels:
Spærretiden i Storkøbenhavn, som har været i kraft indtil i dag, lørdag den 8. juli 1944, i tiden fra kl. 23.00 til kl. 04.00 ophæves fra og med søndag aften den 9. juli 1944. Spærretiden er altså endnu i kraft natten mellem lørdag og søndag.

Bekendtgørelse fra generalløjtnant Richter
Kommandanten for de tyske tropper på Sjælland bekendtgør følgende:
Efter at ro og orden er genoprettet i Storkøbenhavn, overdrager jeg atter, med virkning fra søndag den 9. juli 1944 kl. 5 morgen, den udøvende magt i det storkøbenhavnske område, som jeg overtog den 1. juli 1944, til de kompetente civile myndigheder.
Richter, generalløjtnant.

Kilde: Nationaltidende, 9. juli 1944.

1944 – Situationen i Kolding

Efterretningerne om begivenhederne i København har naturligvis vakt røre over hele landet. Som det fremgår af borgmesterens og politimesterens opråb til arbejdere og arbejdsgivere i Kolding, har man også her ment det formålstjent at mane til besindighed og ro, og denne parole er da også blevet fulgt i det store og hele. I dag til middag, da det rygtedes at forholdene i hovedstaden var næsten helt normale, indtrådte der en glædelig afspænding i situationen overalt, og der er næppe tvivl om, at den usikkerhed, der har hvilet over byen i går eftermiddags og i dag til formiddag, snart vil vige for mere nægterne betragtninger.

Kilde: Kolding Folkeblad, 4. juli 1944.

1944 – Da arbejdet begyndte i København i dag

Det normale liv genoptaget i praktisk talt fuldt omfang

I løbet af tirsdag morgen og formiddag antog livet i det storkøbenhavnske område lidt efter lidt et normalt udseende. Sporvognene kørte fra tidlig morgen som normalt, og det samme gjalt S-togene, der allerede fra mandag formiddag havde opretholdt normal trafik.

På de allerfleste virksomheder er arbejderen, så vidt man i formiddagstimerne kunne bedømme, på ny mødt frem. Dette gjalt først og fremmest levnedsmiddelindustrien, såsom brødfabrikker, mejerier og bryggerier. Også i Københavns Havn var arbejdet så vidt det kan bedømmes, i det store og hele genoptaget. [..]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 4. juli 1944.

1944 – Opråb til Københavns befolkning

Der blev i aftes i radioen udsendt følgende opråb til Københavns befolkning:

I forståelse med cheferne for centraladministrationerne og repræsentanterne for de samvirkende politiske partier ønsker vi undertegnende repræsentanter for hovedstadskommunerne samt danske arbejds- og erhvervsorganisationer at rette følgende henvendelse til befolkningen i anledning af den situation, som er opstået som følge af den sidste tids begivenheder.

Nødvendigt for at undgå truende ulykker.

Arbejdsnedlæggelsen i København har bragt hovedstadens befolkning i en skæbnesvanger situation. Konsekvenserne af en fortsat strejkebevægelse er uoverskuelige. Tilførslen af levnedsmidler og andre livsfornødenheder til hovedstaden svigter allerede og vil i løbet af korteste tid gå helt i stå. Faren for indgreb med virkninger af uoprettelig karakter er overhængende. Genoprettelse af byens normale liv er en nødvendig forudsætning for, at truende ulykker skal kunne undgås. Alle og enhver opfordres derfor indtrængende til straks at genoptage deres daglige gerning.

København, den 2. juli 1944. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 3. juli 1944.

1944 – Spærretiden i Storkøbenhavn ændres

Fra officiel tysk side meddeles:

Spærretidens indtræden fastsættes med virkning fra torsdag den 29. juni 1944 i tilknytning i mørklægningstiden kl. 23. Forbuddet mod sammenstimling af mere end fem personer på offentlige gader, veje og pladser såvel som det almindelige forsamlingsforbud har vedblivende gyldighed.

Man henleder befolkningens opmærksomhed på, at det medfører en risiko at lægge hindringer i vejen for de tyske styrker, der overvåger byområdet med henblik på optræden af grupper af sabotører og voldsforbrydere. Navnlig kan efter omstændighederne grupper på mere end fem personer blive antaget for sabotørgrupper og derved være udsat for risiko. Man opfordres indtrængende til ved episoder af en hvilken som helst art ufortøvet at lade gaderne være frie og holde sig borte fra enhver sammestimling.

Kilde: Kolding Folkeblad, 29. juni 1944

1944 – Spærretid i Storkøbenhavn

Forbud mod ansamlinger og forsamlingsforbud

Fra officiel tysk side bekendtgøres:

Af hensyn til den offentlige orden og sikkerhed er der med virkning fra mandag den 26. juni 1944 truffet følgende anordninger for det storkøbenhavnske byområde (København, Frederiksberg, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Gladsakse, Rødovre og Hvidovre kommuner).

  1. Det er forbudt at færdes eller opholde sig på offentlige gader, veje og pladser i tiden fra kl. 20 til kl. 5. Undtagelser kræver en særlig tilladelse, om hvilken andragender skal indgives til de danske politimyndigheder.
  2. Ansamlinger af mere end fem personer er forbudt på offentlige gader, veje og pladser.
  3. Forsamlinger af enhver art under åben himmel og inden døre af forbudt. Undtagelser kræver en særlig tilladelse, om hvilken andragende skal indgives til de danske politimyndigheder.
  4. Anvisninger fra tyske patruljer skal ufortøvet efterkommes.

Nærmere bestemmelser angående undtagelserne såvel som straffebestemmelserne for overtrædelse af ovenstående anordninger vil senere blive bekendtgjort.

Kilde: Kolding Folkeblad, 26. juni 1944.