1944 – Koldings mørklægning er eksempelløs slet

En meget alvorlig advarsel fra myndighederne

Bestemmelsen om mørklægning må stadig overholdes på det strengeste, hvis man ikke vil risikere meget hårdere bestemmelser end nu. Dette har foranlediget luftværnsmyndighederne i Kolding til gennem politimester Kleberg at rette en meget alvorlig og kraftig understreget henvendelse til Koldingenserne om at holde sig mørklægningsreglerne streng efterrettelige.

“Som situationen har udviklet sig”, siger politikommissæren, “er det på sin plads at understrege, at mørklægningen skal overholdes streng, og tidspunkterne skal også følges streng. Mørklægningen i Kolding er eksempelløs slet, især i sommertiden, og det er i denne forbindelse særlig galt med tagvinduerne. Jeg vil herigennem rette en yderst indtrængende henstilling til byens borgere om at få mørklægningensforanstaltningerne bragt i orden og fejlene rettet og tillige at få mørklagt til de fastsatte tider. Overtrædelse af bestemmelserne vil omgående medføre politiindgreb.”

Som man vil se, er politikommissærens henstilling yderst alvorligt, og man bør ubetinget følge instruksen – i egen interesse.

Kilde: Kolding Folkeblad, 10. juni 1944

1944 – 6 unge piger uddannes til polititjeneste

De skal også lære at skyde!

Den 1. juni begynder et nyt hold på Politiskolen, og blandt dette vil der være 6 unge piger, udtaget blandt 10, som for nylig er udtaget ved en optagelsesprøve. To af de kvindelige politibetjente skal til provinsen, en til Randers og en til Horsens.

Politikommissær Hektor Larsen, der har haft med antagelser at gøre, oplyser over for B.T., at politiet har ca. 150 ansøgninger fra unge kvinder liggende. På Politiskolen vil de unge også komme til at lære at skyde. En af de unge piger, der nu er antaget, frk. Ulla Bendix Poulsen, en datter af amtslægen, udtaler, at det er den omstændighed, at man i politigerningen kommer til at beskæftige sig med mennesker, som har gjort, at hun har følt sig særlig tiltrukket af dette arbejde.

Kilde: Kolding Folkeblad, 12. maj 1944.

1944 – Mislykket evakueringsøvelse i Kolding i aftes

Men netop derfor var den lærerig, siger politikommissær Kleberg

Der holdtes i aftes en evakueringsøvelse i den sydlige del af Kolding med Sdr. Vang Skole som centrum. Øvelsen var led i uddannelsen af det personale, fortrinsvis inden for kommunens administration, som skal varetage den såkaldte socialtjeneste, der skal tage sig af folk, som under en katastrofesituation har måttet forlade hus og hjem. Sådanne folk skal føres til et såkaldt “opsamlingssted”, hvor de skal registreres og derefter anbringes i et “luftværnskvarter”. På Sdr. Vang Skole havde man ved øvelsen i aftes indrettet opsamlingssted i én fløj og luftværnskvarter i en anden, og så skulle det prøves, om systemet klappede, For at gøre prøven så nær op ad virkeligheden som mulig, blev de forskellige ledere og deltagere først tilkaldt med en halv times varsel.

Præcis kl. 19 lod socialinspektør Chr. Jensen budstikken gå: Evakueringsøvelse kl. 19½ på Sdr. Vang Skole! Og hvordan gik det så? Ja, ikke alt for godt. En hel del af det mandskab, som skulle være mødt, kom ikke, fordi man ikke kunne træffer lederne. Det gjaldt således beredskabskvinderne, hvoraf man skulle have haft 10. Da man ikke kunne finde deres bortrejste leder og ikke havde nogen stedfortræder at henvende sig til, måtte man klare sig uden lotter. En anden leder var i biografen og kunne heller ikke findes, og det mandskab som mødte, opdagede, at der var adskillige praktiske vanskeligheder, som den teoretiske undervisning ikke havde givet dem fuld klarhed over.

Men netop derfor har øvelsen været af stor betydning, siger politikommissær Kleberg, der som aftenens kritiker har skildret forløbet af denne første evakueringsøvelse for os. Hele mandskabet har nu fået et indblik i, hvordan det vil forme sig i virkeligheden, hvis et halvhundrede mennesker (i dette tilfælde udkommanderede C.B.’ere) fra et villakvarter, således som vi forestillede is det ved øvelsen i aftes, har måttet rømme hus og hjem og hurtigt muligt skal indregistreres, bringes til ro og have kvarter på bedste og hurtigste måde. Ligeledes har øvelsen vist betydning af, at enhver leder under fravær opgiver, hvem der skal overtage arbejdet i hans sted, hvis katastrofen sker. Og sker den – ja, så er den jo netop uden varsel, så det gælder om, at apparatet klapper. Nu, da vi har set de forskellige mangler gennem øvelsen i aftes, kan vi bedre tilrettelægge den næste, for der vil blive lignende øvelser ved alle opsamlingssteder i Kolding i den kommende tid.

Kilde: Kolding Folkeblad, 3. maj 1944.

1944 – Kolding Banegård skal ikke mere være varmestue

Enighed om at bekæmpe uvæsenet – skarpere kontrol og mere lys

Fra de nu nogenlunde oplyste, men dog efter normale forhold temmelig dunkle gader dukker man ind i et lokale, hvor det kraftigt neddæmpede lys af samme styrke som udenfor fører en fortvivlet og håbløs kamp med et varmt tågeslør, hvis hovedbestanddel – hvordan det så end går til – er tobaksrøg, der blander sig med den let syrlige lugt af menneskelig sved og som derved skaber en luft så tyk, at man populært sagt kan skære i den. Rundt om i dette lokale bevæger sig en del skikkelser i mere eller mindre formålsløse baner, og et par halvvoksne knægte forsøger sig med en tagfat omkring andre, der står stille og filosoferer. På bænkene langs væggene sidder en række personer, som i og for sig intet har at gøre her, men som bare sidder og lader tobaksrøgen hvirvle til vejrs og af og til fører en diskussion af mere eller mindre intim art. I de mørkeste kroge pusler det – man kan dårligt se, men man kan til gengæld høre! Og det er ikke altid lige stuerene udtryk og bemærkninger, der falder. Af og til skærer en høj latter gennem rummet, ofte en skingrende pigelatter.

Et dårligt førstehåndtryk af byen

Nej, det er ikke en eller anden tilfældig knejpe, vi besøger. Det er Kolding Banegård – desværre. Har De været der en aften, ja snart sagt på en hvilken som helst tid af døgnet, har De også fået det samme triste og alt andet end hyggelige indtryk. Og når det er sådan for Koldingenseren, hvordan virker det så ikke på den, der måske for første gang besøger Kolding? Det er desværre altid sådan, at det første indtryk holder sig længst, og Kolding Banegård gør ikke noget godt indtryk. Den giver et ganske forfejlet billede af byen, et billede, som byen ikke er tjent med.

Et uvæsen, vi vil bekæmpe, siger politikommissæren

Hvad har politiet tænkt sig at gøre ved sagen? har vi spurgt politikommissær Kleberg.

“Det er et uvæsen, som vi håber ved samarbejde med Statsbanerne at komme til livs”, lyder svaret. “Vi holder regelmæssig øje med forholdene dernede, og der er også af og til blevet noteret nogle af de personer, der opholder stig til stadighed på banegården. Det er blevet en gammel vane, at man benytter banegården til varmestue, men det har taget til i uhyggelig grad gennem de senere år”.

Hvorfor tror De, det er sådan her i Kolding?

“De dårlige lokaler og den dårlige belysning gør noget til det. Man kender ikke noget til den slags andre steder, men der har man også en lyssluse, således at man kan opretholde en kraftig belysning i lokalerne, og det er erfaringsmæssigt noget af det bedste til at holde den slags personer borte”. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 26. februar 1944.

1944 – Luftværnsforanstaltningerne: Panik må indgås – og undgås kun ved viden

Luftværnsforeningens nye kursus bør alle i de ikke husvagtspligtige områder overvære

Som omtalt har Kolding Luftværnsforening påbegyndt et arbejde for at give beboerne i de områder af byer, hvor der ikke er husvagtspligt, instruktioner i, hvorledes de skal forholde sig i tilfælde af luftangreb. Det første kursus løber af stablen en af de allernærmeste dage, og da man regner med, at der i de ikke husvagtpligtige områder af byen findes et par tusinde mennesker, som man antages at have et ansvar overfor andre personer, vil det jo nok tage nogen tid at komme igennem det hele. Det må dog understreges, at tilslutningen på kursuserne sker alene på frivillighedens grund, man siger politikommissær Kleberg, det har altid vist sigt, at der er stor interesse for dette arbejde, og mange gange har vi efter f.eks. husvagtkursuserne hørt udtalelser om, at deltagerne her havde fået oplysning om ting, som de ikke havde vidst noget som helst om og ikke anet noget om i det hele taget, og som de havde været taknemlig for at få at vide.

Kolding er jo, siger politikommissæren, delt i et husvagtpligtigt område – det indre af byen med den høje bebyggelse – og et område, hvor der ikke er husvagtpligt – de yderste områder i byen. I den indre by kan der blive fare for store brande, idet ilden kan springe fra bygning til bygning, og her er det husvagternes opgave at yde hjælp til beboerne. I de ydre områder er denne fare ikke til stede i samme grad, og det er overladt til befolkningen selv at sørge for beskyttelse. Statens Civile Luftværn har til alle husstande i landet for flere år siden udsendt pjecer og instruktioner om, hvorledes man skal forholde sig under luftangreb. Dansk Luftværnsforening påtog sig derefter uddannelsen af husvagterne, således at beboerne i de husvagtpligtige ejendomme kunne få vejledning af husvagterne, og en hel del af ejendomme i den husvagtpligtige bydel har også fået brugelige tilflugtsrum, så befolkningen har et sted, hvor de kan søge hen under flyvervarsel. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 17. februar 1944.

1944 – Poltiet sætter alle kræfter ind mod mord-epidemien

Nyordning med to drabskommissioner under ledelse af vicepolitikommissær Himmelstrup og politikommissær Andst

Rigspolitiets ledelse gennemfører i de nærmeste dage en nyordning, der skulle gøre det muligt mere effektiv at modarbejde de mange gangsteragtige mord, mordforsøg og andre storforbrydelser, som i den senere tid har fundet sted landet over. Initiativet til nyordningen er udgået fra rigspolitichef Begtrup Hansen umiddelbart efter mordet på Kaj Munk. Nyordeningen består i, at der oprettes to drabskommissioner, en for København og en for hele det øvrige land. Leder af den københavnske drabskommission bliver antagelig politikommissær Andst, medens vicepolitiinspektør Himmelstrup skal lede drabskommissionen for provinsen.

Hr. Himmelstrup har som bekendt en tid haft sæde i Aarhus, men det ventes nu, at han flytter tilbage til København, da det vil være mest praktisk, at lederne af de to drabskommissioner kan opretholde en nær kontakt med hinanden. De sager, de får at beskæftige sig med, er af en sådan art, at det er naturligt, at de to ledere holder føling med hinanden. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 4. februar 1944.

1944 – Kaj Munk-sagen

Undersøgelserne er ikke standsede, oplyses fra kompetent dansk side

Efter hvad der oplyses fra kompetent dansk side er undersøgelserne i Kaj Munk-sagen ikke standset. En stor politistyrke arbejder stadig på mordets opklaring.

En udtalelse af rigspolitichefen

Rigspolitichefen udtalte sig i går til Tidningernes Telegram Bureaus korrespondent i København om Kaj Munk-sagen, fordi svensk radio i forgårs meddelte, at sagen var afsluttet, og at man ikke kunne vente anholdelser. Rigspolitichefen oplyste ifølge Nationaltidende i den anledning, at sagen ikke kan betragtes som afsluttet. Politikommissær Himmelstrup, som leder undersøgelsen, har været i København for at aflægge rapport, og han er nu rejst tilbage sig sin afslutning. Sagen vil derefter på den formelle vej, dvs. at den forelægges statsadvokaten.

Kilde: Kolding Folkeblad, 21. januar 1944

1943 – Jeg troede ikke, Koldingenserne ville opføre sig således

Alvorlig henstilling fra politikommissær Kleberg i anledning af de urolige aftener

I anledning af de sidste afteners episoder i Kolding udtaler politikommissær Kleberg i formiddags:

“Vi havde i aftes sørgelige erfaringer for, hvorledes det går, når man ikke retter sig efter politiets advarsler. Jeg vil meget indtrængende henstille til den lovlydige og ordentlige del af befolkningen at holde deres børn og unge mennesker fra gaden om aftenen og selv holde sig borte fra de opløb og optøjer, der finder sted. Nu har politiet jo gennem store bekendtgørelser indskærpet det gamle forbud mod sammenstimelen og opløb, netop for at give den lovlyde og ansvarsbevidste del af befolkningen lejlighed til at undgå at deltage i noget ulovligt. Samtidig vil jeg genre understrege det ganske formålsløse i det, der finder sted, men alligevel rummer disse fornuftsstride handlinger jo en alvorlig fare for at skabe en situation, som ingen i byen kan være tjent med.

Der blev i aftes under urolighederne såret 4-5 personer med stiksår, og sårene var så alvorlige, at de pågældende måtte forbindes på sygehuset. Med hensyn til det stedfundne rudeknuseri vil jeg gerne fremhæve, at det må betragtes som helt formålsløst på denne måde at ødelægge danske værdier, og jeg må sige, at jeg, der dog nu gennem en årrække har haft lejlighed til at lære Koldingenserne at kende, ikke havde troet, at sådanne optøjer som de to sidste aftener havde kunnet finde sted her.

Den eneste trøst i denne beskæmmende situation er at det ikke er byens borgerskab, men kun ganske ungdommelige elementer, politiet har haft med at gøre i de sidste aftener. Der er derfor al mulig anledning til for forældre at holde deres børn hjemme, for at ungdommen ikke er sin ubesindighed skal anstifte værre ulykker for byen, end der allerede er sket.” […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 21. august 1943.