1943 – Luftværnsøvelse i Nørre Bjert

70-80 mand på udrykningsarbejde lørdag Aften.

Lørdag aften holdtes en luftværnsøvelse i Nørre Bjert. Kaptajnerne Rose og Mohr samt overbetjent Sørensen fra Kolding tilrettelagde øvelsen, i hvilken der deltog 70-80 mand. Kl. 19.05 led et par drøn (kanonslag), og kort tid efter strømmede folk til fods, til hest og på cykle i mægtig fart ned på den stedlige kommandocentral (Nørre Bjert Maskinfabrik) for at få at vide, hvad der var sket. Der havde været en luftkamp over Strandhuse, og en anskudt jager var fløjen ind over byen, hvor den havde kastet sine bomber. Til sidst var maskinen styrtet ned og gået i Brand. Nu sendte luftværnslederen, J. Fink Nielsen, ordonnanser ud i alle retninger for at konstatere, hvor bomberne var falden, og hvilken skade de havde forvoldt. Kort efter indløb rapporterne, der lød på, at der var falden brandbomber hos brandfogden forpagter Holger Sandager, og en sprængbombe og brandbomber hos proprietær Jørgen Nielsen.
Endvidere var hovedvejen bleven reven op af en sprængbombe ud for Nørre Bjert Mølle. På marken over for møllen var der desuden falden en forsager, og her var maskinen styrtet ned og gået i brand.

Nu gik de forskellige hold i Arbejde. Brandfolkene kørte af sted med vandtønder op til Sandager og gik bagefter i gang hos Jørgen Nielsen. Teknisk Kolonne ilede til Jørgen Nielsens gård, hvor en mand var indespærret i stalden. Forinden man kom derind, måtte man afstive stuehusets gavl, der truede med at styrte sammen. Sanitetsfolkene havde travlt med at få de sårede bragt i sikkerhed i det i hast opretede Lazaret (Nørre Bjert Forsamlingshus). Afspærringskolonnen foretog straks en fuldstændig og effektiv afspærring af hovedvejen gennem byen samt af de Steder, hvor bomberne var falden. Endvidere sørgede den for at få beboerne ud af de truede ejendomme i nærheden af forsageren evakueret. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 20. september 1943.

Da Øvelsen var blæst af, samledes
alle de medvirkende i Forsamlingshuset.
til en Kop Kaffe. Her gav de tre Kol-
ding-Folk en Kritik af Øvelsen.
Kaptajn Rose indledede med at
udtale sin fulde Tilfredshed med Star-
ten. Han var særlig tilfreds med
Brandfolkenes Vandtønder. Holdlederne
glemte at meddele til Luftværnslede-
ren, naar deres Hold var samlet,
Luftværnslederen var fuldt ud tilfreds-
stillende. (
Kaptajn Rose ønskede til Lykke
med Resultatet af Øvelsen.
J. Fink Nielsen sluttede af og
bragte Frøken Eff og de tre Herrer
fra Kolding en Tak, fordi de havde
arrangeret Øvelsen.
rejste sig.)
(Farsamlingen
se
mi
de
tir
lig
ik
Ti
de
ho
La
111
pu
ell
vi
ne
m.
Ve
tie
pa
lo
St
de
sa
da
ga
re
st
no
no
fe
G
VE
H
A
in
h
n
Dernæst gav Kaptajn Mohr og
Overbetjent Sørensen Kritik, hyor- b
af det fremgik, at der havde været
lidt Uenighed angaaende Afstivning.
Sanitetstjenesten virkede godt; dog 0
havde man transporteret et Offer, der P
havde faaet Rygskade, paa Ryggen.
I Forsamlingshuset skulde Denske d
Kvinders Beredskab tage sig af de saa-
rede og de evakuerede. Angaaende
denne sidste Del af Luftværnet talte 0
Frøken Eff, Kolding, idet hun kraf- la
tigt opfordrede til at fortsætte med
Arbejdet og slutte op om den stedlige
Formand, Fru Proprietær, Johansen
Shamrock.
h
2
V
d.
8
0

1943 – Sabotageødelæggelser for halvanden million

på dansk installationsfabrik – en dansk arbejder dræbt ved eksplosion i Helsingør

Der udsendtes i går officiel meddelelse om endnu et par alvorlige sabotagehandlinger. Således oplystes det, at revolverbevæbnede sabotører natten mellem tirsdag og onsdag trængte ind i Lauritz Knudsens mekaniske etablissement i Haraldsgade, hvor de overmandede fabriksvagterne og enkelte tilstedeværende arbejdere. Derefter anbragtes 3 bomber på forskellige steder i det store anlæg. Eksplosionerne forårsagede store ødelæggelser, og der anrettedes skade på bygningen og maskinanlæg for ca. 1½ mill. kr. […]

Skibsbygger dræbt ved eksplosion i Helsingør

I et skib, der ligger til reparation på Helsingør Skibsværft, skete der onsdag formiddag en voldsom eksplosion, hvorved den 60-årige skibsbygger Carl Reib blev lemlæstet og dræbt. Det er endnu ikke opklaret, hvorledes sprængstoffet er blevet anbragt. Der skete ingen nævneværdig skade på skibet. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 27. august 1943.

1943 – Forbereder Tysklands flyvere et omfattende gengældsesangreb?

Angrebet på Køln signalet til modangreb?

Berlin. INT. Onsdag form.

Tyske kredse, der uden tvivl er meget godt underrettede om den tyske hærledelses planer og hensigter, er i de sidste dage begyndt at tale om en tysk gengældelses-armada, skriver Europa Press’ militære medarbejder. Ganske vist hviler der over alle tyske krigsforanstaltninger den dybeste hemmelighedsfuldhed, men det er alligevel sivet ud, at der er store forberedelser i gang til en omfattende gengældelsesaktion. I kredse, der turde vide mere, end de røber, skal der herske en stærk overbevisning om, at de tyske flyvere, som under operationerne mod den senere tids mange amerikanske dagangreb har vist deres kunnen, vil kunne klare opgaven. De nærmere enkeltheder i luftarmadaens sammensætning ønsker man dog ikke at røbe. Man nøjes, skriver Europa Press’ korrespondent, med et meget signende smil. Trods ødelæggelserne af Kölnerdomen og de andre tyske kulturmindesmærker er man dog ikke tilbøjelig til at tillægge den nuværende fase af krigen nogen væsentlig betydning. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 29. juni 1943.

1943 – Attentater mod en kemisk fabrik i Hedehusene og Sundby Badmintonhal

Bombeeksplosioner førte til fabrikkens ødelæggelse – ingen mennesker kom til skade.

København, mandag (RB).

I Hedehusene er for nylig opført en mindre kemisk fabrik ‘Dynadea’, som skulle beskæftige sig med fabrikation af hjortetaksalt. I nat har den været genstand for et attentat, idet der har været anbragt bomber i lokalerne, og deres eksplosion i forbindelse med den deraf opståede brand førte til fabrikkens ødelæggelse. Ingen mennesker kom til skade vedbranden. Man har intet spor af attentatmændene.

I nattens løb blev der ligeledes forsøgt attentat mod badmintonhallen i Sundby Idrætspark, hvor en brændbar væske var blevet antændt. Ilden var dog gået ud af sig selv, og der skete ingen anden skade end, at en mur blev sværtet til af røgen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 15. juni 1943

1943 – Koldings skolebørn lærer om faren fra luftet

En time med drengene i 3. klasse på Riis Toft

På Luftværnsforeningens distriktmøde fornylig fremsattes den plan, at man her i Kolding, ligesom det var tilfældet andre steder i landet, skulle iværksætte et oplysningsarbejde for skolebørn om den fare, de genstande der under luftkrigen kastes ned fra overflyvende maskiner, indebærer for civilbefolkningen. At et sådant oplysningsarbejde er påkrævet, har man jo desværre utallige eksempler på. Arbejdet er da også i fuld gang ved byens skoler, og i formiddags havde vi lejlighed til at overvære en sådan “time” på Riis Toft Skolen, hvor en 3. klasse drenge blev informeret.

Det var distrikskonsulent, lærer Ivar Vaage Jensen, der havde fået til opgave at instruere børnene om tingene, og glædeligvis kunne man konstatere, at børnene allerede på forhånd i nogen grad var klar over, at man helst skal holde fingrene fra sådanne mystiske genstande. Undervisningen formede sig på den måde, at lærer Vaage Jensen til indledning understregede påbuddet om, at hvis man fandt mærkelige genstande, da at lade dem ligge, sige det til andre, der opholdt sig der i nærheden, og derefter sørge for at underrette politiet. Det var drengene hurtigt på det rene med, og derefter gik lærer Vaage Jensen over til at vise en serie lysbilleder, som illustrerede de genstande, der indebærer fare for liv og lemmer.

Rent pædagogisk var lysbilledsamlingen, som lærer Vaage Jensen havde stablet på benene, ideel til formålet. Med en passende indledning, hvor drengene fik forskellige billeder af flyvemaskiner at se, og om de på en overraskende måde kommenterede med sagkyndige udtryk, kom det, der egentlig havde interesse. Billederne fortalte tydeligt, hvilken fare, de forskellige bomber – spræng- og brandbomber – indebærer for omgivelserne, og ind imellem gav hr. Vaage Jensen en nærmere redegørelse ved hjælp af små tegninger på den sorte tavle for, hvordan man bør forholde sig under de forskellige forhold. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 11. juni 1943.

1943 – Koldings skolebørn skal instrueres om faren fra luften

Husk Luftværnsdagen på tirsdag!

I lighed med, hvad der er sket i andre byer i landet – som tidligere omtalt – i nær fremtid tage fat på at undervise skolebørnene i Kolding om, hvilke farer der truer fra luften. Det vil naturligvis først og fremmest sige, at man forklarer børnene, hvilke farlige ting, de kan finde på deres vej: ueksploderede bomber, granater og andre eksplosive ting, der kan betyde død og lemlæstelse, når ukyndige kommer til dem. Ikke mindst nu, hvor børnene snart skal ud på sommerferie, er det af betydning, at de advares. Og hvis de lader deres viden gå videre til forældrene og andre voksne, vil det kun være et yderligere plus. Det har jo vist sig adskillige gange, at det kan være stærkt påkrævet!

På tirsdag er det Luftværnsdag. På grund af benzinknapheden bliver der ikke råd til opvisninger eller demonstrationer af nogen art i Kolding, som man tidligere har haft. Der bliver derimod foretaget en indsamling, og man beder os gøre opmærksom på, at raslebøsserne udleveres i Røde Kors’ lokale (i Sparekassens bygning, indgang fra Markdannersgade) på mandag kl. 16-18 og tirsdag fra kl. 8 morgen. Alle, der vil hjælpe med at samle penge ind til det gode formål, kan henvendes sig dér. At der skal bruges mange penge til luftværnets forskellige grene behøver næppe at understreges. […]

Kilde: uddrag, Kolding Folkeblad, 29. maj 1943

1943 – De danske bombeofre i Flensborg begraves i eftermiddag

Sønderjylland flager på halv for mindretallets 19 døde

I eftermiddag begraves på Flensborg ny Kirkegård de danske ofre for det frygtelige bombeangreb i onsdags, de 15 småbørn fra den danske børnehave og deres to lærerinder, fru Martha Radszewski og hendes datter Wanda, samt endnu et medlem af mindretallet, Walter Mommsen, der kun blev 16 år. Det 19. offer, fru redaktør Tage Jessen blev begravet i lørdags i stilhed. Over hele Sønderjylland flages der på halv stang i anledning af begravelsen. Særlig højtidsfuld var flaghejsningen i Kruså ved mindestenen for de danske Flensborgeres møde med Kongen i 1920, hvor ordene lød til dem: “I skal ikke blive glemt!” Nu står denne hilsen mejslet i en sten, ved hvilken der er rejst en flagmast. Et væld af kranse med rød-hvide bånd er sendt over grænsen heroppefra til bårerne, og også enkelte repræsentanter for de nationale organisationer, som støtter mindretallets arbejde, har fået tilladelse til at passere grænsen for at deltage i jordefærden. Amtmand Refslund Thomsen, Aabenraa, vil nedlægge en krans fra den danske regering. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 24. maj 1943.

1943 – Mange danske dræbt i Flensborg

Femten danske børn under 6 år omkom sammen med to kvinder, der tog sig af dem.

Luftangrebet onsdag middag, som omtaltes i den tyske overkommandos rapport, slog hårdt blandt danske landsmænd i Flensborg. I en af børnehaverne omkom 15 små drenge og piger, meddeler Jyllandspostens korrespondent. Angrebet begyndte ved middagstid, og disse børn befandt sig i den nordlige del af byen. Det er foreløbig konstateret, at 15 børn under 6 år omkom sammen med to kvinder, der tog sig af dem. Endvidere har, som meddelt, redaktør Tage Jessens hustru, fru Eli Jessen, fundet døden under angrebet. På mandag kl. 13.30 vil de danske børn blive begravet fra kapellet på den nye kirkegård ved en særlig dansk højtidelighed, mens fru redaktør Jessens begravelse foregår i dybeste stilhed.

Sønderjylland flager mandag på halv i anledning af Flensborgofrenes begravelse

Meddelesen om de frygtelige begivenheder i Flensborg, der bl.a. har ramt den danske børnehave og krævet 15 ofre blandt dens børn, har gjort det dybeste indtryk i Nordslesvig. Ved et delegeretmøde i gård i Aabenraa for Venstre i den sønderjyske storkreds mindedes formanden, Mads Gram, Københoved, de danske sydslesvigere i denne prøvelsernes tid. “Vi kan”, udtalte han, “heller ikke lade være med at tænke på vore nabobyer mod syd, der er ramt så hårdt, at det også gør ondt i danske sind. Dansk Samråd har gennem pressen udsendt en opfordring til den sønderjyske befolkning om at flage på halv stang på mandag, når begravelsen finder sted som tegn på, at vi heroppe deler sorgen med vore landsmænd”.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 22. maj 1943